Page 10 - 1444
P. 10

زا دش ثعاب هک 88 لاس تاقافتا مه دعب و دیسر هار زا مه گنیترلیف فرط
    یشلاتم و هتسخ دعب هام دنچ ،دنچره .میورب اه نابایخ هب یزاجم یایند !دنا‌هدیود‌نم‌اب‌هک‌یناگنلپزوی‌ی‌همه‌و‌مارگاتسنیا‌،مارگلت‌،کوب‌سیف
      ...میهد همادا اج نیمه زا ار رییغت ات میتسشن اهرتویپماک یاپ هرابود
    ندش لیطعت و تاعلاطا ترازو طسوت یریگتسد .دوب یخلت لاس 1389 لاس                                           10
    یارب تاعلاطا ترازو راشف اب( ناتسود زا یکی هب متاحفص لیوحت و اه هاگراک
    هدش عطق ناهج اب نم طابترا .مدوخ ندش نیشن هناخ و )کوب سیف کرت                                   یراصتخا همطاف
    ندش دراو نینچمه و گلابو رد زیمآ طایتحا تنشون اب مدرک یعس سپ .دوب
    هب )تشادن دوجو یتیساسح نآ یور هک( ردیر لگوگ مان هب رگید ییاضف هب
    کوب سیف زا توافتم ییایند ردیر لگوگ .مهد همادا مدوخ یا هناسر تایح
    بلاطم .دندرک یم تیلاعف مه تازاوم رد وجه و یدج لاماک یاضف ود .دوب                             یاه هکبش ی هرابرد اه لاس نیا رد 1396 اردیبهشت 1 هعمج - 1444 هشامش / 24 لاس
    یم لااب یخوش و زنط و وجه بلاطم رانک رد اه گلابو و یبرخ یاه تیاس                             هدناوخ رایسب اهنآ لیلحت و یزاجم
    نانچ اما دوبن میاه ثحب و اهدقن و نم یایند ،ردیر لگوگ انئمطم .دندمآ                            یاه هکبش و یزاجم یاضف .میا
    ار اجنآ لگوگ یتقو هک مدوب هتفرگ وخ شنابرهم و هناتسود طیحم و اجنآ هب                           ییادج یشخب هب هزورما یعماتجا
    راگنا درک شنیزگیاج ار سلاپ لگوگ بسچلد نادنچ هن طیحم و درک دوبان                             نیا .دنا هدش لدب ام یگدنز زا ریذپان
    دندیچوک ترییوت هب اهدعب اجنآ یاه هچب .مشاب هداد تسد زا ار مرهش و هناخ                          رد هچرگا »یوسوم یدهم« ی هتشون
    نماه هب مداد حیجرت !فورح دادعت ِ تیدودحم رد هدشن اج ِ فرحرپ ِ نم اما                         و هدیسر رظن هب یصخش رایسب ادتبا
    زونه دنچره .منکن هبرجت ار ترییوت زگره و منک هدنسب اه یتسود و تارطاخ                           ی ههد ود رد وا شکمشک ناتساد
         .موش یم ترپ اهزور نآ هب »نیلانآ دیحو« لاناک ندناوخ اب                             رد اما ،تسا یزاجم یاضف اب ریخا
    نداد تسد زا و دیدج ی هحفص اب .متشگرب کوب سیف هب هرابود مک مک                               لباقریغ یاه هراشا و تاکن دوخ لد
    .متشون و مدرک ادیپ ار اهنآ زا یرایسب هرابود دوز یلیخ اما .هتشذگ ناتسود .دوب یعماتجا ی هکبش کی ییادتبا لکش زا ام یاه هبرجت نیلوا دیاش هک دوب  تنشون هب اهنآ ییارچ و یتسیچ رت قیقد یسررب یارب هک یتاکن .دراد ار یراکنا
    یارب یبوخ طیحم و دوب هدرک ادیپ یدایز قنور گنیترلیف دوجو اب کوب سیف  یب و یرجیا نیت یاهاضف درد هب ترشیب تاکروا و رجنسموهای هک ردقره  تسیب زا قیقد یشرازگ ،بلطم نیا دیاش .تسا زاین لصفم و یلیلحت یتلااقم
