Page 4 - 1625
P. 4

تسایس

                                                     رخ رر یدیدج نابیقر ،یلوپ تلاخابم ررزاب هب نیچ رخ

                                                     ینیزگیاج و تباقر تهج رخ لاتیجیخ یژولونکت یاینخ

                                                     رخ .تسر هخروآ نردیم هب یتنس یکناب یاه ماظن اب
                                                     یایگ لکش دهاش ام هک دشابیم یطیراش نینچ
                                                     کیتاموتر لاماک یلام تلاخابم اب ،دنمشوه یاهاهش
                                                     رخ ور تلاخابم رخ یتنس یلوپ یاهدحرو زر هتسسگ

                                                                       .میشابیم ور

                                                     طقف هن ،انواک سوایو زر یشان نراحب–  جنپ

                                                     نلاک یررخ هیاماس یاه ماظن یراتداس یاه یتساک

                                                     تیمکاح نخاتفر اطد هب هکلب ،خومن هتسجاب رر

                                                     یماظن-یتفن ،یلام نلاک یررخ هیاماس یاه رردمتردق
                                                     وحن هب رر اهنآ یر هناسر یررخ هیاماس ناتسدمه و

                                                     دیدش یایگرخ هک یطیراش رخ .خاک لاماب یر هقباس یب
                                                     اب یررخ هیاماس نلاک یاهروشک رخ اه یرردمتردق
                                                     زر انواک سوایو عویش زر یشان یعامتجر یاه نراحب

                                                     لاتنک و ظفح اطاخب یررخ نردیم رخ اهنآ تاناکمر
                                                     کرردم مامت امر ،تسر هتساک اهنآ یناهج یرردمتردق

                                                     و ینیافآ جنشت هک ،دنشابیم نآ زر یکاح دهروش و
                                                     نلاک یروحم یاه یژتراتسر زر یکی ،یزوافر گنج

                                                     نراحب نیر زر تفر نواب تهج یناهج یررخ هیاماس

                                                     تهج اهنآ یخاصتقر و یلوپ ،یلام یراتداس میظع
                                                            .دشابیم شیود یتنس یاهررزاب ظفح

                                                     لاسکی یط انواک سوایو یناهج عویش–   شش


                                                     یسایس یراتداس یاه ماظن اهنت هن ،هتشذگ
                                                     هکلب ،دیشک شیامزآ هب رر گرزب یتعنص یاهروشک

    حلص نیمضت و نیمات زر تیامح یاه هیاپ اب دیاب ام  تیمهر زر زور هب زور ات تسر هدیخاگ بجوم ایدر    ،یتسیلایسوس یایگتمس اب یاهروشک تیقفوم
    میکحت قیاط زر و هخوب رروتسر یر هقطنم و یناهج  .خخاگ هتساک نباک اب ینتبم و یلیسف یاه یژانر  نخاک راهم رخ رر هایغ و نیچ ،مانتیو ،ابوک لیبق زر

    بلط حلص یاهروشک و اهواین هاگوخرر اب تابسانم   رر یتفن ترراصحنر عفانم یخایز خودح ات ،امر نیر  فص رخ یفاگش ترایثات ،هخرخ ناشن سوایو نیر

    یاه جنشت هنوگ اه دیدشت شهاک بجوم ،یناهج     ،تبسن نامه هب .دهخ یم رراق یدج تردیدحت خروم   ترزروم هب .تسر هتشرذگ یاج اب یناهج یاه یدنب    یواین نرونعب ام تسر مزلا .میخاگ یر هقطنم یتینمر  ،اکیامآ رلاخ یگخاکاس هب یناهج یلام یررخ هیاماس  و هتفای دشر یاگراک و کیتراکومخ یاه شبنج ،نآ

    ،نرایر هخرزآ مخام و ناشکتمحز یسایس گنهاشیپ    هک ،خخاگیم قاغ یات قیمع نراحب رخ زور هب زور  یتسیلایسوس نیزگیاج یاهراکهرر هب یناهج هجوت
    ،یتعنص ،یملع تلاوحت دنور اب مامت یهاگآ اب  نلاک یررخ هیاماس یخیرات هطلس اب یدج ترایثات                 .تسر هتفای شیرزفر
    زر یهاگآ و ،یناهج یسایس یخاصتقر و کیژولونکت          .خررذگیم یاج اب یلام و یماظن ،یتفن
                                                     شیپ ههخ نیدنچ یط هک یروشک نرونع هب ،نیچ

