Page 11 - 1492
P. 11

‹
                                                                        تسایس

      هلئسم رگا ؟دراد تسد رد ییوتآ پمارت زا هیسور ایآ هک دنک یم  ،ربخ نیا ملاعا زا لبق هک دادن ار نیا تمحز دوخ هب یتح پمارت
   11  رد .دنزب یرتشیب یاه هیوست هب تسد دیاب پمارت رظن هب ،دشاب نیا  اقیرفآ رد نوسرلیت هک یتقو تسرد ؛دنک تبحص نوسرلیت اب اصخش ووش یم هروست اکریمآ
      تعاس ١٢ تدم یارب لاس ره تلود ،رکذلا قوف ینویزیولت لایرس  نوسرلیت جارخا .دنک عوجر و عفر ار پمارت یاه یراکدنگ درک یم یعس یسایس رگلیلحت ؛کنبلیم اناو
      لکشم .دراذگ یم دازآ ار لتق هلمج زا تیانج و مرج هنوگره باکترا
                              »یآ یب فا« قباس سیئر ،یموک زميج یارب هک دوب یقافتا هیبش اقیقد
    1397 فروردین 3 هعمج - 1492 هرامش / 25 لاس  هب نآ زور ره هک تسا پمارت تلود یارب یرت بسانم نامز هتفه  تشونرس دیدرت نودب .تسا هدش راک یب راک زا هک دش هجوتم رابخا
                              قیرط زا ،دوب ینارنخس لاح رد سلجنآ سل رد یتقو یموک ؛داتفا
      کی عقاو رد .تسا دودحم و مک یلیخ تعاس ١٢ هک تسا نیا پمارت
                              نواعم ،بیک کم وردنا راظتنا رد یهباشم
      اه یجراخ ،هبنشود زور لاثم .دوش هداد صاصتخا صاخ عوضوم کی
                              یج دار ،لک ناتسداد ،زنشس فج ،یموک
      یریگولج ،هبنش هس زور .دننک تلاخد اکیرمآ تاباختنا رد دنناوتب
                              دهاوخ لک ناتسداد نواعم ،نیاتسنز ُ ر
      قلاخا ندش قلعم اب ،هبنشراهچ زور .دوش ینوناق تلادع یارجا زا
                              پمارت یاه هتساوخ اب هک یتروص رد ،دوب
      بسک یارب دوخ تردق و ذوفن زا دنبای هزاجا یتلود تاماقم ،یسایس
      .دوش زاجم یسنج تیذا و رازآ ،هبنشجنپ زور .دنریگب هرهب تورث
                              هک زین یرگید رایسب دارفا .دننکن یهارمه
      باصعا زاگ اب ات دنشاب هتشاد ار هزاجا نیا اه یجراخ زین هعمج زور
      نوچ یدارفا زین هبنش زور .دننک هلمح اکیرمآ کاخ رد یدارفا هب
                              زا شیب ،تسا هدوبن ناش یسولپاچ تردق
                              ار ناشدوخ ،دنوش تفخ نیا لمحتم هکنآ
      هدرپ روهمج سیئر اب دوخ عورشمان طباور زا دنناوت یم زلیند یمروتسا
                          .دنرادرب  طقف یتلود یاه تمس رد ناشروضح تلع
                              عافد ریزو ،سیتم زمیج .دنا هدرک هیوست
      زاجم هتفه یاهزور مامت رد مه لااح نیمه پمارت رظن هب هتبلا  یا هتسه هکد و پمارت نایم یعنام هک زین
      و کاپ ،دنراد لقتسم رکفت هک یدارفا رش زا ار دوخ تلود هک تسا  ینابرق کیدزن هدنیآ رد لاامتحا ،تسا
      رد هکنیا ؛دوب نیمه اقیقد مه نوسرلیت یلصا لکشم .دنک هیوست       .دش دهاوخ
      نارحب ،لیوزتولراش ثداوح ،سیراپ ییاوهو بآ قفاوت دننام یلئاسم  مامت کرتشم یاه یگژیو زا یکی عقاو رد
      ،وس رگید زا .دوبن رظن مه پمارت اب ناریا و ناتسناغفا ،لائوزنو ،رطق  هقلاع زا اهنآ یدنسرخان ،هدش هیوست دارفا
      هدرکن باطخ قمحا ار پمارت هک درکن ملاعا اتحارص هاگ چیه نوسرلیت  نیا .تسا نیتوپ ریمیدلاو هب روهمج سیئر
      رس رب نوسرلیت و پمارت رظن فلاتخا نیرت یلصا ،لاح نیااب .تسا  ،ندش جارخا زا لبق نوسرلیت مهم مادقا نیرخآ هک تسین یقافتا
      نیتوپ یاه فرح هب پمارت دامتعا رطاخ هب اهراب نوسرلیت .دوب هیسور  لماع و لوئسمریغ یورین کی ار هیسور نآ رد هک دوب یا هینایب رودص
                                                      لاس یارب پمارت داتس یتاغیلبت راعش هک دنا هداد ربخ هاگآ عبانم
      داقتنا وا زا ،هدرکن تلاخد اکیرمآ تاباختنا رد هیسور هکنیا رب ینبم  و یضرا تیمامت هب هجوت نودب هک دوب هدناوخ ناهج رد یتابث یب
