Page 13 - 1528
P. 13

اداناک یاهربخ ٔهدیزگ
       یارب اپوآا هیداحتا آانک آد اداناک
                                انس هلخادم اب اداناک تسپ نانکآاک تلاکشم لح
          یناهج تآاجت حلاصا
  13
                                                        اداناک تسپ نانکآاک تاباصتعا باطخلا لصف انس یاآ
    دیدهت زا سپ یناهج تراــجت نامزاــس ،زرتیور زا لقن هب دهده هناــسر شرازگ هب
                             یرتشیب نامز مدرک یم رکف نم :تفگ هطبار
    هاگداد ندناشک و نامزاــس نیا زا جورخ هب اکیرمآ یروهمج سیئر »پمارت دلانود«
                             عوضوم نیا میتسناوت یم و تــشاد میهاوخ
    رد تاحلاصا نیرتگرزب حرط تسا شلات رد ،یــشاپورف هطرو هب ناهج یراجت یلصا
                             رارق ینیبزاب و یسررب دروم هجو نیرتهب هب ار
                 .دهد شرتسگ ار دوخ هلاس 24 خیات
    یا هدرتسگ فلاتئا کمک اب نونکا :تفگ اپورا یراجت رسیمک »مورتسملام ایلیسس« .میهد
    نیا حلاصا یارب نامیاهداهنشیپ نیرت هناعطاق ،یناهج تراجت نامزاــس یاضعا زا  ،)Peter Harder (»ردراــه رتیپ«روتانــس
    .دنک کمک دوجوم تسب نب تسکش هب راک نیا مراودیما و میهد یم هئارا ار نامزاس  زور اما ،انــس رد راک هظفاحم تلود هدــنیامن
    نامزاس فانیتسا نکر زا اهراب یناهج تراجت نامزاس رد اکیرمآ ریفس »یش سیند«  نیا یارجا لحارم ماجنا راتــساوخ هبنشود
    هطیح زا نتفر رتارف لیلد هــب ،تــسا یناهج تراجت یلاع هاگداد هک یناهج تراجت .دش راک
    هاگداد نیا یاه تواضق ،راک نیا اب و داقتنا ،دوخ نیناوق نتشاذگاپ ریز و شتارایتخا  ملاحشوخ یلیخ :تفگ انس یریگ یار زا سپ وا
                             داهنشیپ یسررب و ثحب زور ود زا سپ انس هک
               .تسا هدرک طقاس رابتعا زا هوقلاب روط هب ار
   1397 آذر 9 هعمج - 1528 هآامش / 26 لاس  رد و هدرک ییاسانش ار اکیرمآ یاه ینارگن داهن نیا ،اپورا هیداحتا ماقم کی هتفگ هب  اداناک تــسپ نانکراک هیداحتا لاح نیع رد
    رد تاباصتنا دنور ،نیناوق نیا زا یوریپ یارب فانیتسا نکر زا تــساوخرد نمض یو
                             هب قفوم تسپ نانکراک قوقح اب هطبار رد نم
     .تسا هتساک هاگداد نیا تاضق دادعت زا یمارآ هب و هدرک دودسم ار هاگداد نیا
                                .دش نوناق بیوصت و میمصت ذاختا
    هدهعرب نونکا هک دش روآدای یو .تسا هتخادرپ دراوم نیا همه هب دیدج داهنــشیپ
                             )Canadian Union of Postal Workers(
                .دنک ادا ار دوخ مهس هک تسا نتگنشاو
                             ریگیپ هک درک ملاعا یا هیعلاطا راــشتنا اب زین
