Page 8 - 1444
P. 8

هدرک نوریب روز هب یریگ یار یاه هزوح زا ار اه قلخ کیتارکمد بزح
    ود دودح قلخ هاوخیروهمج بزح دشرا ناربهر زا یکی نلاعا ساسا رب .دنا                   نیاطلس دادبتسا ریسم رد هیکرت
    "یرآ" هنیزگ عفن هب هک دراد دوجو ربتعمان و کوکشم یار نویلیم مین و
                                                                             8
    کیتارکمد و قلخ هاوخبروهمج بزح ود ره دنچ ره .تسا هدش شرامش
    لاوس ریز ار نآ رابتعا یسرپ همه رد بلقت و فلخت رب دیکات اب اه قلخ
    هجوت اب اما ،دنا هدش ءارآ دصرد 60 دودح یرامشزاب ناهاوخ و هدرب
    تاضارتعا نیا هب هک دسر یمن رظن هب یناغودرا یارگرادتقا تیمکاح هب
                                .دوش یگدیسر هنافصنم
    یخیرات درگ بقع کی هیکرت یساسا نوناق یسرپ همه رد یرآ یار یزوریپ                                           1396 اردیبهشت 1 هعمج - 1444 هشامش / 24 لاس
    ،هجیتن نیا دییات تروص رد .تسا روشک نیا یعامتجا و یسایس راتخاس رد
    یاه لقادح اهنت هن هک دوب دهاوخ هیکرت خیرات رد هایس زور کی زورما
    رد مه ار مسیرلاوکس یتح هک درک دهاوخ ناریو ار روشک نیا رد یسارکمد
    شیازفا .دنک یم ینابرق یلوتانآ ییارگملاسا و کرت ییارگ یلم هناگود یاپ
    تراظن یارب هننقم و هیئاضق هوق هاگیاج لزنت و یروهمج تسایر تارایتخا
    دیدش یبطقود شوختسد روشک نیا هک یطیارش رد یتموکح راتخاس رب
    هدرتسگ ار هعجاف داعبا دشاب یم ناغودرا بیط بجر "تیصخش شیک" و
    هب ار هیکرت یتیلم دنچ هعماج هجیتن نیا هک هزادنا نامه هب .دنک یم رت
    تموکح" کی تمس هب رلاوکس یروهمج کی تیعضو زا و هدرب ارقهق
    ریثات زین یجراخ هزوح رد دنک یم لیدبت ینامثعون کبس هب "یناطلس
    تارایتخا اب سپ نیا زا .تشاذگ دهاوخ هقطنم تابث یب طیارش رب یبرخم
    ییوجارجام هب مادقا یارب یو تسد دوش یم هداد ناغودرا هب هک یدایز
    رد هک دنچره .دش دهاوخ رتزاب قارع و هیروس رد صوصخ هب و هقطنم رد
    تیمکاح کی هیکرت یساسا نوناق دافم فلاخ هب ناغودرا ریخا یاه لاس
    یسرپ همه نیا هجیتن شریذپ اب اما درک یم لامعا ار رگبوکرس و ارگرادتقا
    ماوق هیکرت رد ار دادبتسا و هدش هنیداهن و ینوناق ،یرادتموکح هویش نیا
    شیب هیکرت دیدج یعامتجا و یسایس راتخاس لیلد نیمه هب .دشخب یم  بصن و لزع هب دناوت یم یو اهنت و دنشاب یم وگخساپ یروهمج سیئر هب  یخیرات زور کی ناوت یم ار هیکرت خیرات رد لیروآ مهدزناش هبنشکی زور
    یقرت نویسیزوپا و تفرگ دهاوخ هلصاف کیتارکمد یاهدنور زا شیپ زا                  .دنک مادقا نانآ  رییغت ار روشک نیا هرهچ یدایز دودح ات هدنیآ رد هک دروآ باسح هب
    بوکرس شوختسد و راشف ریز تدش هب نآ تازاوم هب مه روشک نیا هاوخ  ماجنا هنافصنم طیارش رد ادتبا زا هیکرت یساسا نوناق رییغت یسرپ همه  رییغت ناقفاوم "تاباختنا نویسیمک" نلاعا و تاشرازگ قبط رب .داد دهاوخ
    نیشندرک قطانم رد صوصخ هب تیعضو نیا .دوب دهاوخ کیتامتسیس  یی هناسر و یتلود تاناکما مامت زا هعسوت و تلادع مکاح بزح و دشن  زوریپ دصرد 48,7 اب نافلاخم لباقم رد دصرد 51,3 بسک اب یساسا نوناق
    تسا یلخاد گنج شوختسد زین نونکا مه یتح هک روشک یقرش بونج  یسرپ همه لوح تاغیلبت نایرج رد و ریخا هام دنچ لوط رد دوخ عفن هب  .دنک یم ادیپ ینوناق هبنج یساسا نوناق رد رییغت هجیتن رد و دنا هدش In touch with Iranian diversity
    رپ یسرپ همه نیا جیاتن دایز لامتحا هب .دش دهاوخ رت تخس بتارم هب  رب یراذگریثات یارب ذوفن لامعا و یسدنهم نیا .درک یرثکادح هدافتسا  هدرک لاحشوخ ار "هعسوت و تلادع" بزح ناربهر هک دنچ ره هجیتن نیا
    هدشن ینیب شیپ تاباهتلا شوختسد ار هیکرت یعامتجا و یسایس تابث ماهبا  یاه هام زا لوا هلحرم رد هک دیدرگ ماجنا هلحرم هس رد یسرپ همه جیاتن  "قلخ هاوخیروهمج" بزح نویسیزوپا یلصا بزح ود ضارتعا اب اما تسا
    دهاوخ شیازفا هدنیآ یاهزور رد تاضارتعا دیدشت لامتحا و دنک یم  ییاپورا هیداحتا و اراکنآ نیب طباور رد شنت دیدشت اب ناغودرا هتشذگ  بلقت یعدم نانآ و هدش ور هبور "اه قلخ کیتارکمد" یدرک پچ بزح و
    رد یرآ یار دوش هاگن یتسرد هب یرامآ یاه هداد هب رگا نینچمه .تفای  ار هیکرت مدرم زا یمهم شخب یبهذم و یتسیلانویسان تاساسحا تسناوت  لیلد نیمه هب .دنا هدش ءارآ شرامش و یریگ یار نایرج رد فلخت و
