Page 5 - 1627
P. 5

داصتقا و تسایس                تسایس
    تشهب قطانم رد رلاددرا ی �ل ی �م ۷۶ لداعم یدمآرداب   هدرک ه ی �صوت »یپ یب -اک نا یت«یسور تکرش نار ی �دم  یراذگ ه ی �امرس قودنص رد اهنت ا ی �نات ی �رب هکلم »رتسکنل فآ
    مه یتا ی �لام ج � ی �ه هک تسا فلتخم یاهروشک یتا ی �لام  رد یراذگ ه ی �امرس نامز یب لپا تکرش تروشم اب هک .تسا رلاد نو ی �ل ی �م ۳۱2 رب غلاب » نم ی �ک ت ی �رتسا وود«
    ن ی �مه رد راکو بسک ک چ حوک دحاو ک ی � اما !؟دنهد یمن  درلا ی �ه وا رب هولاع.تسا هد ی �سرارف ا ی �نات ی �رب ن ی � ج حر ی �و ر ی �از ج ح  ،پمارت دلانود رواشم و یناگرزاب ر ی �زو ،س ی �ار ربل ی �و

    تخادرپ ار اه تا ی �لام ماسقا و عاونا یرا ه ی �امرس ناه ج ح  رد ن ی �ش ی �پ هدن ی �امن و نالمآ لارب ی �ل بزح وضع ،تشرب ی �ل  ه ی �اپدنلب ماقم رگ ی �د اک ی �رمآ هد�تم تلاا ی �ا یروهم ج ح تسا ی �ر
    نسکاو اهنو ی �ل ی �م د ی �رخ هن ی �زه دناوتب تلود ات دنک یم  ت�ت ر ی �از ج ح رد تکرش ک ی � تا ی �لام زا رارف یارب مه نالمراپ .دوب هدش اشفا دانسا ن ی �ا رد شمان هک تسا یتلود
    ار ترام لاو ناراد ه ی �امرس لاثما و یراد ی �رخ ار انورک     .تسا هدناسر تبث هب ا ی �نات ی �رب هطلس  دور یم رامش هب ز ی �ن پمارت هب ک ی �دزن ناتسود زا هک س ی �ار

                   !؟دنک نو ی �سان ی �سکاو  اه تکرش دشرا نار ی �دم زا یرگ ی �د دادعت مان شرازگ ن ی �ا رد  نارادماهس زا یک ی � ،یذغاک یاه تکرش زا یا هر ی � ج �نز اب
                                 .تسا هدمآ ز ی �ن نالمآ »کناب ه چ � ی �ود« ن ی �ن چ �مه و  رد وا ؛تسا »روتاگ ی �وان« لقن و لمح تکرش یلصا
                                تکرشربا دن چ ح مان ن ی �ن چ �مه تشهب دانسا رد  دنزرف رسمه ردپ و ک ی �دزن ناتسود زا یک ی � تکرش ن ی �ا
                                ،رازفا مرن و یطابترا تامدخ هدنهد ه ئ �ارا  ناونع هب دوخ رانک رد ار ه ی �سور یروهم ج ح س ی � ئ �ر ن ی �توپ
                                ر ی �ظن یزا ج �م طابترا تاز ی �ه ج �ت رگ ی �د و رتو ی �پماک  تکرش هک دنا هدرک اشفا ناراگن همانزور .دن ی �ب یم ک ی �رش

                                ر ی �غت زا سپ لپا تکرش .دوب هدش اشفا ز ی �ن لپا  تکرش یلصا نارادماهس زا یک ی � »روتاگ ی �وان«ینار ی �تشک
                                دوخ ت ی �لاعف زا یشخب ،دنلر ی �ا رد یتا ی �لام ن ی �ناوق  هدننک رداص ن ی �رت یلصا هک تسا ه ی �سور »روب ی �ز« یژرنا
                                تکرش ه ی �صوت هب سپس و لقتنم روشک ن ی �ا هب ار              .دور یم رامش هب زاگ

                                ناکم لقن یسر ج ح هر ی �ز ج ح هب »یب لپا« هرواشم  هتفا ی � تسد یدانسا هب ناراگن همانزور ن ی �ا رب هولاع
                                ،وها ی � ،رت ی � ئ �وت ،کوب س ی �ف.دزادرپن تا ی �لام ات هدرک  زا ش ی �ب اک ی �رمآ یناگرزاب ر ی �زو دهد یم ناشن هک دندوب
                                یاه تکرش رگ ی �د ربوا و یب یا ،تفاسورک ی �ام  تبث هب روشک ۳۸ »یلحاسارف قطانم« رد تکرش ۳۸۰
                                تکرش ن ی �ن چ �مه یرازفا مرن تامدخ هدنهد ه ئ �ارا  ر ی �زو تسخن هس مان یرگاشفا ن ی �ا رد.تسا هدناسر
                                ،دلانود کم، ک ی �ان یشزرو شفک و کاشوپ د ی �لوت  یلام نا ی �ماح و نارواشم زا یک ی � و اداناک ن ی �ش ی �پ

