Page 11 - 1528
P. 11

اداناک یاهربخ ٔهدیزگ


     اواشا زآوتوم لارنج یلیطعت هیلع یزاس وآدوخ نارگآاک هیداحتا هزآابم
  11                                                    ینیچ بیقآ DiDi Chuxing

                                                           دیسآ اداناک هب ربوا
                                         ملاعا یزاسوردوخ نارگراک ی هیداحتا
                                         زاسوردوخ نارازه هک تــسا هتشاد
                                         رب ینبم زروــتوم لارنج حرط هــیلع
                                         هس زا یکی ،اواشا رد شتکرش نتسب
                                         لاــس رد ،ویراتنا رد عقاو ژاتنوم طخ
                                         یناهج یزاسزاب یعون ناونع هب 2019
                                              .تساخ دهاوخ اپ هب
                                         طخ نیا رگراک 2500 زا رفن دنچ هکنیا
                                         حرط نیا یارجا یاتــسار رد ژاتنوم
                                         ،داد دنهاوخ تسد زا ار دوخ لغــش
   1397 آذر 9 هعمج - 1528 هآامش / 26 لاس                   نآ فده هک هتــشگ یعدم زروتوم  یراذگ کارتشا هب تکرش نیرت شزرا اب ؛اداناک نایناریا تیاــس شرازگ هب
                                         لارنج و ،هدوب صخــشمان نانچمه

