Page 7 - 1528
P. 7

تسایس
                                                            کی عوضوم لصا هب نتخادرپ زا
                                                            ینمشد یلابرک یارحص هب مه زیرگ
          ،پمارت لسع هام زا رذگ                                        قوقح ضقن و تشادزاب ،بوکرس ،داسف رب
  7                                                          نتشاذگ تشگنا اب و دنز یم مه ناریا اب
                                                            فلاخم یاهروشک رگید و روشک نیا رد رشب
                                                            لامج" لتق اب زین ناتسبرع دیوگ یم اکیرمآ
             پمارت لصحام هب                                         مه نارگید هک تسا هدرک ار یراک "یچقشاخ
                                                            و تازاجم قحتسم ابقر تیانج ایوگ و دنک یم
                                                            یو .تسا یشوپ مشچ لباق ناتسود تیانج
         یناهج ینونک نارحب رب هراشا              یچشیا زیند                   دنک یم نمی نارحب هب مه یی هراشا نینچ مه
                                                            یعس اهنت هن نارهت شقن نتخاس هتسجرب اب و
                                                            تحارص هب هک دراد ضایر شقن شهاک رد
      هک دندرک یمن لمع یژتارتسا نینچ کی یاه هیاپ     پمارت دلانود هدیدپ                    نارحب نیا لصف و لح دوخ دحتم زا عافد نمض
      یسایس ،یتینما تردق یلوپانوم اهنت شقن اکیرمآ  یاه نارحب نورد زا هدمآ رب یزت یتنآ پمارت دلانود  ماظن یدعب نارحب دراد لامتحا هک مییوگب رگا  .دنک یم روشک نیا زا ناریا جورخ هب طونم ار
   1397 آذر 9 هعمج - 1528 هآامش / 26 لاس  ندز رود اب و ییاهنت هب ام و تسا هراک چیه  رد نویسازیلاابولگ ینورد یاه باتزاب اب هلباقم  یاه یهدب نازیم .میا هتفگن هابتشا مه یلیخ  نایب دوخ یی هنایمرواخ یساملپید و ناتسبرع
                                         نارحب زا رتدیدش بتارم هب یناهج یراد هیامرس
                                                            نودب تسایس پمارت هک یزور نامه رد تسرد
      شوب جرج رگم ؟دشاب هتشاد ار یناهج یداصتقا و
                       تهج و لااب یگنج یسایس - یعامتجا – یداصتقا
                                                            اب طباور هزوح رد ار اکیرمآ یتسیلایرپما شوتر
                                         دیاش ،دشاب تشه و رازهود زا دعب یاه لاس
      للم نامزاس تفگ یم هک تفرن شیپ اجنآ ات رسپ
                       یزت یتنآ پمارت دلانود .دشاب یم اکیرمآ لخاد
                                                            یاهداهن هک لاس هس زا دعب هرخلااب ،دنک یم
                                         درایلیم رازه هاجنپ و دصیس هب کیدزن یناهج
      هلمح هب میمصت تینما یاروش و للم نامزاس
                       هنیداهن یتنس یاهراتخاس اب لباقت رد دشاب یم
                                         صلاخان دیلوت ربارب هس دودح رد هک تسا رلاد
