Page 5 - 1625
P. 5

تسایس


    یخاف یاه یخرزآ ،یملع و یشزرو ، یانه ،یگنهاف   ،نرایر یخاع مخام هامزور یگدنز و یخاصتقر یتعنص   .دنروایب رخ شیود لاتنک تحت رر هیئاضق و هیاجم

    برزحر ،یفنص یاهخاهن لیکشت یخرزآ ،یعامتجر و       .خوش هخاب شیپ هب هنلاوئسم یایگیپ اب دیاب
                                                      قیاط زر نرایر یملاسر یروهمج شقن–  هدزای
    یگمه ،اهنیر لاثمر و ینیخ یبلط یابراب و یسایس

                             و همان قفروت ،نامیپ نتسب ،تراکرذم هنوگ اه  ،هقطنم یاهروشک رخ شیود یماظن یاه تلادخ
    و هیقف تیلاو دساف و کیتراکوتر ماظن اب لباقت رخ
                             یاه هیاپ اب دیاب ،اگیخ یاهروشک اب ییاه هماندهع  ترزواجت نخاک یثند تهج ییواین نرونع هب هن

              .دنررخ رراق نآ یملاسر تیمکاح
                              ّ
                             یلم عفانم نیمات اب ندیشخب تیروحم و تیولور  یاهروشک للاقتسر و حلص هعسوت یراب و یتسیلایاپمر

    یط زخ ناشکتمحز و نراگراک یاه شبنج–  هدفه  مدع طیراش رخ .دشاب هخوب رروتسر نرایر یمخام  رخ ملاسر رودص فده اب ییواین نرونع هب هکلب ،هقطنم

    شیود قوقح قاقحر تهج رخ ایدر یاه لاس    یخاصتقر و یتینمر یسایس یاه تیعقوم یرردیاپ  جنشت دیدشت بجوم اتشیب و هخاک لمع اهروشک نیر
    اه شبنج نیر .تسر هتشرخ ییرزس هب دشر و یایگراف  تمیق هب دنروت یم اه همانقفروت نیر ،هیقف تیلاو ماظن  هک یطیراش رخ .حلص رراقتسر ات ،تسر هخوب ینیافآ
    حوطس هب ،کچوک یفنص یاه هتسرود حوطس زر   راض هب هک ،خخاگ مامت نراگیخ هب یترزایتمر ندیشخب  دیاتراپآ و هیقف تیلاو عاجترر اب ینتبم یاه ماظن


    خردعت اهنت هن .تسر هدییور راف یمومع و ،یندم  یرردمتردق تیمکاح زر تظفاحم تمیق هب یلم عفانم  تیمکاح تردق رراقتسر ماکحتسر ،یتسینویهص

    ،ناگتسشنزاب ،نراگراک هناهرود تلردع یاه تکاح            .دشاب هخوب هیقف تیلاو ماظن  هقطنم نخوب یتینمر و یاگ یماظن رخ رر شیود

    نیماضم هکلب ،تسر هتشرخ ییرزس هب شیرزفر ناملعم                           نیر هب ات دنتسین هخامآ هجو چیه هب اهنآ ،دننیب یم
                             نرایر مخام هک دشاب یم لاس لهچ زر شیب– هدزناپ

    اتایگراف و ،ات هتسویپ ،ات یناگمه اهنآ یاه هتسرود                             .دنررخاب تسخ شیود یرردمتردق زر اه یتحرر
                             .دنر هدیخاگ هیقف تیلاو یلیمحت و یترخررو ماظن ایسر
    و نراگراک هک دهدیم ناشن امر نیر .تسر هدیخاگ
                             ،یایگتسخ ،ناقفد هب اکتر اب هیقف تیلاو یملاسر ماظن  نآ هب هتسبرو یاه ناگرر و هیقف تیلاو خاهن– هدزاود
    یقّات ایسم رخ نرایر هدنیآ تلاوحت رخ ،ناشکتمحز

                             یاه یخرزآ هنوگ اه بوکاس و مردعر ،باعرر ،نردنز   یرروش و ،ناگابد سلجم ،نابهگن یرروش لیبق زر
    افیر رر یدیلک و هتسجاب شقن ،یخرزآ و تخاعس و


                             اب ماظن نیر .دیامن یم هفد رر یسایس و یفنص ،یندم  یزکام یاه هتسه نرونع هب ،ماظن تحلصم صیخشت
     یاهواین هفیظو یطیراش نینچ رخ .خومن دنهرود

                             یاه تیایدم رخ یتیافک یب و یخزخ سلاتدر هب اکتر   رخ تسخ زوامر هک ،دنشابیمروشک رخ همکاح عاجترر
    یاه دنویپ ناکمر ات دشابیم یتسیلایسوس و پچ

                                                         ّ

                             بوکاس تموکح زر اگیخ یلکش هب ،یعامتجر یخاصتقر    لمع هکس کی یور وخ تروصب ،هاپس نایماظن تسخ

