Page 12 - 1528
P. 12

اداناک یاهربخ ٔهدیزگ
                              ؟تسا هدرک رتریقف ار اه ییاداناک ،کلاما تمیق شیازفا

                                                                             12
    ،دوب هدرک یگدنز یزلام یاهاگدورف زا یکی رد هام تفه هک یروس درم کی
                                                                       تیاــس شرازگ هب
     .درک کرت اداناک دصقم هب ار یزلام ، اداناک زا یگدنهانپ تفایرد زا دعب
                                                                       اب ؛رورــیم نیــشرپ
    نسح« تیعضو ،channelnewsasiaزا لقن هب دهده هناسر شرازگ هب
                                                                       و رتــشیب شــیازفا
    روپملالااوک یللملا نیب هاگدورف زا هک ییاهویدیو و هتشذگ یاه هام رد »راطنق
                                                                       کلم شزرا رتــشیب
      .دوب هدرک بلج دوخ هب ار یناهج یاه هناسر هجوت ،درک یم رشتنم
                                                                       یاه لاس رد اداناک رد
    رد نایوجهانپ یرادهگن و تــشادزاب زکارم زا یکی رد ار هتــشذگ هام ود وا
                                                                       زا یرایــسب ،رــیخا
    تــسناوت وا اه هام نیا رد شا ییاداناک نایماح شلات اب و دــنارذگ یزلام
                                                                       هکنیا زا اداناک مدرم
    دراو ربماون ۲۶ هبنشود ینایاپ تاعاــس رد و دنک تفایرد اداناک زا یگدنهانپ
                                                                       رنویلیم ذغاک یور رب
                      .دش رووکنو رهش                                          و تسمرس ،دنتسه
    لیلد هب نوچ دوــب هداتفا ریگ هاگدورف رد ۲۰۱۸ لاــس سرام هام زا راــطنق                                  .دنتسه داش
    مه رگید یاهروشک هب رفس زا و دوش یزلام دراو تسناوت یمن ازیو لکــشم                                   لسن هکنیا اب یتح
                                                                       نادــنزرف و ناوــج
                       .دوب هدش عنم
                                                                       مدع زا اــه ییاداناک
    دنتفگ یزلام یاه ماقم ،شیپ هاــم ود دودح رد وا تــشادزاب زا دعب یزلام
                                                                       نکسم دیرخ ییاناوت
    .دننک یم یراکمه روشک نیا تاماقم اب هیروس هب راطنق ندنادرگزاب یارب هک
                                                                       و هتشاد تیاکــش
    تیلقا وضع نوچ دسرت یم هیروس هب تشگزاب زا هک تفگ یم »راطنق نسح«
                                                                       یرایــسب اما ،دنراد
    وا .دنریگ یم رارق فده یطارفا نایارگ ملاــسا فرط زا هک تــسا اه یزورد                                 یاــه ییاداناک  زا 1397 آذر 9 هعمج - 1528 هآامش / 26 لاس
    یماظن تمدخ ماجنا هب روبجم ددرگرب هیروس هب رگا هک دوب یعدم نینچمه                                   هموح رد هک رت نسم
                        .دوش یم                                           گرزــب یاه رهــش
    مان نودب یا هینایب رد ربماون ۲۷ هبنش هس زور تیاهن رد یزلام ترجاهم هرادا                                و گرزــب یاه هناخ
                                                                       نیا زا ،دنراد یتحار
