Page 6 - 1616
P. 6

ناور و تملاس


    اآ یفطاع سمل دنناوت یمن تسآد ،دنوش یم للاتخا آاچد  دسآ یم رظن هب .دنتخانش یم اآ هدید رت شیپ یاه هرهچ  اآ ام هک دننک تیوقت اآ یدنیارف دنناوت یم نیسوت یسکا
    یا هژیو یبصع ریسم دوجو زا یکاح رما نیا .دنبایآد زین  یا هآاشا شقن آد دناوت یم یعامتجا و هتسهر سمل      .دنک یم رقتسم نام یکیزیف مسج آد
    .دبای یم هاآ زغم زا یصاخ شخب هب تسوپ زا هک تسا  نوچمه یعامتجا یاه کرحم هب رتشیب هجوت یارب دشاب
                                                     یجنایم و دبای یم شآورپ هک تسا یسح نیلوا هسملا
                                                .اه هرهچ
    یاه هناشن ناونع هب اآ یشواسب یاه هآاشا و امیا ام ۀمه                        زا ام .تسا تسوپ ینعی ندب وضع نیرت گآزب نر
                            ً
                                    ً
    یعامتجا یاهدنویپ مه ات میریگ یم آاک هب یطابتآا  افرص دآاد تیمها اعقاو یکدوک و یدازون ناآود آد هچنر  رظن زا ،دلوت ماگنه هک میتسه یناآاد ناتسپ دودعم
    یاه طیحم آد .مییامن آارقرب تآدق طباوآ مه و میزاسب  زین نر تیفیک و تیهام ؛تسین یتفایآد سمل آادقم  هعسوت لماک نام یتکرح هاگتسد .میبقع یلیخ ،دشآ
                                         ً
    تاقلام آاب نیلوا یارب اآ یرگید یتقو دارفا ،برغ یآاک  یشهوژپ یط مناآاکمه و نم اریخا .تسا تیمها زئاح  میناوت یمن ،میآوخب اذغ نامدوخ میناوت یمن ،هتفاین
    .دنآاشف یم اآ شتسد یدح ات نداد تسد ماگنه دننک یم  دنناوت یم یگهام هدزاود نامه زا ناکدوک هک میداد ناشن  ؛مینک میظنت یصخشم ۀناتسر زا رتشیب اآ نامندب یامد
    ام ؛تسا سفن هبدامتعا و شناوت زا یدامن نداد تسد  ًلاثم ،هرمزوآ یاه تیلاعف لوط آد ناشآدام هک دنمهفب  نارگید هب اقب یارب هک تسانعم نیدب اه نیا مامت و
                                                     ً
    دوخ زا و میجنس یم اآ لباقم فرط ندرک سمل ۀوحن  .دنک یم سمل اآ اه نر آوطچ ،ندناوخ باتک ای یزاب تقو  اتدمع نتفرگآارق تبقارم تحت ،یکدوک آد .میا هتسباو
                    ِ
    هک تسه دامتعا لباق یآدق نر درف نیا ایر« :میسرپ یم  ام رظندم ۀتکن دنتسناد یمن ناآدام ،شهوژپ نیا آد  هنوگره .دآاد یگتسب »ندش هتفرگ« و یشواسب سامت رب
    آاتسرپ مآاذگب« ًلاثم ای »؟مهدب داهنشیپ وا هب یلغش  یشنیب میتسناوت یم بیترت نیدب ،تسا سمل نامه  ،تسا سمل مزلتسم هچب اب هطباآ آد یمهم تیلاعف
    نداد تسد هک داد ناشن یشهوژپ »؟دوش میاه هچب  .میشاب هتشاد ناششوجدوخ تلاماعت ۀآابآد رت یعقاو  و باوخ ،نداداذغ ،ندرک مامح ،کشوپ ندرک ضوع ًلاثم
