Page 7 - 1492
P. 7

‹
                                                                        تسایس
         ناریا رد یشاحف و تنوشخ خرن شیازفا                           تردق یبایزاب یاتسار رد یو یزوریپ و دنک یم هدامآ دنفسا 27 هبنشکی زور
   7                                                                    .دشاب یم صخشم لبق زا روشک نیا
                                                    یللملا نیب و یی هقطنم ،یلم یاه شنت و نارحب نوناک نانچ مه هنایمرواخ
    1397 فروردین 3 هعمج - 1492 هرامش / 25 لاس                  نایب اب مرج سانشراک کی  ار اه هاگن هک تسا یناهج و یی هقطنم تامداصت زکرم نانچ مه هیروس
                                                    تاعزانم دیدشت هقطنم نیا یارب پمارت دیدج یژتارتسا اب و دوب لاس نیا رد
               روشک رو یشاحن هب طوبیم یراضق یاه هدندیپ شرازنا
                                                    نارحب .دسر یم رظن هب ریذپان بانتجا هقطنم نیا رد تردق علاضا نیب

                                                    یلصا نارگیزاب نونکا مه شعاد تسکش اب و تسا هدرک فوطعم دوخ هب
                                          نیهوت هتشذگرد هکنیا
                                                    ،دیدج تیعضو گرزب ینابرق دیاش اما .دنا هدرک ییارآ فص مه لباقم رد
                                                  زج
                                          عوقولاریثک
                                               مئارج
                                                    یاه یجرخ هصاخ لیلد هب یناهج هعماج توکس رد هک دشاب نمی عوضوم
                                          هنافساتم
                                              :تفگ
                                                 ،دوبن
                                                    صوصخ هب و مدرم ،روشک نیا زا لیئارسا و برغ هبناجکی تیامح و ناتسبرع
                                          روشک طاقن رثکا رد نونکا
                                                    یرامیب و یگنسرگ رد یگنج تافلت زا رتلااب هدز متام نیمزرس نیا ناکدوک
                                          یرایسب ییاضق یاه هدنورپ
                                          مدع و یشاحف لیلد هب
                                                    تلود زا یو قلطم تیامح و اکیرمآ رد پمارت روهظ .دنهد یم ناج مارآ
                                          لیکشت تینابصع لرتنک
                                                    ،تینما یاروش یاه همانعطق ضقن رد یتح هک "وهایناتن نیماینب" یارگتسار
                                               .تسا هدش  مارآ هناراکایر گنج کی و لماک هرصاحم کی هبناج همه یاه میرحت لیلد هب
                                          ،انلیا راگنربخ شرازگ هب  دیاش ،درک دعاقتم سدقملا تیب هب روشک نیا ترافس لاقتنا هب ار پمارت
                                          یقداص دمحمریم نیسح  تلود و هتسب ار نیطسلف و لیئارسا نیب حلص هدنورپ ینلاوط هرود کی یارب
                                          انلیا راگنربخ اب وگو تفگ رد  شبنج ریگرد ناریا نیب ی هعزانم .دشاب هدرک ینابرق دواد دبعم رد ار هللا مار
                                          مرج عوقو شیازفا هرابرد  عبت هب و ناتسبرع اب یتیسنج یواست و یدازآ ،راک ،نان یارب یضارتعا یاه
                                          رد هژیو هب اهناتسا یخرب رد  هب هیکرت هک دوش یم دیدشت زور هب زور یطیارش رد نانآ یی هقطنم نیدحتم
                                          زا هدافتسا شیازفا و ملایا  هب روشک نیا یسایس راتخاس رییغت تهج زین ار "ناغودرا بیط بجر" یربهر
                                          مئارج باکترا یارب حلاس  هیروس یلم تیمکاح لماک ضقن رد "نیرفع" هقطنم هب هناراکتیانج مجاهت
                                          ره یلک روط هب :تفگ  شیازفا ینازیم هب هنایمرواخ یاه نارحب عیمجت و اهدرد .تسا هدرک راداو
                                          قافتا یا هقطنم رد هک یمرج  رد هک تفرگ غارس ناوت یم ار هقطنم نیا رد یروشک رتمک هک تسا هتفای
                                          یرس کی زا یشان ،دتفا یم  نامیپ مه زا رطق لاس نیا رد هک ییاج ات دشاب هتشاد رارق یداع تیعضو
                                          ندوب و تساز مرج لماوع زا          .دش نارحب کی دراو و هدنار نمشد تیعقوم هب زین ناتسبرع یدنبهورگ
