Page 11 - 1627
P. 11

وگ و تفگ                  تسایس

                             رد هک تس یسک عاجش دقان .دنیایا آارعاش       تعرس ار یندیدناوخ یوس ها متکرح دنور اسا   و ساوح ی همه و زغم و نهذ زا یبیکرت -   آن ،ورشیپ رعش یاه آایرج یریگ لکش آاروک                        .دنشاا هداد   ریگرد هظحل ره رد ،زورما آاسنا فطاوع     رعش آاگدنناوخ ها و دنک دییات و دسانشا ار     و ون تکرح چیه هک ما هدرک دیکات هشیمه


   زا ،هناگدنچ تلاح نیا و تسا آورد و آوریا                        .دناسانشا   سپ یا و هنیمز یا روج نیمه رعش رد یا هزات


      .تسام آارود رد یگدنز مهم یاه یگژیو      یسراف زورما رعش رد ار ینادقان نینچ هک نم                  .درون یمن را رس هنیمز


   ادص و ریوصت دراد هتسویپ ام شوگ و مشچ                         .مرادن غارس   یراک ،رعش رد یسیونون و رعش هک نیا رگید
   .زغم ها دتسرف یم ار اه نیا و آوریا زا دریگ یم   هاگیاج رد نم تیقفوم آازیم دروم رد یرواد      رد یرایسا یاه تسد .یخیرات و یعمج تس


   ،زورما یایند دنورهش کی هک دین یم شیپ مک      هچ« مااتک رد رعش رگلیلحت و هدنناوخ کی   و رعش رد یا هزات تکرح ات دنراکرد هدرپ سپ
   ،هنازور یگدنز زا تعاس راهچ و تسیا لوط رد      رگید و امش هدهع را ،»سورخ دناوخ یم هزات      یاه لکش و یگدنز هشیمه .دریگا لکش رنه
   یقیسوم یراادنچ ای و دنیبن ملیف کی مک تسد                     .تسا آاتسود    یاهوگلا زا رتدوز ،یگنهرف و یعامتجا تایح
   و عاونا اا میراد مادم مه آااایخ رد .دونشن     ،مراذگا تشگنا آن را مناوت یم نم هک یزیچ      ،نیمه یارا .دوش یم آوگرگد اه مدن ینهذ

      .مینک یم آاتسا هدا ریوصت و ادص ماسقا     رد تسا هدیشوک حلاف دادرهم هک تسا نیا       و آاشدوخ ات آارعاش ها دروایا روز دیاا یگدنز


   تسا رگید زیچ کی هراوهام و تن رصع مدن        ی ههد آامه رد یرعش یاه ینوگرگد آاروک         .دننک ون ار آاش یتخانشابیز یاهوگلا

                     !
   تسا دوخ فلاسا زا رترا میوگ یمن دینکن کش      هک ییاهرعاش واهرعش یور ،روهشم و مطلاترپ
   و شنک .تسا رت هدیچیپ و رت کلااچ یلو ،هن      تشگنا ،دنا هدوا رت قلاخ و رتون شرظن ها
   رپ و دنت متیر یلیخ ایند ها تبسن ام شنکاو      یا هزات یتخانشابیز راکوزاس دنک یعس و دراذگا    ام« دیدوا هتفگ آات یاهوگ و تفگ زا یکی رد   لها آوچ مه نم و هتفرگ شدوخ ها یتعرس        ،تفرگ یم اپ یسراف رعش رد تشاد هک ار    کیروئت و یسانش ییابیز یاه هاگتسد دیاا

   اه یگژیو نیا زا یزیچ کش یا ،مراگزور نیمه      مه رعش آاگدنناوخ ها سپس و دسانشا      نیا میناوتا هک نیا یارا مینک فیرعت یا هزات    .ما هداد باتزاا ،دشاا میاهرعش هک مراثن رد ار                     .دناسانشا   ها و یسررا و دقن ار یرعش یاهدرواتسد عون

   عورش هک زاغن آامه زا و مشسرپ لها نم    مهم یاه هلاقم زا یکی یتقو دین یم مدای                .”مینک هضرع بطاخم

   یرگشسرپ تلاح نیا ،مدرک رعش نتشون ها        ضوع اه نیارود یاج« آاونع اا ،باتک نیا       و دقن هک »سورخ دناوخ یم هزات هچ« باتک رد
   هک منک یمن دیقم ار مدوخ یلیخ .دوا نم رد      ،نینزان یریشلگ گنشوه طسوت ،»تسا هدش        هچ ات ،تسا داتفه ی ههد آارعاش رعش یسررا
   .منک روج یخساپ اه شسرپ نیا یارا نمتح        و رس ،دش رشتنم »همانراک« ی هلجم رد     دیتسناوت دقتنم و رگلیلحت کی ماقم رد آازیم

   وردور یچوپ و یکیرات اا هک مراد ار ییاناوت نیا   یتبثم یاه شنکاو و درک اپ ها یدایز یادص      نیا این و دیوش رعاش یناگشیدنا یاه هیلا دراو


   یگدنز تیعقاو یلو ،تسا کانساره .موش                        .تخیگنارا   و یرعش یایاوز مامت هک دراد دوجو آاکما
   اه تنوشخ و اه یلاخ و اه ساره نیا اا یمدا      آانیمطا و قایتشا اا نم هک دش ببس رما نیا     ؟تس یبسن ای درون رد نتم ها ار رعاش ینهذ                  .تسا هدروخ هرگ    .مهد همادا مه هنیمز نیا رد ار مراک یرتشیا     ؟دوا هنوگچ ،کیروئت و یسانش ییابیز رظنم زا
   یگیوسدنچ و زنط میاهرعش رد دینیا یم رگا       رایسا راک ،نتشون لیلحت و دقن هک دیناد یم

   ملاک کی رد و تسسگ و یگخاش دنچ و              .تس یتمحزرپ و تیلوئسمرپ      و اه هارجت دناوتا دقن هک نیا یارا ،هلا -

   تسا نم یگدنز لوصحم نیا ،تسه آارحا         ،وس آن زا .درادن هک مه یدام دروخزاا    زاین ،دهد ششوپ ار یرعش ی هزات یاهدرکیور   ها و مدوخ ها مناوت یمن ما هتسیز ی هارجت و     یتقو ینعی . تسه مه نک تسرد نمشد          ار شا یرظن یاهوگلا و شدوخ مادم هک دراد


                .