                                         یارب یگدامآ و نبرک راــشتنا شهاک
                                         و یکیرتکلا هیلقن لیاــسو تخاــس
                                         رد و ،دــشاب یم هدنیآ رد دنمــشوه
                                                       .تشادرب وتنروت رد رگید یمدق ،دوخ دیدج سیورس عورش اب نیشام
                                         هناخراک نارگراک رما نــیا رب ضارتعا
                                         هب ضارتعا رد هبنشود حبص 9 تعاس
                                                               .دشاب یم ربوا فذح لوئسم هک تسا نیچ
    رد زین ار یرگید تاــجناخراک ،اواــشا ژاتنوم طخ رب هولاع و ،دهد ماجنا .دنتسب ار نآ یدورو و هدرک کرت ار هناخراک عوضوم نیا  رد رقتسم یتکرش ،دوش یم هتخانش DiDi مان اب اتدمع هک Didi Chuxing
                                                      رد یلامش یاکیرمآ رد شا یتاقیقحت زکرم نیلوا تکرش نیا هتشذگ لاس
    درک دهاوخ فقوتم Michigan ،Ohio ،Maryland لماش هدحتم تلاایا  یگدامآ ملاعا حرط نیا هیلع زین ،Unifor یلم لــماع ریدم ،Jerry Dias
                                                      ،تفاسورکیام و لگوگ دننام ییاه تکرش رانک رد و نوکیلیس رد ،اینرفیلاک
    تلایا رد هدنیآ لاس زا ددرگ دیلوت اه تکرش نیا رد هک یا هیلقن لیاسو و  نارگراک نداتــسرف زا و هتــسناد نارگراک همانقفاوت ضقن ار نآ و هدوــمن
                                                                          .درک حاتتفا
                   .دش دهاوخن هتخورف هدحتم  ظفح روظنم هب تــسا هتفگ و هدرک یتحاران راهظا کــیزکم هب ییاداناک
                                                      هک تسا هدرک حاتتفا وتنروت رد ار دوخ یــشهوژپ زکرم نیمود هتفه نیا
    شورف شهاک رب انب یلیطعت ضرعم رد یراج لاس نئوژ هام رد طخ نیا  ماجنا دراد ناوت رد هچنآ ره اواشا زروتوم لارنج نارگراک یلغــش تیعقوم
                                                          .دوب دهاوخ یعونصم شوه و دنمشوه یگدننار رب نآ زکرمت
    رارق هدحتم تلاایا هژیو هب و یلامــش یاکیرمآ رد یراوــس یاه لیبموتا            .داد دهاوخ
                                                      هک تفگ هبنــشود زور رد یا هبحاصم رد DiDi ســیئر بــیان Jun Yu
    رد یدصرد 17.2 شهاک زا GM Canada ،2017 لاــس رخاوا رد و هتفرگ  نیا هک تشاد راهظا ،هناخراک یلیطعت هیدییات ملاعا ماگنه هب زروتوم لارنج
                                                      یلاع یناکم هب ار رهش نیا ینیرفآراک و یروآون یارب وتنروت ریگارف طیحم"
    دصرد 13.6 دودح اداناک هنلااس شورف هک یلاح رد ،داد ربخ هنلااس شورف  لیاسو ای و دندنبب ار هناخراک دیاب ای ،دراد ور شیپ هنیزگ ود اهنت تاسیسات
                                                      هک میتسه راودیما ام .تسا هدرک لیدبت یکیژولونکت یراذگ هیامرس یارب
    یدیدج نویماک دیلوت طخ هناخراک نیا اتسار نیمه رد .دوب هدش شرازگ  ات دیلوت طخ رییغت هطوبرم یاه یــسررب ربانب ،دنیامن دیلوت یرگید هیلقن
                                                      و میشاب هتشاد یکیژولونکت و یداصتقا عیانص ییافوکش رد لاعف یــشقن
