Page 17 - 1444
P. 17

انآوج‌یرام‌یحیرفت‌فرصم‌زا‌ییادز‌مرج‌نیناوق‌یفرعم

   17                                          و تشک زا ییادز مرج هب طبترم یداهنشیپ یاه هحیلا ،لاربیل مکاح بزح

    1396 اردیبهشت 1 هعمج - 1444 هشامش / 24 لاس                     تارییغت اب هارمه ار سیباناک نوناق یداهنشیپ هحیلا لاربیل مکاح بزح ،کاپ دیع هتفه رخآ زا شیپ هبنش جنپ


                                                 درک میدقت ناملراپ هب ار نآ یواح تلاوصحم و سابیناک فرصم


                                                             .درک ناملراپ هب میدقت ،یگدننار تاررقم رد یداهنشیپ
                                              ناهج یاهروشک نیلوا زا هک اداناک :دش میدقت تیعقاو هب بزح نیا یاه لوق نیرت مهم زا یکی لکش نیدب
                                              ملاعا دازآ ار انآوج یرام ییوراد فرصم رت شیپ ،تسا نآ یواح تلاوصحم و سیباناک یراگنا مرج هنیمز رد
                                              دنناوت یم مه نلاا نیمه ،دنشاب هتشاد کشزپ زوجم هک یدارفا ،اداناک یلاع هاگداد مکح ربارب و دوب هدرک
                                                                .دننک تشک سیباناک یاه هتوب هناخ رد انوناق
                                              یادتبا ات هک تسا نیا رب لاردف تلود یزیر همانرب ،دوب هدرک رشتنم یس یب یس هکبش رت شیپ هچنآ ربارب
                                              و اه ناتسا یارب ههام شش ینامز و دشاب هدش ملاعا دازآ روشک رد سیباناک یحیرفت فرصم ،۲۰۱۸ ییلاوج
                                              ،دنسرب ناملراپ بیوصت هب هک یلاردف نیناوق ربارب ار دوخ یلخاد تاررقم ات هدش نیعم روشک یاهورملق
                                                                          .دننک هضرع


