Page 10 - 1492
P. 10

‹
                                                                      تسایس

    تسد هب ،یدقن یاه هنارای ندرکن فذح ای نیزنب و یژرنا یاه لماح  نیا نایم ار یمکحم فلاتئا تسا نکمم ،هیروس میژر هب هلمح هلمج
                                                      !زپشآ رازه د شآ کر              10
    هک ،دنوش یمن نابلط حلاصا و ماظن موادت بجوم اهنت هن ؛دنروایب  لزلزتم ار ماجرب زا هسنارف و سیلگنا تیامح و دوش رجنم روشک هس
    میژر یدوبان و رت دیدش اه یتیاضران و لبق زا رت یلاخ ار یلام نزاخم  شیاه تسایس و هیسور هب تبسن روشک هس نیا درکیور دنچره( .دنک
          ً
    زا یعمج یقطنم اتبسن درکیور رگید یوس زا .دنشخب یم تعرس ار           ).تسا ناش فلاتخا هطقن
    تلاماعت و تارکاذم هب ،روکذم دوصقم هب ندیسر تهج نابلط حلاصا  یتیاضران باهتلا و یلخاد لئاسم ،دش هدرمش هک دراوم نیا یاهتنا رد    روپوایم دمحم
    هنیمز رد یتارکاذم .دوش یم یهتنم اپورا هیداحتا یاه روشک اب یناهنپ  ار تیعضو یجراخ یاه نویسوزوپا یلام و یناور نتفرگ تردق ،مدرم
                                        ِ
    یم اه نآ ندوب قفوم تروص رد هک ،یتاحیلست و یرشب قوقح یاه .تسا هدرک رت کانرطخ ناریا یملاسا یروهمج ماظن یارب
    بجوم و دهد رییغت ماظن هب تبسن ار یناهج یاه تردق درکیور ناوت  هورگ ود هب ار یلخاد یاهورین رگا
                                                                  مییوگب رگا تسین هار یب 1397 فروردین 3 هعمج - 1492 هرامش / 25 لاس
          .دنوش ناریا یملاسا یروهمج رمع ندش رت ینلاوط  قبط ار اه نآ و مینک میسقت یلک                یملاسا یروهمج ماظن
        ً
    حانج یقطنم اتبسن ِدرکیور نارادفرط تامادقا ،لاحم ضرف رب رگا  ،یلخاد جیار یسایس تاحلاطصا
      ِ                                                            سأر رد ار دوخ ،ناریا
    حانج ی هناراکبارخ تامادقا و اه یزادنا گنس نیع رد ،بلط حلاصا  رظن رد بلط حلاصا و یبلاقنا
                                                                  رد یعوقولا بیرق ی هثداح
    یتموکح متسیس رییغت لایخ هک یزورما یاه نویسیزوپا( ارگلوصا  یلوق هب ای ی ّ لک ریسم ود هب .میریگب
                                                                  .دنیب یم هنایمرواخ هقطنم
    ریز زا دیاب مه زاب ؛دوش رجنم یا هجیتن هب )دننارورپ یم رس رد ار  ماظن نیا ظفح تهج راکهار ود هب
                                                                  ناتسبرع ی هنهک نارحب
    نایارگلوصا مان هب یدس هب هرابود هک دنک روبع نابهگن یاروش تسد   :میسر یم                         یاه تسایس زا سپ هک
                                   ً
    رگید راب یارب مدرم هک تسا طیارش نیا رد .دروخ یم رب )!اه یبلاقنا(  حانج هک یبلاقنا احلاطصا حانج
                                                                  لرتنک  و  هنایوج یتشآ
    معا( یباختنا رگا و دوب دنهاوخ تاحلاصا ندیسر تسب نب هب دهاش  ربرد ار یلخاد یوردنت و ارگلوصا
                                                                  یناجنسفر یمشاه ی هدننک
    دریگ لکش )یملاسا یروهمج ماظن موسرم تاباختنا ای مودنارفر زا  رد ،هتشذگ هام دنچ رد دریگ یم
                                                                  لاح رد طباور نآ یط رد هک
    ی هجیتن مادکره هک تسناد لمتحم ناوت یم ار یلک تیعقوم هس  هب و هدش رهاظ نویسیزوپا هاگیاج
                                                                  ،دوب یبسن یاقترا و دوبهب
    تردق هب ،اه یبلاقنا نامه ای ارگلوصا حانج رگا .دراد ار دوخ صاخ  هدوب ناریا رد زابرید زا هک یزیچره
                                                                  هک هدوب ینامز رتمک رگید
    نامز نآ ات یتموکح متسیس رییغت رد هکنیا ضرف رب( دننک ادیپ تسد  هجو نیرت دیدش هب اه نآ نادقتنم و
                                                                  رگیدکی هب روشک ود نیا