    .درک تادیلوت نیا دیرخ هب باجم ار ییاکیرمآ نارادیرخ و هدرک یزادنا هار .دوب دهاوخ تکرش عفن هب رلاد درایلیم 6 دودح ،2020 لاس نایاپ
                                                       ".میهد هئارا ناهج رسارس رد لقن و لمح یارب هنادنمشوه ییاه هار
    هتسناد ناتسا ررض هب ار هناخراک یلیطعت زین John Henry تــسرپرس  یمهس یخرب هک هتــشگ رانکرب راک زا رگراک 8100 دودح دنیارف نیا نیح رد
                                                      هدش ای ،دنوش مادختسا تــسا رارق هک یدارفا دادعت زا یتاعلاطا نونکات
    و یزاــسوردوخ هناخراک اه هد رب عوضوم نیا هک تــسا هتــشاد راهظا و .دندرگ یم جارخا زین دصرد 15 و هدرک تفایرد
                                                      وتنروت هاگشناد اب تسا رارق DiDi هک هدش صخــشم اما ،درادن دوجو دنا
    ناشیاه هداوناخ و نارگراک شروش بجوم و هتشاذگ ریثات نآ ناگدنشورف  لابند هب و هدناوخ "رگناریو لاــماک" ار رابخا نیا ،دروف گاد ریزو تــسخن
                                                      هزوح رد تکرش و هاگشناد نیا یراکمه .دشاب هتشاد کیژتارتسا تاطابترا
                       .تشگ دهاوخ  هتشاد راهظا زروتوم لارنج اما ،هتشگ هناخراک نتسب زا تعنامم یارب یهار
                                                      لقن و لمح و یعونصم شوه ،اه نیشام ندوب راکدوخ طابترا دننام ییاه
            اداناک نایناریا تیاس - ینیسح هسیفن همجرت  یراک هراب نیا رد دــناوت یمن ویراتنا و هدــش ماجنا لابق اه یگنهامه هک
                                                                      .دوب دهاوخ دنمشوه
               ﻰﯾﺎﻨﯿﻣا ﻞﺣﺎﺳ                                         یرﺎﻔﺳ ﻢﻧﺎﺧ
                                                        ﯽﺳ ﯽﺑ نﺎﺘﺳا ﺮﺳاﺮﺳ رد کﻼﻣا هرﺎﺟا و شوﺮﻓ ،ﺪﯾﺮﺧ رد ﺺﺼﺨﺘﻣ و روﺎﺸﻣ •
           ادﺎﻧﺎﮐ ﻢﯿﻘﻣ ناﺮﯾا رد ﯽﻗﻮﻘﺣ روﺎﺸﻣ و یﺮﺘﺴﮔداد ﮏﯾ ﻪﯾﺎﭘ ﻞﯿﮐو
                                                             ﯽﺳ ﯽﺑ نﺎﺘﺳا ﺮﺳاﺮﺳ رد ﯽﮑﻧﺎﺑ ماو ﺺﺼﺨﺘﻣ و روﺎﺸﻣ •
              (ناﺮﻬﺗ) ﺰﮐﺮﻣ یﺮﺘﺴﮔداد یﻼﮐو نﻮﻧﺎﮐ ﻮﻀﻋ
                                                         Realtor, Rental Property Manager
           ﯽﺘﺸﻬﺑ ﺪﯿﻬﺷ ﻩﺎﮕﺸﻧاد زا ﻞﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ترﺎﺠﺗ قﻮﻘﺣ ﺪﺷرا سﺎﻨﺷرﺎﮐ
                                                             & Mortgage Broker           :(ناﺮﯾا ﻪﺑ ﺮﻔﺳ زﺎﯿﻧ نوﺪﺑ) ناﺮﯾا یﺎﻫ هﺎﮔداد رد یﻮﻋد ﻪﻣﺎﻗا                   Cell: 778 - 928 - 5557
                                                          Office: 604 - 421 - 1010
       ،ﯽﻤﺳر ﺪﻨﺳ ﻢﯿﻈﻨﺗ ﻪﺑ ماﺰﻟا ،ﺎﻬﺑ ﻩرﺎﺟا ﻞﯾﺪﻌﺗ و ﻪﺒﻟﺎﻄﻣ ،ﺪﯾ ﻊﻠﺧ ،ﻪﯿﻠﺨﺗ ﻞﯿﺒﻗ زا ﯽﮑﻠﻣ یوﺎﻋد * a.saffari2011@gmail.com
   Vol. 26 / No. 1528 - Friday, Nov 30, 2018 ،ﺖﯿﮑﻟﺎﻣ ﺪﻨﺳ لﺎﻄﺑا ،عﺎﺸﻣ ﮏﻠﻣ شوﺮﻓ و زاﺮﻓا ،نﺎﯿﻋا و ﻪﺻﺮﻋ ﮏﯿﮑﻔﺗ ﻞﯿﺒﻗ زا ﯽﺘﺒﺛ یوﺎﻋد * 3137 St Johns St. Port Moody, BC
            . . . و ﻪﻣﺎﻧ ﻪﻌﯾﺎﺒﻣ ﺦﺴﻓ ،راﺪﯾﺮﺧ ﺎﯾ ﻩﺪﻨﺷوﺮﻓ زا ﺖﻟﺎﮐو ﻪﺑ تﻼﻣﺎﻌﻣ ﻪﯿﻠﮐ مﺎﺠﻧا
       ،ﻪﯾﺰﯿﻬﺟ دادﺮﺘﺳا ،ﻪﯾﺮﻬﻣ ،ناﺪﻧزﺮﻓ ﺖﻧﺎﻀﺣ ،ﯽﻘﻓاﻮﺗ قﻼﻃ و قﻼﻃ ﻞﯿﺒﻗ زا ﯽﮔداﻮﻧﺎﺧ یوﺎﻋد *
                    . . . و حﺎﮑﻧ ﺦﺴﻓ ،ﻦﯿﮑﻤﺗ ،ﻪﻘﻔﻧ ،جوﺮﺧ ﺖﯿﻋﻮﻨﻤﻣ


