Page 16 - 1444
P. 16

اداناک یاهربخ هدیزگ

                                                                             16


                                        رتهب ییایبملک شیتیرب :۲۰۱۷ نیپمک یلصا یاهراعش زا  ۱۰ ،هتشذگ لاس راهچ رد یناتسا تلود و دنا هدش لبق
                                        https://www.bcndp. :۲۰۱۷ نیپمک یاهدیدناک یمامت .تسا هدوزفا شیاه ضرق رب رلاد نویلیم ۸۵۰ و درایلیم
                                                      ca/team  بزح نیا کوب سیف هحفص ،شرازگ نیا شراگن هظحل رد
                                        https:// :۲۰۱۷ نیپمک رد تلود لمع یداهنشیپ همانرب  ۱۴.۴ یاراد بزح رتیوت و کیلا ۳۹۸ و رازه ۲۰ یاراد
                                                www.bcndp.ca/platform           .تسا ور هلابند رازه 1396 اردیبهشت 1 هعمج - 1444 هشامش / 24 لاس
                                        یاه تاباختنا خیرات رد هبترم نیلوا یارب ،بزح نیا  و رازه ۴۵ یاراد زین کرلاک یتسیرک یکوب سیف هحفص
                                        ات تسا هدرک یفرعم نز ار شیاهدزمان دصرد ۵۱ ،اداناک     .تسا کیلا ۵۸۰
                                             .دنک شلات یتیسنج یربارب یارب دناوتب
                                        یاهدزمان نایم رد یسنج شابرگد یاهدیدناک نینچمه »ایبملک شیتیرب نیون تارکومد« یارگ پچ بزح
                                        نیلوا زا هک یژوا ناگروم هلمج زا ،دنراد دوجو بزح
     :۲۰۱۷ نیپمک رد تلود لمع یداهنشیپ همانرب  هب و دنرادرب ار ییوجشناد یاه ماو تایلام دوس
    http://www.bcgreens.ca/platform   ؛دنهدب تنرگ رلاد رازه ۱ ناتسا یاهوجشناد
         :تسا زکرمتم لصفرس ۹ رب همانرب نیا  فقوتم ار وردیاه یس یب تمیق شیازفا
    یرادهگن ؛هفرص هب نورقم یاه هناخ ؛دارفا دمآرد تینما  یاه همیب تمیق یدصرد ۴۲ شیازفا و دننک
    شزومآ ؛یمومع شزومآ ؛اه کدوکدهم و ناکدوک زا  ؛دننک فقوتم ار یس یب یس یآ
    و ون یداصتقا ؛یزرواشک ؛یمیلقا تارییغت ؛یهاگشناد  یاهریسم رد ار یرف یاه هنیزه تیاهنرد و
                 .یسارکومد  اه تمیق ،دنهدب شهاک دصرد ۱۵ ات هاتوک
    تسا یناگمه دمآرد هیارا ،بزح نیا یلصا یاهراعش زا  رد و دنرادهگن تباث ار ینلاوط یاهریسم رد
    نیا نینچمه .تخاس نک هشیر ناتسا رد ار رقف ناوتب ات  دصرد ۱۰۰ ات نسم دارفا هب یراک یاهزور
    ناتسا نکسم رازاب رد ییوش لوپ عنام ات دراد دصق بزح .دنهدب اه یرف تمیق رد فیفخت
    یاه هناخ هضرع و تخاس رب زکرمتم ار تلود و دوشب  بزح نیا کوب سیف هحفص ،شرازگ نیا شراگن هظحل رد  و اداناک یاه تاباختنا خیرات ردنج سنرت یاهدیدناک  لایسوس بزح ،یس یب یاه لاربیل یمیدق و یلصا بیقر
              .دنک هفرص هب نورقم  رازه ۱۹ یاراد بزح رتیوت و کیلا ۳۷۲ و رازه ۲۵ یاراد  .تسا ایبملک شیتیرب  ،ایبملک شیتیرب نیون تارکومد ِ یارگ پچ و کیتارکومد
    یناجم یاه کدوکدهم دهاوخ یم ،هلاس ۴ و ۳ ناکدوک یارب    .تسا ور هلابند ۱۰۰ و  و ردنج سنرت دزمان چیه تاباختنا نیا زا شیپ ات  یمسر نوسیزوپا و دراد دوخ تسد رد ار هیاس تلود
    کدوکدهم دنناوت یم مه نس لاس هس ات یاه هچب .دروایب  ۴۰۴ و رازه ۱۷ یاراد زین ناگروه ناج یکوب سیف هحفص  ایبملک شیتیرب تاباختنا خیرات رد لآوکش سنرت ای .تسا یس یب
    .دنورب راک رس نیدلاو یود ره رگا ،دنشاب هتشاد یناجم      .تسا کیلا  رادمتسایس هس رت شیپ یس یب دنچره ،میا هتشادن  و تسا یناتسا ناملراپ مود بزح نینچمه یپ ید نا
