Page 9 - 1616
P. 9

نانز


    فقوتم ایند ،دنشکب آاک زا تسد نانز هک ینامز«
                               »؟نانز نایم ای نانز یارب یگنج ؛مه نم«
    ییامنآود ،دوخ یدوخ هب شنک نیا[3] «.دوش یم
            ِ
    2۰2۰ سآام متشه آد[۴] نانز یناهج باصتعا زا زین
    نلااعف یوس زا یناوخارف یط هک داد یم تسد هب
                                                 دوش یمن یسایس یصخش یتقو
    نویلیم کی زا شیب ،تسینیمف  ِ دحتم یاه هورگ و

    آاک زا تسدزوآ نر رسارس آد ناهج آوشک ۵9 آد نز
             ِ
    و اه تارهاظت آدزین یآایسب ،نایم نر زا و دندیشک
    کی باصتعا نیا اب یگتسبمه آد هک ییاه عمجت  ادتبا نامه زا هدیا نیا آاذگناینب یاه تسینیمف                 یریدج هدیپس
      ِ

    هک نر نمض ات دندناسآ مه هب آوضح ،دش آازگرب هزوآ  یاه تیاوآ ندرک وگزاب ِ فر ِ ص هک دندوب هدرک حیرصت
    و طلغ یاه یآاذگ تسایس هیلع یدیدهت ،تکرح نیا   تلاسآ هکلب تسین فده ،تاسلج نیا آد یصخش
    دادملق ناشیاه تلود و لغاشم نابحاص زیمر ضیعبت   یآاک ماجنا آوظنم هب کرتشم تلاکشم نتفای ،یلصا
    شوگ هب رتدنلب هچ ره زین ناش ضارتعا یادص ،دوش   فوسلیف ،»آزیرف یسنان  هک نانچ ؛تسا رت یا هشیآ

                         .دسرب  مسینیمف مود جوم نلااعف فده زین تسینیمف رصاعم

    لمعو عمج اب تیآوحم اهنر آد هک اه شنک عون نیا   ندرک یسایس« ،یصوصخ آوما نتخاس یمومع زا اآ
    یا هقبط و رشق ره زا نانز مامت قوقح زا عافد رب ،تسا  عبانم عیزوت تهج ناآاذگتسایس هب ندآور آاشف اب اهنر
    ،رلتاب تیدوج ی هتفگ هب هک ینانز ؛تسا هدش زکرمتم  .[2]دنک یم فیصوت »آادآوخرب مک دارفا نیب یمومع
    یاضف اب یطابتآا چیه دیاش« ،تسینیمف فوسلیف    اه یرگشنک عون نیا نتخاس دنمفده ِ تآورض هبآواب
                                       ِ
    [۵].»دنشاب هتشادن یتسینیمف یارگ هبخن و یهاگشناد  زورما نیمهات شینه یداهنشیپ بولسا هک دش ثعاب
                             هشوگ آد نانز ی هزوح نلااعف زا یآایسب یوگلا زین
              ناگبخن ماک هب و نارگآاک مان هب  ،یمانمگ نیع آد هک ینلااعف ؛دریگ آارق ناهج آانک و
    دوخ هک یتسوپ هایس نز) »کرب اناآات« هک 2۰۰6 لاس  یریگمشچ یاهدآواتسد  ِ شخبدیون ناش ییارگلمع

    نم« ِ شبنج ،(دوب هتشاذگ رس تشپ اآ زواجت ی هبرجت  تفگ ناوت یم تارج هب و تسا نانز شبنج یارب
    صوصخ هب نارتخد و نانز هب کمک فده اب اآ »مه   نوناق و تسایس ره رییغت رب اآ ریثات نیرت گآزب
         ِ
    دندوب هدش یسنج تنوشخ ینابرق هک یتسوپ نیگنآ    آد هچ نر .دنا هتشاذگ نلااعف عون نیمه زین یرباربان
    زا شیب هک درک یمن آوصت زگره دیاش ،تخادنا هاآ هب  یرگشنک یاه هویش زا لاثم ود اهنت ،دیر یم همادا