                .میوگا غورد مبطاخم    یرایسا ،یسیونا هظحلام یا یهاوخ یم وت       ریظن ینیداینا تلاوحت دروم رد رما نیا .دنک ون

   اه یگراپ نیا ینیرفنزاا و آایا یارا ،بخ    تنانمشد ها ینن ها تسا نکمم تناتسود زا       ترورض ،تسا هداد خر یندیدناوخ رد هچ آن   هک ینایا و آااز آامه اا دوش یمن ه کرت و                       !دنوش لدا                    .دراد یرتشیا


                      ا
   و تشون رعش ،دنتفگ یم رعش ارسلزع آارعاش       متسناوت ات دیشک لوط ههد هس ها کیدزن    ام یاه آاوخرعش زا یرایسا هک یلیلاد زا یکی


           .ارگنامرن آارعاش هک روج آن ای   ها ار منلاسن مه رعش دروم رد میاه هتشون   آانچ آن دنا هتسناوتن ،هتشذگ ههد هس ود رد
   یگدنز ها یرادافو یارا ،راگزور نیا رعاش نم     هزات هچ« باتک .منک رشتنم باتک تروص     دوبن ،دنریگا طابترا ورشیپ یاهرعش اا دیاا هک
   یا هزات یاهراکوزاس مروبجم ،میاه هارجت و     .تشاد یبیجع تشونرس »سورخ دناوخ یم        رعش یاضف رد روسج آادقان و قلاخ و ون دقن
    دشاا اه هارجت نیا دنروخ هک منیرفایا     نحل هتبلا و منک دقن فراعت یا مدیشوک نم                       .تس یسراف   .
   زا مراد راگنا هک مسیونا رعش یروج مناوت یمن     یپ رد سکعرا .دشابن رگناریو مدقن آااز و   ی هفیظو ،عاجش آادقان و قلاخ دقن دوبن رد

   ینارنخس میاه یازح مه یارا آوبیرت تشپ        هداس مدرک شلات ،نیمه یارا .مدوا یرگنشور      آاراگن همانزور و آارشان یخرا ار رعش دقن

                       .منک یم   یلامتحا یاه هرگ زا یهرگ و مسیونا فافش و      را وجدوس و داوس مک و هقیلس جک و عجترم
   نم ،فرط آن زا .تسا مهم یلیخ اه نیا     متساوخ یم .منک زاا ار رعش آاگدنناوخ نهذ                     !دنا هتفرگ هدهع   ی هعماج دارفا زا درف کی یتلاح ره رد رعاش      و ینایا یاه مرف دناوتا هدنناوخ ات منک کمک     رس یوت مادم ،هتشذگ ههد هس ود رد اه نیا


                      .
   »ام« کی وزج هک ار نیا مناوت یمن ما یناسنا     رد ون یرظن و ییانعم یاهدرکیور و هزات ینااز    و دنا هدز سیونون و یارجت آارعاش و رعش
   نم .منک ششومارف ای مریگا هدیدان ،متسه       .دنک سح و داایرد رتها ار داتفه ورشیپ رعش             .دنا هتفرگ هرخسم ها ار آاشراک


   یاه آاسنا تشونرس مه دا ای بوخ و مناسنا                                رد روک و هبنج یا دقن یعون ،رگید آااز ها


   ،میلسگا ار دنویپ نیا میهاوخا رگا .مرگید   دنچ اه تیاور ،امش یاه هدورس زا یخرا رد   رعش هیلع را هتفرگ لکش یتسیلانروژ ی هصرع

   لاصا و میشاا آاسنا و دنمرنه میناوت یمن رگید    ها مه هاگ و )هاگن کی و آاهد راهچ( تس یهجو                .ورشیپ و عاجش و قلاخ


           .یتسسگ نینچ تسین یندش       ور ها ور یگدنز و آاهج اا یا هناگدنچ یاه هویش   یگنهرف یاهداهن هک یا هعماج رد ینکش تنس


   اا هشیمه ،رعش آدورس ی هظحل رد رعاش نم       یوار ِنم زین یخرا رد .)اه یااوجراهچ( دیوش یم   تمدخ رد آن طلسم یعامتجا و یسایس و

   رفن آن آودا .ما هملاکم لاح رد رگید رفن کی     یدرکیور نینچ دروم رد .دسر یم یشیدناام ها     .راوشد و قاش عقاو ها تس یراک ،تسا تنس


   ،بطاخم تشاذگ ار شمان دوش یم هک رگید            ؟دیهدا یتاحیضوت دوخ یرعش رتافد رد     کمک ها آادقان تسیاا یم هک تساج نیا
 11  11                     Vol. 29 / No. 1627 - Friday, Oct. 29, 2021 1400 آاان 7 هعمج - 1627 هرامش / 29 لاس
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16