Page 9 - 1611
P. 9

میج ،نایرا »ینتان دنزیف« ناتسچهلب
                  کﻼﻣا رواﺸﻣ ییاباب جریا


                   604-626-1033                        )*(خیر و هار کیتشم


                                         هقطنم نریت مویحم مان ییخا یاه هتفه شد هچنآ اما
                                         ،هتخادنا اه نابز یس یب اش ناتسچهلب ینعر نایرا
                                                                        یگنامک ششآ
                  ،نﺎﻤﺗرﺎﭘآ ،سوﺎه نوﺎﺗ ،ﻪﻧﺎﺧ ،ﻦﯿﻣز       یاهییگ بآ شد هلاس 8 ات 2 کدهک جنپ شایخلد گیم
                                         نرا قطانم و اهاتسوش زا یشایسب .تسا هقطنم
                 یراﺬﮔ ﻪﯾﺎﻣﺮﺳ یﺎه ﻩژوﺮﭘ و ﺪﯾﺮﺧ ﺶﯿﭘ        ملاس یندیمارآ بآ و یشک هلهل بآ زا ناتسا
                                         بآ دنشهبجم مدیم زا یشایسب و دنتسه مویحم  زا لاس هس هک دسرهن یم یسک اش شهطس نرا
                                         هک دننک نیمات یعبانم نامه زا اش دهخ زاین دشهم  شانک شد اش دهخ یتسیلانشوژ زین و یسایس تیلاعف
                                         هدهلآ شایسب و دننک یم هدافتسا اه نآ زا زین اه ماد  ات 65 یاه لاس شد و تسا هدناشذگ چهلب نازرزع

