Page 5 - 1616
P. 5

ناور و تملاــس


    نیسوت یسکا .دوش یم زین ناسنا آوحم عامتجا زغم دشآ  و تفرگ تآوص اه شهوژپ زا یجوم ،199۰ ۀهد آد  یاه یزاآد تسد و اه سمل میلست ات دوآ یم آاظتنا نانز
    یتایح یشقن زئاح زین میآاد نامدوخ اب هک یا هطباآ آد  دشآ آد اآ سمل زا تیمورحم آور هکوش یاهدمایپ  ،ناآاتسرپ ،ناکشزپ هب ،ییوس زا .دنوش تسیاشان
                         .تسا  ناکدوک داد ناشن یدایز تاعلاطم .داد ناشن ناسنا  لها نادنچ هک دننک یم هیصوت ناگدنشورف و ناملعم

                             ناشرمع نیتسخن یاه لاس آد هک ،یناموآ یاه هناخ میتی  اه شهوژپ ،لاح نیااب .دنشابن »تسد اب ندرک سمل«
    هک میداد ناشن نامهاگشیامزر آد شیپ یدنچ ام
                                                                ً
                             یتخانش یاه صقن هب اهدعب ،دندش یم سمل تآدن هب   آد اآ نام هبرجت تیفیک اقافتا سمل هک دهد یم ناشن
    یسحدنچ یگچآاپکی یاهدنیارف دناوت یم نیسوت یسکا
                             ظاحل هب یریگمشچ یاه توافت و دندش آاتفرگ یآاتفآ و  یبایزآا ثعاب و دهد یم شیازفا اه هفرح نیا زا کیره
    »ساوح بسچ« هب هک یزیچ نامه ینعی ،دنک تیوقت اآ
                             طابتآا هک یدارفا ،غولب ناآود آد .دنتشاد زغم دشآ  ماگنه یتمدخ شیپ رگا ًلاثم .دوش یم نر زا ام رت تبثم
    یریوصت نوچمه اآ ناهج دوش یم ثعاب و تسا فورعم
                             طباوآ یاآاد دارفا اب هسیاقم آد ،دنآاد یرتمک یعامتجا  وا هب ً لاامتحا ،دآاذگب ام ۀناش رب یتسد شآافس نتفرگ
    زا ییازجم و ددعتم یاه نایرج هن ،میبایآد مجسنم                                             ِ
                             .دنتسه ماگنهدوز گرم ضرعم آد رتشیب ،یعامتجا یوق  اآ شا هلصاف هک یتمدخ شیپ ات میهدب یرتشیب ماعنا
    یانبریز یسحدنچ یگچآاپکی سپ .یسح یاه هداد
                             شیازفا زین سمل تیمها ،دوش یم رتشیب نامنس هچره                     .دنک یم ظفح
    نامرثکا هک یساسحا ینعی ،تسا ندب تیکلام سح
                             فیطل سمل هک هداد ناشن اه شهوژپ  ًلاثم :دبای یم
    نامندب دوش یم ثعاب و میآادنپ یم یهیدب یزیچ اآ نر                          ،ساوح رگید اب هسیاقم آد ،سمل دننام یب یگژیو
                             لاوحا ضیرم نادنملاس زا یهورگ آد اهتشا شیازفا ثعاب
    هب اآ یدارفا ،نامیاه شهوژپ یارب .مینادب دوخ نرزا اآ                        ،دشن هدید و دید ناوت یم .تسا نر ندوب لباقتم
                             ،مینیبب قباس لثم میناوتن هک یطیارش آد یتح .دوش یم
      ۴
    هب اآ یکیتسلاپ تسد مهوت و میدناوخ یم ارف هاگشیامزر                        ناآود لوط آد .دشن سمل و درک سمل ناوت یمن یلو
                             یهاگ هیکت هسملا سح مه زاب ،مینزب فرح ای میونشب
    یا هداتفااج تکرح یکیتسلاپ تسد .میدرک یم اقلا اه نر                         یدایز ناکشزپ و ناآاتسرپ ،انورک سوریو یریگ همه
                             طابتآا و نارگید اب طابتآا ،فارطا یایند شواک یارب
    یکیتسلاپ تسد کی هب ناگدننک تکرش ،نر یط ،هک تسا                           صاخ یگژیو نیا هک دنا هدرک تبحص عوضوم نیا ۀآابآد
                                           .تسا نارگید زا نتفرگ
    نیا یسک و دننک یم هاگن ناسنا یعقاو تسد هیبش                        .دنک یم کمک ناآامیب اب رتهب طابتآا آد اه نر هب سمل
    مه رفن کی ،ییوس زا .دنک یم سمل اآ یکیتسلاپ تسد  سمل ارچ هک هتخادرپ عوضوم نیا حیرشت هب یگزات هب ملع  هن ،دننزب فرح دنناوت یم هن هک یطیارش آد ،نامآد آداک
    شدید زا جآاخ ییاج هک) اآ هدننک تکرش نر دوخ تسد  و نلااسگآزب آد هچ ،تسوپ سمل .تسا مهم دح نیا ات  یتظفاحم سابل رطاخ هب) یتح هن و دنآور بل هب دنخبل
                                         ِ
    یشواسب کیرحت هقیقد دنچ زا سپ .دنک یم سمل (تسا  حطس و نوخ آاشف ،بلق نابرض دناوت یم ،نادازون هچ  ۀناش یوآ نتشاذگ تسد اب ،دنوش هدید (ناشصاخ
    هک دنوش یم مهوت نیا آاچد ناگدننک تکرش رثکا ،نامز مه  سرتسا هب هک یلماوع ینعی ،دهد شهاک اآ لوزیتآوک  هب دنناوت یم شیوزاب ندادآاشف ای شتسد نتفرگ ،آامیب
                  ً
    ناشدوخ و تسا ناشدوخ تسد اعقاو یکیتسلاپ تسد    ،دنک یم ناسر اآ نیسوت یسکا حشرت نینچمه .دنا طبترم  اهنت وا هک دنیوگب ینابز یب نابز هب و دنهد یمرگلد وا
    لامعا هک میتفایآد .دنتسه یکیتسلاپ تسد نر مسجت  یگغدغد یب و یگدوسر ،شماآر سح هک ینومآوه نامه   ۀدش تباث یاه هاآ زا یکی ْ سمل هک یآامیب نیا آد .تسین
    مسجت مهوت آاو شزاون و ماآر تلاح اب یشواسب کیرحت  ناویح کی ای ناتسود زا یکی هک آابره .دنک یم اقلا اآ  زا یشخب سمل نیمه اضقرب تسد ،تسا نر لاقتنا
                                                                ً
    هجوتم زین اآ نیا .دهد یم شیازفا اآ یکیتسلاپ تسد  نامنت آد نیسوت یسکا ،میریگ یم شوغر آد اآ یگناخ  دنویپ یارب آازبا نیرتهب اعقاو سمل .تسه زین نامآد
    شیپ ،ینیب هاآ زا نیسوت یسکا یمک لامعتسا هک میدش  .دآور یم دوجو هب اآ شوخ سح نر و دوش یم حشرت   مییر یم ایند هب یلکش هب ام هناتخبشوخ و تسا یعامتجا
                                            ً

