Page 4 - 1627
P. 4

داصتقا و تسایس
    »یب لپا« تکرش هنارگاشفا شرازگ ن ی �ا یلصا هتسه  دننام تس ی �ز یاه هزوح همه و هدش هن ی �داهن ناه ج ح رد  زرد ،تسا یلام عبانم ت ی �ر ی �دم و تکرش تبث هرواشم
    هب یراذگ ه ی �امرس رواشم ناونع ت�ت هک تسا  هتفرگ ربرد ار رنه و شزرو و تسا ی �س ،داصتقا ،گنهرف  هلصافلاب هسسؤم ن ی �ا دشرا نار ی �دم ه چ حرگا .تسا هدرک
    رتش ی �ب دوس بسک یارب یتلود و یصوصخ یاه تکرش   ی ی �ا ی �فام دناب و شردپ و »یسم« مان یاشفا هک تسا  و هدمآرب دوخ یوربآ ظفح ددصرد ه ی �نا ی �ب ک ی � راشتنا اب

    یق ی �ق�ت ناراگن همانزور مو ی �سرسنک .دهد یم هرواشم  یخرب یماسا یاشفا.دنتسه دراوم ن ی �ا هلم ج حزا اف ی �ف  ینوناق هسسؤم ن ی �ا تا ی �لمع ه ی �لک هک دنا هدش یعدم
    دانسا ن ی �ا هب روشک ۹۶ ناراگن همانزور تکراشم اب هک  ار ی �ز تسا بلا ج ح دوخ هبون هب ز ی �ن ی ی �اداناک یاه ت ی �صخش  راشتنا اما تسا هدش ت ی �اعر ز ی �ن ی ی �وش لوپ تاررقم و
    زا ار دوخ تاعلاطا رتش ی �ب هک هدرک ملاعا ،هتفا ی � تسد  ی ی �وش لوپ هب کوکشم یاهروشک رامش رد ز ی �ن اداناک  ول ج ح هب رارف ناونع هب ناه ج ح یقوقح لفا�م رد ه ی �نا ی �ب ن ی �ا

     .تسا هدروآ تسد هب ادومرب ر ی �از ج ح رد یب لپا تکرش  ...و یسور ،ین ی � چ ح دنمتورث نار ج حاهم طسوت هژ ی �و هب  تکرش 2۱۴ هب طوبرم تاعلاطا ن ی �ا .دوش یم یقلت
    ه ی �صوت دوخ نا ی �رتشم هب »یب لپا« نارواشم هورگ  داسف هب مه لابق هک یدارفا یماسا هب یهاگن .تسا  یاه لاس رد یقوقح هسسؤم ن ی �ا يوس زا هد ی �سر تبث هب
    یاه هاگهانپ« رد رتمک تا ی �لام تخادرپ یارب هک دنک یم  رارق اه یبرغ ید ج ح ت ی �امحدروم یلو دنتشاد ترهش  دنس نو ی �ل ی �م ۱2 دودح لماش هک هدوب 2۰۱۵ ات ۱۹۷۷
   .دننک یراذگ ه ی �امرس »یلحاس قطانم« و »یتا ی �لام نما  ،ن ی �ارکوا روهم ج ح س ی � ئ �ر وکنشورپ ورتپ هلم ج حزا ؛دنتفرگ  رد ج �ردنم تاعلاطا هدش ءاشفا تاعلاطا هس ی �اقم .تسا
    یسا ی �س یاه ماقم و ناربهر زا یرا ی �سب مان دانسا ن ی �ا رد  سل ج �م ن ی �ش ی �پ هدن ی �امن ،یناکلاب ک ی �رتاپ .دراد لمأت یا ج ح  دهد یم ناشن »Tax Justice Network « شرازگ

