Page 4 - 1616
P. 4

ناور و تملاس                                                                     سمل هب زاین


    ؟درک مورحم رگیدمه سمل زا اآ ام یریگ همه آوطچ :شوغر یایؤآ    ،تسه و هدوب نم ۀقلاعدآوم سح هشیمه هسملا
    اآ ملاح دناوت یم ،متسه رکپ یتقو هک آادافو یتسود    دآاد ایند هب ام ندز دنویپ آد یتایح یشقن هک تسا یفیرظ نابز هسملا
    نم .دیازفا یم ما یداش رب ،ملاحرس یتقو و دنک رتهب
    مآوشک زا جآاخ تسا ههد کی زا شیب و ما ییایلاتیا
    یعون آاتفرگ تاقوا یلیخ ،نیمه یارب .منک یم یگدنز

    وخو قلخ رب یمیقتسمان تارثا هک ما هدوب سمل شطع
    یلیخ اپوآا لامش مدرم .تسا هتشاد ما یلک تملاس و
    .دننک یم سمل اآ رگیدمه هآاق نیا بونج مدرم زا رتمک
    هک منک یمن بجعت ،منک یم هاگن ما هتشذگ هب هک لااح
   .ما هتخادرپ ندرک سمل یملع ۀعلاطم هب اآ ریخا لاس دنچ


    هدش دآاو »هعونمم ورملق« هب سمل هک تسا یتقو دنچ اما

    سوریو یریگ همه .دناآذگ یمن رس زا اآ یشوخ ناآود و
    یدج ییوبات هب سمل ات دش ثعاب 2۰2۰ لاس آد انورک
    یاه ناکم آد هفرس و هسطع طقف دیاش هک دوش لیدبت
    و ییایوب هچرگ .دنیایب باسح هب شبیقآ دنناوتب یمومع
    هب نایلاتبم آد تسا نکمم هک دنتسه یسح ود ییاشچ
       ً
    ام ۀمه ابیرقت اآ هسملا سح یلو ،دنتفیب آاک زا 19-دیووک
    کوکشمریغ و کوکشم و ملاس و لاتبم و میا هداد تسد زا
    انثتسم هدعاق نیا زا کی چیه یرتسبریغ و یرتسب و
      .تسا هتخادرپ اآ اهب نیرت نیگنس هسملا .دنتسین

