Page 6 - 1492
P. 6

‹
                                                                 للملا فیب - تسایس
          دنازوس ار یسمش لاس کی "یلایخ کشخ" رد ناهج                                               6                                یتاونق یعراز ریشدرا

    مسیلانویسان تسایس لیلد هب هک دیدرگ داعبا یمامت رد هنایوج
    کیزکم و اداناک اب صوصخ هب یی هراق نورد طباور یو تلود یمجاهت                                            1397 فروردین 3 هعمج - 1492 هرامش / 25 لاس
    و ره .دیدرگ یساسا للاخا راچد روشک نیا یتنس نیدحتم ناونع هب
    هجرد هب لاس نیا رد یناهج نومژه نیرتگرزب یسایس راتخاس رد جرم
    و یسایسراتخاس رد فلاتخا و یریگ هرانک ،جارخا ،ءاشفا هک دیسر یی
                                                               یلاح رد یسمش شش و دون لاس
    جارخا نآ دروم نیرخآ هک دش لیدبت یداع هیور کی هب دیدج تلود
                                                               ناهج رد هک دسر یم نایاپ هب
    لومعمریغ هویش هب روشک نیا هجراخ روما ریزو "نوسرلیت سکر"
                                                               ،یسایس تلاوحت و اهدادیور دنور
    لیمکت ار بویعم هخرچ نیا هک دوب دنفسا 22 هبنش هس رد یرتیئوت
                                                               یتینما ،یماظن ،یعامتجا ،یداصتقا
    یم لرتنک "ناهنپ تلود" طسوت نانچ مه اکیرمآ هک دنچ ره ،درک
                                                               بویعم لیر رد نانچ مه یگنهرف و
    هنایم پچ یاه تلود یداصتقا نارحب دیدشت اب رگید فرط زا .دوش
                                                               و راطق نیا تسین رارق ایوگ دوخ
    رد ار دوخ هک ییاه تلود نینچ مه و یلیش و نیتناژرآ ،لیزرب رد
                                                               دصقم هب ار نآ نارگن نارفاسم
    هافر تسایس لیلد هب و هدرک فیرعت یراویلوب بلاقنا بوچراچ
                                                               یط رد لقادح هک یناهج .دناسرب
    ار یعامتجا یبسن یربارب و یداصتقا دشر نامز مه دندوب هتسناوت
                                                               دوجوم "یشرانآ" عبات ریخا ههد کی
    نییعت یاه همانرب هب ییوگخساپ ناوت مدع نارحب راچد ،دننک لابند
                                                               هتشاد "حلص" هب هاگن هچنآ زا شیب
    و درک راذگاو نایارگتسار هب ار تردق هنایم پچ و دندیدرگ هدش
                                                               و تسا هدیبوک "گنج" لبط رب دشاب
            .دندش یلخاد هصرع رد هدنیازف تاعزانم ریگرد مه اه یراویلوب
                                                               کیتلپوئژ هصرع رد اهنت هن دنور نیا
    زا و دنامن بیصن یب نارحب زا یتیعضو نینچ رد زین ییاپورا هیداحتا
                                                               تسیز یاه هصرع یمامت رد هک
    یط رد ییاوژروب یسارکمد یلجت ناونع هب یار یاه قودنص نورد
                            تباقر ،یمتسیس نورد یاهداضت ،یشرانآ بوچراچ رد لاس نیا رد        قطانم ،اهروشک ،اه تلم یناسنا
    دهاش لاس نیا رد هدش ماجنا تاباختنا صوصخ هب و ریخا یاه لاس
                            قطانم یمامت رد ابیرقت یراد هیامرس ماظن نارحب و کیتلپوئژ یاه  دراو ناهج .تسا هدرک ریگرد "ینتم یاهداضت" هربنچ رد ار ناهج و
    هصرع رد یسایس دنمتردق یورین کی ناونع هب یطارفا تسار شیاز
                            هب "از نارحب" دنور کی یللملا نیب و یی هقطنم ،یلم یاه هزوح و  تیعورشم دوجوم یاه مظن و اه متسیس هک تسا هدش یی هرود
