Page 7 - 1616
P. 7

ناور و تملاس


    تسد زا اآ دیدج طباوآ داجیا یاه تصرف ؛مینک یم  لقتنم و ییاسانش اآ یشواسب دآوخزاب هک دنشاب هتشاد  تفا هک دهد یم ناشن نیا .میدرک فشک اآ جیاتن زا
                                                               ً
    .مینک فیعضت مه اآ ینونک طباوآ یتح دیاش ؛میهد یم  رضاح ایند یوس نر آد نم ِ تبحص ِ فرط یتقو ًلاثم :دنک  آادیاپ ۀصیصخ یعون اتدمع سمل زا ندرب تذل تیلباق
    زا هتفآ هتفآ ،یعامتجا طباوآ فیعضت اب هک دآادن نتفگ  رگسح ،منک سح اآ شآوضح دهاوخ یم نم زا و تسا   رطاخ هب داح ۀیذغتءوس هب هک اآذگ یتیعضو ات تسا
    سمل یارب اه ناسنا زاین .میوش یم هتسسگ مه نامدوخ  لباقم ِ فرط رگا ،سکعلاب ای .دوش یم فیطل و مرگ نم  شهوژپ نیا یاه هتفای .دشاب طوبرم یبصع ییاهتشا یب
                                                         ً
    ناآود »دیدج آاجنه« یاه تیولوا زا یکی دیاب رگیدکی  ربز و درس دناوت یم مرگسح ،دشاب هتشاد زاین مآوضح هب  یدنویپ اعطق هک دهد یم ناشن رگید یاه شهوژپ و
    هلصاف شوغر کی طقف رتهب ییایند ات .دشاب انورکاسپ                       .دوش  دوجو ناوآ تملاس و یعامتجا سمل نایم گنتاگنت
    و متسه مه ناسنا یلو ،منک یم یملع آاک نم .تسا                            سمل هب دشآ یارب نامرمع لوط آد اه ناسنا ام .دآاد
                             یارب صوصخ هب ،لیاسو لیبق نیا یارب یدایز لیسناتپ
    زا سک چیه هک مآاد اآ یزوآ یایؤآ نم .سمل قح یعدم  یوزنم یاه مدر ،نادنملاس نوچمه سمل زا مورحم دارفا                    .میآاد زاین
                       ِ
                         ِ
                   .دشابن مورحم سمل
                             تقد هتکن نیا هب .دآاد دوجو ،اه هناخ میتی ناکدوک ای  هچ ،دوش وبات سمل یتقو هک تساجنیا لاؤس لااح
                             یگدنز اهنت ایند یاه مدر لک زا دصآد 1۵ هک دیشاب هتشاد  یعطاقم آد ؟دتفا یم نام یشواسب تسلاس یارب یقافتا
                                        ً
                      :اه تشون یپ  دنتسه ناشنازیزع زا آود هب اقافتا دارفا نیا رثکا .دننک یم  هب رگید نامز ره زا شیب ،میرتریذپ بیسر هک یگدنز زا
                             ییاهنت آد هک یدارفا آامش دهد یم ناشن اهآامر و  سمل ۀآابآد هک ییاهزیچ هب هجوت اب .میآاد زاین سمل
    26 خیآات آد و هتشون یلنایسورک اآول اآ بلطم نیا•
                             نیا رگا .تسا شیازفا لاح آد زوآ هبزوآ زین دنریم یم  هتبلا .عنم هن ،درک غیلبت اآ نر دیاب ،میناد یم یعامتجا
    آد  «The need to touch« ناونع اب 2۰2۰ ربتکا
                             ظاحل هب ،یآود ماگنه یتح هک دیایب دوجو هب ناکما  زیهرپ یلو ،میبایآد زین اآ نر تارطخ و میشاب آایشه دیاب
    نر نامجرت تیاس بو .تسا هدش رشتنم نایا تیاس بو
                                         ً
                             .دوش یم ضوع اهزیچ یلیخ اعقاو ،میشاب کیدزن یکیزیف  سوریو یریگ همه .دآور یم آاب هب هعجاف سمل زا لماک
    :شوغر یایؤآ «ناونع اب 1399 آذر 2۵ خیآات آد اآ
                                                      هداد ناشن ام هب اآ سمل نودب ناهج زا یا همشچ انورک
     « ؟درک مورحم رگیدمه سمل زا اآ ام یریگ همه آوطچ  دنمتآدق شواسب لمکم دیاب لیاسو لیبق نیا اهتنم
                                                      ام زا یآایسب ْ سمل زا و یگدولر زا ،یرگید زا سرت .تسا
    .تسا هدرک رشتنم بسن یعیفش اضریلع ۀمجرت و  زیچ چیه .نر یارب ینیزگیاج هن ،دشاب تسوپ هب تسوپ

