Page 6 - 1625
P. 6

تسایس


    ،اديدناك ىفرعم ىارب اهنآ لماک قح هلمج زا ،اهنامزاس
                                        !هدرپ هدزیس رد یشيامن
          مدرم اب هنادازآ طابترا و یا هناسر تاغيلبت
    و نيقفاوم زا معا ( دارفا همه ىروتاديدناك قح  - 4
    یداینب رییغت ناهاوخ رگا ىتح  )تقو ميژر نيفلاخم
                              ناريا رد ىروهمج تساير »تاباختنا« لاس 42 هب ىرامآ ىهاگن
                     دنشاب متسیس


    ىنعي "ىفخم و ىناگمه ىرر قح " زر ايغ هب امر نراير رخ
                                                                       رگنامک شرآ
    تهج اگشل ىهايس هب ندش ليدبت ىراب مخام لماك قح
    چيه ،ميژر تیعواشم و "ىايگ ىرر" هب نديشخب قنور
    ات مهم و ،دنوش ىمن تياعر اکذلر قوف لقردح طواش زر كي
                                                                           همدقم
    تاباصتنر هصخشم هجو اهنت نير .دنخاگ ىم بوكاس نآ زر
                                                                  عفردم یاهتسینومک ام هاگن
    هك تسر ىرراكت ىيويرانس هكلب ،تسين عوقولر بياق
                                                                  هافر ،یابراب ،یخرزر اثکردح
    .تسر هدش رراكت ىملاسر میژر تيمكاح لوط رخ ابياقت
                                                                  هلوقم هب یعقرو یسراکمخ و
    هخزای رامآ هب ميزردنر ىم ىهاگن مه اب اعدم نير تابثر ىراب
                                                                  ،»باختنر قح و یایگ یرر«
    نرروخ رخ یروهمج تسایر كيتراكمخ دض تاباختنر هروخ
                                                                  عرونر همه اب تیدض نمض
    2500 ماظن راهاظ هك ىر هروخ ىنعي نمهب بلاقنر زر سپ
                                                                  ،یتسیشاف   یاهتموکح
     "ىروهمج و ىباختنر " ماظن هب ىثوروم و ىتنطلس هلاس
                                                                  ،کیژولوئدیر و یخردبتسر
                    !!تسر هدش ليدبت
                                                                  شنرود عون وخ اب اصخشم
                                                                  یدنبزام »باختنر قح« زر
                        لوا هرود
                                                                  تنس اب تسخن .خررخ عطاق
    5 رخ ىملاسر ىروهمج تساير « تاباختنر « نيلور
                                                                  و کیتراکمخدض تئراق و
    .دندش بلطورخ افن 124 نآ رخ هك دش ررزگاب 58 نمهب
                                                                  مسیلایسوس زر یتسینیلاتسر
    امر ،خوب هتفاگن لكش زونه نابهگن ىرروش نامز نآ رخ
                                                                  – یلرابیل یسراکمخ اب موخ و
    زر لكشتم هك "ىملاسر بلاقنر ىرروش " هبوصم قبط
                                                                  یاهروشک رخ جیرر یتباین
    هفيظو روشك تررزو ،خوب ىبهذم ىاه لرابيل و اهدنودآ
