Page 20 - 1444
P. 20

.دننک رازگرب تبسانم نیا هب یعمجت لاس ره هک

          !دنرب یم جنر یمدآ زا شیب تاملک...                        عمج وجشناد کراپ رد نز نلااعف ،نز یناهج زور رد دعب هام ۹
                                                   متش و برض و یتینما یاهورین دیدش بوکرس اب عمجت نیا اما ،دندش
                                                   عمجت نیا رد یناریا هلاس ۷۰ رعاش یناهبهب نیمیس .دش هارمه نانز 20
                                                   زین۱۳۸۴ دنفسا ۱۷ .تفرگ رارق متش و برض دروم هک دوب یناسک هلمج زا
     زا شیب تاملک( رصاعم نارعاش رعش یژولوتنآ 2 و 1 دلج هرطق رشن                 تحت لبق اهزور زا ناگدننک رازگرب و دشن رازگرب یتحار هب هک دوب یزور

                .درک رشتنم هلومح یدواد ایرس )!دنرب یم جنر یمدآ                 . دندوب تارهاظت نیا وغل یارب دیدهت و ییوجزاب و راشف
                                                   راب نیدنچ و نارهت یرادنامرف رد نم عمجت زا لبق راب ۳ اهنت هچنانچ
                                                   رگید هک مراد نانیمطا و مدش دیدهت تاعلاطا ترازو یزکرم نامتخاس رد 1396 اردیبهشت 1 هعمج - 1444 هشامش / 24 لاس
                                                   عمج رد یتح دندشن رضاح و دنداد سپ ار اه ییوجزاب نیا زین ناتسود
                                                            .دننک حرطم ار اه دیدهت نیا نامدوخ هناتسود
                                                   نلااعف رگید راب کی ،دادرخ ۲۲ عمجت زورلاس رد ،هعقاو نیا زا سپ هامدنچ
                                                   دنورب ریت تفه نادیم هب دوخ یاه هتساوخ نایب یارب دنتفرگ میمصت نز
                                                   رفن ۷۰ زا شیب یریگتسد و درم و نز یاه سیلپ هلمح اب عمجت نیا اما
                                                                        . دش وربور
                                                   هب توعد و میهدن ماجنا یا هنایفخم راک چیه هک دوب نیا ام یژتارتسا
                                                   اه تیاس بو یور رب نامیاه مان نتشون و اضما اب ار عمجت نیا رد تکرش
                                                   هیلوا قوقح زا ناسنا کی ناونع هب نانز میدوب دقتعم هک ارچ میهد رارق
                                                   راشقا رگید شوگ هب دیاب یرباربان نیا و دنتسین رادوخرب نیناوق رد دوخ
                                                   دنوشن حبذ ییادص یب و یکیرات رد نانز و دسرب ناهج مدرم رگید و هعماج
                                                                           .


