Page 8 - 1625
P. 8

تسایس


     . دیخاگ باختنر رخدجم 1۳80 خرخاد 18 رخ هیقف تیلاو  16 خودح اهنآ نايم زر هك دنخوب نخرخ یرر طيراش دجرو  ىرروش هدهع هب اهخزمان تيحلاص ىسراب 1۳60 هام ايت
    هک دنخوب هدش خزمان افن 800 زر شیب " تاباختنر " نآ رخ  خودح ميژر هتفگ هب هك دنخاك تكاش دصرخ 56 ای نويليم  بلطورخ افن ۷1 »تاباختنر« نير رخ .تفاگ رراق نابهگن
    اهنآ زر افن 46 تیحلاص ،لور یسراب رخ نابهگن یرروش  ابياقت مه زاب ىنعي .دنخوب هلطاب اي ديفس ىرر زين دصرخ 2  هلمج زر .دش ديئات افن 4 تيحلاص طقف هك دنخوب هدش
    یسراب رخ و اهنآ زر افن ۳0 تیحلاص ،موخ یسراب رخ و  ىرايسب هك مينرخ ىم هتبلر و دنتفگ هن ميژر هب مخام زر ىمين  "پچ " ناياج كي ،خوب هخاك ندش خزمان سوه هك ىناسك
    لماش هک خاک بیوصت رر اهنآ زر افن 10 تیحلاص ییاهن  هب دندش »تاباختنر« رخ تكاش زر ايزگان هك مه اهنآ زر  " ىيراهز كباب ىتسيكستوات بزح مان هب ميژر عفردم
    رخ . خوب راک هظفاحم یاهیدنبهواگ دیدناک ۹ و یمتاد خود  و نپوك ،ىسايس سات ،ىلغش تينمر نوچ ىلياسم اطاد  دش خر شتيحلاص هك خوب "تسيلايسوس نراگراك بزح
    خودح ،یملاسر یروهمج تسایر تاباختنر هروخ نیمتشه  رخ عقرو رخ .تسر هخوب اه همانسانش نخوب ررخاه ُم تيمهر  نير رخ .خاب اسب ىملاسر ىروهمج ىاه نردنز رخ ىتدم و

    نایم زر هک دنخومن تکاش ، طیراش نیدجرو دصرخ 6۷  افن اه نويليم ىملاسر ميژر تيمكاح یاهلاس مظعر شخب  دنخوب نخرخ ىرر طيراش دجرو افن نویلیم 2۳ خودح لاس
        .دنخرخ یرر یمتاد هب دصرخ خاتفه خودح اهنآ  ليلخ هب هكلب ميژر هب مهوت اطاد هب هن ،ناگدنهخ ىرر زر  دنخاك تكاش تاباختنر رخ اهنآ دصرخ 64 ميژر هتفگ هب هك
                             رخ روضح هب روبجم ىتينمر و ىخاصتقر ،ىلغش تاظحلام  ،ىياجر .دنخوب هلطاب ىررآ ، دصرخ ۳ زر شيب هتبلر هك
                       مهن هرود        .دنر هخوب ميژر "ىايگرام " ىاه هبعج ىاپ  هميد نير ديدناك راهچ ،شرواپ و ىخلاوراگسع ،ىنابيش
    رخ یملاسر یروهمج تسایر "تاباختنر" هروخ نیمهن  ،خزمان ۷۹ نايم زر 1۳68 خرخام »تاباختنر« رخ ور اه هب  ءررآ دصرخ 8۷ اب ىياجر ىلعدمحم هك دنخوب ىزاب بش
    تیحلاص خر اب نابهگن یرروش .دش ررزگاب 1۳84 خرخاد  هك خاك ديئات رر افن 2 تيحلاص اهنت نابهگن ىرروش             .دش روهمج سيئر
    یاه هروخ نوچمه اهنت ،اهخزمان زر افن ررزه زر شیب  هك ،ىنابيش سابع و ىناجنسفر ىمشاه :زر دنخوب ترابع