    یاه ینارگن هیاپ رب“ ار یتارکاذم رتشیپ هک درک ملاعا اداناک زا یگدنهانپ ندرب
                                                                       دنا لاحشوخ هلئسم
   .تسا هداد ماجنا هتفریذپ ار راطنق یاقآ ینابزیم هک یروشک اب ”هناتسودرشب
                               .تسا هتفای شهاک نکسم شزرا ،اداناک گرزب رهش شش و تسیب              هــب ناــنچمه و
    :تفگ دوخ رتییوت رد ییویدیو رد یزلام زا جورخ ماگنه رد »راطنق نسح«
                             ،رنچیک ،نوتسگنیک یاهرهش و کبک ناتسارد لارتنوم :رهــش جنپ زا ریغ هب  .دنهد یم همادا ،هتشذگ دننام ،دوخ یفرصم یاه دیرخ
    هام هد .متشاذگ رس تشپ ار ینلاوط و تخس یرفس هتشذگ لاس تشه رد“                    ریثأت« نآ هب هک ،دنراد یصاخ حلاطصا راتفر زا عوــن نیا یارب نانادداصتقا
                             طوقس دهاش قطانم یقبام ،ویراتنا ناتسا رد یگمه روزدنیو و نیرتاک تنس
                 ”.دوب درس و تخس رایسب ،ریخا                       ندوب رادلوپ ساــسحا مدرم یتقو ،هــک ینعم نیا هب .دنیوگ یم »تورــث
                                            .دنا هدوب دوخ جوا زا تمیق
    راطنق یماح رگید ییاداناک نامزاس کی و ایبملک شیتیرب ناناملسم نمجنا                  نامز هب تبسن یرتشیب لوپ ًاموزل رگا یتح ،دننک یم جرخ رتــشیب ،دننک یم
                             هورگ یاهروشک نایم رد اداناک ،۲۰۰۷ لاس زا هک تــسا هتفگ Paquet یاقآ
               .دندوب اداناک زا یگدنهانپ تفایرد یارب  تلع هک یدشر ،تسا هدوب یداصتقا دــشر نیرتشیب دهاش ،G7 ای تفه     .دنشاب هتشادن هتشذگ
    ناونع هب اداناک تلود یوــس زا شلکوم هک تفگ راطنق لیکو ،رئورب وردــنا  هداد شیازفا زین ار نکسم تمیق نامزمه هک ،تسا هدوب رتشیب فرصم نآ  National Bank نانادداصتقا زا یکی ،اداناک تــسپ نوتگنیفاه شرازگ هب
                                                      روط هب امــش لزنم رگا «:دیوگ یم Jocelyn Paquet مان هــب Financial
    اداناک نایوجهانپ زا تیامح همانرب ساــسا رب و هدــش هتخانــش وجهانپ              .تسا
                                                      یرتشیب لوپ امــش رگا یتح ،دوــش هدوزفا نآ شزرا هب دصرد ۲۰ یناهگان
             .دنک بسک ار روشک نیا مئاد تماقا هتسناوت  ،دنا هداد تسد زا ار دوخ ییاراد هک دننک یم ساسحا لزانم ناکلام هک یماگنه
                                                            .»دیا هدش رت رادلوپ هک دینک یم ساسحا ،دیشاب هتشادن
                             دنُک ار یــشورف هدرخ شخب لمع نیا .دنهد یم شهاک ار دوخ ندرک جرخ
                                                      شیازفا .درادن دوــخ رد یقطنم چیه »تورث ریثأت« ،دراوم زا یرایــسب رد
                             تعرس و درک دهاوخ دراو راشف اهراک و بسک زا یرایسب یور رب ،درک دهاوخ
                                                      هناخ شزرا رگا .دنک يمن رت رادلوپ ار امش ،هر ّمزور یگدنز رد ًاعقاو ،امش هیامرس
                             نکسم ماو تخادرپزاب ،لاغتشا شهاک نیا .درک دهاوخ مک ار لاغتشا دشر
      زابرامق هدنیامن یافعتسا            .دش دهاوخ دراو نکسم شخب رد یرتشیب راشف و ،درک دهاوخ لکشم ار  نیاربانب ،تسا هدش ربارب ود زین نارگید هناخ شزرا ،تسا هدش ربارب ود امش
                                                      یزایتما چیه ،دیرخب یدیدج هناخ و دیــشورفب دیهاوخب ار دوخ لزنم رگا
                             تفایرد دنناوت یم دارفا هک ییاه ماو و ،تفای دهاوخ شهاک زین ماو شورف
