Page 12 - 1444
P. 12

زا ییاه هناشن دناوت یم ،دنتسین رگیدمه ناوخ مه هک  اه تقو یلیخ :تساجک زا شا یتنترنیا سردآ و عبنم – ۲
         .دشاب ناتیور شیپ بلطم ندوب یغورد  نیا هک هدشن هتشون یلو ،گبرمولب عبنم هدش هتشون
    ،اه هناسر یماتم :دینک هعجارم مه اه هتشون رگید هب – ۷  ،تسین یناهج فورعم یرازگبرخ کی ،ماک تاد گربوملب  اداناک یاهربخ هدیزگ
    کی رگا یتح .دنراد ار ناشدوخ یراک لوصا و کبس  اه مسا .تسا یلعج تیاس بو کی ،ام تاد گبرمولب هکلب                          12
    هورگ کی ماظن زا مه زاب ،دشاب یعقاو و یقیقح بلطم  .تساجک برخ یعقاو عبنم دینک هاگن ،دینکن رواب ار
    تفایرد یارب .هدیسر ماش تسدب و هتشذگ هناسر ای و  کنیلرپیاه یواح رگا صوصخب ،درادن یعبنم یا هتشون رگا
    زا و عونتم ،دینکن هیکت هورگ ای و هناسر کی هب ،برخ  ،رگید هتشون کی نورد تنشون کی ندرک کنیل( تسین یلعج ربخ ییاسانش هار هدزیس :تاباختنا
    ار اه تیاور دیناوتب ات دیناوخب ار بلاطم فلتخم یاهاج  هدید رگید یگنر اب اه ترابع و تمالک یخرب لکش نیدب
              .دینک هسیاقم مه اب  رگید بلاطم دراو ناوت یم ،اهنآ رب کیلک اب و دنوش یم دش لئاق توافت یتنرتنیا یاه غورد و یقیقح یاهربخ نیبام دوش یم روطچ ،یناتسا تاباختنا یورردور
    هک یا هتشون لک دیاش ،یرآ :دشاب یخوش دیاش – ۸  .دینک کش نآ هب ،)دش                                    1396 اردیبهشت 1 هعمج - 1444 هشامش / 24 لاس
    و تسد نیا زا دعب و تسا یخوش کی طقف دیناوخ یم  زکارم رد .دوش یم دانتسا باتک کی هب اه تقو یضعب
    .تسا هدیسر ماش تسدب برخ کی لثم ،ندش تسد نآ  هک دینک هاگن باتک هناخ تیاس بو دننام ییاه هداد
    و تسا نآ تشپ یلیلد ،دناوخ ینم قطنم اب یبلطم رگا  نینچ دیاش ؟تسا هدش شرتنم یباتک نینچ اعقاو ایآ
     .تساه لیلد نیا نیرت یلصا زا یکی ،زنط و یخوش  رگا یلو دشاب هتشاد دوجو ای ،دشاب هتشادن دوجو یباتک
    دیابن ار نیا :تسا ییاهن یضاق هشیمه هدنناوخ – ۹  نینچ لاصا ای دنزب یرگید فرح ای ،دیورب باتک غاسر
    هک تسا بطاخم دقتنم نهذ تیاهنرد هک درک شومارف  هب هتشون کی نداد تبسن .دشابن نآ رد ییاه ترابع
    .دنک در ار هچ و دنک رواب ار یدراوم هچ دریگ یم میمصت .تسین یتخس یلیخ راک ،نارگید
    اب یا هتشون ره اب و دینک تیوقت ار ناتدوخ دقتنم نهذ  ،دراد یا هدنسیون یبلطم ره :تسیک شا هدنسیون – ۳
    کی دنرب هتشون کی نوچ .دیوشب ور هبور دقتنم یدید  ناونع ای تسا هدمآ بلطم یاپ یعقاو مسا کی هاوخ
   .تسین نآ تحص رب لیلد ،هدروخ ار نامزاس ای هورگ ،درف  .تسا بلطم همیمض هورگ ای و تیاس بو ،هناسر کی
    هورگ چیه فرح عیسر دیابن :دینکن دماتعا تحار – ۱۰  نآ یسک هچ دینک هاگن ،دناوخ ینم قطنم اب یبلطم رگا
    زاب رفن کی طسوت یبلطم یتقو .درک رواب ار یا هناسر ای     .تسا هتشون ار
    .هدش دییات وا طسوت یا هنوگ هب تقیقح رد ،دوش یم شرن  لگوگ دننام رگوجتسج یاهروتوم رد ار یماسا دوش یم
     .دینکن ار نارگید غیلبت یناجم و دینکن دماتعا تحار  لوپ و دیناوخ یم ار یناسک هچ بلاطم دینیبب و دیراذگب
