Page 9 - 1627
P. 9

وگ و تفگ                 تسایس
    دنچ و نحل رییغت آاوت یم این ؟تسا حرطم       هتشون تکرح عون و هزادنا و لکش ی هنیمز رد             .تسا هدننک ریگلفاغ و یالاقنا
    ها یکیفارگ تروص ها ار ملاک ِآدوا ییادص   آدوا دودحمان نیا این .تسا دودحمان ذغاک را     رامش ها تیرکناک رعش رد لصا کی نیا
                  ؟درک اقلا بطاخم    رناژ نیا رد رگید یرتسا شیاز ثعاا دناوت یم     عون نیا رد راتشون لکش ،یترابع ها .دور یم
                             ،یفسلف ،یعامتجا ( یعوضوم ظاحل ها ؟ددرگ      ،یزاسانعم یارا هزات یناکما شدوخ ،رعش

    آاهد راهچ« دنلا رعش متشاد هک شیپ اه لاس -         .تسا مرظن دم )...و هناقشاع ،هنافراع         .تس یزیرگانعم اتح و ییازفاانعم
    میاه لضعم زا یکی ،متشون یم ار »هاگن کی و                               رد ام هک تسا نیا ،رگید مهم ی هتکن
    هک ار یرعش آاوت یم روط هچ هک دوا نیا   ههد ورشیپ رعش مهم یاه یگژیو زا یکی -    یرعش تاناکما زا کی چیه ،یندیدناوخ


    آوگانوگ یاه هاگن و اهادص و اه آاهد شنورد     عوضوم ،نم یاهرعش اصوصخم و داتفه        میهد یمن تسد زا ار یرطس رعش رد دوجوم


    تنوف کی اا ،دنراک رد توافتم یاه نحل و       نوچ یتشرد یاه بسچرب .تسا نآ یزیرگ       .مینک یمن  فذح ای و میراذگ یمن  رانک و
             ؟تشون تسد کی یراتشون      ،نآ ریاظن و هنافراع ای یسایس ای یعامتجا رعش    ریوصت ،لیخت ها یکتم و ینتبم زین یندیدناوخ

                             ،

    فلتخم یاه گنر اا راکدوخ راهچ مدش روبجم       عقاو رد .درادن یهاگیاج داتفه ورشیپ رعش رد     رعش عون نیا رد ینااز یاه هرازگ .تسا آااز و

    اه آن مامت اا ار رعش و منک هیهت دادم کی و     ناشن اه بسچرب نیا اب ار اهرعش نآ دوش یمن      رد هک دشاا ینااز و لیخم ردق آامه دناوت یم

    زا ،رعش آن یارا مه پاچ عقوم .مسیونا                      .درک یراذگ   شدهاش یندیدناوخاشیپ و یرطس یاهرعش

    هدافتسا فورح آوگانوگ یاه هزادنا و اه تنوف     موهفم ام رعش هک دشاب نیا دیاش شا هدمع تلع     دهاوخا شلد رگشنیااوخ رگا اتح .میدوا    اه تسشن رد متساوخ یم یتقو اتح .مدرک     و تاعوضوم ی هیشاح رد و دنک یمن  یزادرپ    زا ار شدوخ یرطس یاهرعش ای رعش دناوت یم


    آاتسود یارا ار مرعش ،یادا یاه هسلج و     هنارعاش یاه هسرپ ،دنا یا هشیلک هک ماع میهافم           .آوریا دشکا یندیدناوخ لد
    روط هچ نم رخن هک مدنام یم رد ،مناوخا    لابند نوچ ؛دنک نینچ دناوت یمن لاصا .دنز یمن    و یندیدناوخ رد هک درک اعدا آاوت یم سپ

                                        .    وهایهرپ و غولش رعش نیا هناهد کی و هرفنکی     ار شدوخ دهاوخ یمن تسین لیلحت و ریسفت       شرتسگ اا ،یرادید رعش عون ره یلک روط ها
                      ؟مناوخا ار  یداتفه ورشیپ رعاش .دنزب اج یفسلف ای و روکف     آدا و کیزیف .میهجاوم رعش رد راتشون شقن

    یلپ عقاو ها هک یرعش میوگا مهاوخ یم     یاه هطساو نیرت مک اب هک تسا نآ یپ رد    .دوش یم رت یندید و رت هتسجرا اج نیا رعش

    رعش کی ی هفایق دناوت یمن  دشاا کینوف     رصحنم و صاخ ،هتسیز ی هبرجت ،یموهفم      رعش رد انشن لایخ روص یفن یانعم ها نیا


                    ،

           .دشاا هتشاد ار یلومعم یرطس     راک .دنک ینیرفآزاب رعش رد ار شدوخ درف هب      رتون یاهدرکراک آدوزفا شیانعم هکلا ،تسین
    نیتسخن نتشون زا سپ لاس راهچ هس       هدنناوخ هب ار موهفم و انعم تشادرب و تخاس                      .تسا رعش ها

    رصعیلو« ینااایخ و هدرتسگ رعش ،یندیدناوخ      وریپ ،نم لسن ورشیپ رعش .دراپس یم شا              :میوگا مه رگید ی هتکن کی

    ،دنلا و میجح رعش نیا .متشون ار »تیرتسا      نایب ندرک رت ینیع هچره یارب امین تساوخ       رعش زا رترعش هک تسین نیا یعدم یندیدناوخ    یلپ رعش کی زا یریظن مک و نشور ی هنومن       یا هشیلک و ینهذ یناعم و میهافم زا ،هنارعاش     هک تسا نیا یندیدناوخ یاعدا .تس یرطس


