Page 8 - 1627
P. 8

وگ و تفگ
    یاهرعش رد هک نیا تسخن :آاگدازرفعج زانرف
    هن و لاد آاونع ها ینیع رصانع ،یندیدناوخ
    .دریگ یم هدورس رد ار لایخ روص یاج لولدم      حلاف دادرهم اا آاگدازرفعج زانرف یوگ و تفگ
    نهذ یاه هتفگان دناوت یم دح هچ ات رما نیا
            ؟دنک اقلا بطاخم ها ار رعاش

    رد ار آااز و ارجا تیرکناک رعش رد هک آن رگید
   ؟دینک یم یاایزرا هنوگچ ینایا و یرنه تحاس    یرادید رصانع ،یندیدناوخ رد :حلاف دادرهم
    اج نیا ،عقاو رد .دنراتشون زا ییاه هخاش بلغا
    تروص هک تسا راتشون ،یرطس رعش لثم مه

    هک یرعش ره رد امش .دهد یم رعش ها یرادید
    .یتسه ور ها ور کیفارگ اا ،دوش یم هتشون    هک تس یکیفارگ راک یعون یا هتشون عون ره

     .دریگ یم لکش نیعم یاه هناشن ساسا را
    یزیچ و تاملک و فورح ینعی اه هناشن نیا

    عون ره یکیفارگ تاذ ،میمان یم طخ ار آن هک
             .دننک یم راکشن ار یراتشون
    یرادید رعش عون ره و یندیدناوخ رد ام سپ

    نیا زا و میهجاوم راتشون ی همادا اا ،رگید

    قافتا .تسا هدادن یور یرظتنمان قافتا رظنم

    رد راتشون یاه لکش هک دهد یم خر اج آن
   .دوش یم هزات و آوگرگد و آوگانوگ یندیدناوخ
    زا ،هتشون یکیفارگ تکرح یرطس رعش رد
    رعش رد نلثم .تسا هدش صخشم شیپ
    یاهرطس رد شیپاشیپ تکرح نیا ،کیسلاک

                             لصف رشن - رعش هعومجم :یروخاوه میرا -10     ،یادا دقتنم و مجرتم ،رعاش ،حلاف دادرهم


    هدش دودحم ،لوط و هزادنا ظاحل ها آاسکی
                                              1۳96مجنپ                    ،1۳۳9 ،دلوتم
    میهجاوم یکییازوم مرف روج کی اا ام و تسا
                             - یسررا و دقن :سورخ دناوخ یم هزات هچ -11    داتفه ٔههد رد راذگریثأت آارعاش زا
    نیا راا کی .دناشوپ یم ار ینیعم یاضف هک
                                        1۳96 مجنپ لصف رشن     ییابیزرظنم زا آاشیا    یاه هدورس ، تسا

    مجح مک لزغ و یتیا ود و هنارت لثم اضف

                             1۳96 رنهاینام رشن - رعش :اه یااوجراهچ -12    هک ،تس ور هاور ینیداینا تارییغت اا یسانش
    و یونثم نلثم رد رگید راا و تسا هاتوک و


                             - رعش هعومجم :هاگترپ زا رپ باوخ نیا -1۳     یسراف رعش ها ینیون یاهداهنشیپ و یروئت

               .دنلا و مجحرپ هدیصق
                                          1۳97 رنهاینام رشن                    .تسا هدوزفا
    کیمرف تکرح مه دیپس رعش و ون رعش رد
                               پاچ هدامن - رعش :تیرتسا رصعیلو -14
    یلو تسا هدش نییعت شیپ زا ،راتشون

                             تلاو - یسیلگنا رعش :فلع یاه گرا  -1۵               :حلاف دادرهم کمانراک
    و فاطعنا یمک اج نیا ،کیسلاک رعش فلاخ


                             هدامن - حلاف دادرهم یسراف آادرگرا - نمتیو

    یراتشون آاکلپ .میراد یدازن ای و یشوگیزاا
                                                 پاچ     1۳6۳ دازن رشن - رعش هعومجم :قیلعت -1    هک دیپس و ییامین رعش ی هنوگ رد یرطس رعش                             - اه وگ و تفگ ی هدیزگ :یرگید و نم -16      فلوم - رعش هعومجم :راظتنا نیرتها رد -2
    یرادید و یکیفارگ لکش یعون تروص ره ها
                    ،
                                              پاچ هدامن                        1۳71
    هدش هتشون یاهرعش مامت رد ،دور یم رامش ها
                                                     - رعش هعومجم :هاگن کی و آاهد راهچ -۳
    .ریذپانرییغت و تسا ردقم ،هتشونان زونه ای و
                                                                     1۳76جنران رشن
    ره رد ،راتشون ضرع و لوط ،ون رعش رد اما
                                                     - رعش هعومجم :موش یم غلاک هرااود مراد -4
    ینیعم ی هزادنا .دشاا توافتم دناوت یم رعش


                                                                    1۳7۸ جیورن رشن
             .تسا هدشن ردقم شیپ زا
                                                     1۳۸0هاگن مین رشن - رعش هعومجم :مدوخ زا -۵
    رعش یلک روط ها و یندیدناوخ رد ،وس آن زا
                                                     - گرازنیگ نلن - یسیلگنا رعش :هزوز  -6
    راتشون مرف آدوا رظتنمان را لصا ،تیرکناک                                                     - یمدق دیرف و حلاف دادرهم یسراف آادرگرا
    و لوط رظن زا هچ ینعی .تسا هدش هداهن
                                                                   1۳۸۸شنیرفن رشن
    زین مجح و لکش رظن زا هک هزادنا و ضرع
                                                       1۳92ژامین رشن - رعش هنیزگ :مدن زا مدق -7
    شیپ زا رایعم و رتم و هدعاق و آوناق چیه
                                                     رشن - رعش هعومجم :بسا تسفینام  -۸
    رد رعاش لمع یدازن .درادن دوجو یصخشم
                                                                      1۳92رامیتوا


    و هزادنا و لکش ی هنیمز رد ینعی ،هنیمز نیا
                                                     اریصن رشن - رعش هنیزگ :دیما یارا یمهس -9
     .تسا دودحمان ،ذغاک را هتشون تکرح عون
                                                                          1۳9۳
    و دیدش ،یندیدناوخ رد هتشون یکیزیف روضح
                          Vol. 29 / No. 1627 - Friday, Oct. 29, 2021 1400 آاان 7 هعمج - 1627 هرامش / 29 لاس          8  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13