Page 10 - 1625
P. 10

یسررب و دقن


    مرود یم ؟یمهف یم ،مررخ تسوخ ور وت نم« فراگرراپ رخ
                                     نتم رد هدش ناهنپ یاهادص
    نیمه اب ام زین »وت یراب مه نم و یشاب نم یراب دبر ات
    خوش یم هدینش ام نهذ رخ هک ییردص ؛میتسه وابور هسواپ
    ای دشاب دنروت یم یصخش یوزرآ ای هاطاد زر هدمآ اب ای
              ً
    اگیزاب طسوت هک ییردص لاثم ،یشیامن یر هنحص زر هدمآاب  و اهاتکرراک نامه هب هتسبرو زین ناش یاه باختنر نیر هک
    بطاخم .تسر هدمآ خوجو هب ام نهذ رخ اتائت ای ملیف کی  اه یررذگردص نیر رخ بطاخم .خوش یم ایغتم اه تشرخاب   Meisam Serajizadeh | جارس مثیم
    لرور نیمه هب زین یاعش ی هعطق کی ندنرود ماگنه رخ  یترراشر یضاف تیصخش یردص هب ناتسرخ رخ هک مه ردقچ
    خود ینهذ ی هنیمز سپ زر ردص باختنر رخ و خور یم شیپ  ،تسر ییاهن ی هدنایگ میمصت ردص باختنر رخ دشاب هدش
    هک میایگب اظن رخ رر ینتم میهروخب اگر لاح .خایگ یم کمک  هب هراشر هک دیواف تاضوافم هب هجوت اب ور باختنر نیر
    تسر یبخر ی هعطق کی زر اتشیب نآ رخ نخوب یلمع نرزیم  تحت دنروت یم زین ،خررخ بطاخم هاگآخودان ایمض نامه
    رایسب دح ات )نکمم یملع یر هلاقم ای یفسلف یباتک لاثم( .دشاب مه یتیخوافاماه ای و یسنج یاه هبذاج زر ایثات
    میوش یم روخ یزرخاپ دص و ینامز یناکم افس نیر زر ییلااب  یفنم یاه یگژیو اب ندنرود یط رخ هک یتیصخش یردص
            ر
            .مینک یم هدنسب خود یردص نامه هب و  یاه هاطاد هب هجوت اب انئمطم خدنب یم شقن ور نهذ رخ
    ی هنرواکنرور یسراب و توص ی هلئسم نتفاگ اظن رخ اب  رخ شیپ زر هک یی یفنم تیصحش یردص هب رر ور صخش
    یبسن یخرزآ زر یر هیورز هب خوش یم اظنم نیر زر بطاخم          . دنک یم کیخزن خررخ خوجو شنهذ
    زین ییلااب رایسب دح ات هک خاک هراشر نتم یاینخ رخ ور  یفخم شر سابل ایز رخ هک رر یامک هحلسر« فراگرراپ نیر رخ
    .تسر هدنام روخ هب نابز اب مکاح یاه یژولوئدیر زر  هناشن هزاغم بحاص تمس هب و خروآ رخ تعاس هب خوب هخاک
          ٔ
    و ایسفت ،لیوات هنوگ اه زر یردج بطاخم اجنیر رخ  یم هراشر قودنصواگ هب مشچ اب هک یلاح رخ سپس و تفر
    یگخوب نیب رخ ی هطسرو هب نتم یمسیخاس یاه تذل  نوخشیپ ور زیاب ور تسه لاط و لوپ یچ اه :تفگ خاک
                                  ً
      .دسر یم رایتدر زر یبان ی هبنج هب )Intermittence(  رخ رر ییردص اتدعاق بطاخم »منوکات یم ور تاس هناگ و
                             کی یفنم تیصخش زر هدمآ خوجو هب هک خونش یم شاس
                             .تسر ییاضف نیچمه رخ نخوب یصخش یر هباجت ای ملیف
             شتایعابر و تسدربز جریا

