Page 3 - 1627
P. 3

داصتقا و تسایس

    یارب هاگ چ � ی �ه هک تسا هداد � ی �ضوت یا هژاو ۱۸۰۰
    راک یتلود یاهداهن رگ ی �د ا ی � یسوسا ج ح یاه هاگتسد      ارودناپ ات اماناپ زا
    یارب وا یاه هز ی �گنا زا »دمآرد رد یرباربان« و تسا هدرکن
    ناونع اب ه ی �نا ی �ب ن ی �ا هدنس ی �ون .تسا هدوب یرگاشفا ن ی �ا

    ،اه کناب« :تسا هتشون ،»دوش یم یلات ی � ج � ی �د ،بلاقنا«  نتگنشاو رد نآ رقم و یعافتنار ی �غ هسسوم ک ی � هک یناود ن ی �سحملاغ: مامتها هب
    ،یتا ی �لام یاه هاگتسد و یلام تاررقم ناگدننک عضو  ک ی � هب زاغآ رد )ICIJ( مو ی �سرسنک ن ی �ا ،تسا یس ید  نار ی �ا یمسر نارادباسح هعما ج ح وضع
    هک تسا هدش هتفرگ ی ی �اه م ی �مصت .دنا هتشاذگ مک  زا 2۰۱۷ لاس رد اما دوب هتسباو ی ی �اک ی �رمآ هباشم داهن
    تسام زا وم ،نآ یا ج ح هب و ددنب یم نادنمتورث رب مش چ ح  زا هناسر دص دودح ت ی �وضع اب و دش اد ج ح ردام ۀسسؤم

    .دنراد طسوتم ا ی � مک دمآرد هک تسا هد ی �شک ینادنورهش  .درک عورش ار دوخ لقتسم ت ی �لاعف ،ناه ج ح روشک دص
    اشفا کرادم ن ی �ا ساسا رب دنناوت یم اه تلود هک یلاحرد  اماناپ دانسا 2۰۱۶ لاس رد هک دوب مو ی �سرسنک ن ی �مه       Panama«اماناپ   دانسا
    یفرعم صاخشا ه ی �لع رب ی ی �اضق هدنورپ نارازه هدش  زا و تشاد یلللما ن ی �ب ۀدرتسگ ساکعنا هکرشتنم ار        یا هعوم ج �م » Paper
    مو ی �سرسنک« هک تسا یه ی �دب اما دنزادنا نا ی �ر ج ح هب هدش  زاون – ناتسکاپ ر ی �زو تسخن و دنلس ی �ا ر ی �زو تسخن هلم ج ح  دنس نو ی �ل ی �م ۱۱٫۵ زا

    رد هک ی ی �اه هناسر و یق ی �ق�ت یراگن همانزور یلللما ن ی �ب  .درک افعتسا هب را چ حان ار – ف ی �رش         یقوقح تکرش زا هنامر�م
    ،دندرک یراکمه هراب ن ی �ا                                                اکسنوف کاسوم »تلاکو«
    لصا هک دنا هتفگ یتسرد هب                                      )ناه ج ح یداصتقا یاه تکرش ن ی �رتراک ناهنپ زا یک ی �(
    یاهداهن هب ار کرادم ن ی �ا                                     نابز ینالمآ همانزور هب سانشان یعبنم طسوت هک دوب

    ن ی �ا اب .دنهد یمن ینوناق                                    ۴۰ یا هرود هک دانسا ن ی �ا .دند ی �سر گنوت ی �است ه چ � ی �وددوز
    ی ی �ا ج ح ات مرضاح نم لاح                                   دنس ه�فص رازه2۱۴ لماش ،دنهد یم ششوپ ار هلاس
    یاهداهن اب مناوت یم هک                                     یاه م ی �ر�ت ندزرود و یتا ی �لام رارف ،ی ی �وشلوپ اب طابترا رد
    .منک یراکمه ینوناق                                        و اه تکرش مان یواح اماناپ دانسا .دندوب یلللما ن ی �ب

    هک عورشم نارگاشفا                                        ناشن هک دوب اه تسارت نار ی �دم و ن ی �کلام یلصا ت ی �وه
    ار یراکنا لباقر ی �غ یاهاطخ                                    دوخ نا ی �رتشم هب هنوگ چ ح اکسنوف کاسوم تکرش داد یم
    نورد زا ه چ ح ،دننک یم شاف                                     دننزب رود ار اه م ی �ر�ت ،دننک ی ی �وشلوپ ات هدرک یم کمک
    زا ه چ ح و دنشاب اه تموکح                                     ،دنس نو ی �ل ی �م ۱۱٫۵ ن ی �ا عوم ج �م زا .دنزادرپن تا ی �لام و