    هب اکیرمآ یوس زا یمسر یخــساپ زونه اپورا هیداحتا هک تفگ نینچمه روبزم ماقم
                             هب تسپ نانکراک تشگزاب یارب اه هنیزگ مامت
              .تسا هدرکن تفایرد هدش حرطم یاهداهنشیپ
                                     .تسا ناشراک لحم
    هخسن اب نتگنشاو هکنیا ملاعا اب یناهج تراجت نامزاس رد اکیرمآ ریفس ،لاح نیا اب
                             سیئر ،)Mike Palecek (»ککــلپ کیام«
    هدش حرطم یاهداهنشیپ هک تفگ ،تسا فلاخم اپورا هیداحتا یاهداهنــشیپ هیلوا
                             رد یدایز یرهم یب :تفگ هطبار نــیا رد زین ،اداناک تــسپ نانکراک هیداحتا
     .تسا فانیتسا نکر رد یهاوخ تیلوئسم شیازفا یارب اکیرمآ تساوخ اب ریاغم
                             اب هطبار رد ار ام قوقح زین نوناق نیا .تسا هتفرگ تروص تسپ نانکراک قح  رد باصتعا هتفه 5 زا سپ اداناک تــسپ نانکراک ،انــس سلجم بیوصت اب
    هلباقم فده اب یناهج تراجت نامزاــس تاحلاصا زا هک درک ملاعا نیچ ،نایم نیا رد
                                   .دنک یم صقن Charter of Rights and Freedoms .دنوش یم رضاح دوخ یاهراکرس رهظ )هبنش هس( زورما زا فلتخم یاهرهش
                  .دنک یم تیامح ییارگ هبناجکی اب
                             دنچ یتح و لقتسم لاربیل ،لقتــسم یاهروتانــس زا یخرب هطبار نیمه رد  زور ار میمصت نیا انس سلجم ،یو یت یس زا لقن هب دهده هناسر شرازگ هب
    یخرب هک تسا هدش ناونع ،دش رشتنم نیچ یناگرزاب ترازو یوس زا هک یا هینایب رد
                                  .دنراد تقفاوم ددجم یریگ یار و هیداحتا رظن اب راک هظفاحم  رضاح حروتانس 53 زا عنتمم یار 4 و روتانس 25 تبثم یار لابند هب و هبنشود
    دربشیپ یارب نیچ و تسا حلاصا دنمزاین یناهج تراجت نامزاــس طباوض و لوصا زا
                             راتــساوخ هبنــشود زور زین ،اداناک راک ریزو ،)Patti Hajdu (»ودجاه یتپ«      .درک ذاختا سلجم رد
    زا و دناد یم یرورض ار تاحلاصا نیا ،ییارگ هبناجکی اب هلباقم و ییارگ هبناج دــنچ
                                      .دش تقو عرسا رد عوضوم متخ و یرگجنایم  در )House of Commons(ماوع سلجم یوس زا هتشذگ هتفه هک یار نیا
                     .دنک یم ینابیتشپ نآ
                             تیاهن رد هک ددرگ یمرب شیپ لاسکی زا رتمک هب تــسپ نانکراک اب تارکاذم  یداصتقا تاریثات و تلایطعت غولش لصف هب ندش کیدزن لیلد هب دوب هدش
    لکشم دندرک دیکات اکیرمآ یاه ماقم زا یخرب هک دش رــشتنم نآ زا سپ هینایب نیا
