Page 19 - 1444
P. 19

فلتخم یاهراعش اب یار یروآ عمج و تردق رس رب                                             . میدروخ یمن ناکت
      دوخ یلصا رظن و هبلاطم هدرک رپ ار رازاب و هچوک                                  ، ۵۰ تیعمج هک تشذگ هقیقد دنچ مناد یمن
      زیمآ ضیعبت یساسا نوناق رییغت و حلاصا رب ینبم                                   یمن قارغا . دش رفن اهدص نم هیلوا هرفن ۶۰
   19
                                                                 . دندوب هدمآ رفن ۶۰۰۰ دیاش هک منک
      دوجوم یاضف زا و حرطم ار ناریا یملاسا یروهمج                                   یتینما نم و دش دنلب یناهبهب نیمیس مناخ
              .دننک هدافتسا نانز عفن هب
    1396 اردیبهشت 1 هعمج - 1444 هشامش / 24 لاس  باجح هب ضارتعا رد ۱۳۵۷ لاس سرام تشه               رعش هک میوگب مناوت یم تارج هب . مداد
      تارهاظت زا دعب نانز عمجت نیرتگرزب ار عمجت نیا
                                                              لیوحت ار یتسد یوگ دنلب ینعی هلومحم نیرت

                                                              نارومام نامه هک درک رثا یا هنوگ هب ناشیا
      هرصاحم رد عمجت نیا دنچره .دنا هدناوخ یرابجا
                                                              دندرک یعس و دنتشاذگ بقع ماگ کی یماظتنا
      زا یکی و دش رازگرب یتینما یاهورین و اه سوبوتا
                                                                 . دننک یراددوخ تیعمج نتسویپ زا
      یملاسا بلاقنا دعب راذگ ریثات یاه عمجت نیرتمهم
      تارظن اب دارفا همه و دوبن کیژولوئدیا هک ارچ دوب
                                                                    . دوب لمع تعرس ام یژتارتسا
      هب و دوب لقتسم . تفرگ یم رب رد ار فلتخم
                                                              میوش یم قرفتم عیرس و میناوخ یم ار هینایب
      یم دیکات یمومع هصرع رد روضح ریثات و ترورض
                                                              یمن طخ لیابوم هک یا هقطنم زا میناوتب ات
                     . درک                                       و ینارنخس عیرس ، میوش یم عمج عیرس
                                                              رد . مینک وگتفگ اه هناسر اب و هدش رود دهد
             دنتسین یسایس لجر هک ینانز                                     و ینارنخس نامز لاصا نم دش رارق راک میسقت
      هراشا نآ هب عمجت نیا رد هک یروحم تاکن زا یکی                                   ضحم هب و موشن دنلب میاج زا هینایب ندناوخ
      هدش حرطم تاکن رگید یور رب دیکات زا رظنفرص دش                                   یا هقطنم هب ار مدوخ عیرس عمجت ندش مامت
      ناریا یساسا نوناق رد نانز عنم ینایاپ هینایب رد                                  نیعم راک میسقت کی. منک هبحاصم هک مناسرب
      ترابع اب هک دوب یروهمج تسایر ماقم بسک یارب                                         .دوب تیقفوم دیلک صخشم و
      باترپ هیشاح هب ار اه نآ ”یسایس لجر“ ماهیا رپ   تسا یرباربان و ضیعبت بجوم یملاسا تازاجم و هداوناخ و یداع    تکرح کی یروآدای تارطاخ نیا نایب زا فده
                         . دوب هدش       .دراد ناریا یساسا نوناق ینعی ردام نوناق رد هشیر  یم ماجنا یمیت راک اب اهنت هک تسا یمومع هصرع رد قفوم یعامتجا
       تسین رضاح یلو تسه و هدوب نانز یار جاتحم یملاسا یروهمج  هناقلاخ یور هلابند یاج هب دنتفرگ میمصت تاباختنا هاگنزب رد نانز  شخب رثا ینوناق یاه تکرح هب ناوت یم ییاضف ره رد هکنیا و دوش
      دقاف ار نانز اتحارص و دهد رارق نانز رایتخا رد ار تردق نیا زا یمهس  لثم هتبلا . دننک داجیا هعماج نتم زا یعامتجا تکرح کی و هدرک لمع  یم یسررب مهوت اب ار اه تیلاعف همه نایاقآ هک میرذگب ، دز تسد
      لوا شقن و هدرک ناونع یسایس تردق بسک یارب ییاناوت و یگتسیاش  یاهداتس رد همه و دوب لااب یریگتسد ناکما و یتینما اضف هشیمه  ریغ و هراک همین یساسا نوناق نیمه هب هجوت اب ام تیلاعف یلو دننک
      نایب یراد هناخ تسا هدمآ یساسا نوناق همدقم رد هک نانچمه ار نانز  ناشدوخ هکیلاح رد دنتشگ یم ناریا رد هزجعم لابند هب یتاباختنا  اب یعمجت نیرتکچوک مه نامز نامه رد هک ارچ . دوب ینوناق فافش
                          . دنک یم  و تسا ناریو تسب یاپ زا راک دنناد یم مه زورما و دنتسناد یم مه  ناگدننک تکرش و ناگدننکرازگرب یارب و دش یم وربور ماظن یدج هلباقم
          همه اب ام هک دوب هدش دیکات عمجت نیا ینایاپ هینایب رد .دنک یمن نیمات ار تلم هیلوا قوقح اه یدوخ ییاجباج        .تشاد فلتخم یاه هنیزه
          میهاوخ لابند ار هینایب نیا رد هدش حرطم تابلاطم تاناکما  تاباختنا رد ندرکن تکرش ای ندرک تکرش هرابرد نانز شبنج نلااعف  ضیعبت هشیر ناونع هب یساسا نوناق هب ضارتعا عمجت نیا رگید فده
          دوب نآ عمجت ناگدننک رازگرب ینیب شیپ لیلد نیمه هب و درک  گنج هک یطیارش نینچ رد هک دندوب هدرک رکف یلو دندیچیپن یا هخسن  نیناوق رد هچنآ ره میهد ناشن هکنیا . دوب ناریا یملاسا یروهمج رد
  In touch with Iranian diversity


