Page 15 - 1528
P. 15

)یگنهرف-یسایس-یعامتجا( رووکنو یلحم یاهدادخر
                                               هیعلاطا               هیعلاطا
  15       Tel: 604-681-9510
       hamiddcba4321@gmail.com           هیعلاطا             ناگیار‌و‌یشزومآ‌همانرب     :دنک‌یم‌رازگرب‌ملاتیکوک‌سسکاس
        رابکی هتفه ود ره،اه هبنش :نامز                         EmpowerMe          راک رازاب هب ناناوج دنویپ همانرب
      تاییزج ذخا یارب ،لیامت تروص رد ً افطل ‌هارمه‌هب‌گرزب‌رووکنو‌رد‌ادلی‌بش‌مسارم  تهج EmpowerMe ناگــیار و یــشزومآ هــمانرب لاس ۲۹ ات ۱۵ نینس یارب اه تراهم شزومآ
     ناگیار و دازآ اه تسشن .دیریگب سامت،رتشیب    دیوید‌یج‌ید                               :دیاب طیارش نیدجاو
                                         رد ییوج هفرص یارــب نادنمقلاع هــب نداد یــهاگآ
           هیعلاطا         یادرف زا اما ،تسا لاس بش نیرت ینلاوط ادلی بش               میاد تماقا ای و )یپیش نز یتیس( یدنورهش یاراد
                       .دوش یم هریچ یکیرات رب ییانشور جیردت هب ،زور نآ  ندروآ نییاپ اــبقاعتم و لزاــنم رد یژرــنا فرصم  اداناک تلود تیامح دروم صخش ،اداناک
         شناد‌رون‌ی‌هسردم
                       نیا زابرید زا هقطنم و ناریا مدرم رطاخ نیمه هب .دشاب یم زاگ و قرب ،بآ یاه هنیزه  ای و ملاتیکوک تروپ ،ملاتیکوک( یتیس یارت نکاس
      ۲۰۱۸ ربماتپس زا اه سلاک یرازگرب هیعلاطا
                       و یمهرود اب و دنریگ یم نشج ار یعیبط دادیور  یلزنم دیناوت یم بــسانتم یاه شور ندرب راک هب اب  .دنشاب رووکنو و یبانرب ،یروس ،)یدوم تروپ
      و یبانرب ،رووکنو ثرون یرهش قطانم رد
                       .دنوریم نآ لابقتسا هب یبوکیاپ و زاوآ و یقیسوم  هب اتیاهن و دیــشاب هتــشاد رتمک یجراخم و رت نمیا  و هتفه رد تعاس ۲۰ زا رتمک راک یاراد ای و راکیب
            ملاتیکوک
   1397 آذر 9 هعمج - 1528 هآامش / 26 لاس  لــسن نیب طابترا و ظفح لماع نیرت مهم ناــبز    بش ناقاتشم و یداش یایوج نایناریا همه و میا هدید  رد نادنمقلاع یارب هتعاــس کی یــشزومآ تاسلج  طیارش نتشادن / دیشاب لاس ۲۹ ات ۱۵ نینس نیب
                                                             .دنشاب هدوب راک یایوج تقو مامت تروص هب
                       کرادت ار ینشج مسارم ،زین ام تبسانم نیدب
      تسا یسراف نابز ،رهوگ نوچ و نیریش رکش نوچ
                                         ایبملک شیتیرب یابیز ناتــسا تــسیز طیحم ظفح
      تسا یسراپ ناشن و نییآ و گنهرف ،یسراف
                                                      .دینک کمک
                                                            و هدوبن تقو مامت زومآ شناد / یراکیب همیب قوقح
                           .مینک یم توعد نآ رد تکرش هب ار ادلی
                                                             هسردم رد هتفه رد تعاس هد زا رتمک روضح ای
                       بش ۱۲ ات ۶ تعاس زا ربماسد ۲۱ هعمج :نامز
     هب یسراف نابز شزومآ اب ات میــشوکب سپ ،تــساه
                                                               :دوش یم هضرع همانرب نیا رد هک هچنآ
                        ۳۲۶ هرامش ،روفینوی هیداحتا نلاس :ناکم
     و ظفح ،دیدج لــسن اب ار دوخ طابترا نام نادنزرف
                                           .دوش یم هیارا یسراف نابز هب و بسانم یاه ناکم
     یمسر زوجم اب شناد رون ی هــسردم .مییامن تیوقت
                         رتسنیم تسو وین رد مهدزاود نابایخ
     و ناریا یــلیصحت لاــس نایاپ تاناحتما یرازــگرب  یراکمه اب صقر و کیزوم ،نخس ،رعش :لماش  یرادرهش ، FortisBC زاگ تکرش فرط زا همانرب نیا  یاه تراهم و راک یوجتسج یهورگ راک هتفه راهچ
