Page 11 - 1444
P. 11

زور دنچره .دنک یهجوت نارگید بلاطم هب یسک هکنآ یب دوش یم تسیپ  تلاکشم ای تنترنیا مک تعسر تلع هب( دنشاب وضع ترلیفریغ یا هکبش رد  باتک ای بش ات حبص و مدرک بصن زنلک فآ شلک مان هب یا یزاب !!منک یزاب
      هدع و دنوش یم جراخ یا هدع و دوش یم داجیا اه هورگ رد ییاوعد مه  یم یگدنز ناریا رد نم نابطاخم و ناتسود ثرکا اعبط و )...ای اه نکشترلیف  خلت یاهزور منک شومارف مناوتب دیاش مدرک یزاب ای متفگ رعش ای مدناوخ
      ای فلوم مسا نودب ییاه ناتساد و راعشا ،لذتبم بلاطم ،تاعیاش !!دراو یا  .تسا نم ی هحفص رد دوجوم یمیمص و هناتسود یاضف شرگید تلع .دننک  یادص و هاگ هب هاگ یاهدیدهت منک شومارف مناوتب دیاش ...ار هسیقم و هاگداد
   11  روط هب هورگ دنچ هب ندز سر اب طقف هک تسا یزیچ ...و نیغورد یماسا اب  ییابا تنشاذگ تنماک و ندز کیلا زا و دنناوخ یم ار رگیدکی بلاطم همه  رازفا مرن رد نلک نآ یاه هچب هک یهورگ و یزاب نیمه ...ار وجزاب ضیرم
      تیلاعف اب ییاه هورگ و دیفم بلاطم و راعشا هتبلا .دوش یم ناتبیصن یقافتا  دیاش شرگید تلع .دهد یم هدنسیون هب یبوخ سح عوضوم نیا و دنرادن  هدوب نیلا ما هتشاد روضح نآ رد هک یعماتجا ی هکبش نیرتدب فراعت یب
                                                         .دناشک نیلا ینعی ما یدعب یعماتجا ی هکبش هب ارم دنتشاد »نیلا«
    1396 اردیبهشت 1 هعمج - 1444 هشامش / 24 لاس  زا یرایسب و دنراد یرت هنادنموربآ عاضوا یمارگلت یاه لاناک !!دوش لیدبت  لثم( مه مارگاتسنیا رد دنچره .تسین یبرخ دراد یدوس زگره هن و دسر یم  دوجو اب هکنیا زا :دندوب دایز تلاکشم اما .دنا هدوب هارمه زورما ات نم اب
      حیجرت مدآ هک کدنا تقو و دنتسه دایز بلاطم ردقنآ اما تسه مه یدج
                              ثحب منک یم ناشلابند هک یناسک و نم ی هحفص رد لقادح هک دشاب نآ
                              ییاج هب زگره هن هک اهتنا یب یا هفاک یاهاوعد زا و تسا یباجیا لاماک اه
      رفص هب شرانک گرزب ددع نآ ات دنک هتسب و زاب ار اه هورگ طقف دهد یم
                                                       هک متفای ار مناتسود و نارادفرط نیترهب زا یدادعت زین اجنآ رد دنچره تسا
                              و هدول مدآ ردقنآ )یناریا یزاجَمریغ عماوج یتح و رگید یزاجم یاهاضف ماتم
      لباق یاه لاناک ،بسانم یاوتحم دیلوت اب یدارفا نینچمه و دیفم یاه تیاس
                                                       شحف تنماک میارب مه زاب دنتسناوت یم یزاجم شابوا و لذارا ،ندرک کلاب
                              روبجم دنزیرب تا هحفص ریز دنریگب میمصت رگا هک تسه ...و ضیرم و شاحف
                                                       بلاطم ثرکا و تشاد دوجو اجنآ رد یا هنابدا یب یاضف لاک هکنیا ات !دنسیونب
      تسا فورح دادعت تیدودحم اه لاناک لکشم نیرت مهم .دنراد یا هعلاطم
                                   .یباوخب نرگیم اب حبص ات و ینک تیویارپ ار تا هحفص یوش