                                                      لوط رخ تایبخر اب هجروم رخ بطاخم هاگیاج نتفای
                                                      هب اجنم هررومه هک تسر هخوب یر هدیچیپ ی هلئسم خیرات
                  .دننک یم تیاعر رر خود              نایدیمح دیعس رتکد    یاه لدم زر .تسر هدش یتوافتم یاه هیاظن ندمآ خوجوب
     هیام زر هن و تسر هاهب یب تیاهن یب قوذ زر هن جایر                         هشیمه نایراگراتداس و ناسانش نابز ات هتفاگ کیسلاک
     نانآ منامگ هب .مخاک جایر ییراگون هب یر هراشر اتشیپ .خرخ          جایر روهظ هثخاح    نتفای رخ راتداس و یسانش هناشن ،لیوات شقن یسراب
                                              ُ
     یعابر اب یر هزیگنر اه هب و هنوگاه هب رر جایر یعابر هک           و یگدیند تسخابز          .تسر هخوب تیمهر زئاح بطاخم هاگیاج
     دنتسه قرافلر عم سایق راتفاگ ،دننک یم سایق یماید              و تفگ یب یگتسجد     لرخ ی هطبرر نآ رخ هک شر هناسانش نابز هیاظن نایب اب روسوس
     لوق هب ای بلاق ابخر اظن زر طقف وخ نیر کراتشر نوچ             شر یعابر اب ور .خررخ وگ  اب راگراتداس سوراتشر یول ، خوش یم یهروخب لخ لولدم و
                        َ
     یراگون اه لثم تسخابز نوچ سب و تسر بلاق ابخر                هاگآخودان ای هاگآخود  هدیدپ اه نآ رخ هک یماظن و راتداس هب ناسنر زغم هیبشت
     و اجنیر زر رر شاعش لکش و روتحم و نومضم یاگیخ               شنهیم اطق هب یطد    یشزرر و یخیرات ی هنیمز سپ هنوگ اه زر یردج تروص هب
     و نامز هب رر راک لصاح و خایگ یم خود هنامز ینعی نونکر           مسر روباشین ات زرایش زر  ) نتم اج نیر رخ ( اه هدیدپ عاجرر اب دیواف ،خوش یم یسراب
     تسخ هاگچیه هکنیر نمض دهخ یم سپزاب خود طیحم                نیاتمک هکنآ یب خاک  و مهف رخ بطاخم تسخ نخوب زاب و هاگآخودان ایمض هب
     اصع ملروع و طیحم رخ ررذگ و تشگ و وج و تسج زر  ییراس یعابر هغبان و خامگرزب اب شلاچ هشیدنر و هزیگنر  یوسنراف ی هدنسیون نرونع هب تراب نلاور ،یزاس انعم
     اجاه ور .خررخ یمن اب زوامر هعماج یاهزاین و شیود  اب ور اعش لک زر هچنآ سکعاب ،خرواپب لخ رخ رر ماید ینعی  هدننک شوداس و روآ تذل یاه هبنج نخرخ ناشن اب بلط تذل
     رخ هزات یاه یدنباطس و اه شاب دنیبب یترواض هک مه  یاه  هاهچ هب هناقخاص و هناصلاد یتخررر و قشع دیآ یم  هاگیاج اقترر رخ یمهم یاه مدق اگیخ ناسک رایسب و نتم
     عراصم زر ینعی دنک یم خاجیر یعابر فراعتم بلاق نامه  ناگرزب مراتحر هررومه تسخابز .تسر یسراپ اعش گرزب  ندنرود .دنر هتشرخاب یبخر اثر کی اب هجروم رخ بطاخم
     هاگ هکنانچ خایگ یم هاهب شیبامک مه ییامین یاه یدنب  صئاصد زر یکی نیر و تسر هتشرخ رر اصاعم بخر و اعش  ی هلزنم هب بطاخم یراب )ناتسرخ اجنیر رخ( یبخر نتم کی
     هن و تشه ات رر نآ یتنس یعابر تخل راهچ یاج هب                 .تسور کین رایسب   هک ،تسر هتدانشان یاینخ هب یناکم ینامز یافس عواش
     تسر یمسر نیر .دنک یم عیطقت اتشیب یتح هاگ و تخل  و نومضم رخ هک هزردنر نامه هب ،نخس نیایش جایر   نهذ و نتم ،فلٔوم تین ی هطسرو هب هتدانشان یاینخ نیر
               .تسر هدمآ دیدپ ون اعش رخ هک  تسر شیود هنامز خام و راگون شاعش لکش و روتحم   ،تللاخ اب هولاع تاملک افس نیر رخ .خایگ یم لکش بطاخم
                             هب قلعتم هناتخبشود راتفر و قلادر و شنم ثیح زر   .دنایگ یم هدهع هب زین رر ییاه شاگن لاقتنر تیلوئسم
                             نخس ،ررخ مخام ،نتواف،تساهنآ وایپ و میدق یاه لسن  مکحم رر مر یاه شفک دنب یبوچ لپ یوابور« ی هلمج یتقو
                             یورراف و یایگ جور همه نیر یرآ .تسر ایذپدقن و شوین  هدمآ اب مکاح نحل ،خوش یم هدنرود ناتسرخ رخ »مخز هاگ
                                 .تسین یزیچ یب زرایش هجرود لوق هب موردم  نم نیر هک ،تسر ) نم ( زر بطاخم یقلت و تشرخاب زر
                             و یدعس تشردگرزب تاسلج زر تسخابز اب نم ییانشآ   یاه روتکاف زر هتفاگ لکش ی هتدانشان خوجوم نامه یضاف
                             زرایش رخ هاماهم متسیب رخ ظفاح تشردگرزب مهراب هس وخ  رخ .دشاب یم بطاخم و نتم ،فلٔوم نامه ینعی هدش اکذ
                             وس و تمس مردک هب جایر هک خز سدح دش یم ...خوب   ییاه یگژیو اهنت هن ناسنر زغم راتداس ندنرود هسواپ یط
                             متخررر .دیخرون دهرود رخ هدنیآ رخ رر اهزام مردک و خور یم  هب رر ناگژرو هکلب ،خزاس یم ) نم ( نیر یراب یتیصخش
                             افس زر رام اپ نامرخ یب خرخ هچاگر خوب نوزف رخ ور هب  هک ناگدننرود هتسخ نآ زر اگر .دنک یم رراکت توص تروص
                             هلمج زر رروگرزب ناتسوخ یور ندیخ و زرایش هب خدجم  ِ خود قلطم تیمکاح هک اهنآ ای دنوش یم قاغ اثر رخ اتمک
                                                                  ٔ
                                       ...خاک مواحم تسخابز خاتسر  ،دننک یم لیمحت اثر هب یاگ لیوات و مهف یراب رر هظحل رخ
                             زوامر یانعم یب یگدنز ایسر هن .خررخ ناکاین هایس جایر  رخ ندش قاغ نیح رخ هک میسر یم یتیاثکر هب میرذگب
                             زر ات گرزب تماح هن و دنسانش یم رخام و ردپ هن هک تسر  یراب شزرخاپ لباق امر فیفد هچ اگر یر هزردنر هب ندنرود
                                                      دنایگ یم اظن رخ رر صوصخب ییردص یناتسرخ تیصخش اه                            Vol. 28 / No. 1625 - Friday, June 11, 2021 1400 خرخاد 21 هعمج - 1625 هرامش / 28 لاس      10  10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15