Page 5 - 1611
P. 5

وگ و تفگ داصتقا

    هن دناهت یم یئاکریمآ تاشاصحنا یتسیلاریپما یشادم تشدق یب
    یرلات هب یتح هکلب ،ناوج شد اونآ یشادمشدلق تسد زا هب اونت
    طاقن اصقا شد یتسیلایسهس و یمدیم یاه شزیخ هجیتن شد اونآ

    هدهبن تکاس یطرایر نینچ لباقم شد اونآ .ددیگ یجنم ناوج
    – یماظن هنایگزواجت یاه تسایس اونآ  .تسشن دنهاهخن و
    دنهاهخ همادا یسایکهمد شودص یاهل تحت اش شرهخ یتینما
                          .داد
    ،نایرا دننام یراهشهشک یلخاد نلاک یشاد هرامیس یاهویین

    نهتس ناهنع هب نانچمه یلایبیلهئن یاه تسایس زا یوییپ اب
    تاشاصحنا یگرد و یئاکریمآ نلاک تاشاصحنا نامیپ مه مجنپ
    ،اونآ اب داحتا شد ات دهمن دنهاهخ و هدیک شلات یتسیلاریپما

    ،یگردمه ترامح قریط زا دنناهتب و هتراد اش یگردمه تشپ
    نیمات هقطنم شد اش یگردمه لباقتم و کیتشم عفانم نانچمه        انویک اسپ ناشود یداصتقا یاه یگژرو زا  سویرو زا یران یداصتقا نایحب و 2008 یاه لاس یداصتقا
                         .دنرامن  اه هد قرشزت یتسیلاریپما یایند یانویک اسپ ناشود یاه یگژرو زا  بذاک و یکنکداب تشهص هب اش اه صخار نرا هزادنا هچ ات ،انویک
    تحت اونت هن هک دراب یم یتسیلایسهس هوبج یاهویین هفیظو  یاه سشهب یاهشازاب شد هناهتشپ نودب لاتیجرد یاهشلاد نهیلریت  شد بذاک مشهت هب یعقاو یتامدخ یدیلهت داصتقا زا و هدیب لااب
    هکلب ،دنییگن شایق یتسیلاریپما یسایکهمد شودص یتاغیلبت ییثات  یاه تخادیپ زایت نایم فاکر شرازفا ،فیط کر زا ماوس و یلام .تسا هداد قهس شامق یاهشازاب بذاک یاهلااک

    یلام و یماظن -یتفن گشزب تاشاصحنا هکنرا نتفیگ یظن شد اب  فیط زا یناوج یداصتقا یاه بطق یگرد و اکریمآ نایم یشاجت
    هصیع شد ،دنراب یم تریشب یلاعت هاش دس نریتگشزب یتسیلاریپما  نهیلیم اه هد هکیلاح شد ،تیعضو نرا تازاهم هب .دراب یم یگرد       اکریمآ یماظن یوزاب
    و نایگشاک یاه شبنج زا ترامح و یهدنامزاس قریط زا یلخاد  ،ینامشد ،یعامتجا نیم ٔ ات زا هک ،دندنهیپ یم یناشاکیب یکشل هب یفن  هب ات یگا اکریمآ هک دهد یم ناشن لااب یاه صخار هسراقم

