Page 21 - 1627
P. 21

یــفرعم و دــقن

                             تسود موصعم یداه هتشون یزاب قشع نامر رب یتشاددا�                         ی
                                                          ِ                             زا یبسن روط ها تسا هتسناوت هدنسیون هک تسا
                             کمک یاتسار رد دوخ یادا یاه ییاناوت و اهرازاا                 ینکیت نیسحریما
                             شخا نیدنچ رد .دربا هدافتسا آاتساد نتم ها
                             ماجنارس ها یارا نتشاد همانرا مدع ،آامر زا

                             ،تسا هدز هارض رثا ها یمک ،اه هصق هدرخ آدناسر
                             تسا شرن و باهش یریگرد جوا رد آاتساد لاثم
                             یناتساد هراا کی ها و دور یم راگن دزن شرن هک
                             شرن ها هرااود زاا و دوش یم لقن راگن هتشذگ زا

                             ییاور تیخنس آاتساد ود نیا هک میدرگ یم زاا
                             یقطنم تلاح زا نتم هنوگ نیا و دنرادن یکرتشم
                             ریثات تحت و دوش یم جراخ دوخ ییوگ هصق
                             دناوت یم هک دور یم شیپ هدنسیون تاساسحا

                             زجا .دوش یدرسلد ببس یدج هدنناوخ یارا
                             بسانم رثا رد ییوگ هصق ،هااشم دروم نیدنچ
                             میوش یم کیدزن باتک یاهتنا ها هچ ره و تسا
                                            .دوش یم زین رتها

                             تخانش ورگ رد ،آاتساد رد اه تیصخش تخادرپ
                             اه تیصخش زا کی چیه .دوش یم فیرعت زورها
                             .دنرادن یلماک تخادرپ ییاهنت ها ،زورها زجا
                             یدایز شقن هک زورها رسپ آاونع ها شرن یتح      یلاسنایم ات یناوجون آاتساد "یزاا قشع" آامر
                                                                        ِ
                             تیصخش ،آاتساد رخن ات ،دراد آاتساد رد    تروصا هک زورها مان ها تسا ییامنیس ینادرگراک
                             ینایاپ شخا لیلد نیمه ها و درادن ینشور   و مسیدوزاا ،ترفن .دوش یم تیاور یطخ ریغ
                             آامر رد شندوا و تسا رود رواا زا یمک ،باتک     آاسنا یتیصخش یاه یگژیو آاونع ها یتوافت یا
                             ها یرورض دیاش دراد هک یدایز یاه فیصوت اا     نیا یلصا عوضوم رضاح رصع رد صوصخا

                             هک حاتفریم زا زین اه تیصخش هیقا .دسرن رظن     آاتساد هک زورها تیصخش هاگتساخ .تسا آامر
                             هعماج رد وا زا هک یهااشم یاه هنومن ببس ها     تسا یا هداوناخ دور یم شیپ وا روحم لوح
                             مادکچیه هیقا ات تسا کرد لااق و میا هدید  یعامتجا فیرعت آز شقن آن رد هک رلااس درم

    هک یا هدنین و شرسپ رد ار آن هجیتن دیاا لاامتحا  یلصا تیصخش .دنا هتفرگن رارق تخادرپ دروم   زورها ینهذ آاشیرپ یاه هشیدنا .درادن ینیعم
    کی زا هلوقم نیا اهتنم ،درک وجتسج دراد ور شیپ   هدنناوخ .تسا زورها ،دقن لااق و هراک همه و  هک یرنه هعماج و هدرک دشر آن رد هچنن آایم
                          ِ
    کی را آاوارف دیکات ؛تسا دقن لااق زین رگید رظن  دسانش یم یناوجون زا ار وا .تسوراور زورها اا    و تسد ،داای یم هار آن ها یلاسنایم و یناوج رد
    آاگدنسیون هدافتسا دروم اهراا هک یدیورف هیرظن   و تسد یرامیا اا هک یتاظحل و یلاسنایم ات و     و آایفارطا یارا رهاظ رد وا یاهراتفر .دنز یم اپ

