Page 18 - 1627
P. 18

رعش


                       ذیذل و یشحو ییاه تشوگ ام و                  »نار یاه هلاشک و بلق ود«
                         .آدروخ یارا ،نتخورف یارا
                              دنرعاش همه اجنیا                                دنواکاک یلع
                        یشاا رعاش وت تسا فیح اما

                 دنسیونا وا یارا آارعاش هک دشاا دیاا یکی
                        دشاا اهرعش عوضوم هک یکی
                   دهدا کشخ آان هناخدور یاه یهام ها
                      دنازوسا لد درگلو یاه هارگ یارا
                     دنزا لومعم دح زا رتدنت یمک شبلق
                   دشاا لومعم دح زا رتدنلا یمک شیادص
                         دشاا یلومعم یمک شا ینیا

                      دنزا کپ رت قیمع یمک ار راگیس و
                           دشاا شملاک هیکت "هن"
                    !هن :دیوگا تس یزیچ قفاوم رگا یتح
                      دیوگن رعش هک دشاا دیاا ینیریش
                        دنیوگا رعش شیارا هک ینیریش
            دندربن یپ وت ی هرکیپ رد یسانش ییابیز ها آارعاش اما                            !نیریش یا هدش گرزا وت
    دیاا ییابیز هچ آااایخ و هچوک لاغشن ها هتشغن ینوخ یاه آار رد                                 یا هدش گرزا آاریا رد
                               ِ
                                    ؟دشاا                       .یا هدیسر آادنز نس ها ینعی
                       دندیشک آااایخ تلافسن را ار وت                                 یا هدیشک دق

                            !نیریش یدوبن اهنت وت             آااایخ رد هچوک رد یوش هدیشک یناوتا هک ردقنن
                               !شکرس بسا یا                      زبس رهاظ ها آاتخرد نیا روضح رد
                    آار ی هلاشک راهچ اا یدوا بلق ود وت                   دندرا و دندیشک آااایخ یهایس را ار وت
                            .ما یمخز مه نم !نیبا                            دش راون مرس را یزیچ
                    تسام دهاش شیاه تخرد اا آااایخ                                   دمن آاراا یوا
                             تس هنشت هک آااایخ                مریگا هدیدان ار آاراا مناوت یمن هک شخبا ارم
                               دوش یمن باریس              دشاا تنادنز نس و یشاا هدش گرزا وت رگا یتح

                                  یور یم وت                  .آااایخ رد هچوک رد آدش هدیشک نس
                 مراپس یم تدوخ یاهایور ها اهنت ار وت نم و                           !آامسن هدش ابیز هچ نیبا
                تسین نم فارطا رد یزیچ تیاهایور زا رتابیز                                  ! ییاهراا هچ
                                  یور یم وت                              !دوشا یناراا هچ
                             دننک یم رود وت زا ارم                             !تسا نیریش اوه
                      دوش یم راون مرس رد مرس را یهوک                  ؟ینیبن وت دنچیپا مه ها اهراا تسین فیح
                       نیمز ها آامسن زا هنوگ هچ نیبا              ؟یشابن وت دنشاا کنخ و زبس اه هوک تسین فیح
                         ددرگ یم آامسن ها نیمز زا                              یبیرغ و ابیز هک وت
                                 َ
                           تسا آارَود رد هک یرس                          یان یاهراا یزابقشع لثم
                      ددنخ یم اهراا ها ور هنوگ هچ نیبا                         هایگ کی یزبس یزاا جل لثم
                                 َ
                           تسا آارَود رد هک یرس                        تلافسن لد رد هدناود هشیر هک
           درگن یم لاغشن گرزا لطس ها یچیودناس ها هارراهچ ها                                 میوگا هراعتسا ارچ
                                 َ
                           تسا آارَود رد هک یرس                      وت آوخ مرگ یخرس لثم میوگن ارچ
                                                                     ِ
                درگن یم کناا ها دجسم ها کناا ها آادیم ها                              آااایخ درس یهایس را
                                 َ
                                                                 َ
                           تسا آارَود رد هک یرس                          تنار ی هلاشک زا هک ینوخ
            دور یم آاان ها ،آارواخ ها ،رهم ها ،"قفا زا دز رس" ها                 .دوا هتسج آوریا تا هراپ یجنران شفک زا
                                 َ
                           تسا آارَود رد هک یرس              )تسا شا هناهام منامگ ها :تفگ یرگید ها یکی(
              دور یم !خن ها ولگ ها هدنیوپ ها یراتخم ها رذن ها                         دوا هراپ تا هنیس هک دندیدن
                                 َ
                           .تسا آارَود رد هک یرس                      ؟تپچ آاتسپ ای دوا تبلق زا آوخ
                                 دوش یم رود            تخیر یم آااایخ گرهایس ها وت گرخرس زا هک ینوخ
             درز لگ جر کی طولا جر کی اا ییاه هوک رد دور یم                          منیبا موش رادیا هک ادرف دیاش
                  درگن یم اه آااایخ ها ور اه تسدرود ها ور                       تسا هدییاز نیریش رازه آااایخ
                                 دنز یم دنخبل          !نیریش کرابم تدیع :میوگا مسرا یتخرد ره ها دیاش
                                 دریگ یم مارن                         کرابم تدلوت میوگ یمن
                                 دریم یم مارن                   میا هتفرگ شدای یگزات ،تسین یعقاو

                               هداتسیا هک یرس                         دوش یمن دلوتم یسک اجنیا
                              .تساهنت هک یرس                 منهج طسو یوش یم ترپ ردام مکش زا اجنیا
   )9۸ آاان یسیونزاا ، 97 آاان هدورس(                                 راوخمدن رازه دنچ ،شورف مدن رازه دنچ طسو
                          Vol. 29 / No. 1627 - Friday, Oct. 29, 2021 1400 آاان 7 هعمج - 1627 هرامش / 29 لاس          18  18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23