    یسردآ زا و دش یم ترلیف زور ره هک مه گلابو .دوب شزومآ و دقن ،یبدا راک  و( گلابو طیحم رد دندروخ یم ندرک فلت تقو و ندرک ادیپ تسود !فراعت  یدهم« هاگن و ملق اب اما دشابن یناریا یاه هناخ رد تنترنیا روضح لاس
    و بریاو و پا ستاو لثم ییاه طیحم مک مک .مدرک یم چوک رگید سردآ هب  رارقرب شلاچ و دقن و ینره و یبدا یدج یاضف )متشاد هک یتیاس نآ زا لبق  ییانعم )یزاجم یاهاضف رد نادنمنره نیرت لاعف زا یکی ناونع هب( »یوسوم
    زونه نوچ( دندوبن کوب سیف قنور هب هچرگا هک دندش داجیا ناشیاه هورگ  گنیترلیف ی همه دوجو اب ما یسیون گلابو لاس هد بوخ ی هبرجت نآ و دوب  تاقافتا و ثداوح هب شتاعاجرا اب هک یصخش لاماک یهاگن .دبای یم هنوگرگید
    ییاه هناسر روهظ زا برخ اما )دنتشاد یمیدق یاه یشوگ مدرم زا یرایسب  زگره و زگره ...و گلاب نیشرپ ندش که و اهرازآ و مان یب یاه شحف و اه  نیا انئمطم و .دناشک یم یصخشریغ یشلاچ هب ار بطاخم ،لاس تسیب نیا
                      .دنداد یم هزات  متخانش اه لاس نآ زا هک یناهارمه و ناتسود .تسا هدشن رارکت نم یارب  لیلحت ی هنیمز رد یتلااقم ندش هتشون یارب دشاب یا هناهب دناوت یم هتشون
    هدروخ مشوگ هب ...و بریاو و مارگاتسنیا برخ هزات هک ییاهزور و دوب 1392 لاس  یطابترا اه هام رگا یتح دننم ناتسود نیرت کیدزن و نیرت یدج مه زونه :یناریا ی هعماج رد فلتخم یعماتجا یاه هکبش
    زور لهچ دعب .مدش هدوبر هناخ زا هاپس تاعلاطا یاهورین طسوت هک دوب            .میشاب هتشادن
    همه و پات پل و لیمیا و کوب سیف مدش دازآ هقیثو دیق اب یتقو کانتشحو  یعماتجا ی هکبش هب ارم ناتسود زا یکی هک دوب 1387 لاس رد منک یم رکف .ما هدوب هراوآ یلیخ یزاجم یاضف رد اه لاس نیا رد
    تنفر ی هزاجا یتح و دوب هداتفا اجنآ نارگ هجنکش تسد هشیمه یارب مزیچ  و مدز ایرد هب ار لد اهتنا رد ات مدرک عانتما راب دنچ .درک توعد کوب سیف  رگید یاه مدآ اب نآ یاه هورگ و رجنسموهای اب هک داتفه ی ههد رخاوا زا
    .یزاجم یایند هب تنشگرب هب دسرب هچ دنداد ینم نم هب ار یبدا تاسلج هب  لاعف نآ رد و مدرب یپ هناسر نیا تردق هب لوا یاهزور نماه .متسویپ نآ هب  لزغ« گلابو و یسراف یسیون گلابو هب ندیسر ات میدرک یم رارقرب طابترا
    یحور تلاکشم هب متشاد مک مک و دوب هتشذگ ما ینیشن هناخ زا هام دنچ  تنخاس هب ارم هک دوب ناتسود دادعت تیدودحم هکبش نیا لکشم اهنت .مدش  و یگتفه و هزور ره لصفم یاه ندرک زور هب و 1382 لاس رد »نردم تسپ
    یارب متفرگ میمصت هک مدرک یم تداع تینما مدع و اهرازآ و اهدیدهت و    .دناشک مراهچ و موس و مود یاه هحفص       ...و یناسربرخ و نارگید ندناوخ اه تعاس
    یمک ما یگشیمه رظن فلاخرب ،تارطاخ زا رارف و ندرکن رکف و یشومارف  نآ زا اما دندش یم دایز هتسویپ مه شیاضعا و درک یم تفشریپ کوب سیف  »تاکروا« لثم یا هدیدپ دلوت مه نآ و داتفا مه رگید قافتا کی اه لاس نماه In touch with Iranian diversity


