Page 12 - 1627
P. 12

وگ و تفگ

                                                        .دش دناوت یمن هتشون و دیلوت یرعش لاصا


      للاج رتکد زیگنارا نیسحت و هدنزرا خساپ                              ات داتفه ههد یاه لاس آامه زا ام رعش ها

                                                      زیرگ عامتجا هک هدش هدز ماهتا نیا ،زورما
       !آاتسکیجات ها یو توعد ها یراوزبس                               رایسا فرح کی و گرزا غورد کی نیا .تسا
                                                                       .تسا چوپ

                                                      یاه تبسن ام ورشیپ رعش هک میریذپا رگا اتح
     یاه پیسنرپ همه را ار یداصتقا -یسایس      للاج رتکد زیگنارا نیسحت و هدنزرا خساپ«

                                                      ها بستنم یاه آایرج اا یراکشن و نشور
     ،دهد یم حیجرت یللملا نیا هدش هتخانش    ها آاتسکیجات ها یو توعد ها یراوزبس
                                                      تسین انعم آن ها نیا ،دراد مسینردم تسپ
     .مروذعم توعد نیا نتفریذپ زا هنافسأتم      رد یگنهرف رانیمس کی رد ینارنخس روظنم
                                                      گرزا یاعدا .تس یننفت یراک ام رعش هک
     ریدقت تعلخ ءادها اا آامزمه هک هژیو ها     ها ضارتعا نمض یو .2021 ربماتپس رخاوا
                                                      رعش نیا هک تسا نیا شیکی رعش رد نم
     هک یسیئر دنوخن ها یراختفا یارتکد و    میهاراا ها ارتکد ءاطعا و ریدقت یابق ءادها
                                                      اا سایق رد یرت فیرظ و رتشیا یاهدنویپ
     هیلع تیانج ها موکحم هکلا ،مهتم هن هتبلا    رضاح لاح رد هک ،راکتیانج و لتاق یسیئر
                                                      .دراد رصاعم آاسنا یگدنز اا دوخ فلاسا رعش
     راکهبت تسدمه و راکمه ،تسا تیرشا      زا ،تسا آاریا یملاسا یروهمج سییر
                                                      ها رعش نیا هک تس آن ام یاعدا رگید
     هاوخ یدازن آاوج رازه آارازه لتاق هک وا  ها مزلا .دیزرو عانتما توعد نیا نتفریذپ


                                                      زورما رعش تساوخ یم هک امین مهم ی هیصوت
     یهاگداد رد ،تسا نم نیمزرس زرابم و    تیمکاح لاس 4۳ رد هک تسا یرون دای
                                                      لمع رتها ،دشاا رت یفصو و رت ینیع یسراف
     یسرداد و همکاحم تحت ،دئوس روشک رد       دییأت اا یدنوخن تیانج و لهج یروهمج
                                                                       .تسا هدرک
     رهم آدز عقاو رد توعد نیا نتفریذپ .تسا     میقتسم تلاخد و هییاضق هوق رد یسیئر


                                                      یاه هاگهرگ یمامت یاپ یاج هک ما یعدم     مامت رد هک تسا ییاه شزرا هیلک را آلاطا     ،دندش هجنکش آاسنا رازه اه هد یو
                                                      نیا یناریا آاسنا یسایس و یعامتجا یگدنز
     هدرشف یاپ اه آن یرادساپ و ظفح یارا رمع     دش هدیرا آاشیاپ و تسد ،دندروخ قلاش
                                                      ها نم لاثما و نم رعش رد دوش یم ار راگزور
     چیه تحت و زگره و ما هدرک یگداتسیا و      هدرپس مادعا یاه هخوج ها هنامحر یا و
                                                                       .دید یاوخ
     داتسا .متسین آن ضقن ها لیام یطیارش       ءاضعا رفن راهچ زا یکی نینچ مه وا .دندش
     کین ،دیا هنازرف یبیدا دوخ هک امش :زیزع  رد یسایس آاینادنز ماع لتق رد گرم تایه
                                                      یگدنز لوصحم ،نم رعش رد یشیدناام سپ
     عزانملاا راوسهش نیا ،ظفاح هک دیناد یم             »...و تسا هدوا 1۳67 لاس
                                                      ما هتسیز آن رد هک تس یتنوشخرپ رصع و
            :دیامرف یم آاهج رعش ی هصرع       یراوزبس للاج رتکد زا آاوارف رکشت اا