      دید حلاص هب هتسب دنناوت یم هتبلا روشک یاهورملق و اه ناتسا .تسا هدش  هحیلا هب یفنم یار لاربیل بزح رت شیپ هک روط نامه دنچره
                    .دنهدب رییغت ار نس نیا دوخ  ینوناق نامز ات سیلپ ،دوب هداد )یپ ید نا( نیون تارکومد یداهنشیپ
        :اداناک رد ،دنوشب بیوصت لکش نیمه هب رگا هزات نیناوق ،تیاهنرد  هارمه هب رطاخ هب ار دارفا دناوت یم ،سیباناک یحیرفت فرصم ندش
      و دنک یرادیرخ هبترم کی رد کشخ سیباناک مرگ ۳۰ ات دناوت یم رفن ره  اهنآ دناوت یم یضاق کی و دنک تشادزاب انآوج یرام فرصم ای نتشاد
        ؛دشاب هتشاد یمومع یاه ناکم رد دوخ هارمه نیا زا رتشیب یتسیابن    .دنک ییانج هقباسءوس راچد ار
      ؛دنک تشک شا یصخش فرصم یارب شا هناخ رد هتوب راهچ ات دناوت یم رفن ره  راعش ود نامه ،سیباناک یراگنا مرج هنیمز رد لاربیل بزح فده
      یواح تلاوصحم یصخش فرصم یارب هناخ رد دنناوت یم روشک نینکاس  ار هتفای  نامزاس میارج تسد :تسا بزح نیا یتاباختنا یلصا
          ؛دننک تسرد ار اه شون مد و اه ینیریش عاونا دننامه ،سیباناک  یولج نینچمه و دنک هاتوک هایگ نیا یواح تلاوصحم هضرع زا
      بسک لاردف تلود زا هطوبرم یاهزوجم یتسیاب ،یراجت هضرع و دیلوت یارب .دریگب ار انآوج یرام هب ناکدوک و ناناوجون یسرتسد
      نیا رد ار شدوخ یلخاد نیناوق ،روشک ورملق ای ناتسا ره دنچره ،دنوشب  هب طبترم یاه هحیلا میدقت زا دعب یتاعوبطم هسلج رد دنچره
  In touch with Iranian diversity
      حیحصت لاردف نیناوق ربارب ار دوخ دوجوم نیناوق و دنک یم هیهت هنیمز  ناناوجون هک دش حرطم عوضوم نیا ،روشک ناملراپ هب انآوج یرام
                         ؛درک دهاوخ  تلاوصحم و سیباناک فرصم هنیمز رد ناهج تسخن هبتر ،ییاداناک
      شیامزآ رد و دننک یگدننار سیباناک فرصم زا دعب تعاس ود ات رگا دارفا       .دنراد ار نآ یواح
      رلاد رازه ۱ ات ،دوش تفای سیباناک صخشم حطس کی زا رتشیب ،اهنآ نوخ  هب شا ینونک لکش نیمه هب سیباناک نوناق یداهنشیپ هحیلا رگا
      فداصت و دننکب فداصت یگدننار نامز رد رگا ای دنوشب همیرج دنناوت یم  یارب نادنز لاس ۱۴ ات ،دسرب – انس و ماوع هناخ – ناملراپ بیوصت
         ؛دنریگب دبا نادنز مکح ،دوشب یسک یمیاد بیسآ ای گرم هب رجنم  دنهدب قوس یمیارج هب ار ناناوجون هک تسا هدش ینیب شیپ یدارفا
      ،دننک در زرم زا ار نآ یواح تلاوصحم ای و سیباناک دنناوت یمن اه تسیروت .تسا نآ یواح تلاوصحم و سیباناک هب طبترم هک
      و هدیرخ اداناک لخاد رد ار ملاقا نیا ییاداناک ره دننامه دنناوت یم یلو  یتسیاب نآ یواح تلاوصحم و سیباناک هضرع و یبایرازاب نینچمه
      تاررقم یتسیاب )یپ ما یسرآ( سیلپ یراکمه اب روشک ینابزرم .دننک فرصم  ندرک بوذجم یارب شلات هنوگ ره زا یراع ،بورشم و راگیس دننامه
              ؛دنک هیهت ار روشک یاهزرم رد سیباناک هب طوبرم   .دشاب نآ فرصم هب ناکدوک و ناناوجون
      ،لکلا فرصم و شورف یاه ناکم رد دنناوت یم اداناک یاهورملق و اه ناتسا  شیامن یارب ار راکدوخ یاه نیشام زا هدافتسا نینچمه لاردف تلود
                 .دننک هضرع سیباناک یواح تلاوصحم .تسا هدرک ملاعا عونمم نآ یواح تلاوصحم و سیاباناک شورف و
      هدنام باوج یب زونه ناش خساپ هک تسا ینوگانوگ یاه لاوس هتبلا تیاهنرد  دنناوت یمن – vending machines – راکدوخ یاه نیشام لکش نیدب
      یراذگ تمیق ،دوش یم عضو سیباناک رب ییاه تایلام هچ هکنیا دننام ،تسا  کی یتسیاب و دنشورفب سیباناک یواح یاه ینیریش ای و اه یندیشون
      نامزاس میارج – یمسر ریغ رازاب تمیق لباقم رد دناوت یم روطچ یمسر رازاب  ینوناق صخشم نس زا رتلااب رادیرخ هک دنک لصاح نانیمطا ناسنا
      رد ناناوجون و ناکدوک هب یتسیاب یشزومآ هچ هکنیا و دنکب ملع دق – هتفای         .دراد ار
                    .دوش هداد یتسیاب هنیمز نیا  ملاعا مامت لاس ۱۸ ،سیباناک یحیرفت فرصم و دیرخ ینوناق نس
          Medis Pharmacy
    Vol. 24 / No. 1444 - Friday, April 21, 2017 یرﺎﯾﺮﻬﺷ زﺎﻧﺎﺳ ﺮﺘﮐد ﺮﻈﻧ ﺮﯾز                                   •                           ﺰﯾﺰﻋ نﺎﻨﻃﻮﻤه ﺖﻣﺪﺧ رد نﺎﺑز ﯽﺳرﺎﻓ ردﺎﮐ ﺎﺑ «ﺲﯾﺪﻣ»ﻪﻧﺎﺧوراد


                       ؟ﺖﺳا ﻪﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﯽﺳرﺮﺑ درﻮﻣ ﺺﺼﺨﺘﻣ ﺺﺨﺷ ﮏﯾ ﻂﺳﻮﺗ ﺎﻤﺷ ﯽﯾوراد ﻢﯾژر لﺎﺣ ﻪﺑ ﺎﺗ ﺎﯾآ

                                                                           •                                                    TEL: (604) 944 - 5544
                                               6-2755 Lougheed Highway, Port Coquitlam,B.C
   17                                          .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﺎﻣ ﺎﺑ نﺎﺗ ﯽﯾوراد ﻢﯾژر نﺎﮕﯾار ﯽﺳرﺮﺑ یاﺮﺑ
                                                    POCO PLACE MALL,  BESDIE PIER 1 STORE
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22