                                          نآ ققحت ثعاب لماوع نآ  کی هرک هریزج هبش نارحب و نیچ کینومژه تردق تیعقوم رد ایسآ قرش
                                              .دوش یم مئارج  هدش بجوم ار کیتلپوئژ و یسایس ،یداصتقا یاه یگدیچیپ زا هعومجم
      هب تسد یکچوک عازن و یریگرد ره رد مدرم ات دوش ماجنا دیاب  لیلاد ؛تسا نکمم مرج ره هب باکترا یارب هکنیا نایب اب وا  یلاح رد .تسا هدرک بلج دوخ هب ار کیتنلاتآ یوس ود نابیقر هاگن هک تسا
                       .دنوشن هحلسا  مئارج نیا شیازفا رد :درک ناشنرطاخ ،دشاب هتشاد دوجو یفلتخم  تیدودحم وغل دنفسا 2۰ هبنشکی زور رد نیچ قلخ هرگنک نیمهدزای رد هک
      :تفگ زین یدرف یاه عازن یاه شیازفا صوصخ رد نینچمه وا  یارب مدرم ییاناوت مدع هلئسم لتق و حرج و برض دننام نشخ  دسر یم رظن هب دیسر بیوصت هب عطاق تیرثکا اب یروهمج تسایر یی هرود
      لماش مئارج زا ییلااب دصرد فلتخم یاه ناتسا رد هنافساتم  تاعوضوم نیرتمهم زا یکی هک تسا یریگرد نامز رد مشخ راهم  تسا ههجاوم درز یاهدژا روهظون تردق اب هک تبسن نامه هب دیاب ناهج هک
      مئارج رامآ یتقو شیپ لاس دنچ هک یلاح رد ،دوش یم اه یشاحف  تسا یگداوناخ و یداصتقا تلاکشم دننام لماوع هیقب رانک رد  .دنیایب رانک مه "گنیپ نیج یش" یربهر کیتامزیراک شقن اب یرتشیب نامز ات
      و دوبن عوقولاریثک مئارج زج نیهوت ،میدرک یم یسررب ار یرفیک  هنوگ نیا زورب ثعاب و دنک کمک مدرم یگتفشآرب هب دناوت یم هک  نیب هزوح رد روشک نیا رتشیب شقن یافیا دروم رد نیچ ربهر دیدج تاراهظا
      لرتنک ار دوخ تینابصع رتمک یلیخ مدرم هک تسا نیا زا یشان نیا            .دوش مئارج  داصتقا نیمود هک دوب یرادشه گنز یدلایم 2۰۱۸ لاس هناتسآ رد یللملا
      یندب ،یظفل یریگرد هب رجنم اهنآ تینابصع دوز یلیخ و دننک یم  تسا نیا ام روشک رد مهم هتکن :درک دیکات مرج سانشراک نیا  تازاوم هب دنک یم هدامآ لوا هبتر بسک یارب ار دوخ هک نانچ مه ناهج
  In touch with Iranian diversity
      .تسا دیازت و شیازفا هب ور دراوم نیا همه و دوش یم هناحلسم و  رد هروک زا دوز رایسب و دنرادن ار مشخ لرتنک ییاناوت مدرم هک  بوچراچ یرت هدننک نییعت شقن ات دراد دصق دوخ یماظن هجدوب شیازفا
      میتسه دهاش دراوم یخرب رد هنافساتم هکنیا نایب اب نادقوقح نیا             .دنور یم  نیا نابیقر یارب ،دنک یزاب کیتلپوئژ – کیمونوکاوئژ هزوح رد تردق نزاوت
      دراوم نیا زا :تفگ ،دوش یم لتق ثعاب کراپ یاج رس رب اوعد هک  ،تسا هدش نییعت شیپ زا اه لتق زا یمک دصرد هکنیا نایب اب یو  هتشذگ لاس کی لوط رد هرک هریزج هبش نارحب اما .دروآ رد ادص هب روشک
      نینچ دهاش ام یروشک رتمک رد و دوش یم هدید دایز ام روشک رد  اب دتفا یم قافتا هک ییاه لتق زا یمک دصرد :درک ناشنرطاخ  یساملپید اب یمتا تاحیلست دربراک لامتحا و گنج هناتسآ هب ندیسر زرم زا
      و یقوقح ،یسانشناور قیقد یاه یسررب دیاب .میتسه ییاهراتفر  هجیتن رد اه نآ رتشیب و تسا هدش نییعت شیپ زا یزیر همانرب  یارب ،یماظن تینوصم زرم هب یبایتسد زا دعب "نوا گنوج میک" هناکریز
      اهراتفر عون نیا رد رثوم لماوع ییاسانش اب ات دوش یسانش هعماج  دوش یم مشخ زورب بجوم هک تسا ینآ یاه تینابصع و یریگرد  نیا دیاش و تسا هدیسر حلص ققحت زرم هب زورما هحلاصم دنور یایحا
            .مینک فرطرب ار تلاضعم نیا میناوتب رتعیرس  دریگ تروص یقیمع رایسب یگنهرف راک تهج نیا زا دیاب نیاربانب و  دون لاس لوط مامت رد یناهج یاهدادخر تبثم یاه هناشن دودحم زا یکی
      نیا زورب رد زین روشک رب مکاح نشخ وج هکنیا نایب اب یقداص         .دوش لرتنک هلئسم نیا ات  دشاب یم نآ دهاش ناهج هچنآ نونکا مه .دیآ باسح هب یسمش شش و
      یخرب نایم یتقو :درک ناشنرطاخ ،تسا رثوم مدرم فرط زا اهراتفر  یخرب رد لتق زورب لماوع زا رگید یکی نینچمه :درک دیکات یقداص  و دراذگ یم ثاریم هب دیدج لاس یارب هنهک لاس هک تسا یی هعجاف ریوصت
      تقد اهنآ زا یخرب و دتفا یم قافتا یظفل یاه یریگرد نلاوئسم  یسرتسد یتقو .تسا حلاس هب مدرم ناسآ یسرتسد اه ناتسا زا  خیرات یارب دوخ زا یرتروطق هدنورپ هدنیآ لاس رد موش ثاریم نیا هناتخبروش
      ،دنریگ یم راک هب دوخ نافلاخم هرابرد هک یتایبدا نیا ؛دننک یمن  زین ینامسج تامدص و لتق ققحت ناکما ،دشاب رت ناسآ حلاس هب  جنرطش نیا رد هک یروشک ره لیلد نیمه هب و تشاذگ دهاوخ راگدای هب
            .دوش مکاح هعماج رد نشخ وج ات هدش ثعاب  حلاس هب مدرم یسرتسد یولج دیاب نیاربانب .دش دهاوخ رتشیب      .دزادرپب ینیگنس یاه هنیزه دیاب دنک یهابتشا نیرتکچوک یسایس
                          ]انلیا[  مزلا یگنهرف راک و اه شزومآ زین رگید یوس زا دوش هتفرگ زین                                 96/۱2/23                                               یلیلخ روصنم           یدراک اﺿردمحم