    هب هیبش یعون هب و تیوقت اآ هبرجت ،مهوت داجیا زا  یاه هزیگنا زا یکی نیسوت یسکا ارهاظ ،ظاحل نیا زا .تسا هدش هیبعت ام آد سح نیا زا یدنم هرهب تیاهن هک
    و زیمر تبحم سمل ،رگید نایب هب .دنک یم لمع امنوآاد  تیوقت ثعاب طابتآا نیمه و تسا نارگید اب طابتآا

                                تیادﻫ ﻪﻤﻐن یﻗﻮقﺣ
                                                              رتفد
                          ﮓﯿب
                          ﮓﯿب تیادﻫ ﻪﻤﻐن یﻗﻮقﺣ رتفد                                                               hedayat law
                                                               hedayat law
                            یﺎه ﻩﺎﮔداد ﯽﻤﺳر ﻞﯿﮐو ،گیب تیاده همغن


                           ﺖﻟﺎﮐو ﻪﻘﺑﺎﺳ لﺎﺳ ٩ زا ﺶﯿﺑ ﺎﺑ و ﺎﯿﺒﻤﻠﮐ ﺶﯿﺘﯾﺮﺑ                                :ﺮﯾز دراﻮﻣ رد ﺎﻤﺷ ﯽﻗﻮﻘﺣ ﻊﻓاﺪﻣ                        Wills & Estates            Immigration:            ICBC Claims
           Naghmeh           & Real Estate:                           & Personal Injury:
         Hedayat-Baig               ﻪﻣﺎﻧ ﺖﯿﺻو •           ﯽﯾﻮﺠﺸﻧاد یاﺰﯾو •

        Barrister and Solicitor         ﺖﺛارو رﺎﺼﺤﻧا •              رﺎﮐ یاﺰﯾو •     ﯽﮔﺪﯾد ﺐﯿﺳآ و ﻞﯿﺒﻣﻮﺗا تﺎﻓدﺎﺼﺗ •

         Tel: 604-629-6757            ﯽﻤﺳردﺎﻨﺳا •      یراﺬﮔ ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ ﻖﯾﺮﻃ زا ﺖﻣﺎﻗا •         ICBC ﻪﯿﻠﻋ ﯽﻧﻮﻧﺎﻗ یﺎﻋدا •
         Fax: 604-689-8281            کﻼﻣا رﻮﻣا •    ﻩداﻮﻧﺎﺧ ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ ﻖﯾﺮﻃ زا ﺖﻣﺎﻗا •   ﻦﯿﺋﺎﭘ ﺪﺻرد ناﺰﯿﻣ ﻪﺑ دﺰﻤﺘﺳد ﺖﻓﺎﯾرد •
       ehedayatlaw@gmail.com             ﻪﻣﺎﻨﺘﻟﺎﮐو •   ﺮﺴﻤه ﯽﻧﺎﺒﯿﺘﺸﭘ ﻖﯾﺮﻃ زا ﺖﻣﺎﻗا •


                       ﻦﮑﺴﻣ لﺎﻘﺘﻧا و ﻞﻘﻧ و ماو •               ﻪﻣﺎﻨﺗﻮﻋد •

                              .دیریگب سامت ام اب رتشیب تاعلاطا یارب

              Tel: 604-629-6757  700 W16th Ave.Vancouver BC V5Z 1S7
 5  5                         Vol. 28 / No. 1616 - Friday, Dec. 18, 2020 1399 آذر 28 هعمج - 1616 هآامش / 28 لاس
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10