    میژر ینورخ یاههحانج صحاش یاه هاهچ هب نیشیپ   .دیخاگ باختنر هلصاح ىررآ دصرخ ۹4 اب ىناجنسفر                    موس هرود
    نیعم و یبواک ، خرژن یدمحر ، فابیلاق ، یناجنسفر :ایظن                        تسخن اتفخ راجفنر ناياج رخ هتفه جنپ زر سپ امر ىياجر
    نابلط حلاصر حلصر دیدناک نیعم هتبلر ( .خرخ تباقر هزاجر                  مشش هرود  رخ ميژر تاماقم زر دنچ ىنت و انهاب هرامه هب ىايزو
    دش تیحلاص خر نابهگن یرروش طسوت ردتبر یخرخاد وخ  1۳۷2 هام خرخاد 21 خيرات رخ ىدعب ىشياماف تاباختنر  ىياپاب زر ايزگان ميژر رذل ،دش هتشك 1۳60 روياهش متشه
    سروک هب رخدجم یر هنماد یتموکح مکح اب ردعب امر   اتمك طيراش دجرو نويليم ۳۳ نايم زر هك ديخاگ ررزگاب  .دش لاس نامه هام اهم هخ خيرات رخ خدجم »تاباختنر«
                    . ) تشگاب تباقر  رخ اب هك دصرخ 50 ىنعي دنخاك تكاش افن نويليم 1۷ زر  طيراش دجرو افن نويليم 2۳ خودح »تاباختنر" نير رخ
    یررزگاب خیرات رخ راب نیلور یراب یایگ یرر نآ نایاج رخ  رامآ ىانبم اب اتح هك تفگ نروت ىم هلطاب ىررآ تشرخاظن  دصرخ ۷4 اهنآ نايم زر ميژر هتفگ هب هك دنخوب نخرخ ىرر
    زر کیچیه ، نرایر رخ یروهمج تسایر "تاباختنر"  اب هیقف تیلاو تیمکاح نيفلاخم ، میژر هدش ىراكتسخ  ىرروش هك دندش خزمان افن 46 هروخ نير رخ .دنخاك تكاش
    رر ءررآ قلطم تیاثکر ،لور روخ رخ دنتسنروتن اهردیدناک  لور همين قانتدر جور رخ نير و دنتفاي ىاتاب نآ ناقفروم  :زر دنخوب ترابع هك خاك ديئات رر افن 4 تيحلاص اهنت نابهگن

    یر هراپ یتح هک میژر رامآ هب انب لور روخ رخ .دننک بسک  ىتسيروات تايلمع خرديب ىاه لاس رخ ىنعي خاتفه ههخ  نواعم ( ىر هنماد ىلع ، ) سلجم هدنيامن ( شرواپ ابكر
    نآ نخوب یبلقت اب ) یبواک ایظن ( میژر هب هتسبرو خرافر زر  نير رخ .خوب راكهاش كي ىتسرر هب ،جراد و لدرخ رخ ميژر  نواعم ( ىر هرروز اضر ، ) نراهت هعمج مامر و عافخ ايزو
    .دنخاک تکاش طیراش نیدجرو زر دصرخ 62 دنتشرخ دیکات  4 خزمان 128 نايم زر نابهگن ىرروش ،كحضم تاباختنر  هكنير هجوت بلاج هتكن ،خاف ىروفغ نسح و )روشك ايزو
    هدنهخ یرر تیعمج دصرخ 5۷ میژر هتفگ هب زین موخ روخ رخ  ىمشاه :زر دنخوب ترابع هك خومن تيحلاص ديئات رر افن  هعماج ايبخ و فواعم راک هظفاحم ( ىنك ىودهم للهر تيآ
    قودنص زر خرژن یدمحر ماجنراس نآ یط هک دنخاک تکاش  شخب ايبخ و قباس راك ايزو ( ىلكوت دمحر ،ىناجنسفر  زر لبق و شیپ لاس دنچ نیمه ات هک نراهت زرابم تيناحور
    ، نایراگلوصر هدیسر نرروخ هب هزات دیدناک نرونع هب ءررآ  سییر ( ىبساج ، ) نامزنآ رخ تلاسر همانزور ىخاصتقر  هك خوب اهخزمان وزج زين )خوب ناگابد سلجم سیئر ،گام
                      .دمآ نوایب  یاهحاط ىاجم ( ىاهاط ىلعبجر و ) خرزآ هاگشنرخ  نيموس رخ !! دش خر نابهگن ىرروش طسوت ور تيحلاص

                             ىناجنسفر افن راهچ نير نايم زر . )عافخ عيانص نامزاس  ىررآ دصرخ ۹5 اب ىر هنماد ،ىملاسر ىروهمج تساير هروخ
                       مهد هرود  نويليم هخ زر شيب ىمك_ ءررآ دصرخ 62 بسك اب رخدجم                  .دش لور هذودام
    رخ یملاسر یروهمج تسایر "تاباختنر " هروخ نیمهخ   شیامن نير رخ هجوت بلاج هتكن .دش باختنر _ىرر
    اهنت نابهگن یرروش .دش ررزگاب 1۳88 خرخاد 22 خیرات  24 خودح ( ىرر نويليم راهچ زر شيب بسك یتاباختنر                مراهچ هرود
    یتاباختنر یاهتباقر رخ تکاش یراب رر افن راهچ تیحلاص  خوب ىلكوت دمحر نوچ ىراك هظفاحم خاف طسوت ) دصرخ  نآ رخ هك دش ررزگاب 1۳64 خرخام 25 رخ « تاباختنر« نير
    ، خرژن یدمحر خوئمحم :زر دنخوب ترابع هک  خاک دیئات  هاش ابکر ( " یاگنرایو ررخاس " زر افنت زرابر یعون اگناشن هك  طقف نابهگن ىرروش ىلو دنخومن ىخزمان ملاعر افن 50
    . ییاضر نسحم و یوسوم نیسح ایم ، یبواک یدهم                    . خوب ) رخرایلیم  :زر دنخوب ترابع هك خاك بيوصت رر افن هس تيحلاص
    46 زر شیب یمک یرر قح ناگدنررخ هک خاک ملاعر میژر                          نآ رخ هك ،ىناشاك ىوفطصم و ىخلاوراگسع ،ىر هنماد
    یعقرو مقر ،اگیخ یرامآ عبانم یداب امر ، تسر افن نویلیم                  متفه هرود  تكاش دصرخ 54 خودح طيراش دجرو نويليم 26 لك زر