                                                       اهنآ زا نم هک دندوب یصخش بلاطم ای یراگن هزره یواح و دیفمریغ مه
      لکشم نیا تسا هدش یعس دیدج یاه تیدپآ رد ییاهدنفرت اب هتبلا هک
                                                       دندوب مه یدج نابطاخم ای نره لها ناتسود زا یدادعت هتبلا .مدرب ینم یتذل
                              یرابجا رارف تیاهن رد و قلاش و نادنز بیرغ و بیجع مکح رودص زا دعب
      هدافتسا یا هفرح یاه لاناک یرایسب زا دوش یم تروص ره رد .دوش نابرج
      دنراد داقتعا !!مارگلت لاناک کی یناریا ره ی هژورپ هب هک یناتسود رگا درک
      لوا رفن تسیود ات( .دننکن وضع ناشباه لاناک رد زور ره ار مدآ و !دنراذگب
                                                           .دوب نم نس فصن زا ترمک ابیرقت مه شیاضعا نس نیگنایم
                              و متخاس یصوصخ یا هحفص .درک بیغرت طیحم نیا هب تنشگرب هب ارم کوب
                              رد دنچره .مدیچوک رگید یا هحفص هب ،تنفر ای ندنام رد یلدود یمک دعب
      دوخ تروص ره رد )!درک هفاضا اهنآ ی هزاجا یب دوش یم ار لاناک یاضعا  سیف ی هکبش رد نانیشن جراخ روضح و روشک زا جراخ رد یگدنز ،ناریا زا ما  و دندوب مک رایسب نآ رد یدج یاه مدآ و دوبن یبسچلد یاضف اعومجم اما
                                                       هسیقم اب )ملیکو( نایسیئرریما یتقو و دش رازگرب هک هاگداد رخآ تاسلج
      دیفم بلاطم مجح هک یطشر هب تسا یبوخ یاضف و تیعقوم ،مارگلت طیحم  یاراد و رت یدج رایسب ار نآ طیحم هکنیا اب متسین لاعف قباس لثم هکبش نیا  دراد !!!مکح یور زا ارچ هک دش شیاوعد )بلاقنا هاگداد 28 هبعش یضاق(
      یناوخ لاغشآ تمس هب قیمع ی هعلاطم زا ار مدرم و دوش ترشیب یمک نآ  بطاخم مک دادعت دیاش .منیب یم رگید یعماتجا یاه هکبش زا رتلااب یحطس  هایس زنط یاه ملیف هیبش( دنک یم ماهتا میهفت و دناوخ یم ارم تاماهتا
                         .دهدن قوس  بلاطم هب دوجوم نابطاخم زا دادعت نماه هجوت مدع مه دیاش دشاب نآ لیلد  یاه هکبش هب و منزب رخآ میس هب متفرگ میمصت )ییاکفاک تایبدا یتح ای
      یوسوم یدهم .دوب هدش عوشر هک دوش یم ماتم اجنماه ام ناتساد تیاهن رد  تصرف ناتسود دادعت ندوب دایز تلع هب ای ناربراک ثرکا عقاو رد ...رگیدکی  .مدرگرب یعماتجا
      درک هبرجت یزاجم یایند رد ار رگید یمدآ اب طابترا راب نیلوا 1378 لاس رد هک  هکبش رد ناش یلصا تیلاعف نم لثم ای دنناوخب ار رگیدکی بلاطم دننک ینم  دوب هتفرگ رارق لابقتسا دروم هک یعماتجا ی هکبش نیترشیب اهزور نآ رد
      قیرط زا هچرگا .تسا هدش هتسخ شیاه یدب و اه یبوخ ماتم اب نآ زا زورما  دنهد یم حیجرت اما دننیب یم ار رگیدمه بلاطم ای تسا یرگید یعماتجا ی  دادعتسا ای شوه هب نآ رد بلطم دیلوت مه و دوبن ترلیف مه .دوب مارگاتسنیا
      فرط نآ اهترمولیک زا )نارهت رد وگتفگ( شدیدج باتک یزاجم یاضف نیمه  زا مرادن ار نارگید ندناوخ تصرف نم دوخ یتقو هک هتبلا و .دننکن یهجوت  یب و یریگب تدوخ زا یفلس سکع کی دوب یفاک .تشادن جایتحا یصاخ