    ت ی �نوصم راوازس ،نور ی �ب                                    دروم نو ی �ل ی �م ۳ ،ل ی �م ی �ا ار اه نآ زا دروم نو ی �ل ی �م ۴٫۸ دودح
    لمع .دنتسه تازا ج �م زا                                      ار دروم نو ی �ل ی �م 2 ،هداد یاه هاگ ی �اپ تمرف اب یدانسا ار
    مراذگب اه هناسر را ی �تخا رد ار اماناپ دانسا هک ن ی �ا یارب نم  اه نآ یوت�م  ج �ارختسا و اماناپ دانسا یور رب ق ی �ق�ت  ار دروم رازه ۳2۰ و سکع ار دروم نو ی �ل ی �م ک ی � ،فا ید یپ
    و یسا ی �س ل ئ �اسم زا غراف و یصخش لاماک م ی �مصت ک ی �  دما ج �نا یم لوط هب هام ۹ و زاغآ 2۰۱۵ لاس ن ئ �وژ رد  ن ی �رتگرزب ناونع هب یرگاشفا ن ی �ا زا .داد یم ل ی �کشت نتم

    ناهنپ یتلادع یب م ی �ظع م ج �ح هدهاشم روظنم هب افرص  موسوم یشرازک رد ق ی �ق�ت ن ی �ا هعوم ج �م ما ج �نارس هک  ن ی �رتگرزب و ناه ج ح نارادمتسا ی �س یلام داسف یاشفا
    دنس اه نو ی �ل ی �م راشتنا . تسا هدوب دانسا ن ی �ا رد هدش  ۴۸۸ و رازه 2۱۴ یلام تاعلاطا لماش اماناپدانسا هب  ا ج �نادب ناتساد عورش .دوب هدش دا ی � خ ی �رات یتاعلاطا تشن
    یناسک و نارادم تسا ی �س و ناربهر یاهداسف نومار ی �پ  ی ی �اماناپ یقوقح تکرش لکوم ۱۵۳ و رازه ۱۴ و تکرش  تکرش نادنمراک زا یک ی � 2۰۱۵ لاس رد هک تشگ یم زاب
    رد قرغ ناشدوخ یلو دننک یم توعد قلاخا هب ار مدرم هک  دانسا یاشفا عبنم .دندش اشفا »اکسنوف کاسوم«  گنوت ی �است ه چ � ی �وددوز ینالمآ همانزور اب اکسنوف کاسوم

    یراد ه ی �امرس ناه ج ح ناهن قمع اماناپ دانسا ،دنتسه داسف  نانکراک زا یک ی � دش یم هتفگ . هتخانشان هک اماناپ  ا ی � شاداپ چ � ی �ه نودب دنک یم داهنش ی �پ و در ی �گ یم سامت
    دانسا رد ج �ردنم تاعلاطا م ج �ح .تشاذگ ش ی �امن هب ار  راب ن ی �تسخن یارب ، هدوب روکذم هسسوم یسرباسح  و داد دهاوخ رارق همانزور ن ی �ا را ی �تخا رد ار یدانسا یلوپ
    م ج �ح ربارب ۶۰۰ ورازه دودح )ت ی �ابارت 2/۶( اماناپ  هب رگا هک تفگ و تسکش 2۰۱۶ یم ۷ رد ار شتوکس  هک در ی �گ یم نان ی �مطا همانزور ن ی �ا زا راک ن ی �ا لابق رد اهنت
    تعسو هک تسا )ت ی �اباگ ی �گ ۱/۷( سک ی �ل یک ی �و تاعلاطا  یاهداهن اب تسا رضاح ،دوش هداد ی ی �اضق ت ی �نوصم وا  ینلع رگاشفا ن ی �ا هز ی �گنا .دوشن اشفا یو مان و ت ی �وه

    .دهد یم ناشن ار تاعلاطا ن ی �ا رد ج �ردنم یلام تا ی �لمع  دنر ی �گرارق درگ ی �پ ت�ت نافلختم ات دنک یراکمه ی ی �اضق  رد هب مادقا ینالمآ همانزور نآ زا دعب .دوب م ی �ار ج ح ن ی �ا ندرک
    یقوقح هسسؤم یتوبکنعرات هکبش زا تاعلاطا ن ی �ا  مولعم اهدعب هک » ود نا ج ح« راعتسم مان اب درف ن ی �ا.  ن ی �ن چ �مه و ناراگن همانزور اب دانسا ن ی �ا نتشاذگ را ی �تخا
    یلللما ن ی �ب یقوقح هسسؤم ک ی � هک »اکسنوف کاسوم«  ه ی �نا ی �ب ک ی � رد هدوبروکذم هسسوم ناسرباسح زا د ی �درگ   )ICIJ(یق ی �ق�ت ناراگن همانزور یلللما ن ی �ب مو ی �سرسنک
                      یراﺠﺗ و ینﻮﮑسم کلاما شورﻓ و دیرﺧ هب طﻮبرم رﻮما هﯿﻠﮐ رد امش رواشم      �     �ﻋ
                                                           ﯽﺎﻤ ر ﯽ
           2020                                                 �
      www.alirahmani.com       .دیریﮕﺑ سامﺗ ﻦم اﺑ ﻪﺠیتن ﻦیرتﻬﺑ لوصﺣ یارﺑ .دیراد یراﺠﺗ ای ینوکﺴم ﮏﻠم شورف ای و دیرﺧ ﻪﺑ ﻢیمصﺗ ﻪﭽنانﭼ


