Page 10 - 1627
P. 10

وگ و تفگ

   .تشاد نفلت و آویزیولت شیکی دیاش هناخ هد      و روش آانچ راچد .مدرک یم قوذ یلک هک دوا      یارا یرتشیا یورین و روش و هزیگنا نم ها هک    و دناوت یمن نم زورما رعش هک تسا مولعم      یلوا یاه لاس رد طقف هک مدوا هدش یا هاذج                   .داد یم هار ی همادا
    شیپ لاس یس هک دشاا یرعش هیبش دیابن        آن ،مدرک یم هارجت ار یسیونرعش و رعش هک      مدش بذج رعش ها هک یلوا یاهزور آامه زا


    و تسیز رد یا هدمع یاهرییغت .متشون یم                 .مدمن یم روش ها روط    زونه هک یتقو( مدرک زاعن ار نتشون نیرمت و


    رد دیدرت یا اه نیا .تسا هداد یور ام هاگن     عورش و متفرگ رت یدج ار راک هک نیا هصلاخ      رود یاه قفا ،)متشادن رتشیا لاس هدزناش


                 .دراد باتزاا ام رعش   کارتشا ها آاتسود اا مگلااو رد ار اه آن مدرک    یتح ار ون و یارجت رعش .متشاد رظن دم ار
    مناوت یمن ینتشون روتسد و هیصوت چیه نم      هک ییاهدقن و اه لیلحت و اه ثحا .نتشاذگ      متسد ها مه اه همجرت نیرتدا توسک رد رگا    هتشاد آارعاش رگید یارا هن و مدوخ یارا هن     درک مکمک یلیخ ،تفرگرد رعش عون نیا لوح       رد آاکت ها و متخانش یم ردق ،دیسر یم    هجوت یارا طقف ،میوگ یم هک ار اه نیا .مشاا     روهظون ی هنوگ نیا زا یرتشیا تخانش ات                       .مدمن یم
    آن رد هک تس ینادیم ها امش و مدوخ آداد                   .مرون تسد ها یرعش     ارگون و لیصا رعش صیخشت رد یاوخ قوذ
          .مییوگ یم رعش و مینک یم یگدنز    رصعیلو« دنلا راک رد یندیدناوخ جوا دیاش   نیمه مه رعش نتشون رد هک دش نیا .متشاد
    یگدنز یاوتحم و لکش میوگا مهاوخ یم      کی لکش هک یرعش .دشاا هدوا »تیرتسا      یاه ماگ مدیشوک و متفرگ شیپ رد ار ریسم

    لاس یس تسیا اا آامسن ات نیمز ام زورما       هتفرگ دوخ ها ار دنلا آایرش کی و آااایخ                       .مرادرا دنلا
    نیا رعش زا نم عقوت و تسا هدرک قرف شیپ       آایرج آن رد یناریا رکفنشور آوخ و تسا       یریسم یتسرد صیخشت رد مرگید هاگ هیکت

    رد و دهد باتزاا ار اه نیا دناوتا هک تسا                        .دراد  تبسن هک دوا نیا ،رعش رد مدرک یم یط هک

                 .دنک بذج شدوخ     ،هلاس کی ی هفقو کی زا سپ و آن زا دعا       و میاه هارجت و یگدنز نیا یرت کیدزن هچره

                             هک دمن مغارس یرگید زیگنا آاجیه ی هارجت      ی هلاسم .مزاسا و میوجا ،متشون یم هک یرعش


    یاه مان اا مجعملا باتک رد یزار سیق سمش      هک »اه یااوجراهچ« دنلا رعش دش شلصاح        ها مرعش زا ما یگدنز یوا هک دوا نیا مهم

    کیسلاک تایادا رد ،دقعم ،رودم .،ریطم ،رجشم             !دوبن مه دوا یندیدناوخ مه                     .دسرا ماشم    .هتشاد هراشا یریوصت تروص ها رعش ها آاریا     یرادید لکش و تیهام اا رعش کی مه نیا        تشاد مادم ما یگدنز و مدوخ آوچ هک دش نیا


    ریوصت اا هارمه ینوتم زین جلاح نیساوطلا رد ام   یندیدناوخ اا مه یمهم یاه توافت یلو ،تس      ،درک یم ضوع لکش و تخادنا یم تسوپ


    یاه مسلط و اعد یاه هچااتک رد ای مینیا یم     رت یشیامن و رت ییارجا اه یااوجراهچ .دراد     نیا زا و باتک آن ها باتک نیا زا مه مرعش


    نیا .دوش یم هدید روصم ییاه نتم زین میدق      یاه یگژیو یندیدناوخ رد رگا .منامگ ها تسا     هزات ییوا و گنر و دش یم ون هرود آن ها هرود


    تیقلاخ را ردقچ هتشذگ یاه درکیور و اه نتم     اج نیا ،دراد یگتسجرا آوگ یشاقن و یکیفارگ               .تفرگ یم دوخ ها رگید و

    هتشاد ریثات آات ی رنه شور و هار و امش یرنه    .مییور ها ور ییارجا و یشیامن یاه یگژیو اا     یجوا ها ،»موش یم غلاک هرااود مراد« باتک اا


                       ؟تسا    »یروخاوه میرا« زا دعا یاهرعش آاوت یم لک رد    شش و داتفه لاس رد مدوا هدیسر هاوخلد
                             دروم »هتخیمنرد رعش« تحاس رد ار مزورما ات     تدش ها ینایا و آااز .تشه و داتفه ات