      رازه هاجنپ و دصیس هتفه کی ضرع رد و دسر یم ناریا لخاد بطاخم هب رت  منیب یم کوب سیف رد نم زورما هک یتلاکشم زا یلیخ ؟مراد یراظتنا هچ هیقب  نیا رد دودحم و تیویارپ روضح نم فده اتعیبط .ینک زور هب ینشپک چیه
      هب مه ار هکس رگید یور اه هکبش نیا اه تقو یلیخ اما دوش یم دولناد راب  ار تلاکشم نیا یتقو اما .دوش یم تفای رگید یاه طیحم رد شربارب اهدص  هدش لاسرا میارب یتسود تساوخرد ردقنآ لوا یاهزور نماه اما دوب اضف
      راشف دب یاهزور ،تاعیاش و اه ینکارپ غورد دب یاهزور .دنا هداد ناشن وا  هیشاح هب تنخادرپ و بیرخت و یزابدناب ،یملاک تنوشخ ،یشیدنا مگد ریظن(  هعیاش ای شاحف هک ار یدارفا طقف و منک زاب ار ما هحفص مداد حیجرت هک دوب
      ییاهنت دب یاهزور ،اه یشاحف و هدوهیب تاراظتنا یلااب مجح زا یگتسخ و  مک و دروخ یم تقوذ یوت ترشیب ینیب یم رت یدج یاه مدآ نیب رد ار )...و  مدوخ یبدا راک هب یا هیشاح چیه یب و منک کلاب دنتسه ...ای لورت ای نکارپ
      یدهم ...ییاهنت یاه نت رد عمج رد ِ ییاهنت ...یزاجم مدآ همه نیا طسو  ی هکبش نیترهب کوب سیف مه زونه فراعت یب اما .یوش یم گنرمک مک    .موش لوغشم
      دهاوخ یم .دشابن لاس دنچ و دنک شوماخ ار لیابوم دهاوخ یم شلد یوسوم  ترلیف عفر یزور مراودیما و تسا نم تیلاعف سنج زا یتیلاعف یارب یعماتجا  یارب فورح دادعت تیدودحم .دراد ار شدوخ تلاکشم مارگاتسنیا فراعت یب
      ندنام زج یا هراچ اه مدآ و یسراف نابز زا رود اما .دوش ماتم اج نیمه هصق .تشاد مه رانک رد اجنآ رد ار نابطاخم ی همه دوشب و دوش  رابجا ،ناوارف یلعج یاه لیافورپ دوجو .تسا هدننک هناوید نم لثم یمدآ
      تاطابترا و یزاجم یاه هکبش نیا هب نامدوخ زا رتارف یزیچ ار ام اریز .درادن  .دسر یم مارگلت هب )تسین زین شرخآ انئمطم هک( ینلاوط ریسم نیا رخآ اما  مومسم یاضف ،لذتبم بلاطم میظع مجح ،هتشون ره یارب سکع تنشاذگ رد
       ...ناسنا هب دهعت و رکفت و تایبدا سنج زا دیاش یزیچ .تسا هداد دنویپ  هتفرگ ار اه تیاس هب ندز سر یاج یتح هک یمارگلت یاه هورگ و اه لاناک  نیهوت بلاطم یلااب مجح ،اه یتیبرلس یاه تسپ ریز رد یبدا یب و یشاحف
                    1396 راهب /یوسوم یدهم دیس  هورگ اهدص رد نارگید ندرک وضع هب ،بلاطم ندناوخ زا شیب هک یمدرم .دنا  ادتبا رد هک میرذگب .دنتسه یا هدنهد رازآ لئاسم ...و اه تسپ رد زیمآ
                              هورگ اه هد زا دننک یم روبجم ارم هنازور و دنراد لیاتم هباشم اما فلتخم  .مراد تسود ار اجنآ نم اما !!تشاذگ عبرمریغ یاه سکع دش ینم یتح
                              یپک اهنآ رد بلطم نیدنچ هقیقد ره رد هک ییاه هورگ .مهدب تفل یمارگلت  دنهد یم حیجرت ناریا مدرم زا یرایسب هک تسا نیا شحضاو تلع کی
  In touch with Iranian diversity
          Ebrahimi Accounting                          ٦٠٤ - ٨٨٠ - ٨٩١٦           کﻼﻣا روﺎﺸﻣ یﺪﻤﺤﻣ ﺪﯿﻤﺣ