    هگن آود لاتبا رطخ زا اآ ام هچرگ ،یکیزیف ۀلصاف اما
    زین یفطاع نیمأت و تبقارم عنام لاح نیعآد ،دآاد یم
         ِ
    ندرک سمل مزلتسم مرجلا ناسنا کی زا تبقارم .دوش یم
                             زا هک ییاهزیچ نیرت یساسا زا یکی ،میوش یم گآزب یتقو           یلنایسورک اآول : فلوم
    ،مامحتسا نوچمه یساسا یاهزاین زا ،تسوا
                             یاه تعاس نادازون .تسا ندش سمل ،میهد یم تسد            بسن یعیفش اضریلع : مجرتم
    یاه نامآد و ندرک کمک ،ندرکدنلب ،ندناشوپ سابل
                             یرپس ناشناکیدزن ای آدام لغب آد اآ زوآ هنابش زا یدایز
              ً
    (دنیوگ یم یآازبا سمل اعمج اآ اه نر هک) یکشزپ              ً
                             هدیسوب و هدیشک شوغر هب ابترم اه هچب .دننک یم
    هب هک یرت یفطاع و لباقتم یاه شواسب ات هتفرگ
                             یسمل یاه هبرجت ،میوش یم رتگآزب هچ ره اما .دنوش یم
    دنوش یم ماجنا تیامح و یشخب ماآر ،طابتآا فده
                             ای ،یمسآ یاه نداد تسد .دوش یم رت عیرس و رتمک ام
    یاه شهوژپ .(دنیوگ یم یفطاع سمل اه نر هب و)
                             یریگ همه اما .وآ هدایپ آد یا هبیرغ اب هتساوخان دآوخرب
          3
                   2
    هک  یا هتشآ) یتسد  نامآد  و ینامآد ناوختسا
                             سمل ۀقباس یب یطحق یعون یعامتجا یآاذگ هلصاف و
    مولع نادنمشناد اب یکیدزن یآاکمه شیاه هدنزآو        ِ
                             ای نامنازیزع ندرک لغب دش ثعاب هک دآور دوجو هب
    دهد یم ناشن (دنآاد یفطاع سمل اب هطباآ آد باصعا
    یتکرح فرص زا رتارف آایسب ینامآدژاسام دنمدوس رثا هک  هب ارچ .دوش لیدبت ایؤآ هب نامآدام و آدپ ندیسوب
    یا هژیو تیصاخ هکلب .دهد یم ماجنا رگنامآد هک تسا                  ؟میآاد زاین سمل
                         ً
    هتفهن آامیب تسوپ یوآ اه تسد ندادآارق لمع آد افرص
                             هب هک تسا یسح نیلوا سمل— نایا ،یلنایسورک اآول
    دوجو سمل نودب ینامآد چیه و تبقارم چیه .تسا
                             یسح نیرخر زین و میوش یم وآ هبوآ ناهج اب نر کمک
                         .دآادن
                             دووتا تآاگآام .دتفا یم آاک زا گرم ۀناتسر آد هک تسا
    زا سپ هتفرگ اآ نامنابیرگ هزورما هک سمل یطحق نیا  مدقم هسملا« دسیون یم (2۰۰۰) آوک شکمدر نامآ آد
                                       1
    سمل زا هتفآ هتفآ مدرم هک تشاذگ هصرع هب اپ یا هآود  نیلوا ندرک سمل .نتفگ نخس رب و ییانیب رب تسا
    و هتخاس رسیم اآ هلصاف نیا یژولونکت .دندیسرت رگیدکی  .»دیوگ یمن تقیقح زج و نابز نیرخر و تسا نابز

    یارب یعامتجا طباوآ یلصا عبنم هب یعامتجا یاه هکبش  .تسا تسآد فرح نیا دیوگ یم نام یسانش تسیز
           ً
                              ُ
    ناشن یشیامیپ اریخا . هدش لیدبت ناناوجون و ناکدوک  کرک هک هدناشوپ فیرظ یاهوم زا یا هیلا اآ ناسنا نینج
    دنمشوه یاه نفلت هب ناناوجون زا دصآد 9۵ هک داد  مهدزناش ۀتفه دودح آد اه کرک نیا .دآاد مان نینج
        ً
    »هشیمه ابیرقت« دنیوگ یم دصآد ۴۵ و دنآاد یسرتسد  هک دندقتعم نارگشهوژپ زا یخرب .دریگ یم لکش یآادآاب
                                            ْ
                     .دنتسه نیلانر  کیتوینمر عیام ِ شخب تذل ساسحا فیرظ یاه هتشآ نیا
                                 ِ       ِ
    زا یناگمه یهاگر شیازفا ْ یزیتس سمل نیا رگید لیلد  تیوقت دبای یم نایرج نامتسوپ یوآ یماآر هب هک اآ آدام
    لامعا یارب یحلاس دناوت یم سمل هک تسا هلئسم نیا  ،کدوک هک تسا یشماآر و امرگ سح یدانم و دننک یم

    تقیقح نیا مه_نم# شیوپ .دشاب نانز رب نادرم تآدق  .دریگ یم نارگید ای شآدام شوغر زا ،دلوت زا سپ
    زا ،اه تصرف یخرب هب یسرتسد یازا آد هک درک اشفا اآ                            Vol. 28 / No. 1616 - Friday, Dec. 18, 2020 1399 آذر 28 هعمج - 1616 هآامش / 28 لاس        4  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9