                              .دندز باصتعا هب تسد تسپ نانکراک ربتکا 22 زا نآ ندیسر هجیتن هب اب .تفرگ رارق یگدیسر دروم تلود یوس زا تعرس هب روشک رب هجوت لباق
     .دوش جراخ نامزاس نیا زا دیاب روشک نیا و تسا نیچ ،یناهج تراجت نامزاس
    اکیرمآ رد یخرب هک هلاــسم نیا زا یا هناگادج هینایب رد زین نیچ هجراخ روما ترازو  هک نآ زا سپ اما ،تــسا هتشاد همادا لاــس کی هب کیدزن یارب تارکاذم  تــسشن کی یرازگرب زا سپ هبنــشکی زور )اهروتانــس( انــس ناگدنیامن
        .درک فسات و بجعت زاربا ،دنتسه نامزاس نیا زا نیچ جورخ راتساوخ  ،دنداد همادا دوخ تاباصتعا هب ربتکا 22 اداناک تسپ نانکراک هیداحتا یاضعا  و عوضوم نیا هب یگدیسر یارب ادتبا ،اداناک تسپ نانکراک هرابرد هداعلا قوف
    هب تراجت یاهرد ندش زاب یارب یناهج تراجت نامزاــس تاحلاصا راتــساوخ نیچ    .تفای شیازفا ریخا تافلاتخا  هسلج یرازگرب اب تیاهن رد یلو دندش یرتشیب نامز راتساوخ نوناق بیوصت
    رد یاهروشک عفانم زا تظافح ،اضعا هیلع ندشن لیاق ضیعبت ،اهروــشک رگید یور  زا اهرهش ریاس هب مک مک و دش عورــش لارتنوم و وتنروت ،رووکنو زا تاباصتعا  راک یریگ یار اب ،یسررب و ثحب تعاس 5 و هبنشود زور رد یرگید هداعلا قوف
    تیوقت و ندش یناهج دنیارف رد اهروشک نیا تلاکشم هب ییوگخساپ ،دشر لاح  ثوم تراد ،سکفیلاه ،ندنل ، کروی ثرون ،نوتلیمه ،سکاژآ ،یروس هلمج .دندناسر هجیتن هب ار
         .تسا اهروشک یلک رظن عامجا هب هجوت اب یریگ میمصت راتخاس             .دیشک .… و  نیا رد ،لقتسم یاهروتانس ربهر )Yuen Pau Woo (»وو اپ نی« روتانــس
       ﻆﻓﺎﺣ یﺎه لﺰﻏ حﺮﺷ یﺎه سﻼﮐ


                 ﻪﻃ ﺮﯿﻨﻣ ﻂﺳﻮﺗ


             ﻰﻫﺎﮕﺤﺒﺻ ﻢﯿﺴﻧ ﻪﮐ مﺪﯿﻣا ﻦﯾا رد ﺐﺷ ﻪﻤﻫ
               .ار ﺎﻨﺷآ دزاﻮﻨﺑ نﺎﯾﺎﻨﺷآ ِ مﺎﯿﭘ ﻪﺑ


       و ﺰﺒﺳ ىرﺎﻬﺑ نﺪﯿﺳر اﺮﻓو ﻰﻧﻻﻮﻃ و دﺮﺳ ﻰﻧﺎﺘﺴﻣز نﺪﺷ ىﺮﭙﺳ زا ﺲﭘ ﮏﻨﯾا
        .ﻢﻨﮐ ﻰﻣ راﺮﻗ ﺮﺑ هرﺎﺑود ار ﻆﻓﺎﺣ ىﺎﻫ لﺰﻏ حﺮﺷ ىﺎﻫ سﻼﮐ ،ﻰﻧﺎﺸﻓا ﻞﮔ

               .ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﺮﯾاد ﺮﻔﻧ ﻪﺳ ﻞﻗا ﺪﺣ ﺖﮐﺮﺷ ترﻮﺻ رد ﺎﻫ سﻼﮐ ﻦﯾا ـ 1
   Vol. 26 / No. 1528 - Friday, Nov 30, 2018  ﺪﺷﺎﺑ مزﻻ هﺎﮔﺮﻫ و ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﻪﺟﻮﺗ نﺎﺘﺳود ﻰﺴﯾﻮﻧ ﺮﻌﺷو ﻰﺑدا داﺪﻌﺘﺳا ﻪﺑ ﺎﻫ سﻼﮐ ﻦﯾا رد -4  نﺎﮐدﻮﮐ ﺮﯾﺬﭙﻟد ﯽﻄﯿﺤﻣ رد ﻪﮐ ﺖﺳا ﻦﯾا ﺎﻣ شﻼﺗ کدﻮﮐ ﺪﻬﻣ ﻦﯾا رد •
       .ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﻪﺘﺧادﺮﭘ ﻆﻓﺎﺣ زا ﺐﺨﺘﻨﻣ ىﺎﻫ لﺰﻏ حﺮﺷ و ﻰﻨﻌﻣ ،نﺪﻧاﻮﺧ ﻪﺑ ﺎﻫ سﻼﮐ ﻦﯾا رد ـ 2
      .ﻢﯿﺳﺎﻨﺸﺑ ﻢﯿﻫاﻮﺧ ﻰﻣ ﻪﮑﻧﺎﻨﭽﻧآ ﻪﻧ ﺖﺧﺎﻨﺷ ﻢﯿﻫاﻮﺧ ﺖﺴﻫ ﻪﮑﻧﺎﻨﭽﻧآ ار ﻆﻓﺎﺣ ﺎﻫ سﻼﮐ ﻦﯾا رد ـ 3
                                                     اﺮﯿﻤﺣ کدﻮﮐ ﺪﻬﻣ
