Page 9 - 1625
P. 9

تسایس

    یشخب نیر خوش یم هتفگ .تسر هتفاگ رراق روتسخ رخ  یرر طیراش دجرو زین روشک زر جراد رخ افن نویلیم مینو وخ  نیر .دنخوب هخاک یحراط یاگیخ یویرانس ، جیسب و هاپس
    هنماد ینیشناج تهج یگخامآ یراب یسیئر ییامیپهرر زر                   .دنخوب نخرخ  حلاصر حانج یاهردیدناک هخاتسگ ضراتعر ببس هلئسم
    28 "تاباختنر" ظاحل نیر زر .تسر ور گام تروص رخ یر                          ضاتعم مخام سپس و اهنآ یماح یاه هخوت و میژر بلط

    یمتسیس نورخ یاهتباقر فذح ظاحل هب 1400 خرخاد  فابیلاق و یناحور نسح عفن هب یایگناهج قاحسر  یسایس نراحب زر یایگ هاهب اب هک دش ینانروج هژیوب
    60 یاهلاس هلصاف رخ یروهمج تسایر تاباختنر هب اتشیب  یلصر تباقر وانیر زر .دنتفر رانک یسیئر میهرابر عفن هب  زر یجوم هام دنچ تدم هب ، یتاباختنر یاتخوک زر یشان
    یر هنماد و ییاجر باختنر لامع هک تسر هدش هیبش ۷2 ات  زر شیب هک خاک ملاعر میژر .خوب یسیئر و یناحور نایم  زر شیب ییاهزور رخ هک دنتدردنر هرر هب یر هخوت تاضرزتعر
    نیئزت تهج رر افن هس وخ طقف و دنخوب زاحم یناجنسفر و  زر هک دنخرخ یرر تاباختنر نیر رخ طیراش دجرو نویلیم 41  نینچ .دنتشرخ تکاش نآ رخ ) نراهت رخ ( افن نویلیم هس
    هب ابلاغ مه اهنآ خود هک دنخوب هتشرذگ تباقر تسیل رخ  دصرخ 5۷ ( یرر نویلیم 2۳ زر شیب اب یناحور اهنآ نایم  نرایر رخ 1۳60 خرخاد یس زر دعب یر هخاتسگ تاضراتعر
                .دنخردیم یرر یلصر دیدناک  نویلیم 15 زر شیب اب یسیئر و دش لور ، )هذودام یررآ  هزور شش ییوجشنرخ شبنج یتح . تسر هتشردن هقباس
                                    .دش موخ )هذودام یررآ دصرخ ۳8 ( یرر  22 یرخاف زر هک یشبنج اب سایق لباق مه 1۳۷8 هام ایت 18
    ***********************                                                    . خوبن خرخ خر 88 خرخاد
                                         مهدزیس هرود ِ شیامن شیپ  زر شیب نآ هنمرخ هک یر هخوت تاضراتعر نیر نایاج رخ
                      یریگ هجیتن  یملاسر یروهمج تسایر "تاباختنر " هروخ نیمهخزیس   نانروج زر نت اههخ ،خوب هتفاگ راف رر نرایر اهش تسیب

    نیر ،یروهمج تسایر یتاباختنر تاشیامن یسراب زر  و اتسور و اهش یملاسر یاهرروش "تاباختنر" هرامه هب  تحت ای و میژر نرروخزم یزردنرایت اب ضاتعم مخام و
    میژر ترراپآ رخ هک خومن جاتنتسر نروتیم رر تقیقح  تسر رراق یملاسر یرروش سلجم یر هرودنایم "تاباختنر"  رخ نت نرررزه ،دندیسر لتقب یاشبدض یاه هجنکش
    تسخ رخ هن ىعقرو تردق ،نرایر یررخ هیاماس یملاسر              .خوش ررزگاب 1400 خرخاد 28  زر شیب و دنتشگ مودصم و حواجم یناباید یاهیایگرخ
    ىاهخاهن تسخ رخ هكلب ىباختنر حلاطصر هب ىاهخاهن  روشک تررزو نایم ،یسیون مان زاغآ توس نتدرون زر شیپ         .دندش ایگتسخ زین نت ررزه هس
    عمجم ،نابهگن ىرروش نوچمه هیقف یلو اظن ایز ىباصتنر  ،یسیون مان ططیراش اس اب نابهگن یرروش و یناحور تلوخ
    – ىماظن ىروق و هییاضق هوق ،ماظن تحلصم صيخشت   یدیدج ابیاقت طیراش نابهگن یرروش .دمآ دیدپ یلاجنج                    مهدزای هرود

