Page 15 - 1627
P. 15

یلامش یاکیرمآ نایارسوکیاه        تسایس

                                         هدناوخ   لاا  سیا         تسدرود راطق توس

                                         هتبلا یو .تسا هدش
                                         تفایرد اا هتسناوت              یرجنس انیس :آادرگرا
                                         دشرا یسانشراک کردم
                                         و یسیلگنا تایادا
                                         یسیلگنا رعش سیردت
                                                               :چلو نلید لکیام آدناسانش
                                         فلتخم عطاقم رد
                                         ی هارجت     نمض
                                         یرعش رگید یاه مرف

                                         رد شا یاه تیلاعف ها
                                          .دشخبا یلداعت وکیاه
                                         یلصا آارنخس لکیام
                             لاس وکیاه یللملا نیا نمجنا هنلااس آویسناونک
    هویم هک تسا هچتخرد یعون holly berries
                             دوخ ینپاژ رسمه اا بلغا هک( دوا نپاژ رد201۳
    تانییزت یارا تخرد عون نیا زا دراد کچوک ییاه
                             رد وا یاه همجرت زا یکی و ، )درک یم آدید آن زا
     آایم یبسانت و دوش یم هدافتسا سمسیرک نشج
                             دصکی آاگرامش ها 2012 لاس رد یتسپ ربمت تشپ
    نیا ها یسراپ رد .دراد دوجو church و holly
                             عاونا رد وا یاه هتشون .دش پاچ آویلیم هاجنپ و
               .مییوگ یم ساخ هچتخرد
                             و وکیاه یاه همان لاس و اه همان لصف ،تلاجم
                             لکیام ،2009 لاس رد .تسا هدمن ینپاژ یاهرعش
            :دسیون یم رگید ییوکیاه رد ای
                             ار  www.graceguts.com ، دوخ تیاس بو
    between the pages
                             عمج ها نینچمه وا هک ییاج ، درک یزادنا هار  )Michael Dylan Welch( چلو نلید لکیام
    of the Audubon book,
                             هدش رشتنم یاه هتشون یراذگ کارتشا ها و یرون    رتشیا یلو تسا هدمن ایند ها آاتسلگنا رد هچ رگا
    someone’s forget-me-nots
                                             .دزادرپ یم دوخ  تسا هدوا اداناک و ایلارتسا ،انغ رد شیامن و وشن
                                                      ی هقطنم رد اکیرمن یارغ لامش لحاوس رد کنیا و
    ای میا هتفرگ یا هناخااتک زا یااتک هک هداتفا قاقتا
                               Cor van den Heuvel لوویه آد آو روک      ییوگ و تفگ رد هچ رگا . درا یم رسا شیماماس
    کشخ یلگ شیاه هگرا آایم رد و یرگید سک زا
                             نیرت عماج و نیرتها زا یژولوتنن شااتک هک  لامش لحاوس وا یارا هک تفگ یم متشاد وا اا هک
           .میا هتفای هدش کشخ یگرا ای هدش
                             تسا آااز یسیلگنا یوکیاه یفرعم رد اه باتک     مه اا یقرف اداناک یارغ بونج و اکیرمن یارغ
    هک آواادن باتک یاه گرا آایم اج نیا رد رعاش
                             آوترون(   شااتک موس شیاریو راتفگ شیپ رد  ی هقطنم ها دمن و تفر لاح رد مادم وا و دنرادن
    ها آن رد و آواادن زمیج آاج هتشون تس یااتک
                             نینچ و هدرا مان شلو زا )موس پاچ ، 1999 ،     ار وا تساجا نیاراانا .تسا رووکنو یرهش
    یاکیرمن یاه هدنرپ عاونا یدنا هتسد و حیرشت
                                               :تسا هتشون  .میرون رامش ها ییاکیرمن - ییاداناک ییارسوکیاه
    « لگ هدش کشخ یاه گربلگ  هتخادرپ یلامش
                   ُ
                             رد لاح آامز اا ار یکدوک آارود تارطاخ چلو  شا یصخش تیاس بو رد هک آانچنن لکیام
             .تسا هتفای ار »نکم مشومارف
                              اا ینن تس یا هزیمن وا راک نیا و هتخیمن مه   هدوا دنمقلاع وکیاه ها 1976 لاس زا دسیون یم
                           1  و یرهش یریواصت رتشیا وا ریواصت .یژلاتسون     فشک ار وکیاه یادا ی هرهوج 19۸۸ لاس زا و
                    - یلحم راطق   تروص مرف رد یرییغت راا ره وا .تسا یلحم                     .تسا هدرک