                      SUITE 309, 1110 HAMILTON ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, CANADA, V6B 2S2

                     Telephone: 604.714.3200 | Fax: 604.736.7797 | Website: www.seatrade.ca | Email: mitra@seatrade.ca


        ﺮﻓ اﺮﺘﯿﻣ :ﯽﯾاﺮﺟا ﺮﯾﺪﻣ
          Mitra Far                            ﺎهرﻮﺸﮐ ﺮﯾﺎﺳ و ادﺎﻧﺎﮐ رد تاردﺎﺻ و تادراو تﺎﻣﺪﺧ ﻪﯿﻠﮐ  •
                                        ﻻﺎﮐ ﺺﯿﺧﺮﺗ و کﺮﻤﮔ تﺎﻣﺪﺧ    •
    Vol. 24 / No. 1444 - Friday, April 21, 2017    ﻪﻧﺎﯿﻣروﺎﺧ رد تﻮﻓ ٤٠ و تﻮﻓ ٢٠ ﺮﻨﯿﺘﻧﺎﮐ خﺮﻧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ   •
                                                       •
                                  ﯽﻠﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ و ادﺎﻧﺎﮐ رد ﯽﺼﺨﺷ ﻞﯾﺎﺳو ﻞﻤﺣ
                          ﻞﻠﻤﻟا ﻦﯿﺑ ترﻮﺻ ﻪﺑ ﻞﯿﺒﻣﻮﺗا لﺎﺳرا و یﺮﯿﮔرﺎﺑ رد ﺺﺼﺨﺘﻣ
                                                       •
                                   ﯽﻨﯿﻣز و ﯽﯾاﻮه ،ﯽﺋﺎﯾرد ترﻮﺻ ﻪﺑ تﺎﻣﺪﺧ

                                                       •


                                ﻢﯿﻘﺘﺴﻣ تﺎﻣﺪﺧ هﮋﯾو یﺎﻫ ﺖﻤﯿﻗ ﺖﻓﺎﯾرد یاﺮﺑ
                               ﯽﺼﺨﺷ لاﻮﻣا لﺎﺳرا رﻮﻈﻨﻣ ﻪﺑ ،ناﺮﯾا ﻪﺑ ادﺎﻧﺎﮐ زا
                            ﺮﯾز ﻪﮐ ﯽﯾﺎﻫ ﻪﻟﻮﻤﺤﻣ ﺮﮕﯾد و ﯽﺘﺳودﺮﺸﺑ ناﻮﻨﻋ ﺖﺤﺗ یﺎﻫ ﻪﻟﻮﻤﺤﻣ و

                                   .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﺎﻣ ﺎﺑ ﺪﻨﺘﺴﯿﻧ ﻢﯾﺮﺤﺗ
   19
                            .ﺪﯾﺮﯿﮕﺑ سﺎﻤﺗ ﺮﻓ اﺮﺘﯿﻣ ﻢﻧﺎﺧ ،نﺎﺑز ﯽﺳرﺎﻓ لﻮﺌﺴﻣ ﺎﺑ ﺮﺘﺸﯿﺑ تﺎﻋﻼﻃا یاﺮﺑ

                                    ۶٠۴ - ٧١۴ - ٣٢٠٨
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24