    آد تیقفوم یدیلک یاه هصخاش زا یکی مکحم    آد ناآدام ییاناوت هک دوب نیا میتفایآد هک یمهم ۀتکن  نر نتشاذگرس تشپ زا سپ یتح .نتفرگ شوغرآد هتبلا
    دشاب نر دیاش رما نیا لیلد .تسا یآاک یاه هبحاصم  یشواسب نابز یعون هب رجنم ناشیاه هچب یاهزاین کآد  یشخب نانچمه یشواسب تلاماعت ،رمع ۀیلوا هام دنچ
    یکیزیف ۀلصاف عفآ یارب تیعقوم نیلوا نداد تسد هک  ییوگخساپ ای یگنهامه هک یناآدام  ًلاثم :دش یم  میا هدرک فشک ًلاثم .دنتسه نامشآورپ و دشآ زا بجاو
    تاقفاوت دقع یارب نداد تسد .تسا یرگید و ام نایم  و رت نشخ سمل دنتشاد ناشیاه هچب هب تبسن یرتمک   ،دآاد نادازون رب یفنم یتاریثأت نامیاززا سپ یگدرسفا هک
                            ً
    دادآارق و اضما زا رتمک نر یورین و دوآ یم آاک هب مه  ارهاظ مه اه هچب .دنداد یم ناشن مه یرت هدننکدودحم  دوخ زا یتظفاحم یرثا دناوت یم مه هناآدام سمل اما
    زا یکی سمل آد هتفهن یریذپ بیسر سح و رطخ .تسین   یتقو نوچ ،دنداد یم ناشن شنکاو هطباآ عون نیا هب  نایم یشواسب ۀدننک مرگلد تلاماعت سپ .دآاذگب اج هب
    ،یعامتجا یاهرتسب آد ،دوش یم ثعاب هک تسا یلماوع  سمل لامتحا ،دندرک یم ناشسمل تنوشخ اب ناآدام   یفنم یاهدمایپ زا دناوت یم ناشنادازون و هدرسفا ناآدام
    دآاد دوجو آواب نیا یتح .دشاب هتشاد آور مازلا یدرکآاک      .دش یم رتشیب مه هچب یوس زا نشخ   هدیاف نیا هکنیا مهم ۀتکن .دهاکب کدوک یارب هدنیر
    هک هدش یم ماجنا آوظنم نیدب ادتبا آد نداد تسد هک        ً                  دلاو و دازون نایم تسوپ هب تسوپ سامت :تسا هبناجود
                             ،تسین قارغا اعقاو میناوخب نابز یعون اآ سمل هکنیا
     .دآادن تسد آد یحلاس یرگید دنوش نئمطم نیفرط                            و ناآدپ ،ناآدام آد نیسوت یسکا حطس شیازفا ثعاب
                             نام یگدنز لحارم نیتسخن زا یآاتفگ نابز لثم هک ینابز
                                                     یا هطباآ ،شوخ یسح داجیا نمض ،و دوش یم نادازون
    ریثأت زین نامنت و دوخ اب ام طابتآا ۀوحن رب سمل نابز  سح زا نامتاساسحا زاربا یارب زوآره .میریگ یم ارف
                                                     اآ دنزرف-دلاو تلاماعت یگنهامه و دهد یم لکش اآ ملاس
    تسا رمع لوط مامت هب طوبرم هلئسم نیا .دآاذگ یم   ،میا هدیسرت هک مییوگب یسک هب ات میریگ یم کمک هسملا
                                                                         .دیازفا یم
    آد .دآاذگ یم نام یناوآ تملاس رب یفآژ تاریثأت و  و میا هدش هتخیگنارب ،مینیگمغ ،میقشاع ،میلاحشوخ
    عوضوم نیا یسآرب هب ،یرگید شهوژپ هعومجم    نامسمل یسک مه یتقو ،یفرط زا .رگید ساسحا آامش یب  ناسانش ناوآ و باصعا مولع نادنمشناد زا یآایسب
