Page 14 - 1528
P. 14

)یگنهرف-یسایس-یعامتجا( رووکنو یلحم یاهدادخر
                خساپ و شسرپ -
                             هیعلاطا
     مان تبث افطل ، همانرب تــیفرظ ندوب دودحم لــیلدب                                   هیعلاطا
                                                                             14
                   .دییامرف    یبانرب نایناریا نمجنا          هیعلاطا           دنک یمرازگرب ناریا و اداناک داینب
                       و یعامتجا ،یگنهرف تاسلج دناسر یم یهاگآ هب
           604-988–29۳1 :سامت هرامش                         یناوخ باتک
                       رعش ،هلاقم :لماش یبانرب نایناریا نمجنا یحیرفت              " سمسیرک هیریخ هچرازاب "
     1۵ نابایخ 12۳ هرامــش 20۷ دحاو :یرازگرب لحم                رووکنو »روضح جنگ« یناوخ باتک لفحم
                           ،رک یقیسوم ،یناوخ هنارت ،گنهآ هارمه               نتشاذگ شیامن هب لیامت هک یناتسود زا ناریا و اداناک داینب
               رووکنو ترون یقرش    .دشاب یم . . . و برض اب یناوخ همانهاش  افطل تاسلج ناکم و نامز زا علاطا بسک یارب  ،یتسد یاهرنه ،یشاقن دننام دوخ یرنه سانجا شورف و
     ناگیار و هدش یلام نیمات تلود یوــس زا همانرب نیا ۵ ات ۳ تعاسزا ،هبنش یاهزور هتفه ره  قیرط زا ۷۷۸ - ۸۸۲ - ۸۸۶۸ :نفلت هرامش اب  یاهسابل ،صوصخم یاه هچراپ ،ینیریش ،همرت ،کیمارس
                        هناخباتک بنج/ رتنس روینیس نامتخاس  .دییامرف لصاح سامت »بآ ستاو«
                   .دشابیم                                     دنراد لاتسیرک و ینیچ ،ون یاهسابل ،یزاب بابسا ،یلحم
                          ،نورماک نابایخ ،لام دیهول لامش      هیعلاطا
           هیعلاطا
                             ۹۵۲۳ هرامش                         دوخ زیم و هتفرگ سامت ریز نفلت هرامش اب دوش یم اضاقت
                                            یعیبط یاگوی و نشیتیدم
                           ۶۰۴ - ۷۷۹ - ۴۴۲۲ :نفلت                             .دنیامن هراجا رتدوز هچره ار
       اداناک رد یلام روما شزومآ تاسلج
                            نمجنا یمومع طباور       دوجو تقیقح هب ندیسر مسج و نهذ مایتلا
          ناگیار تروص هب                                               ۶۰۴ - ۸۰۰ - ۱۹۷۷ :نفلت
                             هیعلاطا          هتشاذگ شوپرس تاساسحا ،رامش یب راکفا زا ییاهر
          )یسراف نابز هب(                                          ددع 20 طقف اهنآ دادعت و هدوب رلاد10 زیم ره هراجا
                         یتیاسوس لارچلاک یتلام روش ترون      ). . . و ینارگن ،مشخ ،مغ(                .دشاب یم
       بش ۸:۳۰ رصع ۶:۳۰ اه هبنش۵                                                          1397 آذر 9 هعمج - 1528 هآامش / 26 لاس
                             :دنکیم رازگرب       و یداش ،ینهذ شمارآ ندروآ تسدب اه تداع و  هب قلعتم اه هفرغ سانجا شورف زا هلصاح دمآرد هیلک
      رووکنو ثرون  ،یقرش ۱۵ نابایخ ۱۲۱ :ناکم
                        یس یب رد همیب متسیس هرابرد دیفم تاعلاطا  و هداس رایسب یدتم اب اهدادعتسا فشک ،یتسردنت   .دشاب یم لااک نابحاص
          )یسیلگنا نابز هب(
                       متسیس تاییزج اب نارجاهم ییانشآ یارب هسلج نیا  یاههاگشناد و سرادم ،ایند رد هبعش ۳۵0 رد هک یناهج  Food هب ار دوخ سانجا شورف زا لصاح دمآرد داینب
        رهظ ۱۲ ـ حبص۱۰ اه هبنش
                       هام ۴ هبنــش هــس زور اداناک رد ینامرد تامدخ
                                             .دوش یم سیردت یددعتم              .درک دهاوخ هیده bank
        بش۹ ـ بش۷ اه هبنش۳
                       نابز هب رهظ ۱۲ ات ۱۰ تعاــس زا ،۲۰۱۸ ربماسد
                                             Vancouver Meditation     رهظزادعب ۴ -۱ تعاس ۲۰۱۸ربماسد ۸ هبنش نامز
       یبانرب ،ویارد گنینه ۳۸۲۳ -۱۲۱
                       :دشاب یم ریز بلاطم یواح و دوش یم رازگرب یسراف               John Braithwaite Community Centre
                                            7363 Elwell St. Burnaby
      :تاسلج مان تبث و رتشیب تاعلاطا یارب    دنتسه همیب طیارش دجاو یناسک هچ -                   145 west 1st North Vancouver
                                            meditationvancouver.org
      ۷۷۸-۲۸۸-۷۶۵۷  یردیشوا ماهرپ    یکشزپ تامدخ ششوپ دراوم و مان تبث هوحن -                ابرتدوز هچره هفرغ هراجاورتشیب تاعلاطا یارب
                                           هتفه زور ۷ نشیتیدم دودحمان تاسلج
               :تاسلج لصف رس     نآ زا تیفاعم طیارش و همیب قح نازیم -               داینب یکینورتکلا تسپ اب ایو ۶۰۴۸۰۰۱۹۷۷ هرامش
                                          و بش ۱۰ ات حبص ۱۰ زا هبنش ات هبنشود
        یهدب تیریدم/یلام نایرج شیازفا ـ ۱ مان تبث هوحن / رک امراف ای ییوراد فیفخت -               .دییامن لصاح سامت admin@cif-bc.com
                                            .رصع ۵ ات حبص ۱۰ زا هبنشکی
        بسانم همیب/یوق یلام داینب تخاس ـ ۲ هطوبرم یاهمرف / ییوراد فیفخت نازیم -               ندید هچرازاب نیازا ددرگ یم توعد نانطومه هیلکزا
                                         .دیریگب سامت ریز هرامش اب ناگیار رانیمس یارب
         ییاراد شیازفا و تورث تخاس ـ ۳ مان تبث هوحن / همیب قح فیفخت همانرب اب ییانشآ -                          .دییامرف
                                             ۶۰۴ - ۷۷۳ - ۱۶۷۰ :نفلت
           تورث ظفح و یگتسشنزاب ـ ۴ نلااسگرزب و نادنزرف یلیمکت همیب همانرب اب ییانشآ -                  .دشابیم ناگیار همه یارب دورو
                                               یقداص اراس
                           زاین دروم یکشزپ یاه هرامش و اهسردا -
      ثارو هب تورث لاقتنا یارب یزیر همانرب ـ ۵