    ریغ یاهروشک یتح و ییاپورا هیداحتا لکشم .دوب یی هقطنم و یلم
                            دیدشت لاح رد هتشذگ هب تبسن هنافساتم و هداد همادا دوخ تایح  یاه تکرح هدنباتش دشر لباقم رد زورید زا رتشیب زور ره ار دوخ
    لومعم تیلایس فلاخ هب هک دوب نیا رد بویعم هخرچ نیا رد وضع
                            نیچ زا ،هیسور ات ییاپورا هیداحتا زا ،ناریا ات اکیرمآ زا .دوب مه  یمن نارحب تیریدم هب رداق رگید و هداد تسد زا "یمتسیسدض"
    دنچ ره ،یتنس بازحا لوفا اب راب نیا یمظن نینچ رد یتاباختنا یارآ
                            و یشرانآ نیمه بوچراچ رد هنایمرواخ ات اقیرفآ خاش زا و نپاژ ات  رتسکاخ زا نتساخرب هرود زا رت کانسرت رایسب زورما یایند .دنشاب
    و میمرت ار دوخ لیدب تیعقوم یدودح ات تسناوت لاکیدار پچ هک
                            حلص زا عبت هب و "مدرم داهن" اب "تردق داهن" یعقاو یاه تسسگ  مسیشاف شیاز رابتشهد ریوصت هرابود و تسا هدش مود یناهج گنج
    دیدرت نودب تیعضو نیا یعقاو هدنرب یدایز لیلاد هب اما دنک تیوقت
                            و هاجنپ نایرج رد هچنانچ .تسا هتفای طلست یتابث یب نیا گنج ات  هچنآ .دنیب یم دوخ یور شیپ زادنا مشچ رد ار یدلایم یس ههد رد
    یریگرای و یمومع یتیاضران زا هدافتسا اب هک دوب یطارفا تسار نامه
                            29 ات نمهب 27 یاهزور یط رد هک "خینوم یتینما سنارفنک" نیمراهچ  هصرع رد ییاهداضت عیمجت دنیآرب و ندمآرب تشذگ لاس نیا رد
    راتخاس رد دوخ یارب ار یمکحتسم هاگیاج تسناوت "ایراتلورپ نپمل" زا
                            ناملآ هجراخ روما ریزو "لیرباگ رامگیز" دیدرگ رازگرب ناملآ رد نمهب  یرگید رب لباقتم ریثات اب مادک ره هک دوب یللملا نیب ماظن و یلخاد
    زیتسرجاهم بزح هک ناملآ هام رهم موس تاباختنا .دنک ایهم یسایس
                            رب 2۰۱۸ لاس لیاوا رد ناهج" تفگ تحارص هب دوخ ینارنخس رد  لباق یاهدرگ بقع اب هنافساتم و دوزفا دوجوم یاه نارحب دیدشت رب
    ءارآ دصرد ۱3 دودح بسک اب "ناملآ یارب ویتانرتلآ" یطارفا تسار و                                         In touch with Iranian diversity
                            سنارفنک نیا رد یبرغ پمک هک یلاح رد ."تسا هداتسیا هاگترپ هبل  مه یللملا نیب و یلم تیعضو رد ار دیدج یاه نارحب رتسب ،لمات
                            هب تبسن و دندز یم هناچ وتان یاضعا یماظن هجدوب نازیم یور رب  یرکفنشور هبش لفاحم غیلبت و بلاغ روصت سکع هب .دیدرگ بجوم
    تسا "گات سدنوب" رد نویسیزوپا نویسکارف نیرتگرزب نونکا مه
                            اما دنداد یم رادشه نارگید هب دوخ هاوخبلد مظن رد للاخا بقاوع  نایاپ" اهنت هن مسیلایسوس هاگودرا یشاپورف اب ،یراد هیامرس ماظن
    بزح هک دنفسا ۱3 هبنشکی رد ایلاتیا ریخا تاباختنا نینچ مه و
                            مهتم ار وتان هیسور هجراخ روما ریزو "فورولا یگرس" رگید فرط زا  غورد زین "یژولوئدیا" نایاپ یقلت نیا یتح هک داتفاین قافتا "ناهج
    تسار بزح و ءارآ دصرد 32 بسک هب قفوم "هراتس جنپ" تسیلوپوپ
                            هتخادنا رطخ هب ار ناهج تینما اپورا قرش رد دوخ شرتسگ اب هک درک  یسایس هفسلف هزوح رد "هشیدنا" هک ارچ داد ناشن نایع هب ار دوخ
    رارق تسار حانج فلاتئا ردص رد یار دصرد ۱7 بسک اب "گیل" یطارفا
                            گنج نارود هب قلعتم نامزاس کی بلق و زغم رد وتان" دوزفا و تسا  ینومژه هلحرم و یراذگریثات تیعقوم رد یتقو یلکش ره رد لاوصا
    لیلد نیمه هب .دراد دوخ رد ار هیداحتا یشاپورف یاه هناشن ،تفرگ
                            رس ناهج رب اکیرمآ ناگبخن هاگشاب ینارمکح نارود و تسا درس  طباور" امازلا دریگ یم رارق "تلود" نامتخاس بوچراچ رد تردق
