Page 10 - 1616
P. 10

نانز


    لیلد هب »مه نم« شبنج هک رگید ناصقن کی   زا تیامح یارب وا آاکتبا هب هک ینیپمک اما [6] «.درک  لابند مه گتشه نیا زا شیپ هک هدوب یژتارتسا
    ندنام دودحم ،درب یم جنآ نر زا شتیهام    ،دوب هدش زاغر تسوپ نیگنآ و مورحم نارتخد و نانز  اهدای زا یگتشه نینچ هک نر زا سپ و تسا هدش یم
    یرگآازر هب مهتم ای رگآازر درف دنچ هب اه یرگاشفا  تسآد هک تسا هتفرگ هلصاف دوخ فده زا آدق نر لااح  ،نیپمک نیا ندش ریگارف« :دش دهاوخ لابند زین دورب
    ی هآابآد یرگاشفا هک آوصت نیا هب ندز نماد .تسا  .[۷]دنوش یم هتفرگ هدیدان نیپمک نیا آد نانز نامه  و دیما اما… تسا هدش شخب ماهلا و هدرک داجیا دیما

    ناآازه یارب اآ هعماج و یآاک یاه طیحم ،رگآازر دنچ                          ظفح ،دوش یم لمع و آاک اب اهنت اآ ندوب شخب ماهلا
    مکح آد افرص ،درک دهاوخ نماان رگید رگآازر آازه
    شبنج نیا نلااعف هک تسا یآوصق یارب یهیجوت

    یعمج ی هتساوخ کی هب ندیشخب ققحت یاتساآ آد
    مامت یارب اهاضف نیا ندرک نما  دنا هدش بکترم
    نیا رب اآ ضرف تلاح نیرتهب آد رگا هک یزیچ ».نانز
    نیا اب ،زین دشاب هدوب شبنج نیا فده هک میآاذگب
       .دیامن یم سرتسد زا آود آایسب یرگشنک عون                  نانز هیلع نانز جیسب

    یآایسب ِداقتنا جامر ،لاح نیع آد »مه نم« شبنج
    هتکن نیا .تسا هتفرگ آارق نانز ی هزوح نلااعف زا
    آاعش اب هک یشبنج هک دآاد نیا زا تیاکحدوخ
    هب ،سکعرب ،دوب هتفرگ لکش نانز نیب یلدمه داجیا
    اب اه تسینیمف نیب فاکش و هدز نماد اهنر نیب هقرفت

    هدرک رت قیمعزین هتشذگ زا اآ یرکف فلتخم تاشیارگ
                       [1۰].تسا
    ریهش تسینیمف و سیون ناتساد ،»دووتا تآاگآام«

    نایماح هتبلا و تسا نادقتنم نیازا یکی ییاداناک
    ناونع اب یا هلاقم آد وا هک اآ یتاداقتنا زین »مه نم«
    نیا هیلع [11]»؟متسه یدب تسینیمف نم ایر«
    تسد و دنتشاذگن خساپ یب ،دوب هدرک حرطم شبنج
    .دندز یعامتجا یاه هکبش آد وا ی هدرتسگ بیرخت هب

    »مئلاع« زا اآ »مه نم« شبنج ،دوخ ی هلاقم آد وا                        Me Too#ییامیپ هاآ یاه ییامیپ هاآ زا یکی آد کرب اناآات
    و هتسناد ناماسبان و هتسکشآو ییاضق ماظن کی  یاه تیاوآ »ی هعومجم« هک دشاب نام ساوح دیاب  تسا نیا ارجام خلت اما زنط ی هتکن ؟تساجک لکشم
                   ِ
    هک »نادنورهش طسوت تلادع یآارقرب« تارطخ تباب
                             و هورگ و دزاس یمن »یعمج تکرح« اموزل ،یصخش    زا کرب ِدوخ هک تسج یناونع آد دیاب اآ لکشم هک
    متسیس آد »تلادع نادقف« هب یخساپ اآ نر هتبلا
                                                     ً
                             یاه ناتساد ی هعومجم افرص زا رتارف یزیچ ،عمج  اعبط هک یناونع ؛دوب هدرک باختنا شنیپمک یارب ادتبا
    »مه نم« شبنج دووتا .تسا هداد آادشه ،دناد یم
                                           [8]«.تسا یصخش    ینانز طقف نیپمک نیا هک دنک یم داجیا اآ یقلت نیا
    گنج هب ،نانز یارب گنج یاج هب هک زین رظن نیا زا اآ

