Page 8 - 1492
P. 8

شرازگ ‹
    ردارب مه اب همه اج نیا سراف و درک ،ینس و هعیش .تسا بیجع یلیخ مه اج نیا اما هدز هلزلز قطانم هب ون لاس هناتسآ رد راگنربخ کی تشگزاب
         .دنتسه بوخ یلیخ ادخ هب ،ممدرم هب منک یم راختفا .دنتسه
    نیلوا دهاش هدز تهب و میدیسر نآ هب هک دوب ییاتسور نیلوا بوج نیرز یاتسور                                      8
    شوپ هایس همه نادرم و نانز .میدش باهذ لپرس هلزلز ناگدش هتشک هزانج عییشت                            *مکنایگ هیایکش ناملد
    ریما .دندرک یم هیوم یزیگنا مغ و بیجع یاون اب نانز و دندوب اتسور ناگرزب زا یکی  هدیسرت طقف همه و دمآ یمکحم هزرل سپ هک دوب هدشن زاب فرح هب ناشناهد
    میارب دندوب هکوش ناشیومع ندش هتشک زا هک یا هچبرسپ ود اهاطدمحم و سابع  یزیچ زا ردقچ هلزلز دوخ سپ مدرک یم رکف و دندرک یم رارف و دندیشک یم دایرف
        .دش کانسرت یلیخ زیچ همه و دش عطق قرب ،دیزرل نیمز دنتفگ یم  اه مدآ .دوب هتشادرب ار اج همه سرت ؟تسا هدوب رت کانسرت میدرک هبرجت ام هک  بورغ ادرف سپ  |ینامز اریم ُ س
    هک ییاه هزانج یور باتفآ .تشاد ار شیاه لاس نیا مامت زور نیرت خلت باهذ تشد  رپ هتسکش یاه هشیش اب اه نیشام و دوب یراج نوخ ناشتروص و رس زا یتح  رد هک یلاس ،دوش یم مامت
    دوز ردق نآ ناییاتسور هک دوب لیلد نیمه هب دیاش و دیبات یم دندوب هدیچ اه هناخ رانک  دندرک یم رداچ سامتلا همه .دندوب رارف یارب یهار لابند هزانج و مودصم زا  شزور  نیمتفهو یسو تسیود
    یرداق یاتسور لها تسایک نامقل .دندوب هدش هلزلز ناگدش هتشک نفد راک هب تسد  ناتسرامیب .دوش ادیپ ناشیارب هاشنامرک هب نامودصم ندرب یارب یهار هک نیا و  مین و هام ٤ .دیزرل هاشنامرک 1397 فروردین 3 هعمج - 1492 هرامش / 25 لاس
    شا هدش هتخیر نوخ و دوب هداتسیا شیومعرسپ هناخ رد یولج .تسا باهذ بارس  درک فیرعت میارب تسد هب مرس شناراتسرپ زا یکی .دوب هدش بارخ لپرس  یاه ناتساد زا یلیخ و هتشذگ
    ورهار یوت هلزلز ،هدش هناخ لخاد و هتخادنا ار دیلک میومعرسپ :داد ناشن ام هب ار  دوب یراز و روز ره هب ار اه ضیرم ام و دیزرل اج همه کانتشحو هیناث ١٥ هک  لااح .دنا هدش نامز لومشم هلزلز
    رفن ٧ عمج رس ،مومعرتخد ،شردام ،شردپ ،شا هچب ،شنز ،شدوخ ،دروآ شریگ  فصن تفگ یم .دش ملاعا نارحب و میداتسرف نوریب هب یرارطضا یاه رد زا  تفه هرفس اه سکناک زا یرایسب
    تصرف اه یضعب یتح هک دوب دایز ردق نیا هلزلز تدش .دندش توف هناخ نیا رد  یتح سرت زا هک ینزریپ تسد مخز ینابرهم اب و دنا هدماین زونه اهاتسور مدرم  هام نابآ ٢١ اما دنا هدیچ نیس