    دهاوخن ماظن نیا قلطم یدوبان زج یزیچ ،هجیتن )دنشاب هدشن قفوم  ضارتعا ،دندش یم همکاحم نکمم
                                                                  .دننکن یناور و یظفل ۀلمح
    سوئر طسوت یتموکح نابلط حلاصا داجیا ،لمتحم تلاح نیمود .دوب  و یسایس ،یداصتقا زا معا لئاسم نیا مامت لوئسم ار تلود و دننک یم
                                                    ار هیکرت و ناتسناغفا نوچمه ناریا یاه هیاسمه هک مه بآ نارحب
    یروسج و دنمتردق ویتانرتلآ ناونع هب نابلط حلاصا نیا .تسا ماظن  تهج مه اه یتیاضران اب دراد یعس کنیا حانج نیا .دنناد یم یعامتجا
                                                    یطیحم تسیز ۀنامصخ طباور هب ،رود نادنچ هن یا هدنیآ ات دیاش
    دهاش ،هورگ نیا ندیسر تردق هب تروص رد .دش دنهاوخ یفرعم  ات دنک تیاده هتخاس دوخ یاه دس هب ار یمدرم یاه نایغط و دنوش
                                                                       .دهد قوس
    زا .دوب میهاوخ یعامتجا یاه تسایس رد رطخ یب یاه یزاسدازآ  لکش هب یتموکح نامزاس رییغت تهج یمرها نوچمه ورین نیا زا
                                                    دننام هب هک یبونج و یلامش هرک تفرشیپ هب ور و هناطاتحم طباور
    تهج رد )یتموکح لماک تیامح اب( هدرتسگ تارکاذم زین رگید فرط            .دنک هدافتسا هاوخلد
                                                    مه کنیا ،اکیرمآ و هیسور درس گنج ۀجیتن هک هر ُ ک ود گنج
    ماجنا ناریا یملاسا یروهمج ماظن نتشاد هگن هدنز و نامز دیرخ  یم مشچ هب نابلط حلاصا مان ،ناریا یسایس یاه فیط یوسنآ رد
                                                    پمارت و دراد دوجو طباور نیا تفرشیپ یارب روشک ود نیا ی هناوتشپ
    رظتنم دیاب یا یتموکح بیکرت و متسیس نینچ رد دنچره .دش دهاوخ  داحتا و دنوش کیدزن مدرم هب هتشذگ زا رتشیب دنراد یعس هک ؛دروخ
                                                    ار "نوا گنوج میک" هتفرگ میمصت و هتشاذگ رتارف اپ مادقا نیا زا زین
    هعماج لرتنک یاهزرم یترابع هب .دوب یعامتجا یاه تراظن شیازفا  یاه هاگنزب رد هک ار ناشتاهابتشا ات .دننک هدنز ار بزح و ت ّ لم
                                                    و دنک ادیپ شرتسگ ،هتفرگ اپ هزات ِ طباور نیا رگا .دریذپب هرکاذم هب
    دمآ دهاوخ )لمعزا لبق رتلیف( نافلاخم یاه مادقا زا رتولج مدق دنچ  دیاش ات دننک کاپ اه نهذ زا ؛دنتشاذگ اهنت ار مدرم یعامتجا_یسایس
            ِ                                        ار یا هویش رییغت دنمتردق یاه روشک ۀنایوج هطلس یاه تسایس هب
    ،لامتحا نیرخآ رد .دش دهاوخ رت گنت دقتنم یاه هورگ یارب هصرع و  .دنشاب ناریا مدرم ویتانرتلآ مه زاب ،روشک رد لمتحم تارییغت زا دعب
                                                    ثعاب مهم نیا و .دش دهاوخ یتارییغت لمحتم زین ناریا ،دنک لیمحت
    بلط حلاصا ار دوخ هن هک تسا تاباختنا رد انشآان یورین روضح  فده هب ندیسر تهج هدش باختنا درکیور ناوت یم ،هورگ نیا رد
                                                    .دنک یم ساسحا ار هدنیآ یارب دوخ یزاس هدامآ موزل ناریا ،دوش یم
    مه و تموکح یاقب یارب مه هورگ نیا و ،ارگلوصا هن و تسناد دهاوخ  هب زا هتسد نآ .درک میسقت یقطنم ریغ و یقطنم دع ُ ب ود هب ار روکذم
                                                    و تارکاذم نینچ هب هیسور رانک رد مه نیچ هک ینامز صوصخ هب
    ناوت یمن و تسا کانرطخ هعماج یعامتجا و یتشیعم متسیس یارب  دوخ ی هتفر تسد زا تیبوبحم دنراد یعس هک نابلط حلاصا ،حلاطصا
                                                               .تسا هداد ناشن زبس غارچ یطباور
         .دش روصتم یطیارش نینچ یارب ینشور ی هدنیآ چیه  ندرکن نارگ دننام ،هنلاوجع و یتسیلوپوپ تامادقا ماجنا طسوت ار
                                                    زا یفلتخم یاه هنیمز رد هسنارف و اکیرمآ و سیلگنا یاهروشک داحتا In touch with Iranian diversity