    ميقتسم تيرده تحت ىگمه هك دنتسه خدعتم یتینمر   یراب یاگشلاس هجرخ ایظن خاک ملاعر یخزمان یراب رر  هروخ نیمهخزای رخ تكاش نيبلطورخ ىسيون مان ناياج رخ
            .دنررخ رراق شر ىيردد تررايتدر اب ابهر  یاهاهش یررخاهش و یرردناتسر و تررزو هقباس ،نایماظن  600 زر شیب ،1۳۹2 خرخاد یروهمج تسایر "تاباختنر"
    همه مغایلع– نرایر مخام زر یهجوت لباق شخب نونكر  خاک ملاعر روشک تررزو امر ،نایماظنایغ یراب ... و گرزب  ،صوصخم ماف نخاك اپ و روشك تررزو هب هعجرام اب افن
    تکاش وانیر زر . دنر هخاب ملسم تیعقرو نیر هب یپ - اهراشف  هب .خاک دهرود لمع ینونکات دعروق نامه یانبم اب هک  نایم زر هک دنتشرخ ملاعر ىروترديدناك ىراب رر خود ىگخامآ
    یناسرخدم زج یزیچ رر اهیئلااب یزاب بش همید شیامن رخ  روشک تررزو هب هعجرام اب افن دصشش خودح اطاد نیمه  یلیلج :ینعی افن تشه تیحلاص اهنت نابهگن یرروش اهنآ
    و مكاح ىياطسو نواق و ىخردبتسر ميژر ىاقب و مروخ هب  یم هدهاشم زین نز لهچ اهنر نایم رخ هک دنخاک مان تبث  فابیلاق ، فراع ، یتیلاو ، لخاع خردح ، یناحور ، یضاغ ،
    وانير زر .دننرخ یمن نآ یراب یللملر نیب تیعواشم خاجیر                    .دندش  هروخ نیر رخ هجوت لباق هتکن .خومن دیئات رر ییاضر و
    خرخاد 28 یتاباختنر شیامن رخ تكاش هب مخام قيوشت  تفه تیحلاص اهنت ،خرافر نیر نایم زر نابهگن یرروش  سیئر و قباس روهمج سیئر ( یناجنسفر ِ تیحلاص خر
    و میژر تیوقت یاتسرر رخ و یعاجترر لاماک یتسایس ،  و ییاضر نسحم و یسیئر میهرابر هک خاک دیئات رر افن  ( نایحلاف یلع )ماظن تحلصم صیخشت عمجم تقو

    و نراگراک لقتسم هخررر یایگ لکش ابراب رخ یزردنر گنس  خروم رخ بلاج هتکن .دنشابیم صداش یاه هاهچ ،یتمه  تسخ ( ییاشم رایدنفسر زین و ) قباس تاعلاطر ایزو
    یبایزرر یابراب و یخرزآ هب یبایتسخ یراب نرایر ناشکتمحز  هک( هخرز جات و خرژن یدمحر اب هولاع ،اه تیحلاص خر  نیر رخ . خوب )قباس یروهمج سیئر خرژن یدمحر ِ تسرر
    دنکیم دیلوتزاب راب نیمدنچ یراب رر مهوت نیر رایز ،خوشیم  یایگناهج قاحسر تیحلاص خر )دنخوب ینیب شیپ لباق  2 زر شیب و روشک لدرخ رخ افن نویلیم 51 خودح لاس
    و خردبتسر ظفاح ماظن نیر بوچراچ رخ نروتیم ایوگ هک  و ابهر رواشم ( یناجیرلا یلع و یناحور نسح لور نواعم  نخرخ یرر طیراش دجرو روشک زر جراد رخ افن نویلیم
           ِ
    ییاهر هب جیخات هب و تسب دیمر میژر هلاحتسر هب ،رامثتسر  شرخراب خرخ هک خوب )یملاسر یرروش سلجم قباس سیئر  میژر هتفگ هب هک دنخوب یروهمج تسایر "تاباختنر" یراب
    شزید زر–  نرایر نامخام تیاثکر امر !! تفای تسخ  سیئر و نابهگن یرروش یاهقف وضع یناجیرلا قخاص–  هک دنخاک تکاش دصرخ ۷2 خودح افن نویلیم ۳6 زر شیب
    حلاصر« زاس نرروخ راعش اب -وسنیدب ۹6 هامیخ یبلاقنر  یدمحر .خروررخ مه رر - ماظن تحلصم صیخشت عمجم  دصرخ هاجنپ ( یرر نویلیم 18 بسک اب یناحور نسح
        ِ
    رر خود قیمع خاقتعر »راجام همومت هگیخ ،راگلوصر ،بلط  "تاباختنر" رخ ،خوش تیحلاص خر اگر تسر هتفگ خرژن  موخ یاه هبتر رخ یلیلج و فابیلاق .دش لور )هذودام یررآ
    مامت و مات ندیشکایزب و یملاسر میژر تیلک زر روبع یراب  خر اب زین "نابلط حلاصر" عمجم .خاک دهروخن تکاش  نابلط حلاصر تسخن دیدناک فراع .دنتفاگ رراق موس و
    ینونک یاهردیدناک ،اطاد نیمه هب .دنر هخاک ملاعر نآ  یراب هک دنخاک ملاعر ،ناشیاهخزمان هیلک ندش تیحلاص  عفن هب یناجنسفر و یمتاد تسرودرخ هب انب یخرخادوخ
    مچاپ اب ،خرخاد 28 یروهمج تسایر »تاباختنر« هکساملاب  نیمه .خاک دنهروخن یفاعم یدیدناک ،ور شیپ تاباختنر  لخاع خردح زین نایراگلوصر پمک رخ دیشک رانک یناحور
    مسیلوپوپ« تسژ اب و دنر هدمآ نردیم هب »یهروختلردع«  هینایب رخ دنچ اه ،تفاگ "زرابم نویناحور عمجم" رر عضوم              .خاک رر راک نیمه
    دنهروخیم ... و هنررای نخاک ابراب هخ نوچمه »یخاصتقر  هک دش یم هتفگ .دنخاکن هخافتسر میاحت ظفل زر خود یاه
    و اقف زر هدمآ گنت هب ناتسدیهت و ناشکتمحز هوبنر  تروص رخ دنتشرخ دصق ،تیمکاح نورخ "نابلط حلاصر"                مهدزاود هرود
    یاشفر وانیر زر .دنناشکب یرر یاهقودنص یاپ هب رر تکلاف  ور بیج هب رر خود یررآ ،یناجیرلا یلع تیحلاص دیئات  هیاجم هوق سيئر " شنيزگ ىراب »تاباختنر « نيمهخزروخ
    رخ یخاصتقر یتسیلوپوپ یاهراعش نیر هنرروزم تیهام          .دش لتخم زین ویرانس نیر هک دنزیاب  ىسيون مان ناياج رخ .دش ررزگاب 1۳۹6 تشهبیخرر 2۹ رخ "

