Page 22 - 1627
P. 22

ناتساد

    میمصت یک مد یم تنوشن لااح :دز یم فرح       نیا زپشنرس ییاورنامرف .دندرک یم ارجا ار وا
                                                                 ج
                       .دریگ یم  رید دیابن مه هقیقد دنچ سک ره هک دوا هنوگ            تر�اهم
    اه بابک سپس .دنار بقع ار همه وقاچ اا   تروص ها هک مه یلیطعت یاهزور ،درک یم
    لطس ها خیس اا و تشادرا لقنم یور زا ار      هدش هتفرگ رظن رد رگراک ره یارا آایم رد کی

    ار دیلک و تسا ار هناخزپشن رد .تخیر لاغشن     .دنوش رضاح راک رس هک داد یم روتسد وا دوا                      یفسوی هلئان
    لیطعت زورما :تفگ و تشاذگ دوخ بیج رد       ربخ عوضوم نیا زا راذگ هیامرس و هورگ ریدم

         .آوتاه هنوخ دیرا آوت همه .تسا     ها مناخ منبش هک یراک لوا زور رد .دنتشادن
                            هناخزپشن یگتخیر مه ها آدید اا تفر اجنن
    آاریا اجنیا یدرک لایخ :تفگ یزاوها آاوج
                            دنچ .درک یگ هفلاک ساسحا اجنن یغولش و
               ؟هارچ یم روز و تسه
                            .داتسیا زپشنرس رانک ار ییادتاا ی هقیقد
    یسانشناور تلایصحت یگزات ها مناخ منبش
                            :داد زپشنرس ها ار اه شرافس یشنم یتقو
    هدرک بسک هک یشناد اا و هدناسر مامتا ار
                            تشگنا اا ،درک قر و قش ار شندرگ زپشنرس
    یلیخ ،دروخ یم مه شراک درد ها اجنیا دوا
                            :تفگ و دز ردارض ار اه تساوخرد رتشیا
    و درک یظفاحادخ وا زا تیدج و هنینامط اا
                            میزپ یمن مه ور اذغ نیا زورما ،میرادن آان
    .دنتفر اذغ شرافس ِ لاه ها آانکراک هیقا اا
                            ار ذغاک سپس .تسه مک اه تساوخرد آوچ
    ار آایرج و دز گنز کج یاقن ها مناخ منبش             .تخادنا لطس رد و درک هلاچم