    رتارف یشاکنک دهاش هک آن آودا ،تسا هتفرگ رارق   نیا رگا .دنک یم شا یهارمه ،دنک یم مرن هجنپ    ها تبسن یتوافت یا یعون زا یشان ،شدوخ یتح
    هدیدرگ ببس ،میشاا میا هدناوخ رتشیپ هچنن زا    دیوگ یم هک میشاا هتشاد لوبق ار یواکناور هیضرف   ،وا زا رترود دارفا هک یلاح رد تسا دوخ و آارگید
    مینیا یم آامر رد هک ییاهراتفر هعومجم تسا  هک یتیصخش ،دراد تیصخش هس لقادح آاسنا       یتاساسحا یدرم زا یریوصت ؛دنراد یرگید روصت
    زا ،دنشاا تیسنج هلاسم ریثات تحت اهنت یگمه    شناکیدزن اا هک یتیصخش ،دسانش یم شدوخ       .دهد یم آاشن هعماج ها دوخ زا وا هک رکفنشور و

    رد وا یدوجو یاه هناشن مامت هک هتفرگ حاتفریم   ،درادروضح عامتجا رد آن اا هک یتیصخش و دراد    رد زورها هچنن میاای یم رد باتک یاهتنا رد اهتنم
    یگدنز راذگ ریثات یاه قافتا ات تسا یسنج باتک   زا هچنن ها ،یزاا قشع آامر زورها هاگندوخ ریمض   .تسوا یعقاو دوخ تسا هداد آاشن دوخ زا رهاظ
                                     ِ
                                        ِ
                                           ِ
    هک یلامعا :دنتسه تسد نیا زا یگمه ،زورها  آامتک رد یعس .تسا کیدزن درادنپ یم شدوخ      و آاکیدزن یارا زورها هک یهاگندوخان ریمض
    ایور و راگن یگدنز ،دنز یم تسد اهنن ها باهش    فیرعت زین آایفارطا ،هدیدرگ ببس نیا و درادن آن   وا یگدنز ریسم اما دنک یم آامتک شدوخ یتح
    قد لیلد یتح و یزان ،آامقل ،هیسن روضح و  رتشیپ هچنانچ اما .دنشاا هتشاد وا زا یهااشم    هتفرگ لکش یناهنپ تیصخش نیمه ساسا را
    تیدوجوم مامت آدش هصلاخ .زورها ردام آدرک     یا و درس تیصخش مامت سپ رد دش هتفگ مه       یتشذگرس .دوش یمن ادج هتشذگ زا زگره وا .تسا
    دوش یم ببس ،هورگمه ییاهراتفر رد آاتساد   ریثات تحت هک تسا یهاگندوخانریمض ،وا توافت     ،دراد یتوافت یا اا آن زا روبع رد یعس هک یفطاع
    یا رگا .دشاا ریذپ هارض زورها یتیصخش لیلحت    هک ییاه قافتا .تسوا هدش راد هحیرج تاساسحا              .تسا یگدنز رد وا هتشاد مامت

    یگژیو نیرتمهم ار عامتجا ها تبسن زورها یتوافت   هاگندوخ یاهراتفر و دنک یم ریس اه آن رد زونه    زورها دوخ ییاه شخا رد آاتساد هدننک تیاور
    ریثات تحت یگژیو نیا ،میریگا رظن رد وا ینوریا   ها ،وا ِهاگندوخان هچنن ها تسا یشنکاو وا  هک یثلاث صخش رگید یاه شخا رد و تسا
    و دشاا هتفرگ رارق دناوت یم اهراتفر زا یا هعومجم  .تسا آن بلط رد ای و تسا هتفاین تسد اه آن     رانک رد هلاسم نیا .دوش یم یقلت رثا هدنسیون
    لااق ریغ دوجو اا یریذپریثات نیا آدوا یدعا کت   دوش یم یزیچ هیبش وا یقیقح هرهچ نیاراانا   تسا هدش ببس ،آاتساد یطخ ریغ راتخاس

    لیشن هنشاپ ،شا هلوقم تیمها آدرک آامتک   رثا نیا رد .دننیا یم یو رد ،وا زا رترود دارفا هک  آااز .دشابن ینیبشیپ لااق زگره آن دربشیپ
                 .تسا یزاا قشع آامر   تیصخش زا یاوخ رایسا یراتفر لیلحت دهاش       ،اه هلمج شراگن رد هدنسیون ییاناوت و آاتساد
                       ِ  ِ
                             هک یلصحام ،میتسه زورها هتفای تینیع یناهنپ     آن هاوگ هک دراذگ یم ام یور شیپ ار آاور یرثا 21  21                     Vol. 29 / No. 1627 - Friday, Oct. 29, 2021 1400 آاان 7 هعمج - 1627 هرامش / 29 لاس
   16   17   18   19   20   21   22   23   24