                                                      و مراد رواا ار آاسنا نم .ما هتشون رعش و     یابق   دنرخن وج مین ها تقیقح آاردنلق                    ینامحر مارها
                                                      رد و زیگنا تریح و گرزا آاسنا هک مناد یم
         تسا یراع رنه زا هک سک آن سلطا                  2021 ربتکا مهدزناش
                                                             !تسا زیچان و ریقح لاح نیع
     رعش ردنلق آامه ،امش بتکم زومن دجاا              ***
                                                      فذح رعش زا ار یرگید دوش یم هنوگ هچ
     نیا .تقیقح یرحت یپ رد و تسا ظفاح
                                                      یزیچ نینچ ؟!تشون رعش آانچ مه و درک
     و نیهوت ریش آاهد رد رگا یتح تقیقح       ها یتسود و تدارا زاراا و ملاس ضرع اا
                                                      رنه و رعش لاوصا هک نیا دعا .تسین یندش
     و رعش ددم ها ،دشاا یناریا و آاریا ریقحت               ردق یلاع و زیزع داتسا
                                                      یتسدمه اا رعاش نم .تسا یعامتجا یرما
     مهاوخ آوریا ار آن ،یسراپ لیدا یا بدا      فطل و تین نسح ی هناشن هک امش توعد زا
                                                      یزیچ مناوت یم هک تسا رگید یاه تسد

     ،تفصولاز آاشورف نید هک نیا وگ .دیشک      هنامیمص ،تسا نم ها تبسن امش تیانع و
                                                      رعش .رعش دوش یم شمان هک منیرفایا
     آوعاط زج هک دنتسه یلیلذ یاه شوم      ،مارتحا و ،مرازگساپس هناسانشردق و

                                                                 .تس یخیرات یا هدیدپ


     یرگید ی هفحت ،یزور هریت و راادا و تبکن     آاراکمه رگید و امش نیسحت و یدنم هقلاع
            .دنا هتشادن نم آانطومه یارا    یسراپ بدا و آااز ،گنهرف ها ار آاتیمارگ                                                      ی ینااز ،یرنه رتسا رد ار ینتمانیا درکیور     هروطسا حوتف رپ و کاپ حاورا ها مارتحا اا    فیرش مدرم و امش .مهن یم جرا و میاتس یم
                                                      درکیور نیا این ؟دینک یم یاایزرا هنوگچ رعش
     و یزیربت سمش" ،تفرعم و قشع یاه      و نیقوشم ،آایماح زا هراومه ،آاتسکیجات
                                                         ؟دشاا گنررپ یکیفارگ رعش رد دناوت یم
     یتملاس یوزرن اا و "یخلا نیدلا للاج انلاوم   و آاگدنسیون ،آاگدنیوگ یفرعم آاماگشیپ
     تلم و امش یارا آوزفا زور یاه تیقفوم و     دیا هدوا نم نیمزرس آااز یسراپ آادنمرنه
                                                      منزا رعش دروم رد ار لاثم نیا ملیام هشیمه -
               .آاتسکیجات تسود بدا     و شلات چیه زا و هاگچیه اتسار نیا رد و


                                                      رد .تس یدادما ود ی هقااسم هیبش رعش هک
                    مارتحا و رهم اا  یطیارش رد اما .دیا هدومرفن راذگورف یششوک
                                                      میوگا هک رت قیقد و یرفن دنچ یراک عقاو
                    یراوزبس للاج   رکیپ را امش روشک ماقم نیرت هیاپدنلا هک
                                                      رد رعش ینعی نیا .تسا هناهددنچ یراک
     ۸ اا راارا یدلایم 2021 ربماتپس ۳0 هبنش جنپ  روشک یمسر ماقم نیرت دیلپ سوحنم و زاسان
                                                                  .تس ینتمانیا شتاذ
                یدیشروخ 1400 هامرهم    ریقح عفانم و دناشوپ یم سلطا یابق نم
                                                      رعاش تسد یور زا ار شرعش هشیمه رعاش
                                                      اهرعش اا دراد مادم وا .دسیون یم نیشیپ
                                                      چیه .دنک یم آوچ و دنچ رگید یاهرعاش و
    و تفگ نیا رد ار مرخن نخس مراد تسود -       اه تسیفارگ اا مه اهرعاش اا مه رعش عون

                                                       .درادن ییانعم رگید یاهرعش آودا یرعش
       :میوگا رگید رعاش کی آااز زا ،امش اا وگ                    .دراد هملاکم
                                                      و هگرود یاهرعش دروم رد یلک مکح نیا
                میوگ یم هدرپ رد نخس
                                                      و یرادید رعش .دراد قادصم مه هگردنچ
               ن آوریا هچنغ زا لگ وچ    یا هتفگان و صاخ نخس رگا حلاف بانج ،رخن رد                                                      دوش یم یتح .تسا هنوگ نیمه مه یکیفارگ
             تسین یزور جنپ زا شیا هک         ؟دییوگا ،دیراد تایادا و رعش دروم رد
                                                      عون نیا دروم رد تینتمانیا هک تفگ نینچ
                  !یزورون ریم مکح
                                                      نیا فلٔوم هک ارچ .دراد فعاضم یتلاح ،رعش
                          Vol. 29 / No. 1627 - Friday, Oct. 29, 2021 1400 آاان 7 هعمج - 1627 هرامش / 29 لاس          12  12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17