    و صیخشت رخ ،نیون یاه یدنب فص یایگ لکش
                            یاه رردمتردق هزوامر هک یطیراش رخ–  تشه    حطس هب ،یموس ناهج روشک کی زر رر خود اهنت هن


            ّ
    شیود یمخام یلم عفانم ،شیود هاگیاج نییعت
                            یلام ،یماظن نروت هب اکتر اب نانچمه یباغ ترراصحنر  دشر اب هکلب ،تسر هدنایور راف اینخ خاصتقر نیموخ
    تابسانم رخ شیود یاه یایگ میمصت لقث زکام رر
                            ششوپ تحت و دنشابیم شلات رخ ،شیود یتینمر و    ینیب شیپ ،دصرخ تفه هنلااس یخاصتقر طسوتم
    شیود یناهج یتابسانم ماکحتسر و هخرخ رراق یناهج

                             گنج یاه لبط اب نانچمه ،"یسراکومخ رودص "  نیلور هب ،هدنیآ لاس هخ زر اتمک یط هک خوش یم

              ّ
     و حلص هاگوخرر رانک رخ یلم عفانم نیمات یاه هیاپ اب رر
                            فص ات تسر هدیخاگ بجوم طیراش نیر .دنبوک یم     هب اکتر اب اهنت هن ،نیچ .دیورراف یناهج خاصتقر
                          ّ
                .میهخ رراق یناهج یقات

                            لکش فاش رخ یناهج هصاع رخ یفلاتئر نیون یاه یدنب  بزح یزکام تیایدم اب یخاصتقر یاه یزیر هماناب


    رخ ههخ نیدنچ یاه ینرایو و گنج ،زواجت–  هد  زواجت و گنج هاگوخرر فص لباقم رخ ام .دنشاب یایگ  یناهج و یلدرخ یاه هصاع رخ روشک نآ تسینومک    لماش هک ،یتسیلایاپمر یاه هسیسخ اب هنایمرواد  ،حلص کولب" خاحتر و یایگ لکش اب ،وتان یگخاکاس هب  و دشر ترزروم هب ، "هرر و دنبامک " قیاط زر شیود

    زین قراع و نرایر نیب زوسنامناد گنج لاس تشه    یاه یراکمه یاه کولب و ، "یناهج یقات و هعسوت  تابسانم شاتسگ ناهرود ،شیود یلدرخ یقات

    یتینمر هچ اه اب ات تسر هدیخاگ بجوم ،دشابیم  خاحتر و قافتر .میشاب یم  وابور فلتخم یر هقطنم  لباقتم دشر یاه هیاپ اب یللملر نیب یخاصتقر یراجت


    تردق نایماظن زین نرایر رخ ،هنایمرواد ندش ات  ییاه هنومن نیر زر یکی "نیچ" و "هیسور" یاه تلوخ  ،یباغ یررخ هیاماس ترراصحنر لباقم رخ  .دشابیم

    بجوم هقطنم ندش یتینمر .دنایگب یر هدنیرزف  زر تیامح طیراش رخ ات دنتسه شلات رخ هک دنشابیم   یایگولج و ،نخاک راهم ،لاتنک" ،یژتراتسر " هب زوامر
    نرایر رخ هیقف تیلاو دننام ینویطرافر عضروم میکحت  یاه هیاپ اب اهروشک تابسانم ،یناهج حلص هعسوت   هب نخز نمرخ و ،فاط کی زر نیچ "هعسوت و دشر زر

    یخوعس ناتسباع لیبق زر یعاجترر یاه تموکح و  ،لباقتم مراتحر ،اگیدمه یلدرخ رومر رخ هلدردم مدع  رخ رر اگیخ فاط زر یر هقطنم تاجنشت و اه ینمر ان    نیر .تسر هدیخاگ لیئراسر رخ وهای نتن نیماینب و  ،خاب" یاه هیاپ اب رر یخاصتقر یتابسانم یاه یراکمه               .دنر هتفاگ شیپ
    نرایر رخ هیقف تیلاو ات تسر هدیخاگ بجوم تیعضو                 .دنایگب شیپ رخ "خاب
                                                     تردیلوت زر هخافتسر تمس هب نخروآ یور -تفه
    یروهمج نررردساپ هاپس نایماظن تسخ رخ تسخ
                            یجراد تسایس لوصر یطیراش نینچ کی رخ–  هن     یاهلاس یط نیزگیاج و کاپ و نیون یاه یژانر

    ،هننقم هوق هس اه ات دنوش قفوم ،نرایر یملاسر
                            Vol. 28 / No. 1625 - Friday, June 11, 2021 1400 خرخاد 21 هعمج - 1625 هرامش / 28 لاس       4  4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9