                                   .مینردیم یابراب و یخرزآ اثکردح اب ینتبم                    .یباغ
    سپ ور و هخاب ىنيمد خزن رر نيبلطورخ تساهف هك تشرخ
                             هیاماس یملاسر میژر تیمکاح تحت نرایر رخ عاضور امر  کت متسیس اب ینتبم اتدمع هک یتسینیلاتسر تاماظن رخ
                                            ِ
    هلمج زر .دنك رخاص رر تباقر ناماف اهرديدناك دییات زر
                             هنوگچ »یروهمج تسایر تاباختنر« خروم رخ هژیو هب یررخ  تسر یر هفاطکی هخاج »یناگمه یرر قح« دنتسه یبزح
    دنخوب هدش بلطورخ هروخ نآ رخ هك "ىياه ىخودايغ "
                                                 ؟تسر   هب دیاب– رابجر هب خرروم زر یلید رخ و– مخام مومع هک
    و ) قلد نيدهاجم نامزاس زر ( ىوجر خوعسم زر نروت ىم
                             ىگديسر لوئسم نابهگن ىرروش ،یملاسر میژر دعروق قبط  هب ءررآ دصرخ خون زر شیب اب ات دنیایب یرر یاهقودنص یاپ
        . ميابب مان )نرابجنر بزح زر ( ىلوكشك جاير
                             .تساهرديدناك ىياهن تسيل ملاعر و اهخزمان تيحلاص هب  مکاح یژولوئدیر و بزح یوس زر هدش نییعت یاهخزمان
    تاماقم اگيخ و ىنيمد ديدهت ليلخ هب اه ىخودايغ نير امر
                             روهمج سيئر ،هتشونان و هتشون دعروق نيمه قبط اب  باختنر قح« مه اگر ییاهتموکح نینچ رخ .دنهخ یرر
    هك ىاگيخ ناسك هلمج زر .دندش ىايگ هرانك زر ايزگان ميژر
                             ءزج ،یمامر هخزروخ هعیش ،خام دياب ىملاسر تموكح  باختنر قح« هجوچیه هب دشاب هتشرخ خوجو »نخاک
    بزح لور ىرديدناك ( ىسراف نيدلر للاج خاك ىايگ هرانك
                             ،ىساسر نوناق هب دقتعم ،ىنيخ و ىسايس فواعم لاجر  »تاباختنر« زر نتفگ نخس وانیر زر .خرردن خوجو »ندش
    ناتسناغفر رخ دلوت ليلخ هب هك خوب )ىملاسر ىروهمج
                             هقلطم تيلاو ىنعي نآ یروحم لصر و ىنيخ تموكح    رخ امر .تسر هیبش کوج هب ییاه متسیس نینچ رخ
    نير زر دعب بزح نير .دش مواحم ىروترديدناك قح زر
                             ىنعي نامز هيقف ىلو زر تيعبت هب مزلم نيرابانب و هيقف  عون زر هرود ،یناملراپ عون زر هرود– یلرابیل یاهیسراکمخ
    رخ ىلوكشك جاير .خرخ رراق تيامح خروم رر "تيآ " ىماكان
                             نير اب هولاع نابهگن ىرروش .دشاب ىر هنماد ىلعديس  یسایس تاشیراگ و اهلکشت ،برزحر همه راهاظ -یتسایر
    هدش اشتنم تكوش ديمح طسوت هك خود تراطاد باتك
                             تراظن " ىقاحلر هاصبت قبط اب دنروت ىم طواش و خويق  ضاعم رخ رر خود هک دنتسه »خرزآ« خافنم نیلاعف یتح و
    ىوسوم خروداب هوحن و شندش فاصنم ىگنوگچ تسر
                             بروص و ميژر حلاص هك اجك اه و نامز اه "ىبروصتسر  یقوقح ابراب« زر عون نیر امر .دنهخ رراق مخام باختنر
                                                                          ِ
    حيضوت رر روشك تررزو ىتاباختنر خاتس رخ اه ىنییود
                             فذح زين رر اكذلر قوف طواش نيدجرو ىتح ،دنردب تادآ  راچ ،تسر یتاباختنر نینروق و ذغاک یور افاص »نردنواهش
    یراب طيراش دجرو نويليم 21 خودح زر ور اه هب .دهخ ىم
                             تيحلاص ىسراب اب نابهگن ىرروش هك خوب انبم نير اب .دنك  هک تسر ییواین ای خاف تاباختنر زوایپ ،هدعاقلر یلع هک