    هب دودحم یناوخبرخ :دینک تبحص هیقب اب – ۱۱  یبلاطم ندناوخ لاح رد .تسا هدمآ اجک زا اه هتشون نیا
    یاهدادیور دروم رد .دوش ینم لاتیجید یاه هاگتسد  نامزاس کی ای ،تسا هتشون ار اهنآ نیشام کی هک دیشاب
    .دینک تبحص ورردور ،انشآ و لیماف و تسود اب یگدنز  .دشاب هدرک شخپ ار اهنآ یتینما
    و تسرد رظن هب هارمه نفلت رد هتشون کی دراوم یخرب  ایآ هک دهد یم ناشن یتنترنیا یاهوجو تسج نینچمه  تسد غورد ،یعقاو ربخ یاج هب ات تسا ینکارپ غورد  یاهربخ ناتیارب یمارگلت یاه هورگ و مارگلت پا
    .دنز یم گنل ،دیآ یم نابز هب یتقو یلو ،دسر یم یقطنم  مهتم برخ لعج هب رت شیپ ،هناسر ای و هورگ ،هدنسیون نیا
                                                    .دنهدب بطاخم
    لوق لقن هکنیا یاج هب :دیسرپب ار صصختم کی رظن – ۱۲      .هن هک ای دنا هدش  یتنرتنیا و یعامتجا یاه هکبش نابحاص هتبلا ار اه لورت  نیرت بیرغ و بیجع ؟دنروآ یم ناغمرا هب زیگنا ناجیه
                                                          هظحل رد ار وگم یاهزار و اهویدیو ،اه سکع ،اه هچخیرات
    کی غاسر دوش یم ،دینک رواب ار صصختم کی هب بستنم  ناش هزور ره راک هک یناسک :تاهابتشا عمج یساوح – ۴  یتینما یاه فعض نوچ ،دننک یم راکش دنناوتب ات  ؟دسر یم نات تسدب
                .دیورب صصختم  و اه بوچراهچ ،تسا یا هناسر بلاطم و برخ تنشون
                                                   .دنتسه ناشیاه هکبش
    یخرب فرح هب .تسا یمیلقا تارییغت شلاثم  فلتخم یاهرازفا مرن زا ،دنتسه دلب ار تنشون اه بولسا  و یلعج یاهربخ هدرتسگ جوم نیا یورردور یلو  هرمزور یمرگرس یناب ناگدنهد یار هارمه نفلت رد هچنآ In touch with Iranian diversity
                                                          هنیمز رد تسا یناهج ینارگن کی زا یشخب ،دوش یم
    هجیتن هب زونه نآ دروم رد ملع ،دشاب اهرادمتسایس .دنوشب هابتشا راچد مک بلاطم ات دننک یم هدافتسا
    ایبملک شیتیرب هاگشناد هب سر کی رگا یلو .تسا هدیسرن  و ییلاما یاه طلغ بلغا ،یغورد یاه ناتساد لباقم رد  بطاخم زا ،لبق زا رتشیب اه تکرش نیا ،اه غورد ینوگانوگ  ایبملک شیتیرب و ناریا زا هک ییاه غورد و یلعج یاهربخ
                                               .دشاب بقارم دوخ هک دنهاوخ یم
                                                          و دنوش یم راذگریثات دارفا یار رب ،هسنارف و اکیرما ات دیریگب
    تارییغت ،دینزب رگید برتعم یملع زکرم کی ای )یس یب وی(  .دنا هدشن راک یا هفرح اه تنم و دنراد ینوگانوگ یشراگن  هنیمز نیا رد هناگ هد تسیل کچ کی اریخا کوب سیف .دنهدب رییغت مه ار تاباختنا کی لک هجیتن یتح دناوت یم
    یثحب و هدش تابثا تساه ههد هک تسا یثحبم یمیلقا  دنناوت یم اه نیا ،دیریگب یدج ار بلطم یاه فعض
    نآ راهم یاه هار ینونک تبحص .درادن دوجو شدروم رد  .دنشاب بلطم یاوتحم یتسس زا راکشآ یا هناشن  سترسد رد یلعج برخ ییاسانش رازبا کی و درک شرتنم  غورد هچنآ زا ار یلعج یاهربخ دوش یم روطچ یلو
