Page 12 - 1492
P. 12

‹
                                                    )یگنهین ـ یسایس ـ یعامتجا( ردوکند یلحم یاهوادخر


     نامزاس رد ام ،دوخ هموزر رد هلصاف نتشاد ای   یرهش قطانم رد اه سلاک یرازگرب هیعلاطا  www.yekjahan.com :تیاس رد ویشرآ هیعلاطا      12
     ناگیار هب ایبملک شیتیرب ناتسا نیرجاهم تامدخ  ملاتیکوک و یس یب وی ،یبانرب ،رووکنو ترون  شخب رد 113 لاناک
     کمک لغش باختنا ریسم ندرک ادیپ رد امش هب  یسراف نابز ،رهوگ نوچ و نیریش رکش نوچ Glwiz Box یاهویدار  اداناک رووکنو رد نز یناهج زور مسارم
                  .مینک یم  یسراپ ناشن و نییآ و گنهرف ،یسراف   تسا
                                          facebook.com/radioyekjahan
     سامت ریز هرامش اب رتشیب تاعلاطا یارب افطل  نیب طابترا و ظفح لماع نیرتمهم نابز تسا         و تازرابم ساپ هب و سرام 8 تشادیمارگ رد
                                           Email: info@yekjahan.com
                      نابز شزومآ اب ات میشوکب سپ ،تساه لسن               هک ناهج رساترس و ناریا رد نانز هناریگیپ تمواقم
                   .دیریگب
                      لسن اب ار دوخ طابترا نامنادنزرف هب یسراف            یارب امش زا ،دنا هتخاس دوخ نآ زا ار اه نابایخ
        604 - 684 - 2123 :نیگن   رون ی هسردم .مییامن تیوقت و ظفح ،دیدج  هیعلاطا         توعد نز یناهج زور نشج و مسارم رد تکرش 1397 فروردین 3 هعمج - 1492 هرامش / 25 لاس
          هیعلاطا         نایاپ تاناحتما یرازگرب یمسر زوجم اب شناد  یسیلگنا نابز ىتامدقم شزومآ           .مییامن یم
                      لاس یس زا یرادروخرب و ناریا یلیصحت لاس                 2018 سرام 10 هبنش زور
       یلیصحت هنیزه کمک یادها     و یتلود سرادم رد یشزومآ و یتیریدم ی هقباس  ىارب اداناك گنهرف اب ىيانشآ و   بش 12 یلا 6 تعاس زا
                                                              Slovenian Society,
         ناریا و اداناک داینب   تیلاعف لاس نیدنچ و روشک لخاد یعافتنا ریغ نيدراو هزات و نلااس گرزب    5762 Sprott Street, Burnaby
     یگدامآ هتشذگ نایلاس دننامه ناریا و اداناکداینب  یدنم هرهب و ایبملک شیتیرب ناتسا رد یشزومآ  امه مناخ هنابلطواد یراکمه زا ناوارف ساپس اب
     هب یلیصحت هنیزه کمک یادها یارب ار دوخ  یاه سلاک یاراد ،هدومزآراک و برجم یرداک زا  یراگزومآ هبرجت اهلاس هک كلاما رواشم یشورس  ارذگ یهاگن ،یگتسبمه یاه مایپ لماش مسارم نیا
     ملاعا طیارش دجاو نایوجشنادو نازومآ شناد  یارب یسراف نابز شزومآ یهورگ و یصوصخ  .دنراد ار رووکنو سرادم رد  ملیف شیامن ،ناهج رساترس رد نانز تازرابم هب