             دناوخ یم هک رتخد آامه زاا    را یا هزات یاه لکش شیاهوکیاه ات دهد یم    یاهراک یمومع و یصخش ی هصرع ود رد سپ آن زا
               رگید یا هناقشاع آاتساد   یارا نینچمه شلو .دنک داجیا ذغاک هحفص    هک تسا هداد ماجنا وکیاه ی هنیمز رد یدایز
                             رایسا یدرف رگشیاریو آاونع ها وکیاه هعماج  یوکیاه سنارفنک یرازگرا رد یراکمه ها دوش یم
                           2                     .تسا مهم  یوکیاه ویشرن و 1991 لاس رد یلامش یاکیرما

                      راطق توس   اا هک دراد رایسا هقلاع یسیونوکیاه رنه رد یو    نتشون هام یلم نیین زین 1996 لاس رد اکیرما
                -یفرا تشد یوس آن     یکی .دنیرفایا آوگانوگ یاهاضف آاسکی یاه مت     یکی نینچمه یو .درک هراشا 2010 لاس رد وکیاه
                 یبسا آدیشک سفن     همادا رد هک تسا راطق شا هقلاع دروم یاه مت زا   2000 لاس رد اکیرمن یاکنات نمجنا آارازگ آاینا زا

                               .تسا هدش هدرون مت نیا اا وکیاه یرامش                       .تسا هدوا
                           ۳  زا آن رد هک دراد یرایسا یاهوکیاه نینچمه وا    هرهچ نیرت لاعف زا یکی ار وا آاوت یم عومجم رد
                   ...تسرود راطق   زا یدایز رامش و هدرون مان صاخ آاهایگ و آاتخرد   تسناد یلامش یاکیرمن یوکیاه رضاح لاح یاه
            آدز باکر زا دتسیا یم هچارسپ    دنتسه یصاخ قطانم یموا آاتخرد ،آاهایگ نیا     و یفرعم یاه هاگراک ی هدننکرازگرا لاس لوط رد هک
                   یهاگحبص هم رد    آاش یارا یسراف رد یبسانم لداعم آاوت یمن و            .تسا آازومنون ها وکیاه سیردت

                                                  .تفای  رد لوا هزیاج ی هدنرا لکیام اه لاس رذگ رد
                             ها هک هداتفا یا هنارعاش قافتا مه یدراوم رد  هداوناخ مه یاهرعش و وکیاه ددعتم تاقااسم
                           4      .تسین یسراپ ها آدنادرگرا لااق یتحار   باتک اه هد نتشون و شیاریو ها و تسا هدش
                 - یجوف هوک ی هیاس                :وکیاه نیا هنومن یارا  یادا یاه سنارفنک زا یرایسا رد ینارنخس و رعش

                      فرا ی هروپ  distant church bells . . .            گنس یور دنلزوین رد وا یاهوکیاه .تسا هتخادرپ
                ریسلا عیرس راطق در را   a sparrow’s breath                سلجنن سل رد اه کنکداا یور ، هدش هدیشارت
                             lost in the holly berries             ریهاشم رلاات رد و نپاژ هکلم یارا و هدش پاچ


 15  15                     Vol. 29 / No. 1627 - Friday, Oct. 29, 2021 1400 آاان 7 هعمج - 1627 هرامش / 29 لاس
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20