                                                 .داد رارق دوخ هدننک فصرم
                                                                     ؟درک ازجم ،دیوگ یمن
        .تسا نآ بقاوع اب ییورردور یاه هار ای  ای و سکع نیا ایآ :دینک تقد اهویدیو و اهریوصت هب – ۵
    و اه هلجم کترشم :دینک جرخ لوپ برخ یارب – ۱۳  دیرادن نانیمطا رگا ؟تسا بلطم نیمه هب قلعتم ویدیو  تسرهف هب ،اه هیصوت رگید رانک رد تسیل کچ نیا  اعد سیسنارف پاپ ایآ اکیرما تاباختنا رد هرخلااب هکنیا ای
                                                          تبحص شا هیلع رب ای و دوب هدناوخ پمارت دلانود ناج هب
                                              .دنا هداد لکش بلطم نیا هناگ هدزیس
    رد .دیوشب دنتسه کیدزن ماش هقیلس هب هک ییاه هناسر  یاهروتوم رد ار اهنآ ،دنتسه یعقاو ریواصت نیا هک  هنایم رد ات دنک کمک بطاخم هب دناوت یم هک یتسرهف ؟درک یم
    یدروم دیرخ زا هلجم و همانزور کاترشا ،یلماش یاکیرما  سردآ رد ار سکع کی ناوت یم لاثم .دیراذگب رگوجتسج
    طبترم مه ماش لکش نیدب .دوش یم ماتم رت نازرا اهنآ  ریوصت نیا تفایرد و درک دولپآ images.google.com  و لیابوم هچنآ و لیماف و انشآ و تسود فرح بوشآ  هب ،یلزیرگ یاه سرخ ،ایبملک شیتیرب یناتسا تاباختنا رد ای
                                                          دنتسه تیمهااب عوضوم کی ضارقنا لاح رد یا هنوگ ناونع
                                        هچ هب دمهفب ،دراذگ یم شا لباقم تنترنیا و نویزیولت
    ،دنا هدش هیهت یصصخت لکش هب هک دیناوخ یم ار ییاهبرخ  هک یبلطم هب ایآ و هدش شرتنم اجک رد تقیقح رد
     .دینک یم کمک یا هفرح یراگن همانزور هب هکنیا مه .هن هک ای دراد یطابترا ،دیناوخ یم :تسین ترشیب هزم یب یخوش کی هچ و درک دماتعا دوش یم ؟درادن مه یلکشم یس یب یاه یلزیرگ تیعمج هکنیا ای
    هرخلااب اهبرخ غورد و تسار هک دینکن شومارف تیاهنرد  یبلطم هاگتسد کی رگا :دینک تقد راشتنا خیرات هب – ۶  یاه ناتساد یاهتریت :دوش یم زاغآ بلطم تریت زا کش – ۱  تیزگرب و اکیرما یروهمج تسایر تاباختنا هک روط نامه
                                                          جورخ ،British Exit ففخم ؛Brexit( ریبک یایناتیرب
    رییغت دوش ینم ار تاباختنا هجیتن یلو ،دوش یم صخشم  بلطم یاپ یدوخیب خیرات کی لاماتحا ،دشاب هتشون ار
    دلانود و دوش یم ادج اپورا هیداحتا زا هرخلااب ایناترب :داد  یمیدق یلیخ بلطم کی یتح تسا نکمم .هدش هتشاذگ  لاوس و بجعت تملاع و گرزب فورح اب بلغا ،یغورد  یبوخ تقو تاباختنا ،درک تباث )اپورا ۀیداحتا زا سیلگنا
                                                          هک ییاهرازفا مرن( اه لورت ،یلعج یاه تیاس بو یارب
                                        یاه تفص هارمه ار وگم یزار نینچمه .دنوش یم هارمه
    هن هک ییاه میمصت .تساکیرما روهمج سییر نلاا پمارت  .دشاب هتفرگ رارق بطاخم رایتخا رد