                  .دنک یم  سورد ی ه ّ یلک شزومآ ،نلااسگرزب و نلااسدرخ بورغ 30:7 ات 6 -هبنشراهچ یاهزور  دیوید" اب داش کیزوم و نانز تازرابم زا یاه هشوگ
     داینب تیاس هبرتشیب تاعلاطا تفایرد یارب  سرد کت شزومآ زین و ییامنهار و ییادتبا 130 2nd St. East. North Vancouver .دشاب یم "یج ید
     هتساوخ و مزلا کرادمو هعجارم ناریا و اداناک   .دشاب یم ناتسریبد  عفن هب و هنابلطواد هیرهش و دازآ همه یارب دورو  شورف هب مسارم لحم رد هک رلاد 10 : یدورو
     یروآ دای هب مزلا ،دینک لاسرا و هعلاطم ار هدش  دصکی زا شیب هب یناسر تمدخو ینابزیم هب ام  .تسا ىمازلا ىسيونمان .تسا سيدرپ هیریخ  لحم رد زین بورشم و اذغ نینچمه.دسریم
     لقادح هک تسا یناسک اب تیولوا هک تسا  رد تکرش بلطواد هک ینازومآ شناد زا رفن یشورس امه :یسیونمان و سامت نفلت  .دسریم شورف هب مسارم
     ناریاو اداناک داینبرد ار هنابلطوادراک تعاس 2۰  رد یراج لاس رد ناریا یلیصحت نایاپ تاناحتما 778-317-9707     اب رتشیب تاعلاطا یارب
                .دنشاب هتشاد    .میرختفم ،دنشاب یم رووکنو ی هزوح                 دیریگب سامت 604-345-4765 نفلت
                                          604 - 980 - 4678 :تاعلاطا نفلت   رووکنو - 2018 نز یناهج زور هتیمک
     27 زور یرادا تقورخآ ات کرادم لاسرا تلهم 604 - 726 - 9430 :نفلت
                                             سیدرپ هیریخ
               .دوب دهاوخ لیرپا
     لیرپا 27 خیراتزادعب هک یکرادم هب :یروآدای هیعلاطا                               هیعلاطا
       .دش دهاوخن هدادرثا بیترت ددرگ لاسرا                     هیعلاطا
     نفلت اب دیناوت یمرتشیب تاعلاطا تفایرد یارب
                         رووکنو رد سسکاس نامزاس
           ریز لیمیا ای و 6۰4۸۰۰۱977                                   نارگراک اب یگتسبمه قودنص هیعلاطا
         info@cif-bc.com         ؟دیدرگ یم راک لابند هب ایآ    اب یحارط و یشاقن شزومآ         رووکنو - ناریا
              .دییامن لصاح سامت
                         مینک کمک امش هب میناوت یم ام                   داجیا اداناک رووکنو رد 2015 نئوژ رد هک لکشت نیا
          :ناریا و اداناک داینب تیاس سردآ                   تسودکاپ تزع مناخ
                      ادیپ یارب دیسانش یم امش هک یسک ای امش رگا               تروص هب هک دشابیم یعافتنا ریغ یداهن ،تسا هدش
         www.cif-bc.com                        یشاقن و یحارط یریگدای یارب یشزومآ هاگراک  هب و دوش یم هرادا نآ یاضعا طسوت کیتارکومد
                      یتلاکشم .دیتسه وربور لکشم اب لغش ندرک
                                        نیرد تکرش .تشاد میهاوخ ار نایدتبم یارب