                                                                         ً
                                                      اه نداد تسد ،یناهگان یاه شوغر نر گنتلد ادیدش اآ
    رگشهوژپ (Laura Crucianelli) یلنایسورک اآول••  اب یمیمص و کیدزن یا هظحل نوسفا اب هسیاقم لباق
                                                      یعامتجا یآاذگ هلصاف .تسا هدرک اه هناش رب ندیبوک و
    باصعا مولع شخب آد نتشیوخ و مسج ،زغم هاگشیامزر   زا یجوم اب ً لاومعم سمل هک یا هظحل ،تسین رگید یدرف
                                                      .تسا هتشاذگ اج هب نامتسوپ یوآ اآ یئرمان ییاه مخز
    آایشهوژپ نینچمه و ملهکتسا آد اکسنیلوآاک ۀسسؤم   ندب یامد و ادص ،وب نوچمه رگید یسح یاه لانگیس
                                                      ۀآابآد تبحص ماگنه دارفا رثکا هکنیا بلاج ۀتکن
    و یشزومر ،ینیلاب یسانش ناوآ تاقیقحت شخب یآاختفا  و یناکم یکیدزن یعون زا ناشن سمل .دوش یم هارمه
                                                      زا همهزا لوا ،یریگ همه نایاپ زا دعب یارب ناشیاه همانرب
          .تسا ندنل جلاک یتیسآوینوی آد تملاس  میکیدزن مه هب ام« هک تسانعم نیدب نوچ ،دآاد ینامز
                                                               .دننز یم فرح »منازیزع ندرک لغب«
                             رگید یاه سح فلاخ رب .»میمه آانک هظحل نیمه و
    [1] The Blind Assassin
                             و هرهچ ۀدهاشم ًلاثم) دنتسه یزاس لاتیجید لباق هک  تاطابتآا نابز یتح هک دآاد یا یتایح شقن نانچ سمل
    [2] osteopathy
    [3] manual therapy                آوضح مزلتسم سمل (موز آازفا مرن آد یسک اب تبحص   .تسا سمل هب طوبرم یاه هآاعتسا زا رپ زین لاتیجید
    [۴] Rubber Hand Illusion:             لاتیجید ۀخسن .تسا ناسکی ینامز و ناکم آد دارفا   یدز هک یفرح« ای »شاب سرتسد آد« مییوگ یم ًلاثم
                             صاخ یا هظحل کارتشا ینغ سح نیا دناوت یمن سمل    دنا هداد ناشن نارگشهوژپ یخرب .»داد شزاون اآ محوآ
                                       ِ
    هب اآ یکیتسلاپ یتسد نر آد هک شیامزر یعون
                             زا رتدودحم یا هبرجت و دنک لقتنم اآ نامز و ناکم آد  نارگید اب اآ نام یکیزیف طابتآا دناوت یم یژولونکت هک
    نر نارگنومزر سپس .دنهد یم ناشن هدننک تکرش
                             آد مناوتب ًلاثم رگا .دزاس یم رسیم اآ شوغر کی تیلباق  یشواسب یاهدنویپ زا یدیدج عاونا و هداد شیازفا
    یوآ اآ سمل نامه نامز مه و دننک یم سمل اآ تسد
                             ثکم دتسرف یم لاتیجید شزاون میارب هک یسک لباقم   اهرگشیامن ندیسوب ،یشوغر یاهوتپ اب اآ یدرف نایم
                                                           ِ
    ارجا زین (تسا دید زا جآاخ هک) هدننک تکرش تسد
                             یهارمه سح« هک سمل ۀبنج نیا ،مشکب بقع ای منک    آد یا هژورپ  ًلاثم .دهد جیورت شزاون یاهآازبا و
            ً
    نیا دننک یم سح اعقاو ناگدننک تکرش رثکا .دننک یم     .دنام دهاوخ صقان دهد یم ام هب اآ »یرگید اب  عوضوم نیا شواک لاحآد ندنل جلاک یتیسآوینوی
    .]مجرتم[ تسا ناشدوخ تسد نامه یکیتسلاپ تسد                              نوچمه یلاتیجید یاه هبرجت ناوت یم هنوگچ هک تسا
                             »سمل سناسنآ« هب نیشیدنا ایر ،ینونک طیارش آد
                         :عبنم  هک نم رظن هب ؟تسا ناهلبا و اه رخ هلک صوصخم طقف  یاه تیعضو هک ییاه لانگیس) »یجومیا« و »کیلا«
                                                      ۀبرجت هب اآ (دننک یم لقتنم اآ یعامتجا دآوخزاب و یفطاع
                             اب .تسا آاکشر و حیرص مه یملع دهاوش و تسین نینچ
    http://tarjomaan.com/neveshtar/9986/
                                                      طسب زین اه هدام و اه تفاب آود هاآ زا سمل و یآاکتسد
                                                                      ِ
                             .میهد یم تسد زا اآ یدایز یاهزیچ ،سمل زا تیمورحم              ِ
                                                      یا هلیسو دنناوت یم مه زا آود یا هلصاف آد رفن ود .داد
                             مورحم نامیاه نابز نیرت فیرظ زا یکی زا اآ نامدوخ

