Page 15 - 1492
P. 15

‹
                                                                   اواناک یاهیبخ هدرزگ

            .دنک یم لقتنم ار یعقاو نامز                                         ؟تسیچ 5Gتعیس یپ تنیتنرا
   15                                                           تفرشیپ لاح رد تعرس هب یروانف یایند
      هطقن نارازه لماش هکبش نیا رضاح لاح رد                                      هناسر زا ناشکهک کی رضاح لاح رد .تسا
                                                              یشوگ اب رامش یب تاعلاطا و فلتخم یاه
      یاه سوبوتا  هب طوبرم تاعلاطا هک تسا
    1397 فروردین 3 هعمج - 1492 هرامش / 25 لاس  4G تنرتنیا اب هک دنک یم لدب و در ار یمومع                رد دایز تعرس اب زیچ همه دینک یم رکف رگا
                                                              هیلقن لیاسو و دوش یم اج نات بیج رد امش
      یاه هخرچود و یکیفارت یاه نیبرود ،یرهش
                                                              .دنتسه یگدننار هب رداق هدننار هب زاین نودب
      رد هک دیشک دهاوخن یلوط اما دوش یم هیذغت
      نویلیم کی دودح هکبش ،5G تنرتنیا نارود
                                                              ناجیه رتشیب ربخ نیا اب ،تسا رییغت لاح
       .دنک ینابیتشپ ار عبرم رتمولیک ره رد روسنس
                                                              5G دیدج هکبش کی هک ارچ دش دیهاوخ هدز
                                                              اب ار ام یگدنز تسا رداق هک تسا هار رد
                                                              میس یب هکبش کی هب زیچ همه ابیرقت لاصتا
                تیعقاد ار لیخت
                                                                 .دنک رتدامتعا لباق و رت عیرس ،دیدج
      یلیخ 5G اما ،دسرب دیعب رظن هب تسا نکمم
      لاح رد دش دهاوخ یلمع ام روصت زا رتدوز
                                                              نیتسخن یاه حرط دیوگ یم IDC یتاقیقحت
      .تسا ندش ماجنا لاح رد اه تخاسریز ،رضاح
      لکتورپ و تسا ندش هتشون لاح رد دک طوطخ                                      تکرش تاطابترا رگلیلحت ،سیسروس سنرول
                                                              لاس دنچ یارب لقادح ینینچنیا یاه هکبش
      میمصت و ثحب دروم ،همه شریذپ دروم یاه                                      یاه تکرش راب نیا اما دوش یمن یزادنا هار
                  .تسا ییاهن                                        همانرب لاح رد ناهج رسارس رد یتارباخم
      عورش اداناک میس یب تنرتنیا گرزب یاه تکرش                                    یارب رلاد اهدرایلیم یراذگ هیامرس یارب یزیر
      ناشدوخ 5G یاه هکبش تخاس و یحارط هب                                       . دنتسه هژورپ نیا تسکش مدع زا نانیمطا
       یتیاباگیگ 5 نتنآ نیدنچ هب زرجار .دنا هدرک   رداق دیاب ام ،اه شیامن هحفص نشولوزر شیازفا اب اما .میا هتشاد  5G هب 4G لسن زا تکرح هک دنک یم هراشا وا
      هب ار تامدخ زا یدیدج حطس تسا راودیما و تسا هدش لصتم  هب 5G هک تسا یا هطقن نیا .مینک دراو ار یرتشیب تاعلاطا ات میشاب    .تسا یموتناوک شهج کی
      هباشم یزیر همانرب لاح رد Telus و Bell دنک هئارا دوخ نایرتشم  یاه هکبش دروم رد رتشیب تاعلاطا دورو هک اجنآ زا .دیآ یم ام راک  کی یارب امیپاوه هب ندش راوس رظتنم هاگدورف رد هک دینک روصت
             .دنتسه دوخ یاه هکبش تخاس و شیامزآ یارب  همه نیا سپ زا دنناوتیمن اهنآ .تسین ریذپ ناکما اعقاو یلعف 4G  ار ناگراتس گنج ملیف نیرخآ دیهاوخ یم و دیتسه ینلاوط زاورپ
      نتنآ .دراد دوجو جیاتن نیا هب ندیسر یارب عناوم یخرب لاح نیا اب  روطنامه ،دهد ماجنا یناسآ هب ار راک نیا دناوت یم 5G دنیایب رب هداد .دینک دولناد مه
      دروم یرتشیب دادعت هک ینعم نیا هب ،دنشاب رتکیدزن رایسب دیاب اه  ملیف ندید یارب ار گرزب رایسب یاه تسده یاج ینونک نارود رد هک  دشکب لوط تعاس کی دودح تسا نکمم دنیآرف نیا رضاح لاح رد
      ییاتسور قطانم رد صوصخ هب ،دشاب نارگ دناوت یم هک تسا زاین . تسا هدرک نیزگیاج یلومعم کنیع تفج کی ،یدعب هس  یاه هکبش اریز دوش دولناد امش یشوگ یور رب HD هاتوک ملیف کی ات
      ،یرهش زکارم زا جراخ دیدج هکبش نتخاس نینچمه .هداتفا رود و                     فرصم رثکا و دننک دولناد هیناث رد تیباگیگ ۱ دودح رد دنناوت یم 4G
      ادتبا رد ،5G تیلباق یاراد یاه هاگتسد و دیشک دهاوخ لوط یتدم          دنمشوه یاهیهش لاصتا    .دننک یم تفایرد یرتمک رایسب تعرس عقاو رد ناگدننک
                 .دوب دنهاوخ تمیق نارگ و دودحم  ،وتنروت هاگشناد رد هاگشیامزآ کی رد ایسراگ نوئل وتربلآ روسفورپ  یشوگ رد ملیف نامه کیدزن هدنیآ رد 5G هکبش کی رد ،لاح نیا اب
      دنراذگ یم کارتشا هب ار اه هنیزه نیا نارادماهس و ناگدننک فرصم  وا .دنک یم یسررب ار دنمشوه یاه هکبش و راکدوخ هیلقن لیاسو .دش دهاوخ دولناد هیناث دنچ ضرع رد امش تلبت ای
      یموجن روط هب امش هارمه نفلت شیف هک تسین ینعم نیا هب نیا اما  دنمشوه یاهرهش ندمآ دوجوب رضاح لاح رد مقاتشم رایسب :تفگ  هاگتسد هب 5G هکبش .تسین عیرس دولناد یارب طقف افرص هژورپ نیا
      ستروس یاه هتفگ هب هجوت اب و تفای دهاوخ شیازفا 5G سیورس اب .دشاب هتشاد یناوخ مه تسیز طیحم اب هک منیبب ار  .دنهد لاقتنا ار یرتشیب یاه هداد ات دهد یم هزاجا یرتشیب یاه
      و تسا تیاهن یب ابیرقت دناب یانهپ 5G رد هک دسر یم رظن هب  یلیخ یارب یکمک لح هار تقیقح رد 5G یتنرتنیا رتعیرس یاه هکبش  هداد هدعو ام هب هک تسا یمتسیس زا ریذپان ییادج شخب هکبش نیا
      موهفمان زین تنرتنیا یفرصم مجح مان هب یزیچ راتخاس نیا رد هتبلا .دوب دهاوخ اوه یگدولآ و یژرنا فرصم ،کیفارت دننام تلاکشم زا  راکدوخ لاماک هیلقن لیاسو ،دنک یم لصتم مه هب ار اهرهش هک هدش
           .درادن دوجو نآ یارب ییاهتنا هک یژولونکت .دوب دهاوخ  یم هراشا شرتفد رد نشور یاهغارچ اب هشقن کی هب ایسراگ نوئل .میدید اه ملیف رد ار شدننام هک رگید یاهزیچ یلیخ و دش دنهاوخ
                               تاعلاطا هک تسا رگسح کی رون هطقن ره هک دهد یم حیضوت و دنک  یریگمشچ تفرشیپ هتشذگ لاس دنچ یط ام :دیوگ یم همادا رد وا
  In touch with Iranian diversity
            HOMER DENTAL CENTRE