                    .دننک یراک دندرکن ادیپ  رتشیب لپرس ناتسرامیب رد ار هلزلز .درک یم نامسناپ ار دنزب فرح تسناوت یمن  هک یزور .تسا هتفرن ناشدای ار
    مه یمخز ٢٠ زا رتشیب و میداد هتشک ٢١ نلاا ات :تفگ یم و هتشاد راوناخ ٥٥ ناشیاتسور  نامودصم و دندرک یم هیوم اه هزانج رانک نانز ،دید دش یم یرگید یاج ره زا  لثم ناشیارب ادص .دیزرل هاشنامرک
    هاشنامرک هب ار اه ضیرم .میدروآ نوریب ار اه هزانج .میدرک ار راک همه نامدوخ .میتشاد  و درد زا هکوش دندوب کدوک هک ناشیاه یلیخ و دندوب هتسشن هشوگ هب هشوگ  شیپ لاس یس هک دوب یشرغ نامه
    رتدرس هجرد هد اوه هکدوب نیا لثم هلزلز زا دعب اما هدرس یلیخ باهذ تشد .میداتسرف  شتروص مامت دوب شردپ لغب اهاط .دندرک یم هاگن ور هبور هب هریخ طقف سرت  یادص ،دندوب هدینش اهراب و اهراب
    اه هزانج .میتشاد لیب کی .میدروآ نوریب ار اه هزانج ات دیشک لوط تعاس دنچ .دوب هدش  شدوخ نامشچ هب و دنک رارف هلزلز زا دوب هتسناوتن شگرزبردام اب ،دوب ینوخ  ات دنتخیر یم ورف هک ییاه بمب
         .تسا هدنام یقاب هزانج دنچ مه زونه .میدرک کاخ حبص مه ار  شردپ و دوب دابآ دمحا هلحم ناش هناخ ،هداد ناج شگرزبردام هک دوب هدید  ناشنس هک اهنآ .دنریگب ار ناشناج
    راک مدرم دوخ .دنراد بوخ یلیخ هطبار و دنتسه مه اب نیشن ینس و هعیش یاهاتسور  مه هظحل نامه یتح .تسا هدنامن یقاب ناش هناخ زا یزیچ چیه تفگ یم  ٢١ دیسر یم گنج یاهزور ندید هب
    ینزریپ .دنتشاد هزانج عییشت زور نامه اهاتسور همه ابیرقت و دندوب هداد ماجنا ار تاجن  باهذ تشد زا و دوب هتسکش شرس هک یدرم ،دندز یم رداچ زا فرح اه مدآ  ٤٨ و ٢١ تعاس رس تسرد هام نابآ
    ،میراد نان هن ،میراد بآ هن :دلان یم هچ مهف یم هتسکش اپ و تسد و دنز یم فرح یدرک  ریز مدرم زونه و دنا هدش بیرخت دصرد ٩٠ ام یاهاتسور تفگ یم دوب هدمآ  گنج هرابود زاب دندرک رکف هقیقد
       .مکنایگ هیایکش ناملد ؟نامکمک دنیآ یمن ارچ ؟هیچ شتمکح .میراد چیه هن  هب رمحا للاه تیعمج یاهرتپوک یله اب هدنامیقاب نامودصم دش رارق .دنراوآ  دهاوخ یم و هدمآ نمشد ،هدش
    فرح هلزلز زا کانسرت لتاق کی لثم و دندوب لیاق یناسنا تیوه هلزلز یارب همه  تمس هب همه دیخرچ ناهد هب ناهد هک ربخ نیا و دنوش لقتنم هاشنامرک  دندرک رکف .دنک یکی ار نامز و نیمز
    یروفیس کیئوک رد هک یمیرک قیفوت .تسا هتشادن یمحر چیه هک یلتاق ،دندز یم  هقیقد جنپ هلصاف هب اهرتپوک یله .دش هدنز هزات دیما کی و دندمآ نمچ نیمز  دننیب یم نامسآ رد هک یخرس نیا
    نوریب حبص ات همه و هدنامن راوآ ریز یدرف اهاتسور رد :تفگ یم ،تسا رادبوچ .دندرک یم راوس ار نامودصم و یلاخ وتپ و نان و بآ دنتسشن یم  تسا ییایمیش یاه بمب نامه زا