    زا یخرب و یت ی �لمدن چ ح یاه تکرش ،فلتخم یاهروشک  ر ی �زو ،کازو ئ �اک مورژ ،یناکلاب لباز ی �ا شرسمه و هسنارف  داسف ندنام ناهنپ و یتا ی �لام رارف یارب یناه ج ح داسف دناب
    بلا ج ح .دوب هدش اشفا روهشم نادنمرنه و ناراکشزرو  وضع ،ین ی �ر ِ گ ل ئ �ون-ناژ ،یزوکراس لاک ی �ن تلود رد ه ج حدوب  تاسسؤم ن ی �رت مهم ،یقوقح تاسسؤم ن ی �رت گرزب زا
    رد هک یروهشم یاه هره چ ح و ناربهر زا یرا ی �سب هک نا  ینونک هدن ی �امن و هسنارف تس ی �لا ی �سوس بزح ن ی �ش ی �پ  « دننام ناه ج ح یاه کناب ن ی �رتربتعم و یرادباسح

    ز ی �ن تشهب دانسا رد دوب هدش هدرب مان اهنآزا اماناپ دانسا  دارفا زا نت ود مانو ین ی �رگ ردناسکلا شردارب و سل ج �م  Bankو Standard charter، HSBC، City bank
    هکلم مود تباز ی �لا مان تشهب دانسا رد .!؟ دنتشاد دو ج حو  و هسنارف یلم ههب ج ح بزح ربهر ،نپول ن ی �رام هب ک ی �دزن  و ند ی � چ � ی �پ مهرد اب ات دننک یم هدافتسا » of America
    قودنص ک ی � رد دنوپ نو ی �ل ی �م ۷.۵ صاضتخا ابا ی �نات ی �رب  یوسنارف نارادمتسا ی �س هلم ج ح زا نپول یرام-ناژ رتخد  ی ی �وش لوپ و بلقت ،داسف یتوبکنعرات هکبش ک ی � دا ج � ی �ا
    Dover Street VI Cayman« مان هب یراذگ ه ی �امرس      .د ی �درگ اشفا اماناپ دانسا رد نانآ مان هک دنتسه  قاروا مان هب هک تاعلاطا ن ی �ا م ج �ح .دنراد هگن ناما رد ار
    ز ی �ن دوب هدش یراذگ ه ی �امرس ب ی � ئ �اراک ر ی �از ج ح رد هک»Fund  هک دوب هدشن کشخ اماناپ دانسا یاشفا بکرم زونه  ،دش روهشم »Panama Paper« ی ی �اماناپ  دانسا ا ی �

    و لوپ یروآ عم ج ح ،قودنص ن ی �ا هژ ی �و راک . دوب هدش اشفا  م ی �ن و لاس ک ی � دودح مو ی �سرسنک ن ی �ا یدعب تاق ی �ق�ت  نم ج �نا زا گنوت ی �از ه چ � ی �وددوز همانزور هک دوب دا ی �ز نان چ �نآ
    ت ی �لاعف و یراذگ ه ی �امرس یارب ناه ج ح رسارس زا ه ی �امرس  ز ی �اداراپ دانسا « هب هک درک اشفا ار یرگ ی �د کرادم ،دعب  یرگنزاب یارب تسا هدرک تساوخرد یلللما ن ی �ب ناراگنربخ
    رد و اهروشک رگ ی �د و اک ی �رمآ هد�تم تلاا ی �ا رد یداصتقا  ادد ج �م ، خ ی �رات نآرد .دش روهشم » تشهب دانسا ا ی �  کرادم ن ی �ا یاشفا .دوش ل ی �کشت صاخ هکبش ک ی � نآ

    تخادرپ نودب اه ت ی �لاعف ن ی �ا دوس ندنادرگزاب ت ی �اهن  هک دومن ملاعا »گنوت ی �است ه چ � ی �ود دوز« ینالمآ همانزور  ی ی �وش لوپ و بلقت ،داسف اب هزرابم راعش داد ناشن
    یراذگ ه ی �امرس قودنص.تسا نم ی �اک ر ی �از ج ح هب تا ی �لام  هب یق ی �ق�ت ت ی �لاعف لاس ک ی � یط راگن همانزور ۳۸۰  ار ی �ز دوش یم هدرب راک هب یمومع راکفا ب ی �رف یارب اتدمع
    هک – شنارادماهس هب 2۰۰۷ لاس نم ی �اک رد رقتسم   زا یرا ی �سب دهد یم ناشن هک دنا هتفا ی � تسد یدانسا  لک هک اماناپ ر ی �ظن ک چ حوک یروشک رد دراد ناکما هنوگ چ ح
    دصق هک هدرک ملاعا -تسا نانآ زا یک ی � مه ا ی �نات ی �رب هکلم  رارف یارب نلاک ه ی �امرس نابحاص و ناه ج ح یسا ی �س ناربهر  )ناه ج ح ۹2 هبتر( رلاد درا ی �ل ی �م ۴۴ نآ یلخاد صلاخان د ی �لوت
    تکرش ک ی � رد یا هر ی � ج �نز هاگشورف ود د ی �رخ روظنم هب دراد  لقتنم یتا ی �لام یاه هاگهانپ هب ار دوخ ه ی �امرس تا ی �لام زا  هکبش تاق ی �ق�ت .دوش ا ج ح هبا ج ح یلوپ م ج �ح ن ی �ن چ ح ،تسا