                                                  ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧
                                                       ٦٤٩
                                                      -
                                                            -
                                                              ٩٩١٧
                                                 ٦٠٤
      .دیریﮕﺑ سامﺗ ﻦم اﺑ رووکنو ترون ﺰﮐرم رد ینامتﺧاس یاه هژورﭘ ﻦیرﺧآ دیرﺧ ﺶیﭘ و یهاگ آ یارﺑ
      .دیریﮕﺑ سامﺗ ﻦم اﺑ رووکنو ترون ﺰﮐرم رد ینامتﺧ اس یاه هژورﭘ ﻦیرﺧ آ دیرﺧ ﺶیﭘ و یهاگ آ یا رﺑ
                         ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ١ + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ١ نﺎﻤﺗرﺎﭘآ           ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا ٩٧٠ ﺎﻨﺑﺮﯾز ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ﮏﯾ + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ٣ لﺰﻨﻣ
                        ﺲﻨﯾﻼﭘا ،پﺎﺗ ﺮﺘﻧﺎﮐ ﺖﻧاﺮﮔ ،ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا ٦٩٣  NEW        ﻦﯿﻟوا ﻪﮐ ﯽﻧﺎﺴﮐ یاﺮﺑ لا ﻩﺪﯾا ،ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا ٦٩١٠ ﺖﻌﺳو ﺎﺑ ﻦﯿﻣز و
                  SOLD     ،ﻦﻤﯿﺸﻧ قﺎﺗا زا ﻦﮑﻟﺎﺑ ﻪﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳد ،ﻞﯿﺘﺳا ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﺳا         ﻪﻧﺎﺧ و ﺪﻨﻨﮐ یراﺬﮔ ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ ﺪﻨهاﻮﺧ ﯽﻣ و ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ یراﺪﯾﺮﺧ ﮏﻠﻣ رﺎﺑ
                        ،ﺲﯿﻨﺗ ﻦﯿﻣز ،یزﻮﮐﺎﺟ ،شزرو قﺎﺗا ،زﺎﺑور ﺮﺨﺘﺳا
                                                        یزﺎﺳﻮﻧ نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ رد ﺮﻬﺷ ﻩﺮﻈﻨﻣ نﺪﯾد نﺎﮑﻣا .ﺪﻧزﺎﺴﺑ ار دﻮﺧ ﯽﯾﺎﯾور
                        جرﺎﻓﻻ کرﺎﭘ ﻪﺑ ﮏﯾدﺰﻧ ،مﻼﺘﯿﮐﻮﮐ ﺰﮐﺮﻣ رد ﻊﻗاو
                        ،نﺮﺗ یﺎﮑﺳا ،ﺞﻟﺎﮐ سﻼﮔاد و ﺮﺘﻨﺳ مﻼﺘﯿﮐﻮﮐ و          ،یور ﻩدﺎﯿﭘ ﻞﺤﻣ ﻪﺑ ﮏﯾدﺰﻧ و ﯽﮔداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻘﻄﻨﻣ .دﻮﺑ ﺪهاﻮﺧ ﻩﺪﺷ
                                                        ﺎﺗ ﻪﻘﯿﻗد ١٥ و یو یﺎه ،نارﻮﺘﺳر ،بﺎهذ و بﺎﯾا ﻞﯾﺎﺳو ،ﺪﯾﺮﺧ ﺰﮐﺮﻣ
         $420,000.00
         $420,000.00                  . . . ،یرﺎﺒﻧا و ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ $1,549,900.00                   . . . و روﻮﮑﻧو نوﺎﺗ ناد
                                            $1,549,900.00
                      209-3050 Dayanee Springs Boulevard, Coquitlam                723 W 20th St. North Vancouver, BC

 3  3                      Vol. 29 / No. 1627 - Friday, Oct. 29, 2021 1400 آاان 7 هعمج - 1627 هرامش / 29 لاس
   1   2   3   4   5   6   7   8