Page 23 - 1627
P. 23

ناتساد

    هکنیا اا کج یاقن هکنیا زا و دندیدنخ وا  فرح یروط ،ظیلغ هجهل اا و ینااز ریز آاوج      یهارمه رد مه اهنن دز ههقهق یزاوها آاوج
    هدرک کمک وا ها راک نیا رد تسه هورگ ریدم     آاوج ها مناخ منبش .دیمهفن سک چیه هک دز      .دش رت هنامیمص اضف و دندیدنخ هرااود وا اا

                 .دندرک بجعت ،تسا    یتسه راکمه آوشیا اا وت :تفگ یزاوها     آاراکمه یگدنز زا هاتوک یاه نتسناد نیمه
    تشپ رد یدرم اا کج یاقن نیح آامه رد          .نک همجرت مارا تفگ یچ یدش هجوتم       سک ره تسه سانشناور مناخ منبش هکنیا و

    زورید ام :تفگ مناخ منبش ها و دش دراو شرس     هس طقف نم مناخ منبش :تفگ یزاوها آاوج       وا اا دوخ یگدنز زا هک دید یم دنمقلاع ار دوخ
    میتفگ و میدز گنز زپشنرس یاقن ِ مناخ ها  دیاا .تسام لطس ات هس ینعی مدیمهف ور    زپشنرس آز :تفگ یزاوها آاوج .دنک لد درد

    رس و دهدا همادا ار دنور نیا دهاوخ یم رگا       .دیراذگا سیونریز ات ود ام ی هجهل یارا    نفلت تشپ مدوخ نم هسرت یم آوا زا مه
    ِ
    دهدن هزاجا ای ،دنک لیطعت ار گنیرتیک دوخ     ها ور هدنخ زا مناخ منبش و آاغفا آاوج   هک ام هد یم شها ییاهازسان هچ هک مدینش
                                                                      ُ
    یصخرم رد آاشدوخ یلیطعت زور آانکراک     کی رد آدرک راک .دندنادرگرا راوید تمس                 .مییااَرغ بیرغ هگید

    فطعنمان و زیتس عامتجا و رگشاخرپ ،دنشاا      ِ عونت اا یتیلم دنچ و یگنهرف دنچ روشک   یارا هک یتسیل اا مناخ منبش دعا زور حبص
                                                  ِ
    ییاج رگید یا هفرح ریغ قلاخا نیا اا ،دشاا    هتخاس یا هناتسود یاضف ،اه هجهل و اه آااز     دراو تشاد تسد رد هناخزپشن آدرک بترم
    تبحص مه زپشنرس دوخ اا .درادن اجنیا رد      ها رتمک یگنهرف کت یاهروشک رد هک دوا    ار کسام یگچاپتسد اا یزاوها آاوج .دش

    .متسه هک متسه نیمه نم :تفگ میدرک      لها یاقن غارس مناخ منبش .دروخ یم مشچ       شناهد و غامد یور هکنن یاج و دیشک لااا
     .دیراد جایتحا نم ها هک دیتسه امش نیا      یاهاذغ رگید تساوخ وا زا و تفر یپویتا       شمشچ ها دنا مشچ لثم کسام دریگا رارق
                                                      مناخ منبش وا آدرک مگ اپ و تسد زا .دیبسچ
    یاقن ی هموزر ها یهاگن کی مناخ منبش    اه فرظ سپس .دراذگن تاجیزبس یور ار ماخ
                                                      آدیدنخ تارج دوخ ها مه هیقا و دیدنخ
    رتشیا دوا هتفر هک یلغش رهرس .درک زپشنرس     یزیمت زا ات درک هاگن تقد اا ار نیمز فک و
                                                      یلیخ مه شدوخ یزاوها آاوج .دنداد
    یاقن .دوا هدرواین ماود هام شش ای هس زا      مناخ منبش :تفگ یزاوها آاوج .دوش نئمطم
                                                               .دیدنخ رت دنلا و رت ینامدوخ
    وا :تفگ شیاه تبحص ی همادا رد کج       متسش یم فرظ هس تعاس ات بشید نم
    دوا یکی هجرد زپشنرس هکنیا اا هنافساتم   نم لاح ها شلد دمن یتقو کج یاقن دعا        وت سپ :تفگ ییور شوخ اا مناخ منبش
    زپشنرس منک یم یفرعم مه نیا و دش جارخا      اا شک زارد ار نیمز فک شدوخ تخوس          .ینز یم کسام مای یم نم یتقو طقف
    دوخ راکرس یزیمن فسات لاح اا همه .دیدج      هک مه ییاهاج کی .درک کاپ هلوح و فت
                                                      آاوج زا و درک هاگن ار آاوخشیپ یور دعا
                    .دندش لوغشم    و تشاذگ هیام شهاگ نمیشن زا درون مک
                                                      دنچ و یدرک اهراک هچ وت بوخ دیسرپ آاغفا
                             آایا هوحن زا همه .تخادنا قرورز هلوح اا
                                                      ؟زورما یدرک تسرد رایخ و تسام لطس ات