    یاتساش شد یگرد کیتایکهمد و هدازآ یاهویین ،یلخاد ناشکتمحز  دهاهخ یم اکریمآ ،دنراب یمن شادشهخیب مزلا نکسم ،یترادوب  هدادن تسد زا اش ناوج شد شرهخ یداصتقا لوا تیعقهم زویما
    یمدیم یشادم تشدق تیمکاح هب نایرا یملاسا یشهومج زا شاذگ  و پمایت دلانود هک شاد هشرش یتسیراف یتسیپداژن ناشود زا  شایق یداصتقا یعقاو تیعقهم نداد تسد زا زیم بل شد ،دراب
         .دنرامن تکیح ناشکتمحز و نایگشاک ییبهش تحت  شرامن هب اش اونآ یعقاو هیوچ ییخا یاه هام ینابایخ تایهاظت  یاه گنج زا دعب یاه ناشود یط هک یشهط نامه .تسا هتفیگ
                      2020 توا -22             .دشاذگب یتایف یماگ ،تراذگ یم  یاه نایحب یاه ناشود یگرد و مود یناوج گنج و ،لوا یناوج
                      ---------------                        ندرزار تسد دهار یتسیلاریپما یاه ماظن یداصتقا نلاک
    https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%A  و یماظن یتفن تاشاصحنا ناگدنرامن هک تسا یطرایر نینچ شد
    A%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%AC%D9%87%D8%       کاشاب قباس نواعم ات دنا هتفیگ میمصت یا هناسش یلام تاشاصحنا  هب اونآ ندشوآ هانپ و یزویفا گنج هب یتسیلاریپما یشادم تشدق
    A7%D9%86%DB%8C                  اکریمآ یشهومج تسارش ناهنع هب اش تبحص شهخ یامابوا  تفش نویب یایب یماظن - یگنج یاه میها یییگشاک هب و هدافتسا
    https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B
    1%D8%B3%D8%AA_%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%       یاه هصیع شد هک دراب یم یطرایر شد نرا .دنرامن باختنا  شاکب یایب اش طرایر زین انویک اسپ ناشود ،مرا هدهب اه نایحب نرا زا
    B1%D9%87%D8%A7_%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8       نانچمه ،"هتان" یلامر کیتنلاتآ یماظن نامیپ ،ینیمز تسایس      .دنک یم یبایب نردنچ یگنج یژتایتسا یییگ
    %B3%D8%A7%D8%B3_%DA%A9%D9%84_%D8%AF%D       ییگشز گنج قریط زا و تسا تکیح لاح شد قیر تمس هب  یماظن هنلااس هجدهب اب اکریمآ هدحتم تلاارا هک یطرایر شد
    8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
                             شد و جشاخ ناملآ زا اش یئاکریمآ یماظن یاهویین ،یتاغیلبت  هاگراپ اهدص نتراد و لاس شد شلاد دشایلیم هاجنپ و دصنفه یلااب
    h tt p s:/ /u s tr. g o v/ c o u n tri es-r egi o n s/  ینیچ دض و یسوش دض تاغیلبت گنج .درامن یم یقتسم ناتسول  شازه تسرود زا شیب اونآ شد هک ناوج طاقن مامت شد یماظن
    china-mongolia-taiwan/peoples-republic-      مامت تشدق اب نانچمه ،دراب یم ندنل نآ یلصا زکایم زا یکر هک  و یماظن یاه یئارشدیرز و یب امیپاهه وان اهدص اب یماظن یویین
    china#:~:text=U.S.%2DChina%20Trade%20
    Facts&text=Exports%20were%20%24179.3%20      یاقآ .دنک یم ادیپ همادا یصاخ یاه هژویپ و اه هرشانس قریط زا  یزاجم نانمرد و یداصتقا نابیقش مامت ،دنراب یم یقتسم هییغ
    billion%3B%20imports,way)%20goods%20trade%20   تایکهمد بزح تساش حانج هب قلعتم هک شمیت هک ندراب هج  تیعقهم ظفح یایب مه ،تسا هدشوآشد هیصاحم هب اش شرهخ
    during%202018.
                             اش یشهومج تسارش یایب شرهخ یشهتادردناک نانخس ،دراب یم  یب هبلغ توج مه و شرهخ طهقس لاح شد یداصتقا تشدق
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_the_largest_        .درامن یم زاغآ هیسوش هیلع یماظن دردوت اب  ات تسا هدامآ ،شرهخ هدننک هفخ و شاد هشرش یداصتقا نایحب
    trading_partners_of_the_United_States       همکاح یسایس و یعامتجا ،یداصتقا نایحب یب هبلغ تیلباق مدع .درامن هدافتسا لماک شهطب و نسحا هحن هب میها نرا زا
                      یراﺠﺗ و ینﻮﮑسم کﻼما شورﻓ و دیرﺧ هب طﻮبرم رﻮما هﯿﻠﮐ رد امش رواشم       �     �ﻋ
                                                          ﯽﺎﻤ ر ﯽ
           2008                                                 �
     www.alirahmani.com       .دیریﮕب ساﻤﺗ ﻦﻣ اب ﻪﺠیتن ﻦیرتﻬب لوصﺣ یارب .دیراد یراﺠﺗ ای ینوﮑﺴﻣ ﮏﻠﻣ شورﻓ ای و دیرﺧ ﻪب ﻢیﻤصﺗ ﻪﭽناﻨﭼ