    اهنآ یسایس یاه نامزاس اب رر ناشکتمحز و نراگراک
                             لیدبت یاگیخ لیماف ررزه یرردمتردق ناقفد و  اهنت هن لامع اگیخ یتموکح نابلط حلاصر .دنیامن یم
    راک هاگوخرر شقن و هخومن تیوقت اتشیب هچ اه رر
                             زور هب زور میژر نیر هک یطیراش رخ .تسر هدیخاگ  اضاح هکنیر اطاخب هکلب ،دنر هدش هیفصت تموکح زر
    اتشیب هچ اه نرایر هدنیر تلاوحت رخ رر تمحز و
                             مسیلرابیلوئن و یزاس یصوصد هب یاتشیب نرزیم هب   ینعی ،ماظن یزکام و یلصر یاه هتسه ات دنر هخوبن

             .دنیامن ات مکحتسم و ات مجسنم

                             و میکحت ،شاتسگ ناهرود ،خروآ یم یور یخاصتقر    لروس تملاع ایز رر نآ یاظن یاه هیاپ و هیقف تیلاو


    یاه نامزاس و اهواین ییراگمه و ییوسمه– هدجیه   یجراد نررای و نایاتمه اب شیود یاهدنویپ قیمعت   .دنر هخرخ تسخ زر مخام نایم رخ رر شیود رابتعر ،دنابب
    و دشر ترزروم هب ،یتسیلایسوس و پچ یسایس  یناهج یررخ هیاماس نلاک یاهروشک رخ شیود
                                                      یروهمج تسایر تاباختنر ،یطیراش نینچ رخ -هدزیس

    یاه ترواض زر یکی ،یاگراک یاه شبنج شاتسگ                       .دشابیم

                                                      هدش یسدنهم شیامن زر یر هناکخوک هچیزاب اهنت هن
    هتسه یدنبنروختسر یایگ لکش هدننک نیمضت
                                             ّ
                             ماظن زر لماک روبع ناهرود نرایر تلم هک یطیراش رخ  تاباختنر نیر یسدنهم هکلب ،دشاب یمن تاباختنر
    یملاسر یروهمج زر ررذگ و نیون لوحت شبنج یزکام
                             تموکح کی هب هیقف تیلاو یملاسر کیژولوئدیر  تیلاو قفروت خروم هدنیامن باصتنر زج یفده
    حلص ،یقاتم ،کیتراکومخ ،خرزآ ینیزگیاج هب نرایر
                             ینتنم و ضیعبت دض ،کیتراکومخ  ،خرزآ ،رلاوکس  رخ تکاش جیوات هنوگ اه .دشاب یمن هاپس و هیقف

    یزکام یاه هتسه یاه دنویپ .دشابیم هنلاخاع و بلط

                             همکاح یرردمتردق ،دنشابیم یعامتجر تلردع اب  هب ندیشخب تیعواشم هب تمدد ،تاباختنر نیر
    و نراگراک یاه شبنج اب یتسیلایسوس پچ شبنج

                             ناتسوخ هب اکتر اب دنروتیم نانچمه نرایر رخ یملاسر  یسدنهم شیامن و هیقف تیلاو عاجترر یرردمتردق

    یاه شبنج اب دنویپ هب دنروتیم اهنت هن ،ناشکتمحز
                             و یلدرخ ییاه هکبش و خود یللملر نیب نایماح و              .دشابیم اهنآ طسوت نآ هدش
    ماکحتسر و دیمر و ت ّوق کیتراکومخ و یهروخیخرزآ
                             ینیزگیاج و اه هاهچ نخاک ضوع اب شیود یجراد
    رراقتسر تمس هب رر اهنآ دنروتیم هکلب ،دشخبب یاتشیب                         هیلع اب اکیامآ طسوت یخاصتقر یاه میاحت– هدراهچ

                              .دیامن ظفح رر شیود یرردمتردق نانچمه ،خرافر
    یایگ تمس اب ینیزگیاج تشگزاب نودب ویتاناتلآ                          رر شیود یاهراشف و یخاصتقر یفنم ترایثات ،نرایر
            .دیامن هرامه خود اب ،یتسیلایسوس  لیبق زر ،نرایر مخام کیتراکومخ یاه شبنج– هدزناش  خررو نرایر یخاع مخام هامزور یگدنز اب همه زر شیب


                             یابراب ناهرود یاه شبنج ،نایوجشنرخ ،نانز شبنج   میاحت عفر موخ روخ تراکرذم رخ تکاش ،رذل .خومن
                      2021 یم 14
                                               ّ