                                           Command electric


          ﻰﺗﺎﯿﻟﺎﻣ و ىراﺪﺑﺎﺴﺣ تﺎﻣﺪﺧ                        ﺪﻧﺎﻣﻮﮐ ﻰﻧﺎﺳر قﺮﺑ تﺎﻣﺪﺧ                  Accountec Business Services                   ىرﺎﺠﺗ - ﻰﻧﻮﮑﺴﻣ

                  Salman Bazogh CPA, CMA                (ادﺎﻧﺎﮐ رد یرﺎﮑﻗﺮﺑ ﻪﺑﺮﺠﺗ ﺎﻫ لﺎﺳ ﺎﺑ)
                                             ﻰﺸﮐ قﺮﺑ - ىدورو قﺮﺑ ندﺮﮐ ﻪﻓﺎﺿا - تاﺮﯿﻤﻌﺗ
                                                          ﺪﯾﺪﺟ نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ
       • Accounting                یراﺪﺑﺎﺴﺣ تﺎﻣﺪﺧ •                - New house wiring
                                                    - Renova�ons
       • Tax                ﺎﻬﺘﮐﺮﺷ و صﺎﺨﺷا تﺎﯿﻟﺎﻣ •
                                                    - Upgrade service
       • Payroll            دﺰﻤﺘﺳد و قﻮﻘﺣ یراﺪﺑﺎﺴﺣ •
                                                  Command_electric@yahoo.com
       • Consulting    ﺎﻬﺘﮐﺮﺷ رﻮﻣا ﻩروﺎﺸﻣ و ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ یراﺪﺑﺎﺴﺣ •               Phone: 604-218-1033

        ﺪﯾﺮﯿﺑ سﺎﻤﺗ تﺎﻗﻼﻣ راﺮﻗ یاﺮﺑ ﹰﺎﻔﻄﻟ
                                        ���� ��� ����
                                           ىدازﺮﯿﻤﻬﺷ ﻦﯿﻬﺷ
         :روﻮﮑﻧو ترﻮﻧ ﻪﺒﻌﺷ          :مﻼﺘﯿﮐﻮﮐ ﻪﺒﻌﺷ
                                               (کﻼﻣا روﺎﺸﻣ)
         1578 Marine Dr.             Unit 18
         West Vancouver,          1161 The High Street       کلاما روما رد هرواشم هنوگره
          BC. V7V 1H8          Coquitlam, BC V3B 7W3

      Tel: 604-944-9292          Tel:604-245-2200


                                          Royal Pacific Lions Gate Realty Ltd.
            fax: 778 - 373 - 1902                     T: 604.780.4050


       contact@accountech.ca                        shahinshahmirzadi@gmail.com
 23  23                     Vol. 29 / No. 1627 - Friday, Oct. 29, 2021 1400 آاان 7 هعمج - 1627 هرامش / 29 لاس
   18   19   20   21   22   23   24