Page 6 - 1528
P. 6

للملا نیب                                                                              6
                         "دییاز شوم هوک" هرخلااب راظتنا اهزور زا دعب                    یتاونق یعراز ریشدرا

    دصق شروشک روهمج سیئر هکنیا زا"  دشاب یم یلایرس یاه گنج و اه نارحب
    اب طابترا رد ناملس نب دمحم هیبنت  ود داعبا بولطمان تیعضو نیا هب هک
    ار یجقشاخ لامج هدش باسح لتق                                                      .تسا هدیشخب ینادنچ
    روتانس نینچ مه ."تسا هکوش درادن  هدحتم تلاایا رد "مسیپمارت" هدیدپ
    هاوخ یروهمج سیئر "رکروک باب"  اب یدلایم 2016 لاس زا هک اکیرمآ
    اکیرمآ یانس یجراخ طباور هتیمک  تاباختنا رد "پمارت دلانود" یزوریپ                                     1397 آذر 9 هعمج - 1528 هآامش / 26 لاس
    زگره« تسا هتشون دوخ رتیئوت رد  ،دروخ دیلک روشک نیا یروهمج تسایر
    هک مشاب یزور دهاش مدرک یمن رکف  ماظن هدرک کزب هرهچ رب اه باقن مامت
    تکرش کی رگ هیجوت شقن دیفس خاک  فوطعم "کیتلپوئژ" و یراد هیامرس
    ار ناتسبرع دهعیلو یارب یمومع طباور  تشز تیعقاو و دز رانک ار تردق هب
    روتانس "ماهارگ یسدنیل" و "دنک یزاب  اب .درک نایامن ار ناهج رب مکاح متسیس
    هب کیدزن یاه هرهچ زا و هاوخ یروهمج  هبنش هس زور رد پمارت دلانود نانخس
    گناب دیابن اکیرمآ" تسا هتفگ پمارت  لفاحم همه هک یلاح رد ربماون متسیب
    زا یناهج هعماج رد ار دوخ روحم قلاخا  راظتنا ناهج و اکیرمآ لخاد رد یسایس
    عضاوم نیا و نانخس نآ ."دهدب تسد  هب یمسر یسرتسد اب هک دندیشک یم
    ره اکیرمآ یسایس راتخاس رد یداقتنا  یزکرم تاعلاطا نامزاس دنتسم شرازگ
    یسایس هیور و هناسر ناهج رد هک دنچ  عضوم یروهمج سیئر )ایس( اکیرمآ
    دوخ رد ار ضقانت کی زا ناشن ارهاظ  یو ،دریگب ناتسبرع لباقم رد فافش
    پمارت هک تسا نیا تیعقاو اما ،دراد  رد .درک زیارپروس ار همه لومعم قبط
    نودب ار شروشک یتسیلایرپما تسایس  زا یلیلحت تاشرازگ و یربخ لفاحم
                           .تسا هدرک نلاعا شوتر  دیوگ یم پمارت نآ رد هک نانخس نیا
    عقاو هاگن دراد تیمها عقاو رد هچنآ  ناتسبرع مدق تباث کیرش وا تلود"
    یاهراتخاس رد تسایس هزوح هب هنایارگ  رگا یتح ؛دنام دهاوخ یقاب یدوعس
    یارب زیچ همه" عبات و یراد هیامرس  زا ،یدوعس دهعیلو ناملس نب دمحم
    هنرگ و دشاب یم "رتشیب دوس بسک  راگن همانزور یجقشاخ لامج لتق یحارط
    زورما هک ییاه باقن نامه تشپ  ربخاب ،ناتسبرع ینونک نامکاح فلاخم
    قلاخا گناب ضقن" ناونع هب نآ زا  هیجوت رد نینچ مه یو ."دشاب هدوب
    هشیمه دوش یم دای نآ زا "ییاکیرمآ  هب ناتسبرع" دیازفا یم دوخ عضوم نیا