                      ییاداناک هبرجت نتشادن ،ندوب دراو هزات لیبق زا              .تسین هتسباو یتلود و داهن ،نامزاس ،بزح جیه In touch with Iranian diversity
                                        و هبرجت هنوگ چیه هک یناسک یارب یتح همانرب  یلام کمک لاسرا و یروآ عمج ،لکشت نیا فده
                                        دوب دهاوخن فطل زا یلاخ ،دنا هتشادن ینیرمت  یرگراک نیلاعف و لقتسم یرگراک یاهلکشت هب
                                        مه هسلج کی یارب سلاک راک هدهاشم ناکما(  لیلد هب هک دشابیم اهنآ یاه هداوناخ ای و ینادنز
       ﻆفاح یاه لزغ حرش یاه سلاک                                 )تسناگیار  رازآ دروم اهنآ هزرابم و نارگراک یاهتساوخ زا عافد

                                        تسودکاپ مناخ هنابلطواد یراکمه زا ساپس اب .دنریگیم رارق ناریا یملاسا میژر بوکرس و
                                                        . .  .دشابیم رلاد هد قودنص نیا رد هناهام تیوضع قح
                 ﻪﻃ ﺮﯿﻨﻣ ﻂﺳﻮﺗ                  بش 3۰:۸ ات 6:3۰ تعاس زا ،هبنشود یاهزور  یرگراک شبنج زا تیامح هب لیام هک یناتسود
                                           355 West Queen Rd.     تیوضع یارب هچ دنناوتیم دنتسه نآ نیلاعف و ناریا
             ﻰﻫﺎﮕﺤﺒﺻ ﻢﯿﺴﻧ ﻪﮐ مﺪﯿﻣا ﻦﯾا رد ﺐﺷ ﻪﻤﻫ           North Vancouver, BC. V7N 2K6   هرامش اب ،یدروم یلام یاهکمک یاطعا یارب هچ و
               .ار ﺎﻨﺷآ دزاﻮﻨﺑ نﺎﯾﺎﻨﺷآ ِ مﺎﯿﭘ ﻪﺑ        .دینک یسیونمان افطل هرود نیرد تکرش یارب  .دنریگب سامت ام اب ریز نفلت
                                        هک دنشاب یم تسودکاپ تزع مناخ نآ سردم  اب یگتسبمه قودنص یگنهامه تایه
       و ﺰﺒﺳ ىرﺎﻬﺑ نﺪﯿﺳر اﺮﻓو ﻰﻧﻻﻮﻃ و دﺮﺳ ﻰﻧﺎﺘﺴﻣز نﺪﺷ ىﺮﭙﺳ زا ﺲﭘ ﮏﻨﯾا   دنچ و دنراد یشاقن سیردت هبرجت و تلایصحت  رووکنو - ناریا نارگراک
        .ﻢﻨﮐ ﻰﻣ راﺮﻗ ﺮﺑ هرﺎﺑود ار ﻆﻓﺎﺣ ىﺎﻫ لﺰﻏ حﺮﺷ ىﺎﻫ سﻼﮐ ،ﻰﻧﺎﺸﻓا ﻞﮔ  یاهرنه هزوم رد نونکا مه ناشیا یرنه رثا  7788366322 :سامت هرامش
                                              .تسا دوجوم نارهت رد رصاعم
               .ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﺮﯾاد ﺮﻔﻧ ﻪﺳ ﻞﻗا ﺪﺣ ﺖﮐﺮﺷ ترﻮﺻ رد ﺎﻫ سﻼﮐ ﻦﯾا ـ 1
       .ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﻪﺘﺧادﺮﭘ ﻆﻓﺎﺣ زا ﺐﺨﺘﻨﻣ ىﺎﻫ لﺰﻏ حﺮﺷ و ﻰﻨﻌﻣ ،نﺪﻧاﻮﺧ ﻪﺑ ﺎﻫ سﻼﮐ ﻦﯾا رد ـ 2 604 - 980 - 4678 :تاعلاطا نفلت  هیعلاطا
      .ﻢﯿﺳﺎﻨﺸﺑ ﻢﯿﻫاﻮﺧ ﻰﻣ ﻪﮑﻧﺎﻨﭽﻧآ ﻪﻧ ﺖﺧﺎﻨﺷ ﻢﯿﻫاﻮﺧ ﺖﺴﻫ ﻪﮑﻧﺎﻨﭽﻧآ ار ﻆﻓﺎﺣ ﺎﻫ سﻼﮐ ﻦﯾا رد ـ 3 سیدرپ هیریخ
      ﺪﺷﺎﺑ مزﻻ هﺎﮔﺮﻫ و ﺪﺷ ﺪﻫاﻮﺧ ﻪﺟﻮﺗ نﺎﺘﺳود ﻰﺴﯾﻮﻧ ﺮﻌﺷو ﻰﺑدا داﺪﻌﺘﺳا ﻪﺑ ﺎﻫ سﻼﮐ ﻦﯾا رد -4