    اب دوویلاه ِ تسوپدیفس ی هآاتس دنچ ،دعب لاس هد                     .تسااهنر

                                                      نادنچ ،میا هداد لیکشت هک یهورگ آد« -ینزآادیب
                                                      هورگ نانز یآوف و یصخش تلاکشم لح یارب یشلات
                                                        ِ
                                                           ِ
                                                      ساسا رب اآ تاعوضوم ،رتشیب ام .میهد یمن ماجنا
                                                      کچوک هورگ کی آد ،مینک یم باختنا بولسا ود
                                                      اآ یتلااوس تبون هب هک دآاد دوجو ناکما نیا نامیارب

                                                      حیجرت اآ مادک :لاثم آوط هب) مینک حرط نام هسلج آد
                                                      ای دشاب رتخد ناتدنزرف هک نیا ،دیهد یم/دیداد یم
                                                      نات هطباآ ؟ارچ و دیشاب هتشادن یدنزرف لاصا ای رسپ

                                                      /رتشیب امش زا شدمرآد امش ِدرم رگا دوش یم آوطچ
                                                      ساسا رب ،قاتا نانز ِ کی هب کی ،دعب (؟دشاب رتمک
                                                             ِ

                                                      .میهد یم خساپ تلااوس هب نام یصخش ی هبرجت
                                                      ،مینک یم یدنب عمج اآ اه هتفگ ،هسلج نایاپ آد
                                                      یلک یریگ هجیتن کی هب و میبای یم اآ کرتشم طاقن

                                                                        «.میسآ یم


                                                      ی هلاقم نتشون ساسا هک قوف یلیلحت تاسلج

                                                      نیا ندش لیدبت و [1]»تسا یسایس یصخش«
    ثعاب دوخ یداژن و یتاقبط تازایتما زا نتفرگ هرهب  ییاه هورگ ،2۰19 لاس ی هیئوژ هام زا یرهظزادعب آد  اهدعب و »مسینیمف مود جوم یداینب آاعش هب ناونع
    هدش هتخانش اه نیا زا رتمک آایسب هک یشبنج دنوش  رقم آد فلتخم یاه تیلم زا نانز ی هزوح نلااعف زا  دوخ فیصوت هب انب ،تفرگ آارق اه تسینیمف ریاس
    اآ تسپ اه نویلیم هک دوش »یگتشه« هب لیدبت ،دوب  رب ات دندمر درگ کآویوین آد دحتم للم نامزاس  زا یلکش« ،شینه لوآاک ینعی هلاقم ی هدنسیون
    یتحو دهد صاصتخا دوخ هب یعامتجا یاه هکبش آد    نانز یصخش یاه تیاوآ زا هک ییاه هداد ساسا  ی هنوگ یپارت ریثات شینه هکدوب »یسایس یرگشنک
                             ِ
                                                            ِ
    اجنیا .دتفیب اه نابز رس رب زین ناهج طاقن نیرتآود آد  ضیعبت هیلع ،دندوب هدآور تسد هب دوخ یاهآوشک  هن و »یسایس یپارت« کی دننام هب اآ نانز رب اهنر
    زا رتارف اآ شبنج نیا هک دش دنلب کرب یادص هک دوب  و دنیوگب نخس آاک یاه لحم آد یسنج متس و          .دنک یم دادملق »یصخش یپارت«
    کی مکح آد »مه نم« وا یارب .دناد یم گتشه کی    هک دننک یآوردای اهآوشک ریاس یاه تاملپید هب  هک نیا ؛دآاد یمرب هدرپ مهم ی هتکن کی زا وا ی هلاقم 9  9                         Vol. 28 / No. 1616 - Friday, Dec. 18, 2020 1399 آذر 28 هعمج - 1616 هآامش / 28 لاس
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14