    تسا هدوب لااب یلوتانآ شخب رد صوصخ هب اهاتسور و کچوک یاهرهش  قفاوم یاه پمک تاغیلبت و تازرابم لوط رد مود هلحرم رد .دنک کیرحت  تساوخرد و جیاتن نیا شریذپ مدع نلاعا اب "ناغودرا بیط بجر" نافلاخم
    ریمزا ،اراکنآ ،لوبناتسا هلمج زا گرزب یاهرهش رد هن یار ضوع رد و  ناغودرا نایماح تمدخ رد هناسر و یتلود تاناکما مامت ابیرقت فلاخم و  لاوس ریز هب ار جیاتن تیعورشم یعون هب ءارآ دصرد 60 دودح یرامشزاب
    قطانم رد جیاتن رگید فرط زا .تسا هتشاد یرترب تیعقوم رکبراید و  نویسیزوپا بازحا رایتخا رد مجح نیا زا دصرد هد اهنت و تشاد رارق  ناهاوخ قلخ هاوخیروهمج بزح لکریبد نواعم فرط کی زا .دنا هدرب
    تارییغت هب ناگدنهد یار دصرد 70 زا شیب هک دهد یم ناشن نیشندرک  دوش یم صخشم جیردت هب هک هنوگ نامه زین موس هلحرم رد .تفرگ رارق  کیتارکمد بزح و هدش هتخیر قودنص هب یارآ زا یمین زا شیب یرامشزاب
    شنت دیدشت و ییادج دناوت یم نیمه هک دنا هداد یفنم یار یساسا نوناق  هچنانچ و تسا هدوب یدج یار ذخا یاه قودنص یاپ رد بلقت و فلخت  ءارآ زا دصرد 4 رد یراکتسد زا ار ناگدننک رازگرب تحارص هب مه اه قلخ
    یرتشیب تاعزانم لماح و هداد شیازفا ار یزکرم تلود اب قطانم نیا رد  یار دبس رد زین رهم نودب یارآ زا یرایسب تسا هدش تابثا نونکا مه  یعامتجا و یسایس هصرع رد یسرپ همه نیا تیساسح .تسا هدرک مهتم
                             .دشاب هدنیآ رد  رد دهد یم ناشن تادنتسم و دهاوش .تسا هتفرگ رارق ناغودرا پمک  یم تارییغت نیا هک تسا رادروخرب یدایز تیمها زا ظاحل نیا هب هیکرت
                                           96/1/28  نارظان نیشندرک قطانم زا یرایسب رد زین یسرپ همه یرازگرب نایرج  یلم هناگود کی عبات ار نیون هیکرت دنب مین یسارکمد و رلاوکس ماظن دناوت
                                                    .دزاس راداو یخیرات درگ بقع کی هب هناراک هظفاحم ییارگملاسا – ییارگ
                                                    یارگرادتقا تیمکاح هک دتفا یم قافتا یطیارش رد تارییغت نیا نینچمه
                                                    یجراخ تسایس هصرع رد یو یاه ییوجارجام و یلخاد هصرع رد ناغودرا
                                                    تیلقا هیلع گنج ،یندم بوکرس بجوم هراومه ریخا لاس دنچ یط رد
                                                    گنج و تلاخد ،یندم یاهداهن هب مجاهت ،ناراگن همانزور تازاجم ،درک
                                                    لیدبت یو یرادمامز لوط رد یراج هیور کی هب هیاسمه یاهروشک رد
                                                    دنب 18 رد هک هیکرت یساسا نوناق رییغت یسرپ همه یرازگرب .تسا هدش
                                                    هداعلا قوف تارایتخا روشک نیا یروهمج سیئر هب تسا هدش ینیب شیپ
                                                    رد و داد دهاوخ یتسایر تیمکاح یرارقرب و تردق لامعا یارب یدایز Vol. 24 / No. 1444 - Friday, April 21, 2017
                                                    قبط .تساک دهاوخ هیئاضق و هننقم هوق تارایتخا زا تدش هب لباقم
                                                    لرتنک دناوت یم هلاس 5 هرود ود یارب یروهمج سیئر دیدج یساسا نوناق
                                                    اهنت و هتفرگ تسد هب ار یسایس راتخاس رد ینوناق یلصا یاهداهن و روشک
                                                    فرط زا .دراد دوجو یو حاضیتسا ناکما ناملراپ یاضعا مجنپ هس هدارا اب
                                                    هدارا هک دهد یم هزاجا یروهمج سیئر هب یساسا نوناق تارییغت رگید
                                                    4 شنیزگ اب و هدرک لامعا مه هیکرت لقتسم همین هیئاضق هوق رب ار دوخ 8
                                                    یباختنا وضع 7 لباقم رد "اه ناتسداد و تاضق یلاع یاروش یاضعا" زا نت
                                                    نیا رد .دشاب رادروخرب داهن نیا رب هدارا لیمحت تردق زا هراومه ناملراپ
                                                    اهنت و دوب دنهاوخن ناملراپ تراظن عبات تلود یارزو یساسا نوناق رییغت
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13