    تلاکشم و مسیلاربیلوئن ی هناگود هک دنلوقلا قفتم هتکن نیا رد همه
                            زا یلماک ریوصت تشذگ سنارفنک نیا رد هچنآ عقاو رد ."تسا هدمآ  یم یژولوئدیا زا یعبات و یرهق تیمکاح تیعقوم هب ار "یعامتجا
    یساسا رظندیدجت نودب هک تسا یدح رد ییاپورا هیداحتا یراتخاس
                            رد اهنت هن لاس نیا رد هک دوب یللملا نیب تینما هزوح رد شاشتغا  یبطق کت ماظن رد "درس گنج" زا یدیدج هرود لیلد نیمه هب .دنک
    مه ناییاپورا .دوش یم یراتخاس نارحب راچد اپورا ،اه نآ تاذ رد
                            رد نافوت زا هک درکن تکرح نارحب زا تفر نورب و یشخب تابث تهج  هیامرس( هتشذگ یهاگودرا مظن فلاخ هب هک تفرگ لکش ینونک
    نیا یقرش لاب ناونع هب هیسور تردق یبایزاب تیعقاو اب دیاب نینچ
                                                                 .داد یم ربخ هرطاخم رپ هدنیآ و هار  یلخاد یاه فاکش ،عفانم داضت عبات راب نیا )مسیلایسوس – یراد
    روحم اب نتگنیشاو نیب هک یتباقر رد هک ارچ دنهد قفو ار دوخ ،هراق
                            تسار یروهمج سیئر "پمارت دلانود" ندمآ راک یور اب اکیرمآ هراق رد  ینورد تاعزانم و یجراخ تاشقانم ،هیامرس و راک لباقت صوصخ هب
    رد نیا .دنارب هیشاح هب ار نانآ دناوت یم ،دراد دوجو نکپ – وکسم
                            هعزانم یاه یبطقود شیازفا شوختسد اکیرمآ روشک اهنت هن یطارفا           .دوب یللملا نیب ماظن و یلم یاهراتخاس رب مکاح نویسامروف
    رد "نیتوپ ریمیدلاو" هرابود باختنا یارب ار دوخ هیسور هک تسا یلاح
                                                            �
                  یراﺠت‌و‌ینﻮﮑسم‌کﻼما‌شورف‌و‌دیرﺧ‌ﻪب‌طﻮبرم‌رﻮما‌ﻪیلﮐ‌رد‌امش‌رواشم          � �ﻋ
      2007                                                  ﯽﺎﻤ ر ﯽ
     www.alirahmani.com      .دیریگب سامت نم اب هجیتن نیرتهب لوصح یارب .دیراد یراجت ای ینوکسم کلم شورف ای و دیرخ هب میمصت هﭽنانﭼ
                                               604 - 649 - 9917
     .دیریگب سامت نم اب رووکنو ترون زکرم رد ینامتخاس یاه هژورپ نیرخآ دیرخ شیپ و یهاگ آ یارب
                                        NEW
                                                                      NEW      Vol. 25 / No. 1492 - Friday, Mar 23, 2018
        $770,000.00             $865,000.00              $59,000

     897 Old Lillooet Rd., North Vancouver  613 - 175 West 1st St., North Vancouver  1937 West Broadway, Vancouver
     قاتا 5 ،بونج تمس هب نشور و ابیز سواه نوات  تیفراوکسا ٩20 ،یتشادهب ﺲیورس 2 + هباوخ قاتا 2 نامتراپآ     2 bedroom 2 bathroom
     ،یتشادهب ﺲیورس 2 + تنم ﺲیب اب هقبﻃ 2 ،هباوخ  ،کراپ ،امنیس ،Quay Market و ساب یس یا هقیقد 5 رد  رووکنو رد SPA و شیارآ نلاس in Port Coquitlam
                            SOLD
           SOLD
                                              SOLD
                      یابیز هرﻈنم اب ،رورم و روبع لیاسو ریاس و اه ناروتسر و اه کناب
     هقطنم رد ،تیفراوکسا 18٧2 اب ،هوک هرﻈنم اب  یزاسون هناخزﭙشآ ،اه قاتا مامت زا بونج تمس هب سونایقا  هب تازیهجت مامت اب (یودارب تسو) for more information  6
     و هدش روﺼحم طایح اب ،(هاگشناد کیدزن) ونلایﭙک  یردنلا ،(ﻒقس ات نیمز ﻒک) زا دنلب یاه هرجنپ ،هنیموش ،هدش      please call Ali
      . . . و یو یاه یمدق 2 رد ،لزنم تشپ رد غاب  . . . و ینابهگن تامدخ و یرابنا ،ﮓنیکراپ ،یلخاد  .دسر یم شورف
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11