               .ﻪﻨﯿﻣز ﻦﯿﻤﻫ رد ﺮﮕﯾد درﻮﻣ ﺮﻫ و ﺪﯾدﺮﮔ ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﻰﯾﺎﻤﻨﻫار و ﺢﯿﺤﺼﺗ
                    هد ﺮﻔﻧ ﺮﻫ ىاﺮﺑ ﺎﻫ سﻼﮐ ﻦﯾا رد ﺖﮐﺮﺷ ﮥﻨﯾﺰﻫ ـ 5
                                             .ﺪﻨﮐ ﯽﻣ یراﺪﻬﮕﻧ ﯽﮔداﻮﻧﺎﺧ و مﺮﮔ ﯽﻄﯿﺤﻣ رد ﺎﻤﺷ نﺎﮐدﻮﮐ زا
                                  .ﺖﺳا رﻻد
                    ﺖﺳاﻮﺧ ﻪﺑ ﻪﻧﺎﯿﻫﺎﻣ تﺎﺴﻠﺟ داﺪﻌﺗ و ﺖﻗو ،زور ـ 6
                              .ﺖﺳا نﺎﮔﺪﻨﻨﮐ ﺖﮐﺮﺷ
                    دﺪﻋ نﺎﻬﺟ و ﺎﻣ تﺎﯿﺑدا و ﮓﻨﻫﺮﻓ رد ﺖﻔﻫ دﺪﻋ ـ 7
                                             یﺎه ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ یاﺮﺑ ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا ءﺎﺒﻔﻟا و تﺎﯿﺿﺎﯾر ﺎﺑ ﯽﺠﯾرﺪﺗ و ﻪﺘﺴهآ ار ﺎﻤﺷ
                    ﻦﯾا رد ﺎﻤﺷ ﻰﺴﯾﻮﻧ مﺎﻧ و ﺎﻤﺷ ﺪﯿﻋ . ﺖﺳا ﻰﮐرﺎﺒﻣ
                                                          .ﻢﯿﻨﮐ ﻩدﺎﻣآ نﺎﺘﺴﺑد و ﯽﻧﺎﺘﺴﺑد ﺶﯿﭘ
                              .دﺎﺑ كرﺎﺒﻣ ﺰﯿﻧ ﺎﻫ سﻼﮐ
                                             رد نﺎﮐدﻮﮐ و ﺖﺳا ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا و ﯽﺳرﺎﻓ کدﻮﮐ ﺪﻬﻣ ﻦﯾا رد ﺞﯾار نﺎﺑز •
                          ۀرﺎﻤﺷ ﺎﺑ مراد ﺎﺿﺎﻘﺗ
                                             .ﺪﺷ ﺪﻨهاﻮﺧ ﻩداد شزﻮﻣآ یا ﻪﻓﺮﺣ ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا ﺎﺑ ﺎهﺮﻌﺷ ﻦﺘﺧﻮﻣآ نﺎﻣز
                        ( ۶٠۴ ) ٧٣٩ - ٩۴ ٩١
                                             ﻪﮐ ﺪﻧا ﻩﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا و ﯽﺣاﺮﻃ یرﻮﻃ ﺎه یزﺎﺑ بﺎﺒﺳا و کدﻮﮐ ﺪﻬﻣ ﻂﯿﺤﻣ •
                        دﻮﺒﻧ ﻮﮕﺑاﻮﺟ هﺎﮔﺮﻫ و ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ
                                                       .ﺪﻨﮐ ﮏﻤﮐ ﺰﯿﻧ ﺎﻬﻧآ شزﻮﻣآ ﻪﺑ یزﺎﺑ ﺮﺑ ﻩوﻼﻋ
                        .ﺪﯿﯾﺎﻣﺮﻔﺑ ﻦﻔﻠﺗ هرﺎﺑود ﺮﮕﯾد ﺖﻗو ﻪﺑ
                                             .ﻢﯾراد ﯽﻣ ﯽﻣاﺮﮔ ار نﺎﺗ کدﻮﮐ و ﺎﻤﺷ مﺪﻘﻣ کدﻮﮐ ﺪﻬﻣ زا ﺪﯾدزﺎﺑ یاﺮﺑ  •
                       ( مﺮﯿﮕﺑ ﻢﻧاﻮﺗ ﯽﻤﻧ ﺎﺒﻟﺎﻏ ار ﺎﻫ مﺎﻐﯿﭘ)
                                             ﺮﺼﻋ ٦ ﺎﺗ ﺢﺒﺻ ٧ ﺖﻋﺎﺳ زا ﻪﺘﻔه رد زور ﺞﻨﭘ ،ﯽهوﺮﮔ کدﻮﮐ ﺪﻬﻣ ﻦﯾا •
                       ﻢﺘﻔﮔﻮﺗ ىاﺮﺑ ار لد ﺖﯾﺎﮑﺣ ﻦﯾا ﻦﻣ
                       ﺮﮔد ِرﺎﯾ ﻪﺑ ﻢﻫ رﺎﯾ ،ﻮﮕﺑ رﺎﯾ ﻪﺑ ﻢﻫ ﻮﺗ                     .ﺪهد ﯽﻣ ﻪﺋارا ار دﻮﺧ تﺎﻣﺪﺧ
  13
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18