                                                            مه یلصا نایرج یاه هناسر و یناهج یمسر
      و ناتسناغفا ،قارع هلمج زا رگید یاهروشک هب
                       ناهاوخ یروهمج تردق رد یتینما - یسایس هٔدش
                                                            نمی هتشک رازه هد یلعج رامآ یور رب نانچ
                                         طسوتم روطب باسح نیا اب .دشاب یم یناهج
      مینک یم نوگنرس ار اه تموکح و میریگ یم هریغ
                       نیا صاخ یاه یگژیو زا .اکیرمآ یاه تارکومد و
      ،تسام تسود ،تسام اب سک ره هار نیا رد و
                       تشگزاب یور ار یلصا زکرمت هک تسا نیا زت یتنآ
                                                            زاغآ زا " تسا هدرک نلاعا یشرازگ رد "نردلیچ
                                         رد .دوش یم دروآرب رلاد رازه هاجنپ  دودح رد
      باسح هب ام نانمشد ،دنتسین ام اب هک یناسک و
                       دشر ،لخاد هب اکیرمآ یاهرلاد و اه هیامرس  نیمز هرک یور رفن ره یارب یراکهدب نیگنایم  د ویس" یتلودارف نامزاس دننک یم یراشفاپ
      دروم رد اکیرمآ تارکومد بزح هقباس ؟دنیآ یم               شخب ناهج مدرم میظع تیرثکا هک یطیارش  تردق ندنادرگزاب یارب نمی هب ناتسبرع تلامح
                       رد رگید یداصتقا یاهدحاو و عیانص هب نداد  تخادرپزاب هار رد ار شیوخ یراک ناوت زا یمیظع
      ناشخرد اهنآ زا هریغ و یولاسگوی ،یبیل ،هیروس                                 نآ یروهمج  سیئر یداه روصنم هبر دبع هب
                       یاه نارحب  باتزاب رد ات دشاب یم روشک لخاد
                  .تسین رت                   شیازفا نازیم ،دننک یم فرصم اه یراکهدب  یگنسرگ زا لاس جنپ ریز کدوک رازه 85 ،روشک
                       هب .دنک داجیا شهاک اکیرمآ لخاد رد روبزم  اه تمیق شیازفا نازیم اب هاگچیه ،اهدزمتسد  هجوت دیاب ."دنا هتخاب ناج هیذغتءوس و دیدش
                       هب رهاظت رتشیب هچرگا پمارت ،رت هنایماع ینابز
         پمارت یروهمج تسایر لسع هام                   حرطم یدیلک یاه لاوس زا یکی .درادن یگنهامه  ناکدوک هب طوبرم اهنت ،رازه 85 رامآ نیا هک درک
                       و هدرخ یارگ نورد یلخاد یراد هیامرس یگدنیامن  تفگنه نازیم نیا ایند مدرم هک دشاب یم نیا  ینس یاه هورگ رگید و دشاب یم "لاس جنپ ریز"
      ردقچ پمارت دلانود یروهمج تسایر لسع هام  یاه هتشر ناشیا هک یلاح رد ،دنک یم ار رت کچوک ِ
                                         ییاهداهن ای ،یناسک هچ هب ار اه یراکهدب  نوچ دوب نارگن دیابن اما ،دوش یمن لماش ار
      پمارت دلانود ام نآ زا دعب ات دیشک دهاوخ لوط  یاهراتخاس اب ار دوخ مکحم و دنمتردق دنویپ ؟!دنتسه راکهدب  دادرارق رلاد رازه 450 تیانج نیا ناببسم
      تهج شلات اب ناشیا  ؟میسانشب ار یعقاو  یتینما ،یداصتقا نلاک یاه تردق هدش هنیداهن
                                         هطبار رد دوخ ریخا هام ود یکی هلاقم رد نم  و لاغتشا هب و دنراد اکیرمآ اب یداصتقا و یماظن