    هک تسا هدوب نامه تسایس رایعم  یاه یبلط هاج یولج ات هدرک کمک اکیرمآ  تیلوئسم هب دهعت ،رشب نیداینب قوقح  دنک باجیا نآ عفانم هک اجک ره و دراذگ  یراد هیامرس تابسانم هخرچ رد ناهج
    یشوپ هدرپ نودب و نشور پمارت زورما  ییاهدادرارق هک نآ نمض ،دریگب ار ناریا  دوخ یاج رگید یللملا نیب و یلم یاه  زا یتیلوئسم و یریذپدهعت چیه نودب  بوچراچ رد و للملا نیب ماظن رب مکاح
    یاه یدب مامت رگا پمارت .دنک یم نایب  دیرخ یارب رلاد درایلیم 450 شزرا هب  یخیرات عطقم چیه رد .تشاد دهاوخ  جراخ یناهج تادهاعم و اه نویسناونک  هن نونکا مه "یتسیلتناکرم" هرادا
    دشاب هتشاد دوخ دوجو رد ار ناهج  دقعنم اکیرمآ اب اهدادرارق رگید و حلاس  هک اپورا رد یدلایم یس ههد زا ریغ هب  عزانملاب تردق لیلد هب و دوش یم  تسین نتسیز یارب ینما یاج اهنت
    ناونع هب هک دراد مه نسح کی اما  هک تسا هدرک کمک نینچمه و هدرک  دش رجنم یرلتیه مسیشاف روهظ هب  هب ار شیوخ هناهاوخبلد هدارا دوخ  ،تراقح تمس هب ار یرشب تسیز هک
    ،تلاغتسم للاد و "نم سنزیب" کی  هک دنچ ره ."دنامب نییاپ تفن تمیق  "یشرانآ" نینچ نیا دهاش زگره ناهج  یم لیمحت نانآ رب نارگید رظن فلاخ  ضیعبت ،رقف ،بوکرس ،تیانج ،شحوت
    شزرا کی امسر ار بلقت و یرادربهلاک  سانشرس ناگدنیامن زا یضعب هلصافلاب  نیا .تسا هدوبن دوخ فولام مظن رد  رتشیب یناهج مظن زا نتفگ نخس ،دنک  .تسا هداد قوس ریذپان نایاپ تاعزانم و
    یزاب هزودود اب یلیخ و دناد یم یدوجو  عضوم تاراهظا نیا زا داقتنا اب هرگنک  طیارش نآ زا رتارف هک تسا یطیارش رد  نینچ رد .دنام یم خلت زنط کی هب  مکاح نومژه نیرتگرزب هک یطیارش رد
    ییاوآ مه یمتسیس نارادمتسایس یاه  "نیاتسنیاف نایاد" هچنانچ ،دندرک یریگ  رد ناهج نونکا مه یدلایم یس ههد  ینوماریپ یاه تیمکاح باسح یطیارش  اه فرع مامت یتحار هب ینونک ناهج رب
    لبق یتح نانخس نیمه رد یو .درادن  تفگ ،اینرفیلاک زا تارکمد دشرا روتانس  روهظ و زورب دهاش ینوماریپ قطانم  نتشاذگ اپ ریز یارب کیتارکمدریغ و  یم اپ ریز ار یقوقح و یناسنا دعاوق و                                                              �
                   یرﺎﺠﺗ و ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ کﻼﻣا شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ طﻮﺑﺮﻣ رﻮﻣا ﻪﯿﻠﮐ رد ﺎﻤﺷ روﺎﺸﻣ          � �ﻋ
      2007   2008                                               ﯽﺎﻤر ﯽ
     www.alirahmani.com       .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ ﻪﺠﯿﺘﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ لﻮﺼﺣ یاﺮﺑ .ﺪﯾراد یرﺎﺠﺗ ﺎﯾ ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ ﮏﻠﻣ شوﺮﻓ ﺎﯾ و ﺪﯾﺮﺧ ﻪﺑ ﻢﯿﻤﺼﺗ ﻪﭽﻧﺎﻨﭼ