    دنخومن تكاش دصرخ 6۷ ىنعي افن نويليم 14 نخرخ یرر
                             تفه اهنت و دنررذگ غيت مخ زر رر خزمان اهدص ،اهخزمان  ایدم ایناث و تسر نروراف یکیتسجل و یلام هینب یرررخ لاور
    خودح اب ) یبهذم لرابیل حانج زر ( ردص ىنب نسحلروبر هك
                             شيامن نير .خومن دیئات رر هیقف یلو " للاز " رخ هدش بوذ  رر راکفر یسدنهم شقن هک رر نلاک و یلصر یاه هناسر و
    یلاخلد قخاص ،ىبيبح نسح .دش باختنر ىرر نويليم 11
                             مان " تاباختنر "ىملاسر ىروهمج رر روآ عوهت و كحضم  ینعی ییانثتسر طیراش رخ طقف .دنررخ خود اب ،دننکیم یزاب
    ،ىيابطابط قخاص دمحم ،هخرز بطق قخاص ،ىماس مظاك ،
                                              . تسر هتشرذگ  یعامتجر یاه شبنج نزو هک صخشم یسایس تیعقوم
    دنخوب تاباختنر نير ىاهرديدناك اگيخ زر اهواف شويررخ و
                                                      تسر نکمم هلخاعم نیر ،دبای یم شیرزفر پچ و یقاتم
    طاش ىايگ ىرر نير رخ .دنخرواين تسخ هب ىنردنچ ىررآ هك
                             ىلررابيل ىاه ىسراكمخ ىتح و اشب قوقح ىابفلر هكنآ لاح  هن پچ و یقاتم یاهواین ای خرافر و خوش هتسکش مهرخ
    اهخزمان ىنس طاش و لاس هخزناش ناگدننك تكاش ىنس
                             هك ديوگ ىم ام هب یررخ هیاماس ىاهروشك یرایسب رخ جيرر  یاگراک یاهشبنج تیامح اب هکلب ،هناسر و هیاماس ِخدم هب
                      .خوب لاس ىس
                             دياب ايز طواش ،لقردح " خرزآ تاباختنر" كي ىررزگاب ىراب  دنوش خر تاباختنر ردنکس دس زر تسر نکمم یر هخوت و
                                            :دنشاب هدش تياعر  مینردیم امر .دنخاگ زوایپ خود یتسرر تسخ یابقر اب و
                       مود هرود
                                                      نیبختنم نیر تسین رراق زین یزوایپ تروص رخ یتح هک
    ىرروش سلجم طسوت ردص ىنب نسحلوبر لزع زر دعب
                             نادنورهش همه یارب ندش باختنا و ندرك باختنا قح - 1  رایز ،دنابب شیپ زر ینردنچ راک ،تلوخ و ناملراپ رخ ،یمخام
    ىتسيشاف ىاهراتشك زاغآ زين و ىنيمد ناماف هب و ىملاسر
                             ،هدیقع ،بهذم ،داژن ،تیلم ،تیسنج زا رظن فرص غلاب  اهنآ هب یخاصتقر یعامتجر یسایس تابسانتم یاهراتداس
    « نيموخ ،قلطم قانتدر تيمكاح و 1۳60 خرخاد زر سپ
                                یتاقبط قلعت و تلایصحت حطس ، یسنج شیارگ   هراچ ام هک تسر اطاد نیمه هب .دهدیمن یر هزاجر نینیچ
    ررزگاب 1۳60 خرخام موخ رخ ىروهمج تساير « تاباختنر
                                    لکشت و عمجت ، نايب ،هشيدنا ىدازآ - 2  یعامتجر بلاقنر رر ناهج و اهروشک تلاکشم و راک یلصر
    1۳ خيرات رخ ىملاسر ىرروش سلجم هبوصم ساسر اب .دش
                             و بازحا و یسایس تاشیارگ همه تيلاعف ىدازآ  - ۳  یتکراشم و ییرروش یسراکمخ عون نیات یلاع رراقتسر و                            Vol. 28 / No. 1625 - Friday, June 11, 2021 1400 خرخاد 21 هعمج - 1625 هرامش / 28 لاس       6  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11