    یتسیشراف و هنراگتراغ ،هنرراکتیانج تیهام یاشفر رانک  نویلیم 60 خودح نرایر رخ نونکر مه هک خوش یم هتفگ  اب افن 1600 خودح ، هكساملراب نير رخ تكاش نيبلطورخ
         .دنک یم ردیپ نردنچوخ یتیمهر یملاسر میژر  یاهخاهن یداب یتح و دنتسه نخرخ یرر طیراش دجرو افن  ىگخامآ ،صوصخم ماف نخاكاپ و روشك تررزو هب هعجرام
    اهررزراک ییاپاب و هکساملاب نیر لاعف میاحت  هب مه تکراشم دصرخ هک دنر هخاک فراتعر زین میژر خود  اهنآ نایم زر هک دنتشرخ ملاعر ىروترديدناك ىراب رر خود
    ،نراگراک تابلاطم لوح یر هخوت تاضراتعر و   ،انواک یمدناپ اطاد هب مه و یر هخوت عیسو میاحت لیلخ  ،یسیئر میهرابر ،یناحور نسح :ینعی افن 6 تیحلاص اهنت

    یاهتیلم ،نایوجشنرخ ،نانروج ،نانز ،ناشکتمحز  رخ دسر یمن اظن هب دنچ اه .خوب دهرود دصرخ یس خودح  میلسایم یفطصم ،یایگناهج قاحسر ،فابیلاق اقاب دمحم
                             ملاعر رر یزیچان مقر هک خوش یضرر میژر ،یایگ یرر نایاپ  رخ هجوت لباق هتکن .دندش دیئات ابط یمشاه یفطصم و
    یاهتیلقر ،ناگتدابناج یاه هخروناد ،متس تحت
                             بلقت ینعی خوزفر دهرود یلک مقر هب رر یماقرر امتح و دنک  یلعف تاماقم زر یر هراپ فذح ،اه تیحلاص ِخر نیر نایم
    ناهروخیخرزآ و اهپچ ام خساپ ، ... یبهذم و یسنج
                                     .خررخ رراق روتسخ رخ لاماک ءررآ لعج و  ،یناکرز ،یناجنسفر رخراب یمشاه :ایظن میژر مهم قباس و
          !تسر کحضم شیامن نیر هب یعقرو
                             "یتباقر" تاباختنر لمحت لاس 24 زر دعب میژر دسایم اظن هب   .خوب خرژن یدمحر همه زر اتمهم و ییاقب ،یواغ
                             و حلاصر" حانج زر یخرافر هب نخرخ هزاجر و ،یحانج نورخ  56 خودح لاسمر لروحر تبث هررخر یرامشاس قبط اب
                  2021 نئوژ1400 – دادرخ
                             هک هدیسر هجیتن نیر هب ،تاباختنر رخ تکاش یراب "لردتعر  نویلیم 5۷ خودح رامآ نامزاس ماقرر قبط اب و افن نویلیم
                             یسیئر میهرابر شنیزگ وانیر زر .دنک تسدکی رر تموکح  خودح .دنخوب نخرخ یرر طیراش دجرو روشک لدرخ رخ افن


 9  9                        Vol. 28 / No. 1625 - Friday, June 11, 2021 1400 خرخاد 21 هعمج - 1625 هرامش / 28 لاس
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14