                                ه چ � ی �ود ،سنم ی �ز ،رگ ی �ن ی �ام یا هر ی � ج �نز یاه لته .تسا هدمآ روشک ن ی �ا یلعف ر ی �زو تسخن
                                هدش اشفا دراوم رگ ی �د زا نالمآ کناب ه چ � ی �ود و تسپ  نارواشم زا یک ی � ی ی �اداناک ناگرزاب ،نمفورب نافتسا
                                            .تسا دانسا ن ی �ا رد  رد لارب ی �ل بزح یلام یماح و ودرت ن ی �تسا ج ح ک ی �دزن

                                                      ۶۴ زا ش ی �ب هک 2۰۱۸ لاس هدش رازگرب تاباختنا ن ی �رخآ
    ینار ی �ا ر ج حات ،یر ی �شم داهرف زا                                »یلحاسارف« قطانم زا یک ی � ،تلام هر ی �ز ج ح رد رلاد نو ی �ل ی �م
    کلام هک ناتسلگنا نکاس لصا                                     یسا ی �س یاه ماقم رگ ی �د زا.دوب هدرک یراذگ ه ی �امرس
    هاگشاب ماهس زا یم ی �ن ن ی �ش ی �پ                                 یلع نب ،هدش اشفا شرازگ ن ی �ا رد ناش مان هک ه ی �اپدنلب
    ک ی �رش و یلصا رواشم ،نوتروا                                    یدنس هک دن چ حره .تسا ه ی �کرت ر ی �زو تسخن ،م ی �ردل ی �ا

    ردرا ی �ل ی �م »فنامثع ر ی �ش ی �لع«                               اما ،هدما ی �ن تسد هب ه ی �کرت ر ی �زو تسخن صخش هرابرد
    و لانسرآ هاگشاب کلام ،یسور                                     رد یذغاک تکرش ج �نپ وا دنزرف ود م ی �ردل ی �ا نکرا و دمحا
    هاگشاب ماهس زا یم ی �ن هب ک ی �دزن                                 مه رگ ی �د تکرش ود ن ی �ن چ �مه ،دنا هدناسر تبث هب تلام

    ناونع هب  اهتدم و نوتروا                                        .تسا هد ی �سر تبث هب مردل ی �ا یاه هون مان هب
    رد یراذگ ه ی �امرس رواشم                                     ر ی �زو تسخن ،ن ی �تناژرآ داصتقا ر ی �زو مان ن ی �ا رب هولاع
    هدرک راک فلتخم یاه تکرش                                     ناتسقازق زاگ و تفن ر ی �زو ،انغ داصتقا ر ی �زو ،نپاژ ن ی �ش ی �پ
    دوب یدارفا  رگ ی �د زا مه دوب                                نار ی �دم ا ی � و نارادمتسا ی �س ناگتسباو زا رگ ی �د یدادعت و
    صخشم تشهب دانسا رد هک                                       ز ی �ن نالمآ و ش ی �رتا ،س ی � ئ �وس رد یتلود یاه تکرش دشرا

    یتا ی �لام رارف تا ی �لمع رد د ی �درگ                               ،ردورش دراهرگ.تسا هدش اشفا »س ی �داراپ دانسا« رد
    هتشاد تکراشم ی ی �وشلوپ و                                    هک تسا یرادمتسا ی �س رگ ی �د نالمآ ن ی �ش ی �پ مظعاردص
    زا »س ی �داراپ دانسا« شرازگ  زا یشخب رد .تسا  تسا نآ مه یک ی � یناه ج ح یراد ه ی �امرس راگزور ب ی �ا ج �ع زا  .تسا هدمآ تسد هب وا یتا ی �لام رارف رب ینبم یدانسا

    د ی �رخ و »ت ی �او دنا در« مان هب یذغاک تکرش ک ی � س ی �سات  هتسباو دحاو ۷۸ یاراد ترام لاو یلللما ن ی �ب تکرش هک  هب 2۰۱۱ ربتکا رد ردورش هک هدرک اشفا شرازگ ن ی �ا


 5  5                      Vol. 29 / No. 1627 - Friday, Oct. 29, 2021 1400 آاان 7 هعمج - 1627 هرامش / 29 لاس
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10