    یاه ناسنا هیقب یگدنز رب هک یلحم مدرم یگدنز رب طقف  .دیهدب ناشن هجوت بلطم لخاد یاه خیرات هب نینچمه  ندوب یقطنم ریغ و بیجع .دنرب یم راک هب زیمآ قارغا  رهاظ یعامتجا یاه هکبش رد یعقاو یاه مدآ رهاظ رد
                                            .تسا بلطم لک هب کش زاغآ هار ،تریت کی
                                                          یاهرازبا عاونا رگید و )دننک یم شخپ غورد و دنوش یم
            .دنراذگ یم ریثات مه ناهج  یدراوم رانک رد ،یداع ریغ ای هابتشا یاه نامز و اه خیرات
    نارحب نیا هب کمک یارب یتایلام رووکنو رد ؛دننک تبحص دوخ ناکدوک اب
    یزاسدازآ ای و نییوره زیوجت ندش ینوناق داهنشیپ یتح و ؛تسا هدش عضو یسناژروا تیعضو ملاعا یگلاس کی رد
          .تسا هدش هداد ردخمداوم عاونا یماتم هضرع و فصرم
    مه لکش نیدب ،لاقترپ روشک دننماه دنیوگ یم هیرظن نیا یاهرادفرط          تملاس و تشادهب
    ار هدننک هضرع ناوت یم نینچمه ،داد شهاک ار ردخمداوم فصرم ناوت یم تسا هتشک ایبملک شیتیرب رد ار رفن رازه ۱ زا شیب ،لناتنف فرصم صوصخب ،ردخمداوم فرصمءوس Vol. 24 / No. 1444 - Friday, April 21, 2017
    ار اهنآ و داد رارق ییانج بیقعت تحت ،دارفا گرم ای ندش یترسب رطاخ هب
             .درک ریذپ تیلووسم ،دوخ تادیلوت هب تبسن  اب هسیاقم رد ،لاس تسخن هام ود رد دارفا تشذگرد رامآ ناتسا حطس رد  تیعضو ،۲۰۱۶ لیرپآ ۱۴ رد ایبملک شیتیرب یناتسا تلود هکنآ زا سپ لاس کی
    نیا ایروتکیو رهش رد ینانرخس کی رد ،ودورت نیتساج ،ریزو تسخن دنچره .دوب شیازفا دصرد ۷۳ دهاش ،۲۰۱۶ لاس تسخن هام ود  ،درک ملاعا ردخمداوم فرصمءوس عوضوم رد تملاس و تشادهب یسناژروا
    رد ردخم عاونا عاونا رگید ،سیباناک زج هب درک ملاعا و درک در ار داهنشیپ  دارفا تشذگرد رامآ ربارب ۵ ابیرقت ۲۰۱۶ رد دارفا تشذگرد رامآ هک دنچره  ،دنا هداد تسد زا ار ناش ناج رفن رازه کی هک دیوگ یم رووکنو رهش تلود
              .دش دنهاوخن ملاعا دازآ وا تلود رد اداناک  .دوب ردخمداوم فصرمءوس رطاخ هب ۲۰۰۰ لاس رد     .تسا هدشن هتساک نارحب نیا تدش زا یلو
    یناتسا تلود هب نارحب نیا ندرک دسر یارب رلاد نویلیم ۱۰ لاردف تلود  ملاعا نامز زا تفگ رهش یاروش هسلج رد نوستربار روگرگ ،رووکنو رادرهش  ۲۰۱۶ لاس هام هدزاود لوط رد هک تسا رووکنو رهش دوخ ،نارحب نیا دانم 12
    اداناک سراتسر رد دارفا تشذگرد شیازفا مغر هب یلو ،تسا هداد صاصتخا  رفن رازه ۱ زا رتارف ،یس یب رد تملاس و تشادهب یسناژروا تیعضو  هام یادتبا ات لاسما یلو ،دوب ردخمداوم فصرم رثا رب رفن ۲۱۵ گرم دهاش
    روشک حطس رد یسناژروا تیعضو ملاعا زا ،ردخمداوم فصرمءوس رطاخ هب       .دنا هداد تسد زا ار ناش ناج  ات دوش یم ینیب شیپ لااح و تسا لیلد نیمه هب گرم ۱۱۰ دهاش ،لیرپآ
                      .دنز یم زاب سر  نارحب نیا عوضوم رد ات هتساوخ اه هداوناخ زا سیلپ ،لاس کی نیا لوط رد .دشاب گرم ۴۰۰ دهاش رهش نیمه طقف ،۲۰۱۷ نایاپ
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17