      jaribab@telus.net                           ات دنا هدر داجرا هک یراه لادهگ و اهییگبآ .دنتسه  یشاک" یسشاف– یچهلب همانهام هریریحت هضع 68
                                                            تسا هدهب )یگشاک هاش ناتسچهلب هتیمک ناگشا ( "هاش
                                         اش ناشاب بآ - تسا زیچان هک - یگدنشاب لهصف شد
      www.royalpacific.com                          اه ماد و مدیم فیصم دشهم لاس یقاب شد ات دنک عمج  ،ناتسکاپ یچایک شد یشایل نیشن چهلب هلحم شد هک
                                         زا شیب هب هک دنک یم اعدا یملاسا مرژش .دییگ شایق  ات نرایبانب .در یم لاسشا شهشک لخاد هب و یشتنم
               Ehsan Vejdani                    اما دناسش یم یندیمارآ بآ ، یکنات اب اتسوش شازه .متسه انرآ ،نایرا شخب نریتییقف و نریت مویحم
                                                            هباثم هب "هتخهس نیمزیس" نرا لیئاسم اب یدودح
                                         یفاک زین یناسش بآ نیمه لاوا هک دهد یمن خساپ
                                         و دنک یمن نیمات اش مدیم یعقاو یاهزاین و هدهبن  شاوباچ دشاو 1365 هام یوم شد شاب نیتسخن نم
                 604-988-9571                  بآ نیمه هک دنتسه یناوایف یاهاتسوش زهنه ایناث  یب هک یتابیض لیلد هب .مدر ناتسچهلب شد
                                         یایب مدیم هولاعب .دسش یمن نار تسد هب مه زیچان  ،دهب هدر دشاو "یگشاک هاش" شهشک لخاد تلایکشت
                                         ،سابل و فویظ نتسر ییظن دهخ یاهزاین یراس  زیم قریط زا ایم هک دنتفیگ میمصت نامزاس یاقفش
                                         زاین ... یزشواشک و زیلاج و اه ماد یایب بآ نیم ٔ ات  جشاخ نایرا زا چهلب یاقفش کمک هب ناتسچهلب
                     ینادﺟو ناﺴﺣا
                                         زا هدافتسا هب شهبجم اش اونآ یرزگان هک دنشاد بآ هب  نرا یرهگ مدر ناتسچهلب دشاو یتقو .دننک
                                                .دنک یم اهییگبآ و اه بادیم بآ  خار زا یا هطخ هکلب نایرا زا یا هرهگ هن نیمزیس
                   ۶٠۴ - ٩٨٨ - ٩۵٧١                                 دادیب شابغ و دیگ و یبآ یب و امیگ و یقف .تساقریفآ
                                         هب هام ود ضیع شد کدهک جنپ شایخلد گیم
                                                            شایق یایب اذل دشن ایجا شاوباچ شد ما لوا شایق .دیک یم
                                         هتفیگ تشهص اهییگبآ نرا شد ندر قیغ لیلد
       ﯽــﺳرﺎﻓ ﻪــﻌﻣﺎﺟ ﻪــﺑ ﻪــﻧﺎﻗدﺎﺻ ﺖــﻣﺪﺧ لﺎــﺳ ٢٦ ﺎــﺑ نﺎــﺴﺣا     کدهک یدارز دادعت ییخا یاه لاس شد هولاعب .تسا  سهبهتا اب .متشگیمیب نایوت هب اددجم دراب یدعب
                                                            لهط شد .مدمآ نادهاز هب شاوباچ زا ییبیفاسم
                                         زا اهییگبآ نرا شاهج شد اش دهخ یاپ ار تسد زین
       رد ﺎﻤــﺷ یﺎــهزﺎﯿﻧ ﻪــﯿﻠﮐ ﻦــﯿﻣﺄﺗ یاﺮــﺑ گرﺰــﺑ روﻮــﮑﻧو نﺎــﺑز                      شد هچ . مدردن ینادابآ زا ییثا ینلاهط ییسم نرا
                                         یعهن اهییگبآ نرا زا یخیب شد نهچ دنا هداد تسد
                                                            هچ و )اونآ زا لبق ناهار و ( یهلوپ ناهار نامز
                      .ﺪــﺷﺎﺑ ﯽﻣ ﻩدﺎــﻣآ کﻼــﻣا رﻮــﻣا    .دننک یم یگدنز "ودناگ" مان هب هاتهک هزهپ حاسمت
                                                            یرهگ ،یملاسا یشهومج تایح ههد شاوچ لهط شد
                                         نایماح مه و یهلوپ ناهار نایماح مه نهنکا
                                                            یسایس شد .دنتسه نایرا "ینتان دنزیف" اه چهلب
                                         یا هشاپ لیلد هچ هب هک دنهد خساپ دراب اه للها ترآ
                                                            مرژش شد هچ و یهار متس مرژش شد هچ ناتسا نرا
                                         یگنسیگ و یقف شد دراب ،دنمتویث شهشک نرا نت زا
                                                            گشزب لحم و هناخشاک دنچ تمحز هب امر ،یملاسا
                                         و دنزب اپ و تسد یشامیب و یگنشت و یشاکیب و
                                                            و بآ دهبمک لیلد هب هولاعب .دینک یم هدهاشم شاک
                                         مادقا میج هب نآ ضیتعم مدیم و یندم نیلاعف
                                                            نرا هدمع شخب ندهب ینابایب و ییسمیگ و ،ناشاب
                                         هجاهم ،ماکحا نریتدردر اب یلم تینما هیلع
                                                            شد طقف یشادماد و یشادغاب و یزشواشک ، هقطنم
                                         یوش قاچاق شاک هب مویحم مدیم نرا یگا ؟دنهر
            ﮏشﺰﭙنادند یتﻣارﮐ ندﻻ رتﮐد                                    شد یطاخ نیمه هب .دشاد دهجو ینیعم یاه شخب