                                                 ٦٠٤
                                                              ٩٩١٧
                                                  ٦٠٤ - ٦٤٩ - ٩٩١٧
                                                       ٦٤٩
                                                      -
                                                            -
      .دیریﮕب ساﻤﺗ ﻦﻣ اب رووﮑنو  ترون ﺰﮐرﻣ رد یناﻤتﺧ اس یاﻫ هژورﭘ ﻦیرﺧ آ دیرﺧ ﺶیﭘ و یﻫاگ آ یا رب
      .دیریﮕب ساﻤﺗ ﻦﻣ اب رووﮑنو ترون ﺰﮐرﻣ رد یناﻤتﺧاس یاﻫ هژورﭘ ﻦیرﺧآ دیرﺧ ﺶیﭘ و یﻫاگ آ یارب

                                                                 $169,000
                                              $1,199,000
                           $589,900.00              $1,199,000              $169,000
                           $589,900.00
                       504 - 2020 Fullerton Ave., North Vancouver, BC 126 W 3rd St.North Vancouver, BC
        ناریا رد شورﻓ تﻬﺟ ینوﮑﺴﻣ ﮏﻠﻣ                                      OFFEE SHOP FOR SALE AT BEST LOCATION IN
                        ١٠٠١ ،ﯽﺘﺷاﺪﻬﺑ ﺲﯾوﺮﺳ ٢ + ﻪﺑاﻮﺧ قﺎﺗا ٢ نﺎﻤﺗرﺎﭘآ Rare opportunity in a growing and  NORTH VANCOUVER
      ﻦﯾﺮﺘﻬﺑ رد ﻦﯿﻣز ﻊﺑﺮﻣ ﺮﺘﻣ ٤٦٠ ﺖﺣﺎﺴﻣ ﺎﺑ ﻪﻘﺒﻃ ٢ ﻪﻧﺎﺧ  ،ﻪﺘﻋﺎﺳ ٢٤ ﯽﻧﺎﺒﻬﮕﻧ ،ﻩﺪﺷ یزﺎﺳﻮﻧ  ،ﺖﯿﻓراﻮﮑﺳا busy area in Lower Lonsdale, business
                              SOLD
      رازﺎﺑ و ﻞﭘ ﺎﺗ ندز مﺪﻗ ﻪﻠﺻﺎﻓ ﻪﻘﯿﻗد ٥ ﺎﺑ ﺶﯾﺮﺠﺗ ﻪﻄﻘﻧ  ﻦﻟﺎﺳ ،ﺎﻧﻮﺳ ،یزﻮﮐﺎﺟ ،ﺮﺨﺘﺳا ﻞﻣﺎﺷ ﯽﺷزرو تﺎﻧﺎﮑﻣا is operating as a postal outlet with
      ﻪﺘﺧﺎﺳ ﺪﯾﺪﺟ یﺎه نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ ﺎﺑ ﺖﺴﺑ ﻦﺑ نﺎﺑﺎﯿﺧ رد ﺶﯾﺮﺠﺗ  ﯽﻣﺪﻗ ﮏﯾ رد ،ﮓﻨﯿﮐرﺎﭘ و یرﺎﺒﻧا یاراد ،شزرو retail,Price includes strata unit.
     .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ شوﺮﻓ ﻩدﺎﻣآ ﺖﺧﺎﺳ ﻩزﺎﺟا ﻪﻘﺒﻃ ٤ ﻞﻗاﺪﺣ ﺎﺑ ،ﻩﺪﺷ  و ﯽﮑﺳا ﺖﺴﯿﭘ ،یو یوﺎه ﮏﯾدﺰﻧ ،ﺪﻣآ و ﺖﻓر ﻞﯾﺎﺳو Postal outlet business can be bought
                          .ﺪﺷﺎﺑ ﯽﻣ نﺎﮑﻣ و ﻞﻘﻧ ﻩدﺎﻣآ . . . و ﯽﯾﺎﻤﯿﭘ ﻩﻮﮐ without strata unit.
       .دیریﮕب ساﻤﺗ ﺐناﺠﻨیا اب افﻄﻟ رتﺸیب تاﻋﻼﻃا تﻬﺟ


 5  5                                     Vol. 27 / No. 1611 - Friday, Aug 28, 2020 1399 شهریور 7 هعمج - 1611 هشامر / 27 لاس
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10