                                                                          یگدنز
                                         یداصتقا هــسسوم ،City of Vancouver ،رووکنو
     یشزومآ و یتیریدم ی هقباس لاس یس زا یرادروخرب دیوید :یا هفرح یج ید                      تدم هاتوک شزومآ یهاوگ و لاغتشا یارب یگدامآ
     و روــشک لخاد یعافتنا ریغ و یــتلود سرادــم رد             .دوــش یم تیامح رــگید ناگرا دــنچ و VanCity
                        )یاچ و هوهق ،هویم اب ییاریذپ( رلاد ۱۰ :هیدورو              هبرجت لماش هک راک یوجتسج ینابیتشپ هتفه هد
     شیتیرب ناتــسا رد یشزومآ تیلاعف لاــس نیدنچ               ای و دیراد ینکــس رووکنو رهــش رد هچنانچ ،هولاع هب
                          .دسریم شورف هب بورشم و ازتیپ                    دزمتسد یلیمکت هنارای هب یبایتسد ناکما اب یراک
     ،هدومزآراک و برجم یرداک زا یدنم هرــهب و ایبملک
                         .تسا ناگیار لاس ۱۲ ریز ناکدوک یارب  و FortisBC ضبق هیارا اب ،دیتــسه VanCity وضع  / هطوبرم هفرح ناتوسکشیپ زا ییامنهار ذخا و
     نابز شزومآ یهورگ و یصوصخ یاــه سلاک یاراد
                          رووکنو - ادلی بش نشج هتیمک   کی هک دیتسه طیارش دجاو همان تیاضر مرف یاضما  ای و نفلت هرامش اب مان تبث و تاعلاطا تهج افطل
     هیلک شزومآ ،نلااسگرزب و نلااــسدرخ یارب یسراف                                        :دیریگب سامت ریز لیمیا
     ّ
     سرد کت شزومآ زین و ییامنهار و ییادتبا سورد ی  هیعلاطا         ۹۰ شزرا هب یژرنا ییوج فرص تاودا یوتحم هتسب
                                                                ۶۰۴ - ۴۶۸ - ۶۰۰۷ :نفلت
     یناسر تمدخو ینابزیم هب ام  .دشاب یم ناتسریبد هار‌دادتما‌رد             .دییامن تفایرد ناگیار ار رلاد youthemploymentconnect
     بلطواد هک ینازومآ شناد زا رفن دــصکی زا شیب هب  ولدراس تربار ،یاه شزومآ ی هبرجت و ییانشآ
                                          هرامش هب یلیلد هدیپس اب رتشیب تاعلاطا یارب  @success.bc.ca
     لاــس رد ناریا یلیصحت نایاپ تاناحتما رد تکرــش Robert Sardello
        .میرختفم ،دندوب رووکنو ی هزوح رد هتشذگ دیحوت دیمح :هدننک گنهامه و رگشنک  :دیریگب سامت ریز نفلت    2138 - 1163 Pinetree Way, Coquitlam, BC
                          DwonTwon Vancouver
         ۶۰۴ - ۷۲۶ - ۹۴۳۰ :نفلت                           ۷۷۸-۹۸۵-۷۲۵۱
          HOMER DENTAL CENTRE

                    «ﺪﯿﺘﺳاﻮﺧ ﻰﻣ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﻪﮐ ﻢﯿﻫد ﻰﻣ ار ﻰﯾﺎﺒﯾز ﺪﻨﺨﺒﻟ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺎﻣ»

                                 نﺎﮕﯾار هروﺎﺸﻣ
   Vol. 26 / No. 1528 - Friday, Nov 30, 2018 Atlas Tour & Travel                              ﯽﺗﺮﻓﺎﺴﻣ ﺲﻧاژآ
                      Tel: 604 - 982 - 1116

                      Fax: 604 - 982 - 1470                ﺲﻠﻃا

                                                    ایند طاﻘن ریاس و ناریا هب تمیق نیرتبسانم •


                                               ایلرتسا و ایسآ ،هنایمرواخ ،اپورا یارب تمیق نیرتهب •

                                                    اه ناتسرهش و نارهت هب تیلب هلاوح لاسرا •
                           216 - 1500 Marine Dr.,
                           2nd Floor North Vancouver,              ییامیپاوه یاه تکرش هیلک تیلب شورف •
                           BC V7P 1T7
                                                اکیرمآ و اداناک یلخاد یاهزاورپ ،یحیرفت یاهروت •
  15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20