    رد رلاد درایلیم ۱.۵ ات دهاوخ یم نینچمه بزح نیا              مدرم یار دنمزاین یاه ماقم هک تسا هتشاد ارگ سنجمه  رازگرب شیپ هتفه تاباختنا رگا دنیوگ یم اه یجنسرظن In touch with Iranian diversity
    داهنشیپ و دنک یراذگ هیامرس ناتسا سرادم رد لاس راهچ »ایبملک شیتیرب زبس بزح« موب تسیز تلادع  .دنا هتشاد هدهع رب ار یناتسا ناملراپ هدنیامن دننامه  هزات ربهر تسناوت یم ،ناگوه ناج ،بزح ربهر ،دوب هدش
                                 ِ
    لاس ۵ یارب رلاد رازه ۲ لاس ات ،اهوجشناد ات هداد  ربهر یلو ،تسا تاباختنا رد یسرک کی یاراد نونکا مه  رفن کی ،بزح نیا دیدناک راهچ ره زا هکنیا تیاهنرد .دشاب یناتسا تلود
    ماو یاه طسق یازا هب ،دننک تفایرد یتایلام تیفاعم  هک تسا راودیما رویو وردنا ،ایبملک شیتیرب زبس بزح  ،لسار یدهم هلمج زا ،تسا رجاهم یا هعماج هب قلعتم  و ۱۹۷۵ ات ۱۹۷۲ یاه لاس نیبام بزح نیا رت شیپ
           .دنهد یم سپ هک یا ییوجشناد  .دهدب رییغت ار دنور نیا ،ور شیپ تاباختنا رد  رد یبرغ رووکنو هزوح رد هک بزح نیا رابت یناریا دزمان  رد ار تردق ،۲۰۰۱ ات ۱۹۹۱ یاه لاس نیبام نینچمه
    دهاوخ یم بزح نیا ،یمیلقا تارییغت هنیمز رد  ۴ ات ۱ دناوت یم بزح نیا هک دنیوگ یم اه یجنسرظن .تسا رضاح تاباختنا رد یلامش لحاوس  .تشاد تسد رد یناتسا تلود
    عورش یدایلیم ۲۰۰۸ رد هک یناتسا تلود یاه همانرب .دنک دوخ مان هب تاباختنا رد ار یسرک  هب ار یگدنز ات دهاوخ یم یزوریپ تروص رد بزح نیا  )یپ ید نا( اداناک نیون تارکومد بزح یناتسا  هبعش
    ناش تفر شیپ یولج ،یلعف تلود طسوت یلو دندش  تسا تاباختنا رد رضاح بزح اهنت ،بزح نیا نینچمه  یداصتقا و دهدب هیارا یرتهب تامدخ ،دنک رت هفرص  و دراد اداناک رد بزح یناتسا یاه هبعش رگید اب یتوافت
      .دننک یریگیپ تردق اب و ددجم ،تسا هدش هتفرگ  یلصا یاه همانرب نایم رد ار یمیلقا تارییغت اب هزرابم هک .دنک هضرع رت یعقاو یاه لغش اب رادیاپ  رد بزح یاضعا راکدوخ لکش هب ،ناتسا رد بزح یاضعا
    ار ناتسا یسارکومد دهاوخ یم بزح نیا تیاهنرد     .تسا هداد رارق دوخ  ناتسا نینکاس هک تسا نیا بزح یلصا یاه همانرب زا .دنوش یم بوسحم مه بزح لاردف هبعش
    یس یب یور زا ار »یشحو برغ« بقل و دشخبب دوبهب  ۲۰۱۳ زا ،تسا هتفرگ لکش ۱۹۸۳ رد هک زبس بزح  یا هنیزه )یپ سا ما( یتشادهب تامدخ همیب یارب رگید  هک دوب یدلایم ۲۰۰۱ رد بزح نیا تسکش نیرت گرزب
    ،تایلام نیناوق دوبهب اب دهاوخ یم ار راک نیا .درادرب  شلات رد و تسا یناتسا ناملراپ رد یسرک بحاص یدلایم  ؛دننکن تخادرپ  ناملراپ یسرک ود تسناوت اهنت و داد تسد زا ار تردق
    دراوم رد تلود هاگیاج ندرک صخشم و تاررقم دوبهب  .تسا موب تسیز عوضوم رد تلادع هب ندیسر  هب و دنزاسب یتکارش و یا هراجا هناخ رازه ۱۱۴  .دنک ظفح ار
            .دناسرب ماجنارس هب نوگانوگ  زاب باسح رییغت یور :۲۰۱۷ نیپمک یلصا یاهراعش زا  ؛دنهدب تیدرک دحاو ره یارب رلاد ۴۰۰ اه هناخبحاص  تلود رد تردق ددجم نتفرگ تسدب یارب بزح نیا
    بزح نیا کوب سیف هحفص ،شرازگ نیا شراگن هظحل رد           نکب  ۱۰ یزور اب ناوتب ات دنزاسب یتخاسریز اه کدوکدهم یارب  یاراد نونکا مه و دگنج یم تاباختنا هنحص رد یناتسا
    ۹ یاراد نآ رتیوت هحفص و کیلا ۵۲۲ و رازه ۹ یاراد :۲۰۱۷ نیپمک یاهدیدناک یمامت    ؛دوب زور لوط رد اه هچب بقارم رلاد  .تسا یناتسا ناملراپ یسرک ۸۵ زا یسرک ۳۵
            .تسا ور هلابند ۹۸۰ و رازه  http://www.bcgreens.ca/ridings  فذح ار زریا ندلوگ و نام تروپ یاه لپ یاه تخادرپ  ،رگید یسرک ۸ ندوزفا و ینونک یاه یسرک ظفح
                                                       ؛دننک   .دنک ینونک تاباختنا هدنرب ار بزح نیا دناوت یم