    ،درکن محر ام هب هلزلز .میا هدروآ نوریب لاح هب ات هزانج ١٥٠ اه کیئوک رد .دندش هدروآ  هشوگ .دوب هتشذگ هاشنامرک هلزلز زا تعاس ١٢ لااح و دوب هقیقد ٩:٤٨ تعاس  ناشرس رب تحاقو اب اه لاس نآ هک
               .تسا هتسشن هایس کاخ هب باهذ تشد  هزانج وتپ ریز شرانک و دوب هتسشن ناتسرامیب تخت یور یدرم ناتسرامیب طایح  دوب هتفرگ شرهق ییاج ،دوب هتفرگ شرهق نیمز ،اما دوبن گنج راب نیا .دش یم هتخیر
    ناشتسد درم دنچ فرط نآ ،دوبن تخس لاصا مه رگید هزانج عییشت کی هب ندیسر  شیارب ییان چیه و درک یم هاگن نیمز هب طقف و دوب هدش هکوش ،دوب شکچوک رسپ  و دیزرل هاشنامرک .دوب هدمآ شناج هب قمر لاس یس زا دعب هزات هک ییاج ،دیابن هک
    زا حبص ات هک دنناوخ یم یا هزانج٢٦ یارب تیم زامن و دنا هدرک هقلح ناشیولج ار  و هکوش هک کچوک نارتخد فلاخ رب اه هچبرسپ .دوبن مک ریواصت نیا زا ،دوب هدنامن  هدیدغاد ،هراوآ دش ناشمسا دندنام هک اهنآ و دندش راوآ شبیجن مدرم رس رب اه هناخ
    نویش و دوب هداتسیا شزیزع ٧ روگ یلااب هلاس ١٦ ملسم .دندوب هدروآرد راوآ ریز  بای هدنز یاه گس و رتپوک یله ندید اب دوب هتفر ناشدای یگچب زا لکش ره هدز تهب  درُک تهبا مامت تساوخ یم هلزلز .دوب هدش اه لاس نآ هک روط نامه هتسکش لد و
    ،هدنامن یقاب زیچ چیه ناش هناخ زا و تسا باهذ بارس یاتسور لها ،درک یم  یاه تنطیش یارب یتصرف و دندوب هداتفا ادج هلزلز زا یا هظحل رمحا للاه تیعمج  .دوب درد شمامت دمآ کانسرت بش نآ یادرف هک یحبص اما دشن هک دربب ار ناشندوب
    روطچ درد نیبب یدینش یمن مه ار ملسم یادص یداع زور تفگ یم میارب شتسود  راب نیا و میوش رتپوک یله راوس هک میدرک ادیپ ار تصرف نیا هرابود .دنتشاد هناگچب  ندینش و ندید یارب تسا تهب زا راشرس شلات کی اهنت دیناوخ یم ریز رد هک یتیاور
                      ؟هدروآ شداد هب  یلااب زا ابیرقت .دوب هدش دراو اهاتسور هب هک دوب یبیسآ ندز نیمخت نلاوئسم دصق  یاهاتسور و باهذ لپرس مدرم رس رب شندمآ زا دعب تعاس ٢٤ ات هلزلز نیا هچنآ
    ندیگنج یان هیقب اما ،دنرادن تبحص یان یتح دنراد یتوف دنچ هک ییاه هداوناخ  هلصاف نآ زا یتح هک دوب هدید بیسآ یدج ردق نآ اج همه و میتشذگ اتسور ٣٠ .رتشیب هن و رتمک هن یتیاور ،نیمه .دروآ شفارطا
    هدش مهم همه یارب رداچ ناتساد لااح یزیچ ره زا رتشیب ،دنراد ار رداچ یارب  تیعمج یاهرداچ ندید درک یم هجوت بلج یلیخ هک یا هتکن و دوب ندید لباق مه  رتمولیک ٥٠٠ نارهت یوت ،مدیزرل مه نم ،دیزرل هنایمرواخ فصن ٢١:٤٨ تعاس In touch with Iranian diversity