                      یراﺠﺗ‌و‌ینﻮﮑسم‌کلاما‌شورﻓ‌و‌دیرﺧ‌هب‌طﻮبرم‌رﻮما‌هﯿﻠﮐ‌رد‌امش‌رواشم      �     �ﻋ
                                                          یاﻤ ر ی
           2008                                                 �
     www.alirahmani.com       .دیرﯿﮕب ساﻤﺗ ﻦم اب ﻪﺠﯿتن ﻦیرتﻬب لﻮﺼﺣ یارب .دیراد یراﺠﺗ ای ینﻮﮑﺴم ﮏﻠم شورف ای و دیرﺧ ﻪب ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻪﭽناﻨﭼ


                                                            -
                                                       ٦٤٩
                                                      -
                                                 ٦٠٤
                                                              ٩٩١٧
                                               رب
                  ترﻮن ﺰﮐرم رد یناﻤتﺧ

                             یاﻫ
                               هژورﭘ ﻦیرﺧ
                           اس
      .دیرﯿﮕب ساﻤﺗ ﻦم اب روﻮﮑنو
      .دیرﯿﮕب ساﻤﺗ ﻦم اب روﻮﮑنو ترﻮن ﺰﮐرم رد یناﻤتﺧاس یاﻫ هژورﭘ ﻦیرﺧآ دیرﺧ ﺶﯿﭘ و یﻫاگ آ یارب   ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧
                                             آ
                                              یا
                                        ﺶﯿﭘ و یﻫاگ
                                    آ
                                     دیرﺧ
                                                                 $169,000
                           $589,900.00
                           $589,900.00              $1,199,000              $169,000
                                              $1,199,000
                       504 - 2020 Fullerton Ave., North Vancouver, BC 126 W 3rd St.North Vancouver, BC
        ناریا رد شورف تﻬﺟ ینﻮﮑﺴم ﮏﻠم                                      OFFEE SHOP FOR SALE AT BEST LOCATION IN
                        ١٠٠١ ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ٢ + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ٢ نﺎﻤﺗرﺎﭘآ Rare opportunity in a growing and  NORTH VANCOUVER
      ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ رد ﻦﯿﻣز ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ٤٦٠ ﺖﺣﺎﺴﻣ ﺎﺑ ﻪﻘﺒﻃ ٢ ﻪﻧﺎﺧ  ،ﻪﺘﻋﺎﺳ ٢٤ ﯽﻧﺎﺒﻬﮕﻧ ،ﻩﺪﺷ یزﺎﺳﻮﻧ  ،ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا busy area in Lower Lonsdale, business
                              SOLD
      رازﺎﺑ و ﻞﭘ ﺎﺗ ندز مﺪﻗ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﻘﯿﻗد ٥ ﺎﺑ ﺶﯾﺮﺠﺗ ﻪﻄﻘﻧ  ﻦﻟﺎﺳ ،ﺎﻧﻮﺳ ،یزﻮﮐﺎﺟ ،ﺮﺨﺘﺳا ﻞﻣﺎﺷ ﯽﺷزرو تﺎﻧﺎﮑﻣا is operating as a postal outlet with
      ﻪﺘﺧﺎﺳ ﺪﯾﺪﺟ یﺎه نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ﺎﺑ ﺖﺴﺑ ﻦﺑ نﺎﺑﺎﯿﺧ رد ﺶﯾﺮﺠﺗ  ﯽﻣﺪﻗ ﮏﯾ رد ،ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ و یرﺎﺒﻧا یاراد ،شزرو retail,Price includes strata unit.
     .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ شوﺮﻓ ﻩدﺎﻣآ ﺖﺧﺎﺳ ﻩزﺎﺟا ﻪﻘﺒﻃ ٤ ﻞﻗاﺪﺣ ﺎﺑ ،ﻩﺪﺷ  و ﯽﮑﺳا ﺖﺴﯿﭘ ،یو یوﺎه ﮏﯾدﺰﻧ ،ﺪﻣآ و ﺖﻓر ﻞﯾﺎﺳو Postal outlet business can be bought
                          .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ نﺎﮑﻣ و ﻞﻘﻧ ﻩدﺎﻣآ . . . و ﯽﯾﺎﻤﯿﭘ ﻩﻮﮐ without strata unit.
       .دیرﯿﮕب ساﻤﺗ ﺐناﺠﻨیا اب اﻔﻄﻟ رتﺸﯿب تاﻋلاﻃا تﻬﺟ
 7  7                         Vol. 28 / No. 1616 - Friday, Dec. 18, 2020 1399 آذر 28 هعمج - 1616 هآامش / 28 لاس
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12