    یررزگاب زر دعب .دنخاکیم یبایزرر افن نویلیم 48 خودح رر  موخ رخ ىروهمج تساير هروخ نيمتفه »تاباختنر «  دش لور ىرر نويليم 12 بسك اب رخدجم ىر هنماد و دنخاك
    یتح هک–  راکشآ بلقت کی رخ میژر ، "تاباختنر" نیر  نويليم ۳5 خودح نآ رخ هك دش ررزگاب 1۳۷6 هام خرخاد  10 خودح اب ىناشاك .هذودام ىررآ دصرخ 85 خوش ىم هك
    - تسر هتسردن هقباس یملاسر یروهمج خود نرروخ رخ   طيراش دجرو روشك ىلااب هب لاس هخزناپ تيعمج زر افن  و موخ بيتات هب دصرخ 2 خودح اب ىخلاوراگسع و دصرخ
    85 ینعی طیراش نیدجرو زر افن نویلیم 42 هک خاک ملاعر  نويليم 2۹ زر شيب ىمك خردعت نير زر هك دنخوب نخرخ ىرر  نروت ىم هلطاب ىررآ نتفاگ اظن رخ اب نيرابانب .دندش موس
    6۳ اهنآ نایم زر هک دنخاک تکاش "تاباختنر " رخ دصرخ  « نير رخ . خوب دصرخ 8۳ لخاعم هك دنتسج تكاش افن  ىرامآ ىاه هخرخ قبط اتح ( راب نيتسخن ىراب هك تفگ
    یرر یوسوم هب دصرخ ۳5 خودح و خرژن یدمحر هب دصرخ  نابهگن ىرروش ،بلطورخ افن 2۳8 عومجم زر « تاباختنر  هب و هخاكن تكاش تاباختنر رخ مخام زر ىمين ) ميژر
    اتمک اب یبواک و نویلیم کی زر شیب اب ییاضر !!دنخرخ  : زر دنخوب ترابع هك خومن دییات رر افن 4 تيحلاص اهنت         .دنتفگ " هن " ميژر ىاهرديدناك

    رراق یدعب یاه هخر رخ - میژر هتفگ هب–  نویلیم مین زر   .ىر هرروز و ىاهش ىر ،ىرون قطان ،ىمتاد دمحم
    ،راکشآ یتاباختنر یاتخوک کی رخ بیتات نیدب . دنتفاگ  قودنص هب ىررآ دصرخ ۷0 خودح بسك اب تسنروت ىمتاد                    مجنپ هرود
    زاغآ رر خود یروهمج تسایر هروخ نیموخ خرژن یدمحر  هدهع هب رر ميژر ىروهمج تساير تسپ مامز ،هدش هتخير  هب ىملاسر ىروهمج تساير »تاباختنر « هروخ نيمجنپ
    تررزو نورخ زر تاشررزگ یداب یانبم اب هک یلاح رخ .خاک  قطان هک خردیم ناشن نئراق همه هک خوب یلاح رخ نیر خايگ  باختنر سپس و 1۳68 هام خرخاد رخ ىنيمد گام ليلخ
    هخوب نویلیم 8 زر اتمک خرژن یدمحر یررآ عومجم ،روشک  هخوب یر هنماد اظن خروم خاف و ماظن حلصر دیدناک یرون  ماظن ديدج هيفق ىلو و ابهر نرونع هب ىر هنماد ىتباض
    تاباختنر نآ زوایپ ، یرر نویلیم 20 خودح اب یوسوم و                     . تسر  تقو سییر_ ىناجنسفر هك ) ناگابد سلجم طسوت (
    رر هلئسم نیر روشک تررزو تاماقم یداب یتح و هخوب                           _ناگابد سلجم سيئر بيان و ىملاسر ىرروش سلجم
    هکنیر زر " لفاغ " ،دنخوب هخرخ علاطر یوسوم هب ینفلت                   متشه هرود  هام خرخام مشش خيرات رخ ، تشرخ نآ رخ یدیلک مهس
    یهدناماف و روشک ایزو هرامه هب هیقف یلو هتسخ و ررخ  میژر یروهمج تسایر " تاباختنر " نیمتشه رخ یمتاد  روشک تیعمج زر افن نويليم ۳1 خودح . دش ررزگاب 1۳68.

                            Vol. 28 / No. 1625 - Friday, June 11, 2021 1400 خرخاد 21 هعمج - 1625 هرامش / 28 لاس       8  8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13