    .دندز یم باهذ تشد زوس ناوختسا یامرس زا فرح و دندرک یم رکف بش هب .دوب  هلصافلاب باهذ لپرس رد صوصخ هب مدرم هک دوب یترفاسم یاهرداچ و رمحا للاه  مه تشپ یاهربخ هب هک ممشچ و دروخ زیر ناکت کی ما هناخ هاشنامرک زا رترود
    یدایز درد نابزیم اهاتسور رگید لثم نسح کیئوک ،دندوبن مک اهاتسور یاه ناتساد   .دندوب هدرک اپرب هلزلز زا دعب  .مناسرب هلزلز هب ار مدوخ و منک هلاک و لاش دیاب هک مدرک رکف داتفا یرتشیر ٧ هلزلز
    رود شلغب یوت زا هیناث کی یتح شا هلاس هس رهاوخ هک دوب یا هچب رتخد لاآ .دوب  هب ردق نامه رهش .دندوب هدش رتشیب اه یگتفشآ ،دیسر نیمز هب هرابود هک نامیاپ  رواپ هک مدرک رکف نیا هب ،یکاروخ ای مرادرب مرگ سابل دیاب هک مدرکن رکف نیا هب
    زا گرزبردام میحرت مسارم طسو بشید ار ناشرهاوخ و ردام اهرتخد ،دش یمن  همه زا کاخ .دشاب هدش شثعاب دناوت یم یرتشیر تفه هلزلز کی هک دوب هتخیر مه  بل دوب قارع هلزلز زکرم اعقاو رگا هک دشاب مهارمه دیاب تروپساپ و لیابوم ،کناب
    ندز فرح لاح یتح درد زا هکوش ود ره و هتخاب هلزلز لوغ هب ناش هتفر تسد  تایلمع لوغشم مه زونه مدرم اب هارمه تاجن و دادما یاهورین .دوب دنلب اه هبارخ  همانزور ساکع ،مدش همانزور یهار و متشادرب ار اه نیمه .دنامن هلاک یب مرس زرم
    و هداد تسد زا ار شهام لثم هلاس هد رسپ هک دز یم نویش یرگید ردام .دنتشادن  یلت زج یدلاوف هلحم لک زا .دنتشاد ار یبارخ نیرتشیب رهم نکسم و یدلاوف .دندوب  شیپ و سپ فرح یب هک دیسر ریبدرس و ریبد زا نتفرگ هزاجا هب راک و دوب هدیسر مه
         .دوب ایند راک نیرت تخس مغ نودب هدش راوآ هناخ کی ندرک ادیپ  یارب دندرک یم سامتلا طقف و دندوب هدیسرت همه مدرم .دوب هدنامن یقاب کاخ زا  دوب حبص٥ تعاس زاورپ نیتسخن .دیهدب ماجنا دیناد یم حلاص یراک ره دنتفگ
    رهم نکسم .میتشگرب باهذ  لپرس هب هک دوب هداد تسد زا ار شقمر رگید باتفآ  رد اه یلحم هتفگ هب ،دندوب هدش رقتسم رهش هشوگ راهچ رد مدرم رتشیب .کمک  .میسر یم رتدوز میورب نیشام اب رگا هک میدرک باتک و باسح نامدوخ شیپ و
    .دوب هدش عورش لوا زور نامه زا یرهم نکسم یاهاوعد ،دوب رهش یادتبا نامه  ود و یراتکه ٥٤ و یگنهرف ثاریم ،یماظتنا یورین کرهش ،ولیس رانک راب هرت نادیم  هدنام تعاس دنچ هاشنامرک ات هک نیا باتک و باسح هب میداتفا و میتفرگ سناژآ
    زا هک داد ناشن ار اه کولب زا یکی هبارخ تسد اب و داتسیا نیبرود یولج یدرم  ناشرد همه دندوب هدشن بارخ هک مه ییاه تکرامرپوس .لانیمرت و هاپس رانک کراپ  نیا و هدش رفن دنچ نلاا اه هتشک هک رفن ود ام یلاو و لوه لایخ یب هدننار .تسا