    »Vision Capital Partners VI B LP«  مان هب تسپ  تشهب =ز ی �داراپ دانسا « مانب هک یرگاشفا ن ی �ا .دنا هدرک  ناشن »Tax Justice Network« یتتا ی �لام تلادع
    یراذگ ه ی �امرس یاه ل�م زا یک ی �.دنک یراذگ ه ی �امرس  نا ی �رتشم هب طوبرم دنس اه نو ی �ل ی �م دوب هدش یفرعم »  ،اک ی �رمآ ،ناتسلگنا ،س ی � ئ �وس یاهروشک هک دهد یم
    »Brighthouseسواه ت ی �ارب هسسوم ا ی �نات ی �رب هکلم  ی ی �انشور ضرعم رد ار یتا ی �لام یاه تشهب هدش هتخانش  ،ن ی �ر�ب ،نانبل ،نپاژ ،گروبمازکول ،گنک گنه ،روپاگنس

    هک تسا یا هر ی � ج �نز هاگشورف و یلام هسسوم ک ی � »  هدش هتخانش یاهمان زا دانسا ن ی �ا رد .دوب هداد رارق  ر ئ �اک ،دنل ی �آ ن ی � ج حر ی �و دننام یقطانم و یبرع هد�تم تاراما
    تخادرپ ماو یگناخ مزاول د ی �رخ یارب دمآرد مک دارفا هب  هب ک ی �دزن راد ه ی �امرس ک ی � ،اک ی �رمآ ترا ج �ت ر ی �زو نو چ ح یا  دنتسه ی ی �وش لوپ و داسف فده قطانم دنل ی �آ لاشرام و
    یاه هاگشورف زا یطسق تروص هب اهنآ ات دنک یم  تباز ی �لا هکلم ا ی � و ه ی �سور روهم ج ح س ی � ئ �ر ،ن ی �توپ ر ی �م ی �دلاو  هنلااس ی ی �وش لوپ رلاد درا ی �ل ی �م ۵۰۰ دودح رگا هک یروط هب
    هتشذگ یاه لاس رد تکرش ن ی �ا .دننک د ی �رخ یا هر ی � ج �نز  دانسا رد .دوب هدش هدرب مان هدنورپ ن ی �ا رد ا ی �نات ی �رب مود  کلف هب رس نآ ه ج حدوب یرسک م ج �ح ،دشابن اک ی �رمآ رد
    دوس تفا ی �رد ،دمآرد مک دارفا زا هدافتسا ءوس هب مهتم  هب قلعتم دنس رازه ۵۰۰ و نو ی �ل ی �م ۱۳ ب ی �رق تشهب  ی ی �اق ی �رفآ یاهروشک هک یلاحرد رگ ی �د فرط زا .دز دهاوخ

    .تسا هدش تامدخ یشورفنارگ و یطسق د ی �رخ یارب لااب  ه چ � ی �ود دوز"ینالمآ همانزور تسدب یتا ی �لام یاه داسف  2۰۰ هنلااس ،دنراد ی ج حراخ یهدب رلاد درا ی �ل ی �م رازه دودح
    هاگشورف ن ی �ا رد یراذگ ه ی �امرس زا س ی �لگنا هکلم دوس  ق ی �رط زا نآ مظعا شخب هک دانسا ن ی �ا .داتفا ،"گنوت ی �اس  زا ی ی �وش لوپ و داسف بلاق رد ه ی �امرس رارف رلاد درا ی �ل ی �م
    دروآرب رلاد رازه ۳۶۰ لداعم 2۰۰۹ لاس رد یا هر ی � ج �نز  نور ی �ب هب "Appleby" یواعد یلاکو یلللما ن ی �ب هسسوم  ه چ حرگا .دوش یم ر ی �زارس فده قطانم یوس هب هراق ن ی �ا