                                                   ﻪﻤﯿﺑ رﻮﻣا رواﺸﻣ   ﻪﻤﯿﺑ رﻮﻣا رواﺸﻣ
                                                   یراﺬﮔ ﻪیاﻣﴎ و    یراﺬﮔ ﻪیاﻣﴎ و
                                                              ﻪﺑﺮﺠﺗ اﻬﻟاﺳ اﺑ
                                                    ﻪﺑﺮﺠﺗ لاﺳ ٣٠ اﺑ  envoierfs@gmail.com
           یزرا یاه هﻟاوح تخادرپ…
                                                  mansour@muneris.com
    Vol. 25 / No. 1492 - Friday, Mar 23, 2018 اداناک ﻞخاد یکناب نیب یاه هﻟاوح…          77۸-۸9۸-32۰2     77۸-37۸-5۶3۶  رمع همیب
                                                             www.envoier.com
                                                   www.muneris.com
         (Bank Draft( ینیمﻀت کﭼ…
                                                     :هایمه
                                                                :هایمه

                                                      :لماش ام یراذگ هرامیس د همیب تامدخ
      RBC EXPRESS…

                                                                   نکسم ماو همیب
                                                          نیدلاو یارب هﮋیو دیداور و یترفاسم همیب
                                                         یهورگ و یﺼخش یکشزﭙنادند و ینامرد همیب
   7                                                    نامرد تخس یاه یرامیب و یگداتفا راک زا همیب

                                                          ناتنادنزرف و دوخ یارب یلیﺼحت زادنا سپ
      ۶۰۴-۹۸۰-۹۹۷۷                                                  یﺼخش یگتسشنزاب زادنا سپ
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12