                                                      نآ رد هک تسا هدش هتفرگ ینامزلارخآ کانسرت ملیف کی زا ٢٠٢٠
      نایاپ هجراخ ترازو رد وا روضح هب رظن هب هلئسم نیمه و دوب هدرک  ایناتیرب تلود اب نوسرلیت .دنک یم لمع اهروشک رکید تیمکاح قح
                                                      ار نوناق تموکح ناتسوپدیفس رادفرط و تسیلانویسان تلود کی
      پمارت یارب یدایز رسدرد رظن هب نوسرلیت نیزگیاج ،وئپمپ کیام .داد  ادص مه باصعا لماع اب سور هبناجود سوساج هب هلمح صوصخرد
                                                      کی ،دراد مان »تاباختنا لاس :هیوست« هک ملیف نیا .دنک یم اغلم
      رد شدیدج تسپ اب هطبار رد ایس قباس سیئر .درک دهاوخن تسرد  ایناتیرب کاخ رد هلمح نیا لوئسم ار هیسور ،ناراگنربخ عمج رد و دش
                                                      فوخم ملاع زا ام یاه سرت هک تسا ود هجرد یسایس کانسرت ملیف
      رد هلخادم یارب اه سور شلات رب دنچره »زوین سکاف« اب وگو تفگ  هیسور تمس هب ماهتا تشگنا نتفرگ زا دیفس خاک هتبلا .درک ملاعا
                                                      یارب نیا زا رتهب یفیصوت ناوت یم ایآ .دشک یم ریوصت هب ار تسایس
      خیرات کی زا یشخب ار شلات نیا اما هتشاذگ هحص اکیرمآ تاباختنا  تمحز یتح پمارت دیفس خاک .تسا هدرک یراددوخ هلئاغ نیا رد
                                                      یتاغیلبت راعش زا ،شیپ زور دنچ نیمه پمارت ؟درک ادیپ پمارت تلود
      نآ رد وئپمپ .تسا هتسناد ددعتم نارگیزاب طسوت هلخادم زا ینلاوط  ؛تسا هدادن زین ار شا هتشذگ هتفه تاراهظا رطاخ هب نیتوپ زا داقتنا
                                                      دعب یتح .»میراد هگن گرزب ار اکیرمآ« :تشادرب هدرپ دوخ دعب رود
      يا هناشن و کردم چیه هک داد نانیمطا ناگدننیب هب نینچمه هبحاصم  تاباختنا رد هلخادم هک تسا هتفگ ینویزیولت هبحاصم کی رد نیتوپ
                                                      یتاغیلبت نیپمک کی زا یشخب راعش نیا دش هتفگ وا هب هکنیا زا
      نوسرلیت فرح نیا رظن هب .درادن دوجو رما نیا رد هیسور تیقفوم زا  »ینایدوهی« طسوت تسا نکمم ٢٠١٦ لاس رد اکیرمآ یروهمج تسایر
                                                      ار دوخ رظن پمارت ،تسا هدوب »تاباختنا لاس :هیوست« ملیف یارب
      هب دیاب ار تسا یناهج یتابث یب رد لوئسمریغ یورین کی هیسور هک  هب .دنتسین سور اما دنا هیسور نادنورهش هک دشاب هتفرگ تروص
                                                      ماجنا وا هك تسا یراک نامه اقیقد ندرک هیوست عقاو رد .درکن ضوع
      هیوست و درادن اکیرمآ یارب یرطخ رگید هیسور .درپس یشومارف تسد  ای هیسور رب رتشیب یاه میرحت لامعا زا پمارت تلود ،لاونم نیمه
                                                      روما قباس ریزو ،نوسرلیت سکر هب تبون ،هبنش هس زور .دهد یم
                     .تسا هدرک ار دوخ راک  اکیرمآ تاباختنا رد هیسور هلخادم زا یریگولج یارب هجدوب صاصتخا
                                                      .دوش ربخاب دوخ جارخا زا ،تییوت کی قیرط زا ات دیسر اکیرمآ هجراخ
  In touch with Iranian diversity
                          ]قرش[  ردابتم نهذ هب ار لاؤس نیا رگید راب اهنیا همه .تسا هدرک یراددوخ
          Ebrahimi Accounting                                           یرافس مناخ
             & Tax Services                                     ﯽﺳ ﯽﺑ نﺎﺘﺳا ﺮﺳاﺮﺳ رد کﻼﻣا هرﺎﺟا و شوﺮﻓ ،ﺪﯾﺮﺧ رد ﺺﺼﺨﺘﻣ و روﺎﺸﻣ •
                                                             ﯽﺳ ﯽﺑ نﺎﺘﺳا ﺮﺳاﺮﺳ رد ﯽﮑﻧﺎﺑ ماو ﺺﺼﺨﺘﻣ و روﺎﺸﻣ •