      هب راشف قیرط زا یتلود یاه هنیزه شهاک  یلام یراد هیامرس هلمج زا ،روشک یسایس و  یدودح ات ما هدرک شلات اه یراکهدب نارحب اب  رگا .تسا هدرک کمک روشک نیا یداصتقا قنور
      هلباقم ،اه یتخادرپ شیازفا رطاخب وتان یاضعا  .دنک یم ظفح تردق اب نانچمه ار یماظن - یتفن
     ٔ                                   یلام یراد هیامرس هک مزادرپب هلاسم نیا هب  هکنیا ای دیوگ یم غورد پمارت دنک رکف یسک
      رطاخب اکیرمآ یلبق یاه تلود یاه تسایس  نویسیزیلاابولگ دنور دنناوت یمن اه پمارت دلانود  یارب یئاکیرما یاه کناب نآ سار رد و یناهج  و رادم قلاخا یاکیرمآ رابتعا یعقاو هدنیامن
      زا اضاقت ،ینامرد و یعامتجا تامدخ یاه هنیزه  هکلب ،دننادرگزاب بقع هب ار ندش یناهج و
                                         ،دعب هب تشه و رازهود یاه لاس نارحب رب هبلغ  تسایس هزوح عقاو رد تسین رشب قوقح یماح
      یاه هنیزه زا یرتشیب شخب لبقت یارب ناتسبرع  سفنت یارب یهاتوک هفقو دنناوت یم طقف اه نآ  هب یزاجم لوپ قیرزت تهج یا هدرتسگ مادقا  هدرکن کرد یتسرد هب ار یناهج نیون مظن رد
      زمرت اب ناشیا هک یلاح رد ،هنایمرواخ رد گنج  ات دنیامن داجیا روشک یلخاد یراد هیامرس
                                         یراد هنازخ یاه کناب طسوت ناشدوخ یاه باسح  پمارت نافلاخم و هرگنک ناربهر مشخ .تسا
      کرتشم تسشن و هیروس رد یماظن روضح ندرک  و رتشیب لاغتشا داجیا رد کدنا یشیاشگ  تسا ناشدوخ تسد رد هک هطوبرم یاهروشک  نیا یدربهار تسایس ذاختا لیلد هب اکیرمآ رد
      هریزج هبش رد شنت شهاک و ،نوا ناج میک اب  اه نویلیم یارب یمومع یهافر تاناکما شیازفا
                                         هرهب خرن اب هک ییاه لوپ نیمه قیرط زا و هدومن  تسین ینوماریپ یاه هزوح اب طباور رد روشک
      یدایز نازیم هب ار یتلود یماظن یاه هنیزه ،هرک  هک ار یسفنت و هاتوک هفقو نیا .ددرگ داجیا رفن  زا ،دندوب هدومن رداص شیوخ یارب دصرد رفص  هتساوخان ای دمع هب هک تساجنآ لکشم هکلب
                 .دنداد شهاک  نارود "لسع هام" نامه ،میتسه نآ دهاش ام
                                         دوخ یاه تکرش ماهس دیرخ هب مادقا فرط کی  دبعم رابتعا یراجت مسینمول تیهام لیلد هب
      دیکات هیاپ رب پمارت یاقآ ،هتشذگ لاس ود یط .دشاب یم پمارت یاقآ یروهمج تسایر  ار اهنآ شزرا ات دندومن ،هدوب طوقس لاح رد هک  ناربهر یارب .تسا هدرک راد هکل ار تسایس
      شیازفا و اه تکرش یارب یتایلام یاه شهاک رب  یباتزاب لاح نیع رد اه پمارت دلانود هٔدیدپ ایآ
                                         رگید فرط زا ،دنراد هگن تباث ماهس یاهرازاب رد  یتح ،دوخ لومعم هیور قبط اکیرمآ رد تسایس
      تابث ظفح تهج شلات و تادراو رب کرمگ  رازه هاجنپ و دصیس نارحب اب هلباقم یارب  اه تکرش شزرا اب یاه یئاراد دیرخ هب مادقا  تسین مهم مه "ناملس نب دمحم" ندرک ینابرق
      هدومن یللملا نیب تلادابم رد اکیرمآ رلاد شزرا  ندوب ربارب هس و یناهج یاه یراکهدب درایلیم
                                         ،دندرک راشف تحت ای و هتسکشرو یاهروشک و  دوش فذح هتخوس هرهم راذگب دندقتعم هک ارچ
      اکیرمآ ندرک جراخ یللملا نیب هصرع رد .تسا  یناهج صلاخان دیلوت ربارب رد اه یراکهدب نازیم  رد شیوخ هٔرطیس ریز رتشیب هچ ره ار اهنآ ات  هب پمارت ایوگ اما ،دنامب اج هب "یهام هاش" ات