                     «ﺪﯿﺘﺳاﻮﺧ ﻰﻣ ﻪﺸﯿﻤﻫ ﻪﮐ ﻢﯿﻫد ﻰﻣ ار ﻰﯾﺎﺒﯾز ﺪﻨﺨﺒﻟ ﺎﻤﺷ ﻪﺑ ﺎﻣ»

                                  نﺎﮕﯾار هروﺎﺸﻣ
    Vol. 25 / No. 1492 - Friday, Mar 23, 2018 Atlas Tour & Travel              ﺲﻠﻃا‌             ﯽﺗﺮﻓاﺴم‌ﺲناژآ                       Tel: 604 - 982 - 1116

                       Fax: 604 - 982 - 1470

                                                    ایند طاقن ریاس و ناریا هب تمیق نیرتبسانم •


                                                ایلرتسا و ایسآ ،هنایمرواخ ،اپورا یارب تمیق نیرتهب •

                                                     اه ناتسرهش و نارهت هب تیلب هلاوح لاسرا •
                            216 - 1500 Marine Dr.,
   15
                            2nd Floor North Vancouver,             ییامیپاوه یاه تکرش هیلک تیلب شورف •
                            BC V7P 1T7
                                                 اکیرمآ و اداناک یلخاد یاهزاورپ ،یحیرفت یاهروت •
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20