                                                    • • • Residential Listings For Sale • • •
                     یفوص دمحم
                                                               $1,878,000.00
                کلاما شورف و دیرخ نیرتهب هﺋارا نم ﺺﺼخت                    Sold   7bed/5bath Single House in
                                                              Burnaby, South (Highgate),
                شورف نینﭽمه و نیمز ،یتعنص ،یراجت ،ینوکسم                 New         13 years young, 2607 sqft,
                         .دشاب یم یراﺼحنا تروص هب                            with 3 kitchens
                                                     • • • Business Listings For Sale • • •
                قداص و اشوک ،هبرجت اب ،ﻊلطم یﺼخش باختنا
                                                    Profitable Convenience Store in Dountown Vancouver $218K
                دیرخ رما رد هدننک نییعت و مهم رایسب یعوضوم
                رایسب رتهب یباختنا یارب .تسامش کلم شورف و     شﺨبادخ اﺿر     Excellent Brewery business      $348K
                                                    with 25 years history and 2 licenses (Beer & Wine)
                رد ار دوخ براجت مناوتب هک دوب مهاوخ لاحشوخ      کلاما روما رواﺸم
                                                    Mediterranean Grocery, N.BBY. Near Lougheed Mall $28K
                             .مهد رارق ناترایتخا     )یراجت - ینوکسم(
                                          Residential,Commercial Body Nutrition Business in Downtown Van $48K
              604 - 783 - 8007 :نفلت                   & Business   Pizza Shop On Commercial Dr. Vancouver $108K
     New Coast Realty                                Cell:     Very profitable Toy & Hobby Store in Metrotown Mall - RC World $220K
                                          604 916 7212    Donair Shop With Liquor Licence In Van (West) $200K
                                         rkodabash@gmail.com
                  موازآ ناهج دو یه زا د ما قشع هدنب        W.RayKodabash.com  Convenience business with property in N Van $799K
                                                    Donair shop on Granville St, downtown $230K
                     یراک هرا ،سم ،دنبتسد
                                                    Sign manufacturing business     $88K
                   )هرقن -ﺞنرب - سم ( تلاارویز شزومآ                                          Vol. 25 / No. 1492 - Friday, Mar 23, 2018
                                                    Shoe Repair Shop in Vancouver (West) $29K
                        �ﯿ ��                         Profitable Convenient Store in Coquitlam $198K
                     � �از�
                                                    Coffee shop/ Restaurant & Bar in Vancouver $340K
                     604 - 368 - 8120                       Convenience store in North Vancouver $88K

                    Instagram: farzan6066                      Smoke shop in a mall- N Coquitlam  $59,500   10
                                           رتﺸیب تاعلاطا یارب
                  Facebook : Farzaneh Fazilat            هب افﻄﻟ ،اه گنیتسیﻟ زا Kids Cafe with an indoor play area in a mall-Coquitlam $24.800
                                          .دینک هﻌجارم نم تیاس بو
                                                    Lease: Office (650 sqft) Retail / Storge, In N BBY. $1050
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15