               .ﻪﻨﯿﻣز ﻦﯿﻤﻫ رد ﺮﮕﯾد درﻮﻣ ﺮﻫ و ﺪﯾدﺮﮔ ﺪﻨﻫاﻮﺧ ﻰﯾﺎﻤﻨﻫار و ﺢﯿﺤﺼﺗ هیعلاطا            یبانرب نایناریا نمجنا
                    هد ﺮﻔﻧ ﺮﻫ ىاﺮﺑ ﺎﻫ سﻼﮐ ﻦﯾا رد ﺖﮐﺮﺷ ﮥﻨﯾﺰﻫ ـ 5                یعامتجا ،یگنهرف تاسلج دناسر یم یهاگآ هب
                                 .ﺖﺳا رﻻد                     ،هلاقم :لماش یبانرب نایناریا نمجنا یحیرفت و
                    ﺖﺳاﻮﺧ ﻪﺑ ﻪﻧﺎﯿﻫﺎﻣ تﺎﺴﻠﺟ داﺪﻌﺗ و ﺖﻗو ،زور ـ 6    هار دادتما رد
                              .ﺖﺳا نﺎﮔﺪﻨﻨﮐ ﺖﮐﺮﺷ                    ،رک یقیسوم ،یناوخ هنارت ،گنهآ هارمه رعش
                    دﺪﻋ نﺎﻬﺟ و ﺎﻣ تﺎﯿﺑدا و ﮓﻨﻫﺮﻓ رد ﺖﻔﻫ دﺪﻋ ـ 7  ولدراس تربار ،یاه شزومآ ی هبرجت و ییانشآ .دشاب یم . . . و برض اب یناوخ همانهاش
                    ﻦﯾا رد ﺎﻤﺷ ﻰﺴﯾﻮﻧ مﺎﻧ و ﺎﻤﺷ ﺪﯿﻋ . ﺖﺳا ﻰﮐرﺎﺒﻣ   Robert Sardello       5 ات 3 تعاسزا ،هبنش یاهزور هتفه ره
                             .دﺎﺑ كرﺎﺒﻣ ﺰﯿﻧ ﺎﻫ سﻼﮐ                    هناخباتک بنج/ رتنس روینیس نامتخاس
                                         دیحوت دیمح :هدننک گنهامه و رگشنک
                                           DwonTwon Vancouver         ،نورماک نابایخ ،لام دیهول لامش  Vol. 25 / No. 1492 - Friday, Mar 23, 2018
                          ۀرامش اب مراد اﺿاقت                             9523 هرامش
                                            Tel: 604-681-9510
                                                              604 - 779 - 4422 :نفلت
                                          hamiddcba4321@gmail.com
                       ) ۶۰4 ( ۷۳9 - 94 91                              نمجنا یمومع طباور
                                          رابکی هتفه ود ره،اه هبنش :نامز
                        دوبن وگباوج هاگره و دیریگب سامت
                                         تاییزج ذخا یارب ،لیامت تروص رد ً افطل    هیعلاطا
                       .دییامرفب نفلت هرابود رگید تﻗو هب
                                        ناگیار و دازآ اه تسشن .دیریگب سامت،رتشیب
                       ) مریگب مناوت یمن ابﻟاﻏ ار اه ماﻐیپ(                      ناهج کی ویدار       12
                                                           نیون ندمت و ملاع داحتا یاتسار رد ییویدار
                       ﻢﺘﻔﮔﻮﺗ ىاﺮﺑ ار لد ﺖﯾﺎﮑﺣ ﻦﯾا ﻦﻣ        هیعلاطا            تنرتنیا یناهج هکبش زا یناهج
                       ﺮﮔد ِرﺎﯾ ﻪﺑ ﻢﻫ رﺎﯾ ،ﻮﮕﺑ رﺎﯾ ﻪﺑ ﻢﻫ ﻮﺗ
                                            شناد رون ی هسردم        :اه همانرب ندینش تهج مزلا تاعلاطا
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17