    هظحل زا یودهم تمشح تمس نآ و دوب هدروآ نوریب ار شزیزع هس هزانج شلخاد  دنتشاد هزاغم رد هک ییاهزیچ مامت یشورف ینیریش دنچ دنتفگ یم مدرم ،دندوب هتسب  زا تشگرب هار رد شیپ زور ود هک تشاد ار شناوج تسود هصغ زونه اه فرح
    هلپ هار رد ،تفر قرب .مه هب تخیر نامتخاس هنب و راب لاک« :تفگ یم نامیارب هلزلز  شخپ ریش و امرخ و نان مه رمحا للاه تیعمج و دنا هدرک میسقت مدرم نیب ار  میدوب هدیسرن هواس هب و دوب هداد ناج و هدرک فداصت هداج یوت نیعبرا مسارم
    یمخز هن اه نامتخاس لخاد ام .مییاجنیا هک تسا لاس ٦ .مه یور دنتخیر همه  :دندز یم دایرف طقف فده نودب و دندوب هدش عمج کراپ رانک مدرم .تسا هدرک  هاشنامرک ات و هدننار دش ام ساکع و دیآ یم شباوخ هک درک فارتعا هناقداص هک
    و هداتسیا یسک تمس نآ رت فرط نآ مدق دنچ اقیقد اما ».یتوف هن و میتشاد  بآ هن« ،داد یا« ».دنراوآ ریز همه منازیزع« ».میدش ناریو همه ،یتخبدب ،راوآ«  نیا هب مه اب و مدرک یم کچ ار رابخا میاد بقع یلدنص یور ،میدمآ زاگ تخت
    یاه هناخ نتشادن ای نتشاد هتشک یاوعد نیا زاریغ هب .دنا هتشاد هتشک هک دیوگ یم   .»تسه قرب هن ،تسه  هب ار نامدوخ و میوش لایخ یب ار هدوب قارع هلزلز زکرم هک نیا هک میدیسر هجیتن
    ندید اب مدرم و دوب هتفرگ لااب یباسح مه اج نآ رداچ نتفرگ یاوعد رازاب رهم نکسم  نامدوخ ام« :تشاد تردق هلزلز زا ناشسرت هزادنا هب یگنشت و یگنسرگ زا سرت .میناسرب باهذ لپرس
    نلاوئسم نیا دز یم داد یکی .دندرب یم موجه نآ هب دنشاب هتشاد مرآ هک ینیشام ره  رکف میاه هچب هب منک یم سامتلا مراد رداچ هناد کی یارب .میراد رورغ ،میدرم  نابایخ هشوگ ،هدیسرت و دوب رادیب رهش .میدش هاشنامرک دراو حبص جنپ تعاس
    ره ،دنکن درد ناشتسد تفگ یم ینز رگید هشوگ و دنرادن مه ار کی هرمن تقایل  هک ام ؟هتخس ردق هچ باهذ لپرس ناتسمز یامرس لمحت دیناد یمن امش .منک یم  هک دش یم ادیپ یا هناخ کوت و کت و یترفاسم یاهرداچ زا دوب رپ اه کراپ یوت و
                      .دندرک دش یراک  نانمشد هلولگ یولج ار نام هنیس گنج نامز .مینطو نیمه یارب ،میتسین نمشد  دش رارق و مدز فرح هاشنامرک رمحا للاه تیعمج سیئر اب .دشابن نشور شغارچ
    میتفر نابایخ رانک هدش بارخ یاه تکرامرپوس زا یکی غارس هب ناساکع و ناراگنربخ اب  هدنام راوآ ریز زونه هک مهدب ناشن هزانج تهب رهم نکسم میورب ایب .میتشاذگ  زابرس کی زا .دنتسرفب لپرس هب ار ام نیشام کی اب اج نآ زا و میورب تیعمج هب
    کیک دنچ درک زاب ار رد مینامهم هک نیا یاوه هب ،دوب هداتسیا شرانک شبحاص هک ».بشید دش رپ رپ ممشچ یولج مدلاوا ؟میسرتب هچ زا ؟میراد رتلااب گرم زا .تسا  حبص هک دندوب هدرک گنهامه مه اب هنابش .دش ام هارمه مه وا و میدیسرپ سردآ