      و یللملا نیب فلتخم یاه همانقفاوت تادهعت زا  ربارب ابیرقت اکیرمآ یاه یراکهدب نازیم ؟دنتسه
                                         و راداهب قاروا شورف قیرط زا هرخلااب و .دنروآ  زونه اکیرمآ یسایس خیرات شناوخ مدع لیلد
      اب یکت یاه قفاوت نتسب تمس هب نآ ندناشک   .دشاب یم روشک نآ یلم صلاخان دیلوت نازیم اب  یدنمناوت ،یزکرم یاه کناب هب شزرا یب ماهس  .دنز یم جیگ
      تابسانم ظفح و فرط کی زا فلتخم یاهروشک  تمظع دنهاوخ یم ،دنک یم حرطم رگا پمارت
                                           .دندرک رت فیعضت بتارم هب ار اه کناب نیا        97/8/29
      خویش اب اکیرمآ یتینما یداصتقا کیدزن  ،امابوا یاه تلود رگم ،دنادرگ زاب نآ هب ار اکیرمآ
      نزاوت داجیا تهج هنایمرواخ رد ناتسبرع  رب یگمه ،نوتنیلک یتح و رسپ و ردپ یاه شوب ﯽﻠﯿﻠﺧ رﻮﺼﻨﻣ        یدرﺎﮐ ﺎﺿرﺪﻤﺤﻣ
   Vol. 26 / No. 1528 - Friday, Nov 30, 2018 10%  ﺖﺴﯿﻧ ﯽﻓدﺎﺼﺗ ﺖﯿﻔﯿﮐ              mansour@muneris.com  envoierfs@gmail.com
       (یرﺎﺠﺗ - ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ) ﯽﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ تﺎﻣﺪﺧ


       زا ﺮﺘﻧزارا
                                                  www.muneris.com
                                                             www.envoier.com
       ﺎﺟ ﻪﻤﻫ
              تیﻨیمل و تﮐوم ،لاﻨیاو ،دوودراﻫ عاونا ریمﻌت و ﺐصن ،شورﻓ -
                                                     :هارمﻫ
                                                               :هارمﻫ
                   لاﻨیاو و یﺘﮐوم ،یبوﭼ یاﻫ هﻠپ عاونا ﺐصن و ریمﻌت -
      لﺎﺳ ٨ زا ﺶﯿﺑ
              ینامیس و یبوﭼ یاﻫ ﻒﮐ «Subfloor» عاونا یزاسریز ،یریگادﺻ -         ۷۷۸-۸۹۸-۳۲۰۲     ۷۷۸-۳۷۸-۵۶۳۶
      ﺐﺼﻧ رد رﺎﮐ ﻪﻘﺑﺎﺳ
                         Finishing + لماﮐ یزاسزاب و ﮓنر -
       . . . و دوورﺎﻫ                                        :لماﺷ ام یراذگ هیامرس و همیب تامدﺧ
                                                                     ﺮﻤﻋ ﻪﻤﯿﺑ
       لﺎﺳ ۲                                                         ﻦﮑﺴﻣ ماو ﻪﻤﯿﺑ
                نﺎﺑﺎﺼﻧ ﺎﺑ ﻪﻄﺳاو نوﺪﺑ یرﺎﮑﻤه ﺎﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺎﻤﺷ
       ﯽﺘﻧارﺎﮔ                                               ﻦﯾﺪﻟاو یاﺮﺑ ﻩﮋﯾو ﺪﯾداور و ﯽﺗﺮﻓﺎﺴﻣ ﻪﻤﯿﺑ
      ﺐﺼﻧ زا ﺲﭘ      .ﺪﯿﻨﮐ ﻦﯿﻤﻀﺗ ار نﺎﺘهﺎﺨﻟد ﻪﺟدﻮﺑ ﻢه و ﺖﯿﻔﯿﮐ ﻢه                   ﯽهوﺮﮔ و ﯽﺼﺨﺷ ﯽﮑﺷﺰﭙﻧاﺪﻧد و ﯽﻧﺎﻣرد ﻪﻤﯿﺑ
                                                       نﺎﻣرد ﺖﺨﺳ یﺎه یرﺎﻤﯿﺑ و ﯽﮔدﺎﺘﻓا رﺎﮐ زا ﻪﻤﯿﺑ
      604.356.6840   604.404.4122            ﯽﺼﺨﺷ یﺎﻫ ﻪﻤﯿﺑ                   نﺎﺘﻧاﺪﻧزﺮﻓ و دﻮﺧ یاﺮﺑ ﯽﻠﯿﺼﺤﺗ زاﺪﻧا ﺲﭘ
                                 ﯽﻣﺎﻤﺗ هﺪﻧراد
               زورهب                لﺎﯿﺷﺮﻣﺎﮐ و                        ﯽﺼﺨﺷ ﯽﮕﺘﺴﺸﻧزﺎﺑ زاﺪﻧا ﺲﭘ
  7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12