               ﻦﯾﺪﺑ ،ﺪﻧا ﻩدﺮﮐ ﺖﯾﺎﻤﺣ ﺎﻣ زا و ﻩدﻮﺑ ﻩاﺮﻤه ﺎﻣ ﺎﺑ نﻮﻨﮐﺎﺗ ﻪﮐ ﯽﻧاﺰﯾﺰﻋ ﻪﻤه زا ﯽﻧادرﺪﻗ و سﺎﭙﺳ ﺎﺑ
               :ﻢﯿﻧﺎﺳر ﯽﻣ ﯽﻣاﺮﮔ ﻦﯿﮐﺮﺘﺸﻣ و ﺰﯾﺰﻋ نﺎﻨﻃﻮﻤه عﻼﻃا ﻪﺑ ار مﻼﺘﯿﮐﻮﮐ رد ﺪﯾﺪﺟ ﺮﺘﻓد حﺎﺘﺘﻓا ﻪﻠﯿﺳو ﺪﯾزﺎﺳ ﺎﻨﺷآ ﯽﻘﯿﺳﻮﻣ ﺎﺑ ﯽﮐدﻮﮐ ﻦﯿﻨﺳ زا ار دﻮﺧ ناﺪﻧزﺮﻓ
                  Unit 18 -1161 The High Street, Coquitlam, BC V3B 7W3
                 .ﺖﺳا ﺮﯾاد رﻮﺷ ترﻮﻧ ﻦﮐﺎﺳ ناﺰﯾﺰﻋ لﺎﺣ هﺎﻓر ﺖﻬﺟ روﻮﮑﻧو ترﻮﻧ رد ﺎﻣ ﺮﺘﻓد ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ
           Salman Bazogh CPA, CMA                                  رﺎﺘﯿﮔ ﯽﺻﻮﺼﺧ ﺲﯾرﺪﺗ

     • Accounting                 یراﺪﺑﺎﺴﺣ تﺎﻣﺪﺧ •                                          Vol. 24 / No. 1444 - Friday, April 21, 2017
     • Tax                  ﺎﻬﺘﮐﺮﺷ و صﺎﺨﺷا تﺎﯿﻟﺎﻣ •                           :ﻂﺳﻮﺗ
     • Payroll              دﺰﻤﺘﺳد و قﻮﻘﺣ یراﺪﺑﺎﺴﺣ •
     • Consulting      ﺎﻬﺘﮐﺮﺷ رﻮﻣا ﻩروﺎﺸﻣ و ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ یراﺪﺑﺎﺴﺣ •                    یزاﺮﺧ ﺪﻤﺤﻣ

    317 - 2030 Marine Dr.  تﺎﻗﻼﻣ راﺮﻗ یاﺮﺑ ﹰﺎﻔﻄﻟ    Unit 18
    North Vancouver, BC.               1161 The High Street
        V7P 1V7       ﺪﯾﺮﯿﺑ سﺎﻤﺗ    Coquitlam, BC V3B 7W3                                       16
    Tel: 604-944-9292         Tel:604-245-2200            ﺲﯾرﺪﺗ ﻪﻘﺑﺎﺳ لﺎﺳ ٢۵ زا ﺶﯿﺑ ﺎﺑ ادﺎﻧﺎﮐ زا ﯽﻘﯿﺳﻮﻣ ﺲﻧﺎﺴﯿﻟ

     Fax: 778 - 373 - 1902       contact@accountech.ca                   ۶٠۴-۵۵١-٣٩۶٣ :ﻦﻔﻠﺗ
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21