    هک زپشنرس نیمه رگا :تفگ و داد حیضوت
                              .میرن یم و مینز یم گنز :تفگ مناخ منبش
    راکمه ولج دریگ یم تسد دیدهت یارا ار وقاچ
                                ؟مناخ یتسه یک امش :تفگ زپشنرس
    غاد رتشیا دنتسه آاوج مه اهنن دریگا دوخ
                            مدش مادختسا هزات نم :تفگ مناخ منبش
    .دنروایا مه رس ییلاا تسا نکمم و دننک یم
                            بترم ،یسررا ور اهراک هک کج یاقن یاج
    لااح :تفگ هزایمخ و یلایخ یا اا کج یاقن                               یگزات ها یناریا یاهاذغ اا یا هناخزپشن
                            اجنیا :تفگ زپشن رس .منک یناسر علاطا و
    .هش یم یچ منیبا مگ یم راذگ هیامرس ها نم                              آانکراک رتشیا زونه و دوا هدرک راک ها زاغن
                            هک یزیچ نیا مه متسه زپشنرس مه نم
    لاح رد ِ روشک کی زا مادک ره هک اه آاوج                              تااث یازیو ،دندوا تقوم تروص ها اجنن
                            دیکات اا یلیخ (رزیاورپوس نگ یم شها اجنیا
    دندوا هدمن اجنن ها یتسیروت یازیو اا آارحا                             یضاران زا اه یضعا هام دنچ ره .دنتشادن
                            و اه بابک تمس ها دنادرگرا ار شیور رز یور
    منبش ِ هاگن .دندوا دوخ تیعضو آارگن رایسا                              جارخا تیریدم طسوت ای دنتفر یم آدوا
                                        .دش آدناخرچ لوغشم
    داتفا یزاوها آاوج تسد قاس یور ها مناخ                               رد ار شا هداوناخ هک آاغفا کی .دندش یم
                            شک تسد راک عقوم امش :تفگ مناخ منبش
    نیا :تفگ آاوج .تسا هتخوس ارچ دیسرپ و                                دلااس هیهت هفیظو دوا هداد تسد زا گنج
                            و تسه انورک رظخ زونه دینک یمن هدافتسا
    یلو مدش قشاع نم .مناخ منبش هتخوسن                              کی .تشاد هدهع را ار رایخ و تسام و
                            رد مه ور یراک قلاخا ،دینز یمن مه کسام
    جاودزا شاهاا دنتشاذگن ما هداوناخ آوچ                              یوشتسش و یراکزیمت زاوها لها یناریا
                            یتقو .دیریگ یمن رظن رد یرتشم اا هطاار
    هگید هک مدرک غاد ور متسد یاجنیا منک                             دلا مه یزپشن ،داد یم ماجنا ار هناخزپشن
                            آدز رغ آودا دیاا درون شرافس یشنم مناخ
                     .مشن قشاع                            یضار دنهدا قوقح ردقچ ره دوا هتفگ .دوا
                            هک هرادن تیمها یرتشم یارا .دیدا ماجنا
          .نتشاذن ارچ :تفگ مناخ منبش                              فافک تلع ها و دراد یرامیا ردپ آوچ تسا
                            ،رتمک ای هش یم هتخپ رتشیا ییاذغ هچ زورما
                                                     هک اج ره دهاوخ یم ،آاریا رد قوقح آدادن
    آااز رد هشیمه هک یزنط و تیدج اا آاوج       ی هقئاذ قبط ور آوشاه هتساوخ دیاا ام
                                                     لوئسم مه ییاقیرفن کی .دنکا راک دوشا
    تسا یزاوها نیریش ی هجهل و اه یاونج          .میشاا عونتم و مینک هدرونرا هنازور
                                                     ینیپیلیف آز و درم کی .دوا اهاذغ غیزوت
     .دوا تشز یلیخ آوچ منبش ِ مناخ :تفگ
                            ها و تشادرا خیس رانک زا وقاچ کی زپشنرس
                                                      تیریدم .دندوا هیلوا داوم دیرخ لوئسم
    دوا تشز مه امش رظن زا :تفگ مناخ منبش       :تفگ و تفرگ مناخ منبش ها ور یقفا تروص
                                                     هدروخلاس درم کی ی هدهع را آاروتس هورگ
        ؟ینک یم رارکت ور تردامردپ فرح هک     راک هچ ،نکا راک هچ یگا نم ها یرادن قح وت
                                                     هتسهن درکلمع هک دوا کج مان ها یسیلگنا
    منبش بوخ :تفگ تیدج آامه اا آاوج      نم راک وت هگید راا کی .یطابظنا ِ مناخ نکن     هفلاک ار یناریا راذگ هیامرس ،شندوبن زوسلد و
        .مدوا شقشاع منم دوا تشز مناخ                   .یدرکن یدرک تلاخد    کااچ و زرف تسرپرس کی رکف ها ات دوا هدرک

    آاش هدنخ وا آایا ِ تقادص زا لفاغان همه     دیشک یم بقع زا ار مناخ منبش سابل یشنم       نیمه ها .دهدا تیعضو رد یرییغت و دشاا

    همه رد وا .دیدنخ رتشیا شدوخ و تفرگ    ی هارض زا و دراد هگن رود زپشنرس زا ار وا ات    تقوم روط ها منبش مان ها یمناخ لیلد
    اا زپشنرس هک یماگنه یتح دیدنخ یم لاح                 .دنک یریگ شیپ یلامتحا    شراک ی هوحن آدید زا سپ ات دش مادختسا
    کی زین وا یقطنم یاه فرح .درک یم اوعد وا     لوپ و راک ها اجنیا همه :تفگ مناخ منبش   تصش درم کی زپشنرس .دندنبا داد رارق وا اا

    آاوج .تشاد دوخ رد آاهنپ یملاک زنط عون      حلاس هک تسین گنج آودیم ،دنراد جایتحا       و فرح شتخپ تسد رد هک دوا یناریا هلاس
    ِ
    تشاد وا اا هلاس هد ینس فلاتخا هک آاغفا      یسک اا ام .یریگ یم ههبج و یتفرگ تتسد       تقوم روط ها زین وا .تشادن دوجو یا ههبش
    یا مناخ منبش :تفگ دوا رت کچوک وا زا و                   .میرادن اوعد  دوخ یارا هک دوا نیا هلاسم اهنت .دوا اجنن

    غاد روخ دوخ وطشیا قشاع ،هدیش رخ هلک                                هتخادنا هار یکچوک یروطارپما هناخزپشن رد
                            رت کیدزن مدق ها مدق وقاچ اا زپشنرس
                       ؟هنک یم                           رماوا ارچ و آوچ آودا اجنن آانکراک و دوا
                            دوا هدیمد شتروص رد هک ینوخ اا و دمن یم
                          Vol. 29 / No. 1627 - Friday, Oct. 29, 2021 1400 آاان 7 هعمج - 1627 هرامش / 29 لاس          22  22
   17   18   19   20   21   22   23   24