                                                         Realtor, Rental Property Manager
                www.ebrahimiaccounting.ca
                                                             & Mortgage Broker
                  ﯽﻤﯿهاﺮﺑا‌ﯽﺗاﯿﻟام‌‌و‌یراﺪﺑاﺴﺣ‌ﺖﮐﺮﺷ
                                                           Cell: 778 - 928 - 5557
                              یمیهاربا دوعسم
                                                          Office: 604 - 421 - 1010

          ﯽﺗﺎﯿﻟﺎﻣ رﻮﻣا رد ﻪﻘﺑﺎﺳ لﺎﺳ ٢٠ زا ﺶﯿﺑ ﺎﺑ یراﺪﺑﺎﺴﺣ ﺲﻧﺎﺴﯿﻟ کرﺪﻣ یاراد
                                           a.saffari2011@gmail.com
                  دزمتسد و قوقح ،یرادباسح تامدخ ماجنا •        3137 St Johns St. Port Moody, BC


                 e-file تروﺼب هنایلاس تایلام لاسرا و میﻈنت •         هب زاورپ یارب خرن نیرتهب هئارا اب ﻰﻬﺑﺮﻓ ﺎﻨﻟا
    Vol. 25 / No. 1492 - Friday, Mar 23, 2018 • Accounting, Taxation and Audit     Tel:604 - 710 - 0241
                         یلام یاه باسح تروص هیهت •

                                                ،یترفاسم یاهروت هیهت ،ناهج طاقن اﺼقا و ناریا

                                                 یک نیروم ییامیپاوه ﺲناژآ رد . . . و زورک
         • USA Tax Preparation and filing
                                               زیزع نانﻃومه امش یامنهار و هرواشم هدامآ
         • Preparation of Financial Statements

                                               elena.mktravel@telus.net
         # 545 - 1199 W Pender St.
                                                    BC REG NO: 3517, IATA Accredited Agent
   11     CALL: 604-757-1279                              elena1travel@gmail.com
          Vancouver, BC. V6E 2R1                             MK Travel / Direct Line: 604 - 710 - 0241 (Elena Farbehi)
                                                    # 5-1480 Marine Dr. North Vancouver, BC. V7P 1T6
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16