    هک دنا هتفگ شرازگ ناگدنس ی �ون  ه چ حرگا.دوب هدش  ناه ج ح روشک ۶۷ رد یلللما ن ی �ب هناسر ۹۶ طسوت هدرک زرد  و هدشن اشفا ی ی �اماناپ دانسا زا یرا ی �سب یاوت�م زونه
    ربخ »یداصتقا ت ی �لاعف« ن ی �ا زا ا ی �نات ی �رب هکلم دنناد یمن  هک هدننکاوسر شرازگ هعوم ج �م ن ی �ا .دوب هدش یسررب  یسا ی �س هبن ج ح دناوت یم ز ی �ن نآ یاه یرگاشفا زا یخرب
    اما دنا هدرک ف ی �صوت »روآ مرش« ار وا مادقا اما ،هن ا ی � دراد  ت ی �امح اب هک تشهب دانسا ا ی � »س ی �داراپ دانسا« مانب  ۱۴۳ هک دهد یم ناشن نآ ه ی �لوا ت ی �اکح اما ،دشاب هتشاد
    راذگ ه ی �امرس هک تسا نآ د ی �وم یراد ه ی �امرس ت ی �عقاو  ،هدش رشتنم و ه ی �هت یق ی �ق�ت ناراگن همانزور مو ی �سرسنک  اهروشک ناربهر زا رفن ۱2 و ناه ج ح یسا ی �س نادرم زا رفن
           .درادرارق ا ج �ک رد شا ه ی �امرس دناد یم  ربهر ۱2۰ ی ی �وشلوپ و یتا ی �لام رارف ،یلام داسف رگنا ی �ب  هقطنم ۱۴۰ زا ش ی �ب رد ناه ج ح روشک ۵۰ زا ش ی �ب زا

    هک دوب »زتشرب« تکرش ش ی �اکرش و هکلم د ی �رخ رگ ی �د  .دوب فلتخم روشک ۴۷ زا رادمتسا ی �س و یسا ی �س  دوخ تورث »Tax Haven« یتا ی �لام تشهب هب موسرم
    تلود هب نآ یتا ی �لام یهدب                                     تشهب قطانم ن ی �ا ه ی �لک هکنآ بلا ج ح .دنا هدرک ناهنپ ار
    دنوپ نو ی �ل ی �م ۱۷.۵ ا ی �نات ی �رب                                یناه ج ح ه ی �امرس طسوت لامع و برغ ناه ج ح رد یتا ی �لام

    ن ی �ا .تسا هدش دروآرب                                      ماوع سل ج �م ناگدن ی �امن یماسا راشتنا .دنوش یم لرتنک
    یگتسکشرو ملاعا تکرش                                        ريزو تسخن و راک هظفا�م بازحا ناربهر و ناتسلگنا
    شش هب ک ی �دزن و هدرک                                     اب هزرابم تسخن  هبتر ناونع هب هک یروشک( دنلس ی �ا
   .دندش راک ی �ب نآ رگراک رازه                                    تروص رد هک تسا نآ هدنهد ناشن )تسا روهشم داسف
    هدرک اشفا دانسا ن ی �ا                                     ناگدن ی �امن سل ج �م ک ی � دوبن و یمدرم تراظن نادقف

    یاه ی ی �اراد هعوم ج �م هک                                    ،بلقت و داسف اب هزرابم لاعف یاه نامزاس و لقتسم
    ی چ حاد« یتنطلس تکرش                                       داسف ار ی �ز دوب م ی �هاوخ رابخا هنوگ ن ی �ا دهاش هلاس همه
                          Vol. 29 / No. 1627 - Friday, Oct. 29, 2021 1400 آاان 7 هعمج - 1627 هرامش / 29 لاس          4  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9