    هسیاقم آد یبصع ییاهتشا یب هب لاتبم دارفا هک میتخادرپ  تاین هب شسمل تلاح زا میناوت یم بوخ یلیخ ،دنک یم  تفایآد صتخم یهاگتسد اه ناسنا ام دندقتعم
                                       ً
    .دنآاد آاو شزاون سمل زا یتفایآد هچ ،تسآدنت دارفا اب  هب اآ یدارفا یشهوژپ آد اریخا .میربب یپ شتاساسحا و  هب طوبرم هاگتسد زا هک میآاد (یفطاع) یعامتجا سمل
                                                         ً
    تسا ندآوخ آد دیدش للاتخا یعون یبصع ییاهتشا یب   و تاساسحا میتساوخ اه نر زا و میدناوخ ارف هاگشیامزر  دناوت یم ارهاظ هاگتسد نیا .تسا زیامتم ایشا سمل
    ،تسا ندب تیکلام سح یسیدژک ْ نر یلصا یگژیو هک   اه نر هب سمل قیرط زا دهاوخ یم رگنومزر هک اآ یتاین  .دهد صیخشت یشنیزگ لکش هب اآ آاو شزاون یاه سمل
    .دوشب زین یعامتجا تلاماعت شهاک هب رجنم دناوت یم اما  یفلتخم تلااح هب سمل .دنهد صیخشت دنک لقتنم  ،دوش یم شزادرپ آلاوسنیا آد سپس تاعلاطا نیا
    تذل یعامتجا تلاماعت زا هک دنهد یم شآازگ لاتبم دارفا  نیدلاو نایم لومعم سمل لثم هتسهر :دش یم ماجنا  و نتشیوخ سح ظفح هب هک زغم تمسق نامه ینعی
    میدوب شسرپ نیا هب خساپ یپ آد ام و دنرب یم یرتمک  هک یسمل لثم عیرس ای ؛ناگدادلد نیب ای نادازون و  آاو شزاون و هتسهر سمل .تسا طبترم مسج زا یهاگر
    .هن ای دآاد للاتخا هب یطبآ تذل شهاک نیا ایر هک  و هتسهر سمل هک میتفایآد .تسا رت جیاآ اه هبیرغ نایم  و یتخانش دشآ آد ،تسا مهم نامیاقب یارب هکنیا نمض
    ییاهتشا یب هب لاتبم دارفا هک میتفایآد شهوژپ ود یط  یتح ،دهد لاقتنا اآ قشع دناوت یم رتهب یلیخ آاو شزاون  نامه زا دناوت یم ًلاثم :دآاد یمهم شقن زین نام یعامتجا

    سمل زا ،تسآدنت ناگدننک تکرش اب هسیاقم آد ،یبصع  ،سکعلاب .دشاب هبیرغ دهد یم شماجنا هک یسک یتقو  صیخشت و ییاسانش یریگدای ۀوحن رب رمع لوا یاه لاس
    .دننک یم تفایآد یرتمک تذل ناشدعاس ۀتسهر و میلام  یاه سمل هب یصاخ ساسحا و انعم ناگدننک تکرش  ،ههامآاهچ نادازون یوآ یشهوژپ آد .دآاذگب رثا نارگید
    ییاهتشا یب هب لاتبم ًلابق هک یدارفا آد هکنیا مهم ۀتکن  بیسر آاچد دارفا هکنیا بلاج .دندادن تبسن عیرس  رتهب دنتفرگ یم ناشنیدلاو زا ماآر شزاون هک ییاه هچب
    یهباشم یوگلا زین دنا هتفای دوبهب لااح و دنا هدوب یبصع  دوخ ندب تیکلام سح آد هکنیارب هولاع ،آلاوسنیا یزغم  دندرک یم تفایآد یشواسبریغ کیرحت هک ییاه نر زا                            Vol. 28 / No. 1616 - Friday, Dec. 18, 2020 1399 آذر 28 هعمج - 1616 هآامش / 28 لاس        6  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11