    آامه زا تامسلط و وداج یاه باتک -      یرعش ینعی هتخیمنرد رعش .داد رارق یسررا      رگناریو یزنط زا هک یااتک .وپاکت رپ و یرهش
    اه لکش .تشاد هاذج میارا یکدوک آارود       .دشاا هگرود مک تسد کیرنژ ظاحل ها هک      یمک »مدوخ زا« رد .دوا راشرس شوخرس یلو

    و بیجع ،دوا آاش لخاد هک ییاه لیامش و                                منایا و آااز و مدوا هدش رت خلت و رت ینورد


    لومعمان مه آاش ی راتشون طخ .دوا کانسرت      رعش زا یا هخاش آاوت یم ار هتخیمن رد رعش این                .دوا هدش رت هدیچیپ


                         .دوا  رعش رد آن ریثات و شقن و درک دادملق تیرکناک    تیاور ی هلاسم »یروخاوه میرا« رد اما


    یاه آامرن ریگرد هک یناوج آارود رد مه نم              ؟دشاا دناوت یم هنوگچ رصاعم    یاه مرف ی هارجت و دنلا یاهرعش رد یرعش


    آارعاش یراتشون یاه یزرو قوذ ،مدوا پچ                                یاه هارجت مناوتا وت مدرا شیپ ار رت هناروسج


    ار آن زا ییاه هنومن امش هک رعش رد ار کیسلاک    و تس یرت یلک آاونع »هتخیمنرد رعش« -        یاه کینکت .مزیمایا مه اا ار ینوریا - ینورد    و چوپ یراک ،دیدرک لقن سیق سمش باتک زا       زا یا هخاش ار تیرکناک رعش آاوت یم ،نیاراانا    مکمک ها رایسا یشیامن و یناتساد ،ییامنیس


    هک میوگا مناوت یمن هتبلا .متشاگنا یم هدوهیا             .سکعرا هن و تسناد آن                          .دمن
               .تشادن میارا یا هاذاج    رد هتخیمنرد رعش ریثات و شقن دروم رد اما      ها ما یگشیمه ی هقلاع لیلد ها ،نینچ مه
    هک رعش رد دوا هناروسج ییاه هارجت اه نیا      دیاا ،یسراف رعش یادرف و رصاعم رعش دنور      ،باتک نیا دنلا یاهرعش یخرا رد ،یشاقن    .داد یم دیون ار هدنین زا یزیچ تشاد یراگنا     یاه آایرج دوش یمن  دنچره هک منک هراشا    رعش یاهزرم زا ار میاپ ،هناهاگنان و هناهاگن
    رنیلوپن مویگ تیرکناک یاهرعش قیرط زا رتدعا     لیلد آوچ یلو ،درک ییوگشیپ ار یرنه      .مدیسرتن هتبلا و متشاذگ رت وس آن یرطس

    هزاژ یاهرعش نینچ مه و زگنیماک یا یا زین و     رد تسیاا یم ار هگرود یاهرعش آدمنرا      اه لاس آامه رد مه یرگید آاتسود
    هرهاط هک ییاه هارجت زین و آامدوخ ییابتابت     تایح روهظون لاکشا و یگدنز یاه ینوگرگد       کش یا هک دنتشاد ورملق نیا رد ییاه هارجت


    نیا رد تشاد اتلد رد نینط باتک رد هدازرافص     هک تسین یدیدرت ،تسج اه آاسنا یعامتجا                .تشاد تبثم ریثات مراک رد

        .دش رت یدج آن ها مهاگن ،رعش عون     رد آن رت هتخانشان یاه هنوگ و رعش عون نیا     یاهرعش هک نیا زا دعا دش ببس اه نیا ی همه
    ملسن مه آارعاش یخرا مه داتفه ههد رد             .دمن دهاوخ مشچ ها رتشیا هدنین     آن زا و مدرک روج و عمج ار »یروخاوه میرا«

    مرعاش قیفر ای و یفجن نسح دمحم لثم     زورما یایند رد یمسجت و یریوصت یاهرنه       ،)۸4 لاس مود ی همین رد ینعی( مدش اهر
    نیشفا ساکع و رعاش و ییاضرلادبع یلع     تولخ رد هچ زورما ام .دنا هدش دراراکرپ رایسا    رعش تمرف رد رگید مسیون یم هچره مدید

    رعش ی هنیمز رد رگید رفن ود یکی و یدورهاش     ریز مادم ،راک لحم ای آااایخ رد هچ و هناخ     سرت یمک اه لوا .دجنگ یمن یرطس و لومعم
    یشاقن و سکع و رعش بیکرت ای و تیرکناک       یشوگ هن شیپ لاس یس .میریواصت آارابما       آاجیه ها ار شیاج سرت مک مک یلو ،متشاد
    هک دندوا هداد ماجنا یبلاج یاهراک ،یحارط و     ینارود .هراوهام هن و تنرتنیا هن دوا لیااوم                         .داد
    هچ و دوا هدننازیگنارا مه نم یارا دیدرت یا     ره زا ،مدناوخ یم سرد آاتسریاد رد نم هک      آانچ اه یندیدناوخ نیتسخن ی هفایق و لکش                          Vol. 29 / No. 1627 - Friday, Oct. 29, 2021 1400 آاان 7 هعمج - 1627 هرامش / 29 لاس          10  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15