                                         دهخ نادنزیف و یسمه ندیک اهش اب ار و دنشواین
                                                            اب چهلب نادیم زا شازه اه هد هشاهمه ییخا نیق کر
                                         شاکچ دنوین یگرد یاهشهشک هب شاک یهجتسج شد
                                                                           ا
        یﮑشﺰﭙنادند تاﻣدﺧ ﻪیﻠﮐ ﻪﺋارا هداﻣآ ﻪبرﺠﺗ اﻫ لاس اب         نیمات یایب هلاس شاوچ هس کدهک دراب ایچ ؟دننک  شرهخ نادنزیف و یسمه و هداهناخ نتراذگ ج هب
                                                            هیراح یبیع یاهشهشک هب شاک یهجتسج شد
                                         یاج هب و دهر هناوش کانیطخ یاهییگبآ نرا هب بآ
                                                            و هداهناخ یایب اجنا زا و دنتفش یم سشاف جیلخ
              ﺮﻬﻇزاﺪﻌﺑ ٦ ﺎﺗ ﺢﺒﺻ ٩/٣٠ ﻪﻌﻤﺟ ﺎﺗ ﻪﺒﻨﺷ ﻪﺳ :راﮐ تاﻋاس   ناج ،یکدهک ملاهع زا ندیب تذل و یزاب و هسشدم
                                                            ناکامک دنوش نرا و دنداتسیف یم لهپ دهخ ناگتسب
                                          ؟دننک نار هداهناخ و دهخ هنشت بل یادف اش دهخ  هب دنتسناهتن هک زین یکچهک شخب .دشاد همادا
                         ﺮﻬﻇزاﺪﻌﺑ ٥ ﺎﺗ ﺢﺒﺻ ٩/٣٠ :ﻪﺒﻨﺷ
      Tel: 604 - 980 - 7474
                          ﯽﻠﺒﻗ ﺖﻗو ﻦﯿﯿﻌﺗ ﺎﺑ ﺎه ﻪﺒﻨﺷود  قهقح زا یرذپان یرادج یشخب اش بآ قح یگا  نایبلهک نهچمه دنشهبجم ،دنویب یبیع یاهشهشک
                                         مه یزیشپ یشب قهقح مینادن ناسنا یرادتبا  و لااک "قاچاق" شاک هب نایرا ناتسدیک شد شکتمحز
      Suite # 7 - 1480 Marine Drive, North Vancouver, BC           و شهختفم هدازهار تسد یزوش دراب .دشادن شزشا  حویجم و گیم هب یجنم یهاگ هک دنزادیپب تخهس
      Tel: 604 - 980 - 7474                         نیمه یس دشوآ و تفیگ اش شهختفم یاه هداز للها ترآ  نانابزیم و ناشادساپ یزادناییت لیلد هب اونا ندر
      Fax: 604 - 980 - 7489          یﺻاصتﺧا ﮓﻨیﮐراﭘ اب       یاهیپک شد و دنرهنب نآ بآ زا هک هدهلآ یاه بادیم  اب زین یکدنا شامر . دهر یم یملاسا یشهومج
                                         نادناخ تمظع" هک دنموفب ات دنباهخب ،نازهس  و یهایمه زا یرزگان شدخم داهم حلسم یاهدناب
                                          !!دشاد انعم شدقچ "یملاسا تما ههکر" و "یهلوپ        .دنتسه یشاکمه
           زﺮـﺒﻟا ﻪﻤﺟﺮﺗ تﺎﻣﺪﺧ                     و اهداسف و اه تشاغ و تارانج همه یگا  شخب هک دییگ یم تشهص یلاح شد همه نرا
                                         نایرا یصاعم خرشات ییخا نیق کر یاه یگدنامشد
                                                            تسا طبتیم نامع یارشد هب ناتسا نرا یبهنج
                                         اعطق هک ( مرییگب هدردان اش هطویشم بلاقنا زا دعب  ظاحل زا .نهماه هچارشد هب نآ یلامر شخب و
                                         و هدز یقف هیوچ هب ندیک هاگن طقف )مرییگ یمن  و ههقلاب تاناکما زا نیمزیس نرا زین یندعم داهم
       ادﺎﻧﺎﮐ و ﺎﯿﺒﻤﻠﮐ ﺶﯿﺘﯾﺮﺑ یﺎه ﻩﺎﮔداد ﯽﻤﺳر ﻢﺟﺮﺘﻣ ،هدازراییﻠﻋ زاﻨﻠگ    ود نرا هک تسیفاک ناتسچهلب مویحم و هنشت  بآ نیمات تشهص شد زین و تسا شادشهخیب لعفلاب
                                         زیم یاپ هب تریشب هیلع ترانج میج هب اش مرژش  تاج ههیم و یزشواشک تلاهصحم عاهنا یایب یفاک
     CITTIC ادﺎﻧﺎﮐ ﻦﯿﻤﺟﺮﺘﻣ یارﻮﺷ ﻪﺑ ﻪﺘﺴﺑاو STIBC ﻦﯿﻤﺟﺮﺘﻣ ﻦﻤﺠﻧا ﯽﻤﺳر ﻮﻀﻋ
                                            !دهب دهاهخن یرد ،زوش نآ .میشکب همکاحم          .تسا دعتسم
                                                     2020 یبماتپ 28  اب هدیک یعس یملاسا مرژش ییخا یاه لاس شد
       قﻼﻃ و جاودزا دﻨس   •          یقوقﺣ داﻨسا  •
                                                            ، یدنه یاه تکیر کمک هب شاوباچ شدنب هعسهت
                                                  ـــــــــــــــــــــ
             ﻪﻣاﻨساﻨش •            تروﭙساﭘ  •                         .دناسیب ناتسناغفا هب اش ناتسودنه تلاهصحم
                                                 ً
        یگدﻨنار ﻪﻣاﻨیﻫاوگ  •     یﻠیصﺤﺗ کرادﻣ ﻪﻤﺟرﺗ   •      اب یرهس مه هلزنمب امازلا نتم نرا شاشتنا *  شد لاغترا داجرا شد یییثات زین مادقا نرا یتح اما
                                         ار یمامت ار و هدنسرهن یسایس نامزاس هاگدرد  تسا هترادن ناتسچهلب یداصتقا هعسهت و هقطنم
                                                            یاهویین نایم زا زین شدنب نیلغار زا یشایسب و
                                                 .تسین نآ نتم زا یا هشاپ
                                                                    .دنا هدر مادختسا یمهبییغ
      ۶۰۴ ـ ۸۳۹ ـ ۵۹۶۸ :ﻞﻳﺎﺑﻮﻣ    ۶۰۴ ـ ۹۸۳ ـ ۲۸۶۷ :ﻦﻔﻠﺗ


 9  9                                     Vol. 27 / No. 1611 - Friday, Aug 28, 2020 1399 شهریور 7 هعمج - 1611 هشامر / 27 لاس
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14