    هفایق و آدا هک تس ییادص دنچ و کینوف        یا هنوگ هب ار هبرجت دشوک یم و دریگ یم هلصاف    یزاسانعم ها یدیدج یاه آاکما و تسا رتون
    غارس ار اجک امش و .تس ینااایخ مه شا        نام تسوپ و تشوگ و لد و ناج اب نعقاو هک       بطاخم نم معز ها یندیدناوخ .دهد یم
    و غولش آااایخ کی لثم دناوتا هک دیراد         .دنیرفایب زاب ،میا هدرک کاردا و سح   ها آن رد بطاخم شقن ینعی .تسا روحم
    رثکتم روضح کی زا یلیثمت ،دمن و تفر رپ       لاس یس تسیب هک ینم یارب ،بیترت نیا هب       نیا لوا .تسا رت هنمادرپ ،یرطس رعش تبسن
                   .دشاا یعامتجا   یرعش نایب ی هوحن رد ینامرآ هنوگ نیا شیپ      اا ههجاوم رد یرطس رعش کی ی هدنناوخ هک

                                                                       ،


    یاج ها ،یندیدناوخ رد اه هلمج و اه هملک   یندیدناوخ هب هک هزورما ،ما هتشاد رس رد   ی هدنناوخ آانچ مه دناوت یمن  یندیدناوخ

    هحفص ،هحفص را یگنس و هکی شقن یافیا        اه هلوقم و اه بسچرب نآ کش یب ،ما هدیسر       ی هدنناوخ هک آانچ مه وا هک ارچ .دشاا فرص

    آاشدوخ و دننک یم نیزگیاج »هنحص« اا ار              .دنرادن مرعش رد یهاگیاج و اج    یارا . تسه مه رعش ی هدننیا ،تسا رعش    یراتشون یاه هناشن هک نیا یاج ها مه     هرابود مراد« ی هعومجم رد شش و داتفه لاس         !هدننیااوخ ها دوش یم لیدبت مه نیمه

    یرطس رعش رد هک هنوگ آن( دنشاا ضحم      یناشیپ نیا یور :ما هتفگ ،»موش یم غلاک     ،یندیدناوخ اا ههجاوم رد بطاخم هک آن مود


    دوجو زاراا آاش لکیه و هرهچ مامت اا ،)دندوا           !دیرادرب تسد دبسچ یمن رتسوپ     ی هطاار .دنک جرخ یرتشیا تیقلاخ تسا راچان
    و انعم یعادت را هولاع دنهاوخ یم .دننک یم               .میوگ یم ار نیمه مه نلاا    ؛تسا هیوسود ،بطاخم و یندیدناوخ نیا
    و مشچ و هاگن ،بطاخم آاج و نهذ رد لایخ       رعش ندب و راتشون لکش یندیدناوخ ،هولاع هب      وا .دوا یرطس رعش رد هچ آن زا رتشیا یلیخ
           .دنریگا راک ها مه ار شناتشگنا    بطاخم هک دنک یم ینیع و یندید نانچ ار    یتخانشابیز تحاس ود رد تسیاا یم آامزمه
                             .دشکب تسد رعش تسوپ رب دناوت یم اتح      دراد مه دناوخ یم رعش دراد مه .دراد را مدق

    غلاک هرااود مراد« ی هعومجم یاهرعش       ،یناریا رعاش کی هاگیاج رد نم یوزرآ و لیم      آدا اا دناوخ یم یرعش وا .دنیا یم یشاقن

    مه .دراد یارجت و نکش تنس شنک »موش یم       یرگشنیرفآ هب ار مرعش بطاخم هک تسا نیا         .رعش آدا اا دنیا یم یشاقن کی و یشاقن
    باتک دنلا یاهرعش و »مدوخ زا« باتک نینچ      لیخت و رنه هک منک شقیوشت و مناوخبارف    کلااچ تسیاا یم یندیدناوخ رد مه رعاش اما

    ی هلحرم آایاپ عقاو رد ،»یروخ اوه میرا«   زا دناوتب مبطاخم مراد تسود .دنک هبرجت ار      زا و درا یم ارف ار رعش ورملق وا .دشاا رت

    یزودنا هارجت .تسامش یرعش و یرنه مود        شوماخ و هتفهن تیقلاخ ،اهرعش نیا قیرط        هک تس یهیدا .درذگ یم رد رعش جیار یاهزرم
    یاهرعش یرادیدپ بجوم هنوگچ ،هار نیا رد          .دنک رادادص و دزاس راکشآ ار شدوجو رد     یرطس رعش کی نتشون زا تسا رتراوشد نیا
    و ریس ؟دش رگید یهار زاغن و یندیدناوخ                             رد دراد مه .دشاا دیاا مه رت قلاخ .لومعم


          ؟دوا هنوگچ هار نیا رد امش کولس     دناوت یم هدورس ، آردم تسپ و دیپس رعش رد      ی هصرع رد مه دنک یم یسیونون آااز و لایخ
                             دنچ و گولاید لامتحا و دشاا کینوف یلپ           .ییوجارجام رعش آدا و کیزیف
    رتفد ها رتفد .دوا زیگنا آاجیه رعش رد نم هار -   وگرن آااز زا هدافتسا نینچ مه و آدوا ییادص

    متشاد یا هزات یاه هارجت ،هلحرم ها هلحرم و     ، یندیدناوخ رعش رد ییاناوت نیا این .دراد دوجو   ،یندیدناوخ رد رعاش لمع یدازن دییوگ یم امش


 9  9                      Vol. 29 / No. 1627 - Friday, Oct. 29, 2021 1400 آاان 7 هعمج - 1627 هرامش / 29 لاس
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14