                             آوحم هناسآ و آوحم صخش ِ تیهام نیا ،تقیقح آد   دنناوت یم و دنآاد ییادص هک دریگ یم دوخ رتچریز اآ
                            ِ
       .دناد یم دقن لباق ،تسا هدش لدب نانز نایم
                             و لکش آد هک یشبنج هتشاذگن هک هدوب »مه نم«    یا هبرجت نینچ »مه نم« :دنیوگب و دننزب فرح
    هب 2۰16 لاس آد هک یقفوم نیرفرآاک »رچوب اکیسج«
                             یادص هب ،تسا یعمج تکرح کی شا ینوریب لیامش    ی هیقب سپ .متسه امش لثم »مه نم« ای ما هتشاد
    یآوانف ی هصرع شخب ماهلا نز هاجنپ زا یکی ناونع
                             دوش لیدبت (تسدورف نانز و مانمگ نانز) نایادص یب  آازر زا یتیاوآ اما دننیب یم آازر هک ینانز ارچ ؟هچ نانز
    یاهزوآ آد ،دوب هدش هتخانش اپوآا آد لاتیجید
                                         ً
                             ،دنا یزاس یتیربلس لابند هب اتعیبط هک اه هناسآ آد هک  آارق هجوت دآوم دیابن دنآاذگ یمن اج هب دوخ ندید
    نویسیمک یهاوخ یربارب تئیه تیوضع هب هکریخا
                             و ینابیتشپ رب آارق رگا هک نر لاح .دنآادن ییاج  یعامتجا یاه هکبش هب یسرتسد هک ینانز ؟دنریگب
    هدمرآد (EHRC) ایناتیرب رشب قوقح و یربارب
                             هورگ نر هجوتم رتشیب اآ نر دیاب ،دشاب هنانز یلدمه  هب زین دنآاد رگا ای دندنویپب گتشه نیا هب ات دنآادن
    زا یکی آد 2۰18 لاس آد هک ییاهداقتنا تباب ،تسا
                               .درک ،دنآادن یهانپ و نابیتشپ لامع هک نانز زا  نوتم هک) اه هکبش نیا ی هنلاداعان یاهآاکوزاس لیلد

    دآاو »مه نم« شبنج هب TED اب شیاهوگو تفگ
                                                     زایتما زا ،(دنریگ یم آابتعا آوولاف و کیلا دادعت زا اهنر آد
    اه هناسآ یخرب و شبنج نیا نایماح یوس زا ،هتسناد
                             ندرک نما ،»مه نم« شبنج یریگ لکش زا فده رگا    و دنوش یم آادآوخرب رتمک ،ندش هدینش و ندش هدید
    نیا ،وگو تفگ نر آد وا .تسا هتفرگ آارق هذخاوم دآوم
                             دیاب سپ« ،آزیرف یسنان آواب هب ،دشاب اهآاک لحم  آد هآاب نیا آد یرگاشفا تأرج ،لیلد ره هب هک ینانز
                                                  ِ
    یزورما مسینیمف ایر هک دوب هدرک حرطم اآ شسرپ
                             نیا زا وا [9] «.درک دادملق یرگآاک ی هزآابم کی اآ نر  هب یا هدیاف هچ نیپمک نیا .دنآادن اآ یمومع یاضف
    شبنج و ؟تسا هدرک شدوخ هب ندز همدص هب عورش
                             یاه تیاوآ یوآ اهنت اه هناسآ آد شبنج نیا هک تباب  نانز تیرثکا اضقرب تسد هک دآاد ینانز نینچ لاح
    هآاومه اآ نانز هک ینامتفگ تیوقت هب اآ »مه نم«
                             زاربا ،تسا هدش زکرمتم هعماج تسدارف تاقبط  و قوب آد ناشیادص هک یا هبخن تیلقا نر فلاخ رب اآ
    تازآابم دوس هب وا رظن زاو) دنک یم یفرعمریذپ بیسر
                             زا ،آادآوخرب مک نانز هک تسا دقتعم و دنک یم فسات      ؟دنهد یم لیکشت ،دوش یم زادنا نینط انرک
    رچوبآواب هب .دوب هدرک مهتم ،(تسین هناهاوخ یربارب
                             یاه یچ تفاظن ،اه لته نارگآاک ،عآازم نارگآاک هلمج
    هدز همطل نانز سفن هب دامتعا هب اهنت هن »مه نم«
                             آاک نارگید یصخش لزانم آد هک ینارگآاک و تاآادا  ناشن زین لمع آد هک مسا آد اهنت هن نیپمک نیا هتبلا و
    یزاب هب زین اآ یآایسب نادرم تیثیح هبش کی هک
               ِ
                              .دنرت عافد یب آایسبزواجت و آازر لباقم آد ،دننک یم  تیدوج هک نانچ ،تسا حیحص یقلت نیا هک هداد
                    [12].تسا هتفرگ
                             مان هب یا هزآابم اآ »مه نم« ناوت یم رظنم نیا زا  نم« شبنج آد »نم«« :دیوگ یم نر یبایزآا آد رلتاب
    شبنج ناآاداوه و نادقتنم نایم اهنت اه فلاتخا هتبلا
                                   .درک دادملق ناگبخن ماک هب و نارگآاک  و دآاد هلصاف یعمج یاه شبنج آد »ام« زا »مه

                            Vol. 28 / No. 1616 - Friday, Dec. 18, 2020 1399 آذر 28 هعمج - 1616 هآامش / 28 لاس       10  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15