                                                                   ادص یب و یجیردت گرم
                                                   یاه داهن یژتارتسا ادص یب و یجیردت گرم میتسناد یم یبوخ هب ام
                                                   هعماج هک تسا یملاسا یروهمج ماظن یلک تسایس و یتایلمع و یتاعلاطا
                                                   ذوفن تسایس اب ار اه هورگ . دهد یم قوس یمومع لاعفنا تمس هب ار ناریا
                                                   نلااعف ندرک هفخ یارب لمع یاج هب ار ساره و ،دوبان و فیعضت مادهنا و
                                                     . دننک یم شخپ رادریگاو سوریو لثم هعماج رد یعامتجا ، یسایس
                                                   و تسکش ار اضف نیا دیاب هک دنتسناد یم یبوخ هب نامز نآ رد مه نانز
      نوچ ینارعاش ی همانراک رصاعم رعش یژولوتنآ تسخن دلج رد  ینارعاش ی همانراک رصاعم نارعاش رعش یژولوتنآ مود دلج رد  . دوب دهاوخ هبناج همه و لماک ینیشن بقع هنرگا
     یدورگنل سمش ـ یدارم هللارون ـ یهاچاباب یلع ـ یدمحا اضردمحا  ،یرافص سابع ،یریش دایرف ،ییایور هللادی و ینهارب اضر ریظن  کیتکات اب مهنآ دوش یا هناسر هک یمومع هصرع رد روضح هکیلاح رد In touch with Iranian diversity
     دیجم ـ یگنلاچ گنشوه ـ یوسوم ظفاح ـ نیبرقم باهش ـ  ،یناخ همه شروک ،یچیاچ اضر ،نانوی لوسر ،نایکلملادبع سورگ
     دازهب،اشاپ لضفلاوبا ـروپدسا دمحمرای ـ روپ یلع زمره ـ نتورف  ،روشحلس نادزی ،روپ نیرز دازهب ،یهللادبع یلع ،حلاف دادرهم  یملاسا یروهمج ماظن یندم ینامرفان اب هارمه دناوت یم ،فلتخم یاه
     زیورپ،یدابآ دازرف،ییاکاک رباصلادبع ،یمیرک داهرف،تاجاوخ  یلع ،تاجاوخ دازهب ،زیبآ اضریلع ،یمیرک داهرف ،یدیشروخ روصنم  هورگ و هدرک زایتما نداد هب راداو تسا زامن زا رتمهم شتحلصم هک ار
     قافآ،نایماغرض دوعسم،ییارخف یفطصم،هداز کلم دوواد،ینیسح  ،یدارم نسحم ،دنمدیرف دمحا ،یخرف مانهب ،یرفص نامیا ،یتفلا  رد اه نآ ات دیامن یم نانز تابلاطم و تردق هجوتم ار هنادرم یسایس یاه
        .تسا هدش یسررب .....یعیفش رغاس،ییاقآ انام ،یناهوش  مثیم ،اشاپ لضفلاوبا ،یتمحر دماح ،یدازهب زارف ،روپیلاع میهاربا  شریذپ هب روبجم رگید یاه هصرع و یتاعوبطم ای یبزح یاه یریگ میمصت
                           نیسح ،ییاضر بورک ،متسرروپ مارهش ،یهللا ترصن شرآ،یحایر  شا هلیتف فلتخم لیلاد هبزورما هک ییاه تیلاعف . دنوش نانز تکراشم
         :هک تسا هدمآ یژولوتنآ سیون یناشیپ ی هحفص رد  نسحم ،دنمدیرف دمحا ،فسوی لآ دیمح ،یا هجنپ کدزم ،یفاوط .درب یم رس هب یشوگرخ باوخ رد و هدش هدیشک نییاپ
                 :دنا هورگ هس ناهج نارعاش  رذآ ،نامرهق اتیزآ،یزاجح هرطاخ،یزاجح هشفنب ،ییلاکریم یوسوم  و هتفرگ ار یعامتجا ، یسایس نارگشنک زا رگید یرایسب نماد هک یباوخ
     یمن مدرم هک ار یبلاطم ،دنا فشک لابند هب هک ینارعاش لوا هورگ  یورسخ نیهش ،یزیرهک ایرث ،یدیهش ماظن نینزان ،یتفت ایور ،ینایک  هدرپس دننک یم عافد اه ضیعبت زا راختفا اب هک یحانج هب هرس کی ار هنحص
                   .دننک یم وگزاب دنناد  ،یریدج هدیپس ،رذآ منبش ،یوسوم زانارگ،رف ناموه نیزرف ،داژن              . تسا
     نیا و دنناد یمن ارچ مدرم دناد یم هک ینارعاش مود هورگ  ینغ همیهف ،یماجرف لایل،نیرز ایور ،یسابع ار یر ،راگنمچ اجور  میا هتفرگ رارق یملاسا یروهمج رد یرگید تاباختنا هناتسآ رد هک لاح
                 .دنسیون یم ار اه نتسنادن  هتشرف ،هچبدرک لایل ،ییادن هنوپ ،هواک ناروپ ،ییایمیک تفع ،داژن  هعماج دیاش . دنبوکب دوخ تابلاطم لبط رب نانز ات تسا بسانم تصرف
     یمدآ هک دنا ییاناد عون نآ یوجتسج هب هک ینارعاش موس هورگ  دنچ ینت و .... یدمحا هاگپ ،ناراد هلگ یلیل ،ییاضر هراهب ،یراس  رد نانز یروهمج تسایر قح هب لاثم هک دشاب نآ زا راد هتسخ ناریا ریقف
                   !تسناد دهاوخن زگره        .تسا هدش تخادرپ رصاعم نارعاش زا          . تسین “ هدرم“ هتسخ یلو دنک هراشا ناریا
                                                   فلتخم یاه هناهب هب نانچمه رگا اسب هچ و دراد ناج زونه نایناریا دبلاک
                                                   تیمامت میلست ار هدنامیقاب ناج نیمه دنکن ضارتعا یراج یاه ضیعبت هب
                                                   هکنیا زا یهاگآ و ملع اب تاباختنا نایرج رد یدنچ زا ره ات هدرک ناهاوخ
                                                   ار یتردق ناشدوخ تسد اب ندشن رتدب دیما هب دش دهاوخن لصاح یرییغت
                                                        . دنک بوکرس ار اه نآ رگید یاه ه ویش اب ات دشکب ور هب
                                                   نینچ هک ارچ تسین تاباختنا میرحت ای ندادن یار هب رضان تلامج نیا
                                                   هجیتن یب یزیر همانرب نودب و دراد یزیر همانرب و یمومع مزع هب زاین یلمع
                                                   دوخ تابلاطم یارب یعامتجا فلتخم یاههورگ هچنانچ یلو دنام دهاوخ Vol. 24 / No. 1444 - Friday, April 21, 2017
                                                   فاص هداج کی رد یملاسا یروهمج لقادح دننک باختنا ار یمومع هصرع
                                                   تسه هار رس رب هچ ره دصقم هب ندیسر یارب و دنار یمن لااب تعرس اب
                                                                     . دنک یمن دوبان ار
                                                   نانز هک ینوناق هب ضارتعا رد راذگ ریثات هورگ کی ناونع هب دنناوت یم نانز
                                                   عمجت یملاسا یاروش سلجم لباقم رد دنک یم عنم یروهمج تسایر زا ار
                                                   سلجم ناگدنیامن اب اهزور نیا هناهب هب ار دوخ هتساوخ کی لقادح و دننک 20
                                                   ار دوخ تابلاطم اددجم دوجوم تصرف رد دنناوت یم نانز . دننک حرطم
                                                             . دننک دیکات نانز زا ضیعبت عفر رب و حرطم
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25