     Are you an Internationally Trained Professional looking to

            return to your eld of expertise?               �ﺗﺎﯿﻟﺎﻣ و یراﺪﺑﺎﺴﺣ تﺎﻣﺪﺧ

     The Foreign Credential Recognition Loan Project (FCR) features:

     Individualized support and guidance to Canadian accreditation                   Accountec Business Services
     Job market navigation                                       Salman Bazogh CPA, CMA
     Low-interest nancial support ranging from $1,000 to $15,000
     Mentoring and coaching
                                           • Accounting                یرادباسح تامدخ •
                                           • Tax                 اهتکرش و صاخشا تایلام •

                                           • Payroll             دزمتسد و قوقح یرادباسح •
     Free to register! Contact us today at www.fcrloan.ca or call us at 778-819-0728 ext 1001  • Consulting اهتکرش روما هرواشم و تیریدم یرادباسح •
           Address: 218 -3665 Kingsway ,Vancouver, B.C. V5R 5W2                                                                    ﹰ
                                              ﺪﯾﺮﯿ�ﺑ سﺎﻤﺗ تﺎﻗﻼﻣ راﺮﻗ یاﺮﺑ ﺎﻔﻄﻟ                Vol. 26 / No. 1528 - Friday, Nov 30, 2018
            یسراﭘ ی همجرﺗ نوناک

                                             :رووکنو ترون هبعش           :ملاتیکوک هبعش
                )یسیلگنا -یسراف(
                                             1578 Marine Dr.              Unit 18
      نآ زج و یبدا ،یشزومآ ،یکشزپ ،یناگرزاب ،یقوقح نتم هنوگ ره ی همجرت
                                              West Vancouver,          1161 The High Street
                                               BC. V7V 1H8          Coquitlam, BC V3B 7W3
     ۶٠۴-٧٧١-١۴۴٧ :نﻔلﺗ    ٧٧٨-٣٨٨-۴٠٨٧ :نﻔلﺗ
                                           Tel: 604-944-9292          Tel:604-245-2200

               persianlanguagecenter@gmail.com

               www.persiantranslationcenter.com                  fax: 778 - 373 - 1902
                 Persian: Ours to Cherish!               contact@accountech.ca

                                                                              14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19