                             . . . و ﺖﺒﺛ ﻪﺑ ضاﺮﺘﻋا

       لﺰﻋ و ﺐﺼﻧ ،ﯽﻓﻮﺘﻣ لاﻮﻣا شوﺮﻓ و ﻢﯿﺴﻘﺗ ،ﺖﺛارو رﺎﺼﺤﻧا ﯽهاﻮﮔ ﺬﺧا ﻞﯿﺒﻗ زا ﯽﺒﺴﺣ رﻮﻣا *
                                            لواﺮﺗ ﯽﮐ ﻦﯾرﻮﻣ ﯽﺗﺮﻓﺎﺴﻣ ﺲﻧاژآ ﺪﯾﺪﺟ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ ﻰﻬﺑﺮﻓ ﺎﻨﻟا
                               . . . و ﺮﺠﺣ ،ﻢﯿﻗ
      . . . و ﯽﻧاوﺪﻋ فﺮﺼﺗ ،یرادﺮﺒهﻼﮐ ،ﺮﯿﻏ لﺎﻣ شوﺮﻓ ،ﺖﻧﺎﻣا رد ﺖﻧﺎﯿﺧ ﻞﯿﺒﻗ زا یﺮﻔﯿﮐ یوﺎﻋد *
                                            ﺎﺑ نﺎﮐﺎﻤﮐ ﻢﯿﻧﺎﺳر ﯽﻣ عﻼﻃا ﻪﺑ ﻪﻠﯿﺳو ﻦﯾﺪﺑ ،ﺪﻧا ﻩدﺮﮐ ﺖﯾﺎﻤﺣ ﺎﻣ
           . . . و ﯽﮕﺘﺴﮑﺷرو یوﺎﻋد ،ﮏﭼ ﻪﺟو ﻪﺒﻟﺎﻄﻣ ﻞﯿﺒﻗ زا یرﺎﺠﺗ و ﯽﮑﻧﺎﺑ یوﺎﻋد *  زا و ﻩاﺮﻤه ﺎﻣ ﺎﺑ نﻮﻨﮐﺎﺗ ﻪﮐ ﯽﻧاﺰﯾﺰﻋ ﻪﻤه زا ﯽﻧادرﺪﻗ و سﺎﭙﺳ ﺎﺑ
                                            ﺎﺼﻗا و ناﺮﯾا ﻪﺑ زاوﺮﭘ یاﺮﺑ خﺮﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﻪﺋارا ﺎﺑ و ﺪﯾﺪﺟ ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ
                                                  . . . و زوﺮﮐ ،ﯽﺗﺮﻓﺎﺴﻣ یﺎهرﻮﺗ ﻪﯿﻬﺗ ،نﺎﻬﺟ طﺎﻘﻧ
      تﺎﻣﻼﻋ و ﯽﺘﻌﻨﺻ یﺎه حﺮﻃ ،تﺎﻋاﺮﺘﺧا ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ یوﺎﻋد زا ﻢﻋا یﺮﮑﻓ ﺖﯿﮑﻟﺎﻣ صﻮﺼﺧرد یوﺎﻋد *
                                            ﯽﯾﺎﻤﯿﭘاﻮه ﺲﻧاژآ رد ﺰﯾﺰﻋ نﺎﻨﻃﻮﻤه ﺎﻤﺷ یﺎﻤﻨهار و ﻩروﺎﺸﻣ ﻩدﺎﻣآ
                                                           .ﻢﯿﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﯽﮐ ﻦﯾرﻮﻣ
       Sahel Aminaee (Member of Iranian Bar Association)
             Master of International Business law               Tel: 604 - 986 - 4404
              from Shahid Beheshti University
                                               info@maureenktravel.com

              ﯽﻠﺒﻗ ﺖﻗو ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺎﺑ تﺎﻗﻼﻣ                         BC REG NO: 3517, IATA Accredited Agent

      [Tel: 1 - 403 - 561 - 6454]   ﯽﻨﯾﺰﺣ ناﻮﯿﮐ ـ ﯽﯾﺎﻨﯿﻣا ﻞﺣﺎﺳ               Direct Line: 604 - 710 - 0241 (Elena Farbehi)

  11       "please follow us at facebook/KH project consult"               # 5-1480 Marine Dr. North Vancouver, BC. V7P 1T6
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16