                                           AMIN FINANCIAL GROUP
           یرﺎﻔﺳ ﻢﻧﺎﺧ

                                                       ��
                                                           ا �
      ﯽﺳ ﯽﺑ نﺎﺘﺳا ﺮﺳاﺮﺳ رد کﻼﻣا هرﺎﺟا و شوﺮﻓ ،ﺪﯾﺮﺧ رد ﺺﺼﺨﺘﻣ و روﺎﺸﻣ •                 ﻦ ا یرﺪ�ﺎﺴ تﺎﻣﺪ�
          ﯽﺳ ﯽﺑ نﺎﺘﺳا ﺮﺳاﺮﺳ رد ﯽﮑﻧﺎﺑ ماو ﺺﺼﺨﺘﻣ و روﺎﺸﻣ •
     Realtor, Rental Property Manager                    CPA یﺪﻤﺤﻣ نﺎﺧ سﺎﺒﻋ ﺪﻨﺘﺴه ﺎﻤﺷ ﺖﻣﺪﺧ رد ماو ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﻦﯿﯿﻌﺗ و تﻼﻐﺘﺴﻣ شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ رد ﻦﯿﺑﺮﺠﻣ ﻦﯿﻨﭽﻤه

         & Mortgage Broker
                                         Cell:   604-773-6610     دﺰﻤﺘﺳد و قﻮﻘﺣ یراﺪﺑﺎﺴﺣ رﻮﻣا -
       Cell: 778 - 928 - 5557                       Office: 778-285-3646          ﺎه ﺖﮐﺮﺷ و صﺎﺨﺷا تﺎﯿﻟﺎﻣ -
       Office: 604 - 421 - 1010

                                           228 - 3030 Lincoln Ave., Coquitlam, BC V3B 6B4
     a.saffari2011@gmail.com

      3137 St Johns St. Port Moody, BC                    ﻩﺮﻬﺑ خﺮﻧ ﻦﯾﺮﺗ ﺐﺳﺎﻨﻣ ﺎﺑ ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ ماو ﻪﻧﻮﮔﺮه و تﻼﻐﺘﺴﻣ شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ                کﻼﻣا شوﺮﻓ و ﺪﯾﺮﺧ ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ ﻪﺋارا ﻦﻣ ﺺﺼﺨﺗ
                ﻦﯿﻨﭽﻤه و ﻦﯿﻣز ،ﯽﺘﻌﻨﺻ ،یرﺎﺠﺗ ،ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ

                      .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ یرﺎﺼﺤﻧا ترﻮﺻ ﻪﺑ شوﺮﻓ
                قدﺎﺻ و ﺎﺷﻮﮐ ،ﻪﺑﺮﺠﺗ ﺎﺑ ،ﻊﻠﻄﻣ ﯽﺼﺨﺷ بﺎﺨﺘﻧا
                ﺪﯾﺮﺧ ﺮﻣا رد ﻩﺪﻨﻨﮐ ﻦﯿﯿﻌﺗ و ﻢﻬﻣ رﺎﯿﺴﺑ ﯽﻋﻮﺿﻮﻣ                                        Vol. 24 / No. 1444 - Friday, April 21, 2017
                رﺎﯿﺴﺑ ﺮﺘﻬﺑ ﯽﺑﺎﺨﺘﻧا یاﺮﺑ .ﺖﺳﺎﻤﺷ ﮏﻠﻣ شوﺮﻓ و
                رد ار دﻮﺧ برﺎﺠﺗ ﻢﻧاﻮﺘﺑ ﻪﮐ دﻮﺑ ﻢهاﻮﺧ لﺎﺤﺷﻮﺧ
                             .ﻢهد راﺮﻗ نﺎﺗرﺎﯿﺘﺧا


                 ﯽﻓﻮﺻ ﺪﻤﺤﻣ
                                                                             10


              ٦٠٤ - ٧٨٣ - ٨٠٠٧ :ﻦﻔﻠﺗ
     New Coast Realty
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15