          اداناک ناملراپ            هتسهآ ار داصتقا شخب مامت تکرح ، نیا و ،دــش دهاوخ رتکچوک زین دننک        .تسا هدشن امش بیصن
                              .دش دهاوخ دراو داصتقا رب یسوکعم راشف ،یلک روط هب و درک دهاوخ  هکنیا .تــسا صاخــشا یهدب نازیم دنک یم رییغت ًاعقاو هک یزیچ نآ اما
                                                      شیازفا دارفا دمآرد نازیم زا رتشیب هتشذگ لاس هدزناپ لوط رد هناخ تمیق
                             ،هتفرگ ماجنا Moody’s یناپمک نارگلیلحت طــسوت هک یدیدج هعلاطم رد
                                                                     .تسین یقافتا ًلاصا ،هتفای
                             رظن رد »تورث ریثأت« هدیدپ یارب ار یصخــشم ددع ات تــسا هدش یعــس
                                                      تخادرپ زا  لبق دوخ یاه دمآرد لحم زا ییاداناک یاه هداوناخ یهدب نازیم
                             هک یرلاد کی ره ربارب رد ینعی .دنا هدیــسر تنــس ۴٫۵ ددع هب اهنآ .دنریگب
                                                      هک تسا هدوب تنس ۱۰ و رلاد ۱ ،رلاد کی ره یازا هب ،۲۰۰۰ لاــس رد ،تایلام
                             هب و دیا هدرک جرخ رتشیب مین و تنس راهچ ،تسا هدش هدوزفا امش تورث هب
                                                     .تسا هتفای شیازفا رلاد کی ره یازا هب تنس ۷۰ و رلاد ۱ هب نونکا مقر نیا
                                   .دیا هدش رتریقف ،هتشذگ زا رتشیب زور ره ،بیترت نیمه
                                                      ار دوخ یلوزن ریس کلم شورف و دیرخ رازاب هک ینامز هک تساجنیا هتکن اما
                             تفرــشیپ نآ و دنیب یم تبثم یا هناــشن ،قفا رد Jocelyn Paquet اــما
                                                      هکیتروص رد ،دبای یم شهاک ،زین هناخ یلبق هدمآ تسد هب شزرا ،دنک یم یط
                             تراجت خرن هک تــسا هدرک ینیب شیپ وا .تــسا یجراخ تراجت شیازفا و
                                                      ،یهدب یدایز رادقم نتشاد هدهعرب .تسا یقاب دوخ یاج رس رب دارفا یهدب
                             لاس رد دصرد ۱٫۱ مقر هب تبسن هک ،دسرب دصرد ۴٫۶ هب ۲۰۱۹ لاس رد یجراخ
                                                         .درب یم نیب زا ار ندوب رادلوپ ساسحا ،تورث و هیامرس شهاک و
                             تراجت رد یراذگ هیامرس ،نیاربانب .تشاد دهاوخ یریگمشچ شیازفا ،۲۰۱۷
                                                      اداناک رد نکسم شورف و دیرخ رازاب هک رضاح لاح رد ،تِکاپ نیلسوج رظن هب
                             تاجن یگدز فرصم و دوکر زا ار اداناک داصتقا هک تسا نکمم ،دتــس و داد و
                                                      هتشاد هارمه هب یهدب دوخ اب هک ،»تورث ریثأت« نیا ،تسا هدیئارگ یدرس هب
                                                  .دهد
                                                                .تفر دهاوخ نیب زا ور تعرس هب ،تسا
                             لباق دوکر کی«:تسا هتفگ اداناک تسپ نوتگنیفاه اب ینفلت یوگتفگ رد یو
                                                      هب شناراکمه زا رگید یکی هارمه هب Jocelyn Paquet هک یتــشاددای رد
                             رد هعسوت و دشر ینعم هب نیا و ،میتــسه دهاش نکسم رازاب رد ار یهجوت
                                                      هطقن نآ هب زونه ام«:هک دنا هدرک هراشا ،دنا هتــشون Stefane Marion مان
                             رد هتشذگ یاه ههد رد هک ،تسا نکسم دیرخ رد ییاناوت و ندوب سرتــسد