    و درک هلاچم ار اه سانکسا ،میداد شتسد هب ار لوپ روز هب و متشادرب هویم بآ و  ینیشام لابند هب هک تخادنا نامرس هب ار رکف نیا اهاتسور یلااب هتعاس مین تشگ  یلصا یاه نادیم زا یکی نازابرس هیقب اب ناشرارق و دنورب هدز هلزلز قطانم تمس هب
    رمحا للاه تیعمج نامتخاس تمس هب .تسشن تشادن دوجو رگید هک یلخد تشپ  بلطواد دوب لپرس یاه یلحم زا هک یناوجرسپ .دربب اهاتسور هب ار ام هک میشاب  شلد رتشیب .دنیوگ یم همه هک دشابن یردقنآ بیسآ هک دوب راودیما .دوب هاشنامرک
    عطق زونه رهش بآ و قرب .مینک ادیپ ناکسا یارب ییاج دیاش ات میتفر باهذ لپرس  کمک ،هلزلز زا دعب هلصافلاب اینرهاط تیانع .میداتفا هار و دش اهاتسور هب ام ندرب  نیا و میا هداتفا هار نارهت زا هک درک رکشت ام زا یلک و دشاب روطنیا تساوخ یم
                 .دوبن یزیچ رگید نامتخاس رد ،دوب  شوگ هب ار نم مدرم داد تسا رارق مه امش تفگ یم ،هدرک عورش ار مدرم هب ندرک  نآ همه دشاب یربخ للا منابز رگا هک میا هدناسر ناشرهش هب ار نامدوخ حبص تقو
    یارب یلحم باهذ لپرس هدش بارخ ناتسرامیب طایح هشوگ ،دوب هدش بش رگید  ناتسبد کی رانک زا .مربب ار امش دیتساوخ هک اج ره مراد هفیظو دیناسرب همه  نآ زا رت یدج یلیخ ناتساد و میدیسر هاشنامرک رمحا للاه تیعمج هب .دننادب ار
    تشادهب ترازو سنلاوبمآ سوبوتا زا میراد هزاجا هک هناهب نیا هب .دش نامرارقتسا  دیاب نلاا دوب زور هلزلز رگا منک یم رکف و هدش بارخ لماک هک میرذگ یم رهش رد  هب و دندوب هتفر هدز هلزلز قطانم هب همه اه نیشام .میدوب هدرک نامگ هک دوب یزیچ
    تیاهنرد و مینک هدافتسا دندوب هدش یلاخ رگید هک نامیاه یرتاب ندرک ژراش یارب  تیانع میدش کیدزن هک اهاتسور هب ؟دندروآ یم نوریب شراوآ ریز زا هچب هزانج دنچ  اوه .میدروآرد هاشنامرک هاگدورف زا رس باهذ لپرس هب ندیسر هار نیرت کیدزن لابند
    هلان یادص .درک دوبان ار دوب هدنامیقاب اه یرتاب زا هک مه یردق نامه قرب ناسون  ،نسح ،دیجم ،یروفیس .میراد کیئوک دنچ اج نیا :داد حیضوت اهاتسور دروم رد  ود زا دعب هرخلااب ،دیسر یمن رظن هب هداس لاصا شندرک لمحت هک دوب درس ردق نآ Vol. 25 / No. 1492 - Friday, Mar 23, 2018
    تسد هلزلز بیجع سرت .دندوبن رادرب تسد زونه اه هزرل سپ ،دمآ یم مه زونه  لوح ،متسه نابهگن هاپس یاه تکرش زا یکی رد نم .دوب اج نآ اه یبارخ نیرتشیب  ،دیسر نامداد هب تاجن و دادما نامزاس سیئر ،هاگدورف رد یولج ندیزرل تعاس
    هناخ کیدزن یتح دوب هدنام ملاس ناش هناخ هک اهنآ،دوب هتشادنرب سک چیه رس زا  هشیمه لثم مدرک رکف ،دروخ ناکت نیشام هک مدوب نیشام یوت ٩ تعاس شوح و  یرتپوک یله هب ار مدوخ مناوت یم هک روج ره تفگ و داد ار مباوج سامت نیلوا اب