                                                 ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧
     .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﻦﻣ ﺎﺑ روﻮﮑﻧو ترﻮﻧ ﺰﮐﺮﻣ رد ﯽﻧﺎﻤﺘﺧﺎﺳ یﺎﻫ هژوﺮﭘ ﻦﯾﺮﺧآ ﺪﯾﺮﺧ ﺶﯿﭘ و ﯽﻫﺎﮔ آ یاﺮﺑ                              Vol. 26 / No. 1528 - Friday, Nov 30, 2018     NEW                       NEW                       NEW


         $698,800.00                    $1,569.000                    $1,469.000


        2205 -969 Richards St. Vancouver, BC       6660 Humphries Ave., Burnaby, BC        2032 Westview Dr. North Vancouver
     ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ﮏﯾ ،یرﺎﺒﻧا و ند + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ﮏﯾ نﺎﻤﺗرﺎﭘآ  ﻦﯿﻣز ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا راﺰه١٠ زا ﺶﯿﺑ ﺎﺑ ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ٢ + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ٤ لﺰﻨﻣ  ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا ١٢٧٣ ،ﻩﺪﺷ یزﺎﺳﻮﻧ ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ٢ + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ٣ لﺰﻨﻣ
                             یاﺮﺑ ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ) گرﺰﺑ ژارﺎﮔ ،ﺎه ﻪﭽﺑ یزﺎﺑ یاﺮﺑ لآ ﻩﺪﯾا و ﻩﺪﺷ رﻮﺼﺤﻣ ﻼﻣﺎﮐ و ﺢﻄﺴﻣ  ﺰﮐﺮﻣ رد ،ﻪﻧﺎﺘﺳود و مارآ ﻪﻘﻄﻨﻣ رد ،ﻩﺪﺷ رﻮﺼﺤﻣ گرﺰﺑ طﺎﯿﺣ ،ژارﺎﮔ ،ﺎﻨﺑﺮﯾز
                                      SOLD
     ،ﺖﯿﻧاﺮﮔ پﺎﺗ ﺮﺘﻧﺎﮐ ،ﻪﻨﯿﻣﻮﺷ ،ﺪﯾﺪﺟ ﺖﻨﯿﻣﻻ ﺎﺑ ﻦﺷور و زﺎﺑ ﯽﻠﯿﺧ  ﮏﯾ ﺖﯿﺋﻮﺳ ﻪﺑ ﺪﯿﻧاﻮﺗ ﯽﻣ ﺖﺣار ﻪﮐ ﻪﻧﺎﮔاﺪﺟ یدورو + ﺖﻨﻣ ﺲﯿﺑ .(RV و ﻦﯿﺷﺎﻣ ٤
     ﮏﯾدﺰﻧ ،ﻪﺧﺮﭼود یاﺮﺑ ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ ،ﺎﻧﻮﺳ ،شزرو ﻦﻟﺎﺳ تﺎﻧﺎﮑﻣا ﺎﺑ  بآ نﺰﺨﻣ ،یرﺎﮑﯿﺷﺎﮐ ،ﻒﻘﺳ ﻞﯿﺒﻗ زا ﻩﺪﺷ یزﺎﺳزﺎﺑ .ﻩرﺎﺟا ﺖﻬﺟ ﺪﯿﻨﮐ ﻞﯾﺪﺒﺗ ﻪﺑاﻮﺧ  ﻞﯾﺎﺳو و ﺪﯾﺮﺧ ﺰﮐﺮﻣ ،ﻪﻄﺳﻮﺘﻣ و ﯽﯾاﺪﺘﺑا سراﺪﻣ ﻪﺑ ﮏﯾدﺰﻧ ،روﻮﮑﻧو ترﻮﻧ
                               کرﺎﭘ و ﺮﺘﻨﺳ کر ،ﻪﺳرﺪﻣ ﯽﻣﺪﻗ ﮏﯾ رد . . . ﺎه ﻩﺮﺠﻨﭘ و ﯽﺑﻮﭼ شﻮﭙﻔﮐ ،مﺮﮔ  . . . و روﻮﮑﻧو نوﺎﺗ ناد ﺎﺗ ﻪﻘﯿﻗد ٢٠ ،یو یﺎه ،ﯽﻣﻮﻤﻋ ﻪﯿﻠﻘﻧ
                . . . و نارﻮﺘﺳر ،ﺪﯾﺮﺧ ﺰﮐاﺮﻣ ﻪﺑ Nothing to do just move in and enjoy your life    Just move in and enjoy.
                                                                              6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11