                                                      نیا رگا .تــسا هدرک بلج دوخ هب ار ام هجوت ینونک دنور اما ،میا هدیــسرن
    زور ،اداناک ریزو تسخن ،ودورت نیتــساج ؛روریم نیشرپ تیاــس شرازگ هب   ».تسا هتشاد رارق دوخ تیعضو نیرتدب
                                                      و یشیاسرف »تورث ریثأت« کی ،دــسرن شمارآ و تابث هب یدوز هب لئاــسم
                             دهاوخ کمک یدایز دارفا هب نکسم تمیق شهاک «:تــسا هدرک هفاضا یو
    ،اداناک ناملراپ رد لاربیل بزح ناگدنیامن زا یکی یافعتسا ،ربماون ۲۳ هعمج               ۲۰۱۹ لاس رد ،دش دهاوخ مدرم یارب یرایــسب یاهرس درد ثعاب هک کله ُم
                                          ».دنوشب نکسم رازاب دراو ات درک
           .درک یبایزرا تسرد یراک ار ،رامق هب دایتعا لیلد هب                                    .»درک دهاوخ دشر
                             دوخ نیــشیپ یگدنز هوحن هب یذغاک یاهرنویلیم یدوزب دیاــش ،نیاربانب
    نوتمارب رهش زا ،اداناک ناملراپ لاربیل هدنیامن ،Raj Grewal ،هبنــشجنپ زور              رشتنم هتشذگ هتفه رد National Bank طسوت هک لزانم تمیق تــسرهف
                             دنشاب هتشاد ار نیا تصرف هک تسا نکمم اهنآ نادنزرف لقادح اما ،دندرگزاب
    رامق هب دایتعا لیلد هب درک ملاعا یکوب سیف مایپ کی رد ،ویراتنا ناتــسا رد              قطانم زا دصرد لهچ رد ،هتــشذگ هام شش لوط رد ،دهد یم ناــشن ،دش
                                              .دنوش هناخبحاص ات
    نیمه هب و هدروآ رابب یهجوت لباق یاه یهدب و هدش یدایز تلاکشم راتفرگ
                            اداناک ،یزلام هاگدورف رد یگدنز و ینادرگرس هام تفه زا سپ
     .داد دهاوخ ءافعتسا اداناک یراذگنوناق سلجم یگدنیامن ماقم زا تهج
    هدش رــشتنم اداناک ریزو تــسخن رتفد فرط زا هعمج زور هک یا هیعلاطا رد
    یاه شلاچ لباقم رد داد علاطا ام هب لاورگ یاقآ هتفه لیاوا رد«:تسا هدمآ                                        Vol. 26 / No. 1528 - Friday, Nov 30, 2018
                ِ                         دش یروس یوجهانپ یجان
    ،رامق هب دایتعا کرت صصختم کی رظن ریز و هتفرگ رارق یدج رایسب یصخش
                     .»تسا نامرد تحت
    علطم زورید «:تــشون یرتیئوت مایپ کی رد ودورت نیتــساج زین هعمج زور
    ملاعا زورما و تسا هدش وربور یمهم یصخش تلاکشم اب لاورگ جار مدــش
                       ِ
    یتسرد راک هک هداد ءافعتسا یقرش نوتمارب هقطنم یگدنیامن تــسپ زا درک
        .»دوشب دنم هرهب دراد زاین هک ییاه کمک زا مراودیما و تسا
    اب تلود روما یــگنهامه تــسرپرس ،دنلاوه کرام یاقآ هطبار نــیمه رد
    لاربیل ناگدنیامن همه یارب یتــشاددای لاــسرا اب ،لاربیل بزح ناگدنیامن
    راکمه تیعضو دروــم رد یرظنراهظا هنوگچیه تــساوخ اهنآ زا ،ناملراپ
   ً
    امیقتسم ار اه هناسر فرط زا یشسرپ ره و دننکن لاورگ جار ،ناــش یناملراپ
                    ِ
                    .دنهد عاجرا وا رتفد هب
    ناونعب لاربیل بزــح فرط زا لاورگ جار یاــقآ هتــشذگ ربتکا هام همین رد
              ِ
    هدیزگرب هدنیآ لاس رد اداناک یرسارس تاباختنا یارب بزح یمسر یادیدناک
                        .دوب هدش
    زا ،ناملراپ یــگدنیامن ماقم زا دوــخ یافعتــسا ملاعا اب لاورگ جار یاــقآ
                       ِ
       .تسا هدرک یریگ هرانک مه هدنیآ لاس تاباختنا یارب یروتادیدناک
                                                                              12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17