                                                (یرﺎﺠﺗ _ ﯽﻧﻮﮑﺴﻣ) یﺎه ﻩژوﺮﭘ شوﺮﻓ ﺶﯿﭘ و شوﺮﻓ ،ﺪﯾﺮﺧ
             & Tax Services


                                                       Officer for Sale  Burrard Medical Center
                                                                  ٦٨٠ ﺎﺗ ٦٥٠ ﻦﯿﺑ ﮏﯿﻨﯿﻠﮐ
                                                       رد رﺎﮐ ﻞﺤﻣ ﺮﺘﻓد
                www.ebrahimiaccounting.ca                         ﮏﯾدﺰﻧ ،روﻮﮑﻧو نوﺎﺗ ناد ﯽﻟﺎﻋ ﺪﺷر نﺎﮑﻣا ﺎﺑ ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا
                                                                   Asking from:
                                                      Saint Paul نﺎﺘﺳرﺎﻤﯿﺑ $298,000 To $369,000
                   ﯽﻤﯿهاﺮﺑا ﯽﺗﺎﯿﻟﺎﻣ و یراﺪﺑﺎﺴﺣ ﺖﮐﺮﺷ
                               ﯽﻤﯿهاﺮﺑا دﻮﻌﺴﻣ                  Chartwell Dr. - West Vancouver

                                                       ٤٥٠٠ ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ٥ و باﻮﺧ قﺎﺗا ٨ یا ﻪﻧﺎﺧ
           ﯽﺗﺎﯿﻟﺎﻣ رﻮﻣا رد ﻪﻘﺑﺎﺳ لﺎﺳ ٢٠ زا ﺶﯿﺑ ﺎﺑ یراﺪﺑﺎﺴﺣ ﺲﻧﺎﺴﯿﻟ کرﺪﻣ یاراد
                                                       ﯽﻟﺎﻤﺷ ،ﻦﯿﻣز ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا ١٤٠٠٠ و ﺎﻨﺑﺮﯾز ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا

                  دﺰﻤﺘﺳد و قﻮﻘﺣ ،یراﺪﺑﺎﺴﺣ تﺎﻣﺪﺧ مﺎﺠﻧا •        $3,889,000       .اﺰﺠﻣ ﻼﻣﺎﮐ ﺖﯿﺋﻮﺳ ٢ ﻞﻣﺎﺷ و ﻩﺪﺷ یزﺎﺳزﺎﺑ ،ﺮﯿﮕﺑﺎﺘﻓآ و

                 e-file ترﻮﺼﺑ ﻪﻧﺎﯿﻟﺎﺳ تﺎﯿﻟﺎﻣ لﺎﺳرا و ﻢﯿﻈﻨﺗ •            ﯽﺳرﺎﭘ ی ﻪﻤﺟﺮﺗ نﻮﻧﺎﮐ
    Vol. 24 / No. 1444 - Friday, April 21, 2017 • Accounting, Taxation and Audit  نآ ﺰﺟ و ﯽﺑدا ،ﯽﺷزﻮﻣآ ،ﯽﮑﺷﺰﭘ ،ﯽﻧﺎﮔرزﺎﺑ ،ﯽﻗﻮﻘﺣ ﻦﺘﻣ ﻪﻧﻮﮔ ﺮه ی ﻪﻤﺟﺮﺗ
                        ﯽﻟﺎﻣ یﺎه بﺎﺴﺣ ترﻮﺻ ﻪﯿﻬﺗ •                                                       (ﯽﺴﯿﻠﮕﻧا -ﯽﺳرﺎﻓ)
        • USA Tax Preparation and filing

        • Preparation of Financial Statements

                                            ۶٠۴-٧٧١-١۴۴٧ :ﻦﻔﻠﺗ    ٧٧٨-٣٨٨-۴٠٨٧ :ﻦﻔﻠﺗ
         CALL: 604-783-6097
                                                     persianlanguagecenter@gmail.com
   11     # 210 - 1199 W Pender St.                                www.persiantranslationcenter.com

         Vancouver, BC. V6E 2R1                                   Persian: Ours to Cherish!
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16