    یاهدایرف اب طقف توکس .دندوب هتسشن نابایخ رانک نوریب و دندش یمن مه  هک دندیدنخ ،مدز گنز هناخ هب .دوبن یزیچ اما متخادنا رون ،تسا یزیچ یناویح  هارمه .میدیسر و میتسناوت هک هتبلا هک .تسا ندیرپ هدامآ و هدش نشور هک مناسرب
    هب ار ناشدوخ ضیرم کی اب نانز قوب هک ییاه نیشام ای هزرل سپ ره زا دعب مدرم  مه هب نامز و نیمز ،هقیقد ٤٠ زا دعب .دندوب هدیمهف اه یضعب اما ؟دوب اجک هلزلز  و تاجن و دادما نامزاس سیئر یمیلس ،روشک نارحب تیریدم داتس سیئر راجن اب
    مدوب هدید حبص هک ییاه هزانج مامت هب .تسکش یم دندناسر یم ییارحص ناتسرامیب  لک .هشن ناشیزیچ مدرم ،هللا ای مدز یم داد طقف ،دوب هیناث هد دیاش ،دش هتخود  هب هاشنامرک هاگدورف زا ٦:٥٩ تعاس اقیقد رمحا للاه تیعمج لکریبد نویدمحم
    اذغ و رداچ سامتلا بیجن هک یمدرم هب و جاو و جاه یاه هچب هب ،مدرک یم رکف  ،دوب هدش زمرق رهش یلااب .مدرک هاگن هک ار باهذ لپرس .دوب کاخ لماک هقطنم  و دوب بوخ رهش لاح مدرک هاگن ار هاشنامرک هک لااب زا .میدیرپ باهذ لپرس تمس
    اج نیمه یارب رگم میدرک لمحت زورما هک ییامرگ نیا مدرک یم رکف نیا هب ،دندرک یم  .دوب کانسرت زیچ همه مداتفا هار و مدرک نشور هک ار نیشام .دوب کانتشحو یلیخ  لهچ .دوب لطاب ملایخ اما .دشاب هدرواین نامرس ییلاب دیاش هلزلز هک دش شوخ ملد
    بشما اه هچب هک مدرک یم رکف نیا هب ؟سپ هدمآ اجک زا بیجع یامرس نیا ؟دوبن  لت کی طقف .دنتشادن دوجو لاصا مدوب هدش در ناشرانک زا بورغ هک ییاهاتسور  دوب هدادن ناشناما هلزلز هک میتشذگ یم ییاهاتسور یلااب زا هناد هب هناد دعب هقیقد 8
         .راگنا مدش یم هلاچم درد نیا زا امرس زا رتشیب و دننز یم خی اج نیا  .دوب هدش بیرخت لماک ،یرباج مسا هب تسا ییاتسور کی .دوب هدنام یقاب کاخ .دنود یم رو نآ و رو نیا هب لصأتسم هک دید ار یمدرم دش یم مه لااب نآ زا یتح و
                            :داد باوج مدیسرپ هک مدرم لغش زا .دوبن رگید اما بش ،دوب متفر یم هک بورغ
                    مزیزع تسکش ناملد *  .تسا فیدر شیبامک یگدنز عاضوا .دنتسه رادماد و زرواشک اج نیا مدرم رتشیب  میاپ و میتسشن نیمز یور باهذ لپرس نمچ نیمز رد تشه هب هدنام هقیقد راهچ
                    ]زورما دنورهش همانزور[  .تسا تلم ود و داتفه دنه دنیوگب دیاش .تسا لوصحم نیرت یلصا ترذ و مدنگ  ضحم هب و دندوب هدیسرت مدرم .دش راوه مرس یور هلزلز دیسر نمچ یور هب هک
                                                    زونه .دندروآ موجه ام تمس هب دندش یم هدایپ رتپوک یله زا هک ینلاوئسم ندید
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13