                             یاه هصاع رخ یخرزآ ،یسنج یابراب ،یلم -یکینتر  یاهدحرو زر اه راشف نیر ندش هتشرخاب تهج رخ ،اه
                      یراﺠﺗ‌و‌ینﻮﮑسم‌کلاما‌شورﻓ‌و‌دیرﺧ‌هب‌طﻮبرم‌رﻮما‌هﯿﻠﮐ‌رد‌امش‌رواشم      �     �ﻋ
                                                           ﯽﺎﻤ ر ﯽ
           2020                                                 �
      www.alirahmani.com       .دیریﮕﺑ سامت ﻦم اﺑ هﺠیتﻧ ﻦیرتﻬﺑ لوﺼﺣ یارﺑ .دیراد یراﺠت ای یﻧوﮑﺴم ﮏﻠم شورﻓ ای و دیرﺧ هﺑ ﻢیمﺼت هﭽﻧاﻨﭼ
                                                 ٦٠٤
                                                  ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧
                                                      -
                                                            -
                                                              ٩٩١٧
                                                       ٦٤٩
                  تروﻧ ﺰﮐرم رد یﻧامتﺧ
                                               رﺑ
                               هژورﭘ ﻦیرﺧ
                             یاﻫ
                                        ﺶیﭘ و یﻫاگ
                            اس
                                     دیرﺧ
                                    آ
                                              یا
                                             آ
      .دیریﮕﺑ سامت ﻦم اﺑ رووﮑﻧو تروﻧ ﺰﮐرم رد یﻧامتﺧاس یاﻫ هژورﭘ ﻦیرﺧآ دیرﺧ ﺶیﭘ و یﻫاگ آ یارﺑ
      .دیریﮕﺑ سامت ﻦم اﺑ رووﮑﻧو
                         ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ١ + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ١ نﺎﻤﺗرﺎﭘآ           ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا ٩٧٠ ﺎﻨﺑﺮﯾز ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ﮏﯾ + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ٣ لﺰﻨﻣ
                        ﺲﻨﯾﻼﭘا ،پﺎﺗ ﺮﺘﻧﺎﮐ ﺖﻧاﺮﮔ ،ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا ٦٩٣  NEW        ﻦﯿﻟوا ﻪﮐ ﯽﻧﺎﺴﮐ یاﺮﺑ لا ﻩﺪﯾا ،ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا ٦٩١٠ ﺖﻌﺳو ﺎﺑ ﻦﯿﻣز و
                  SOLD     ،ﻦﻤﯿﺸﻧ قﺎﺗا زا ﻦﮑﻟﺎﺑ ﻪﺑ ﯽﺳﺮﺘﺳد ،ﻞﯿﺘﺳا ﻞﯿﺴﻧﺎﺘﺳا         ﻪﻧﺎﺧ و ﺪﻨﻨﮐ یراﺬﮔ ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ ﺪﻨهاﻮﺧ ﯽﻣ و ﺪﻨﻨﮐ ﯽﻣ یراﺪﯾﺮﺧ ﮏﻠﻣ رﺎﺑ
                        ،ﺲﯿﻨﺗ ﻦﯿﻣز ،یزﻮﮐﺎﺟ ،شزرو قﺎﺗا ،زﺎﺑور ﺮﺨﺘﺳا
                                                        یزﺎﺳﻮﻧ نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ رد ﺮﻬﺷ ﻩﺮﻈﻨﻣ نﺪﯾد نﺎﮑﻣا .ﺪﻧزﺎﺴﺑ ار دﻮﺧ ﯽﯾﺎﯾور
                        جرﺎﻓﻻ کرﺎﭘ ﻪﺑ ﮏﯾدﺰﻧ ،مﻼﺘﯿﮐﻮﮐ ﺰﮐﺮﻣ رد ﻊﻗاو
                        ،نﺮﺗ یﺎﮑﺳا ،ﺞﻟﺎﮐ سﻼﮔاد و ﺮﺘﻨﺳ مﻼﺘﯿﮐﻮﮐ و          ،یور ﻩدﺎﯿﭘ ﻞﺤﻣ ﻪﺑ ﮏﯾدﺰﻧ و ﯽﮔداﻮﻧﺎﺧ ﻪﻘﻄﻨﻣ .دﻮﺑ ﺪهاﻮﺧ ﻩﺪﺷ
                                                        ﺎﺗ ﻪﻘﯿﻗد ١٥ و یو یﺎه ،نارﻮﺘﺳر ،بﺎهذ و بﺎﯾا ﻞﯾﺎﺳو ،ﺪﯾﺮﺧ ﺰﮐﺮﻣ
         $420,000.00                  . . . ،یرﺎﺒﻧا و ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ $1,549,900.00                   . . . و روﻮﮑﻧو نوﺎﺗ ناد
         $420,000.00
                                            $1,549,900.00
                      209-3050 Dayanee Springs Boulevard, Coquitlam                723 W 20th St. North Vancouver, BC
 5  5                        Vol. 28 / No. 1625 - Friday, June 11, 2021 1400 خرخاد 21 هعمج - 1625 هرامش / 28 لاس
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10