Page 6 - 1611
P. 6

تسایس


    و ارش زا ییـیگهلج ،دشاد هـک یا هژرو یاـهزایتما هـب هـجهت
    نداد ناراپ ماجنایـس و ،یناوج یاه تـسایس شد یروشود       پمایت تخپ تسد ناوج
    یـمظن زـین دهـخ ،یـناوج یاـه ییبایبان هـب ششهـر هـب                                 ِ

              .دنک یـحایط یدـردج و یـگرد                      ییکر سابع
    2020 شاوب شد هک یتسیپداژن هیلع تایهاظت ،یظنم نرا زا

    خش ناتسهپ هایس یراس و درهلف جشهج ندر هتشک زا دعب و
    تشپ سپ هک تسین یلم ضایتعا هدنهد ناشن طقف ،داد
    طرایر .تسا ناونپ زین هناحلسم هزشابم هب ناهخایف نآ   یوزنم یا هدنرازف شهط هب اکریمآ ،یشاک منادن و یگتفرآ لاس شاوچ هب کردزن زا دعب
    یاه نابایخ هب شتشا یاهویین ندیشک هب لباقت شد نهنکا     .تسین یتشگزاب هاش و هدر بایخ اه لپ ی همه ارهگ اما .تسا هدر هدنامشد و

    یدهمن تدمزاشد شد هک تسا ییما اکریمآ گشزب یاهیور
    کاخ شد یطرایر شد یقافتا نینچ .تراد دهاهخ نیعم                                                     اکـریمآ یشهـومج تـسارش تاـباختنا هـب هاـم هـس
                                                     هـک یراه تـسایس هـب یـهاگن اـب .تـسا هدـنام یـقاب
                                                     ،تـسا هتـراد شاک شهتـسد شد لاـس شاوچ نـرا شد پـمایت
                                                     دـمآیب اش شهـشک نـرا تـمظع یـراپویف و لاوز ناهـت یم

                                                     هب هکنآ یب .تـسناد هتـرذگ لاـس شاوچ یاهشاتفش نـیمه
                                                     هشاـرا صخـشم شهط هب پمایت یـللملا نیب یاه تـسایس
    یایب شلات ،نیلب اشیک لهق هب هک دهد یم خش اکریمآ  یـجشاخ یاه تـسایس دیـکروش ،ندـر باـختنا تشهـص  و تـسا هداد ماجنا وا هـچنآ هـب مشاد یـلک یـهاگن ،مـنک
    یشخب هشیمه اکریمآ دحتم تلارا شد یدنویور قهقح   یاـه همان نامیپ هـب ،تـراذگ دـهاهخ شاـنک اش پـمایت  و اکریمآ شد اه تـسایس نرا دـمآیب و دمایپ هـک یـتلاهحت

    هدهب یناسنا تمایک و یشب قهقح یایب ناوج شرهک زا  اکریمآ ییـبهش و یـگشزب و تـشگ دهاهخ زاـب یـللملا نیب         .دنتـسه ناوج یاهشهـشک یراـس
                         .تسا  شـسیپ .دیـک دـهاهخ یزاـسزاب یـگرد شاـب اش ناـوج یـب
                                                     یـجشاخ تـسایس شد پـمایت شاـتفش و دشهـخیب خـرشات
                             ندراب هـچنآ اـرآ ،یـنهنک طرایـر شد هـک تـسا نـرا اـما
    شد ثـحب هـک دیـک یـنز هنامگ ناهـت یم دـردیت یب                        منک یمن ناـمگ ؟دیـک دـهاهخ تواـضق هـنهگچ اش اکـریمآ
                             ناـوج یاهشهـشک یتـشیب ؟تـسا یـرذپ ناکما ،دـرهگ یم
    مـه نآ ،یـلم تـرهه دـننام یـساسح عهـضهم دشهـم                           لاـس شاـوچ تـرذگ اـب .دـراب یا هـنانابیوم یشواد هـک
                                                                         ِ
                             ،دندیک یم هاگـن اکریمآ هـب مایتحا اـب هک هتـرذگ فلاـخیب
    مـسیلاشهلپ ؛ثـلثم هـجو هـس یاـنبم یـب و مادـم شهـط هب                       ،دنا هدـر یـت یهق نمـرد یاهشهـشک نهـنکا ،ایـجام یـُپ
                             دردیت اـب هک دنتـسین لـئاق شـرایب یـمایتحا هـن نهـنکا
    ،یـرایجا زـکیمتم تشدـق و یداـصتقا ییـبایبان ،یـسایس                        دهخ ؛مـتفگ هچنانچ و دنا هدـر فـیعض اکـریمآ ناتـسود
                             اتح .دـننک یم دشهـخیب شا هدـر ملاـعا یاه تـسایس هـب
    یتـشیب کیتـشم طـخ .دـراب کاـنیطخ شایـسب دـناهت یم                         هدـنامشد و اـونت یا هدـنرازف شهـط هب مـه اکـریمآ تـلارا
                             شد وا یاه تـسایس نردقتنم و پـمایت یـلخاد ناشاداهـه
    هـتبلا .دـنز یم مـقش اکـریمآ لاوز اش ناـوج نایـگ لـیلحت                                         .تسا هدـر
                            !تـسین یتـشگزاب هاش ؛دنتـسه کریـر مهاب دشهـم کـر
    یـراه هاش اکـریمآ و ناـوج تاـجن یایـب هناتخبـرهخ                       یهاگتـسد ثشاو پمایت هـک تفگ ناهت یم تأیـج هـب
    مک تـسد هک دـنک یم ناـشنیطاخ فـلش سـنشهل .تـسه  شد یلم تـینما نیـشیپ شواـشم نواعم هلداـر اـردان  یط شد وا .دهـب شزشااـب اـما دهـبن لماک هـچیگا هـک دـر

    یبهخ یاـه هنهمن ،اکـریمآ سـیلپ متـسیس حلاصا یایـب  تـشگزاب اکریمآ تـلود یایـب :دـرهگ یم ،پـمایت تـلود  لماک نادـنچ هن متـسیس نیمه دیـک شـرهک لاـس شاوچ
    یلیخ و تـخهمآ اه نآ زا دـراب هـک دشاد دهـجو ناـوج شد  مییهگن یـگا اه ضیف شیپ ناـمه اـب هتـرذگ یاهزوش هـب  دهبان ،دزاـسب شرایب یلردب اـر نرزگراج هـک نرا نودـب اش
    یـوردب .داد یـییغت اش اکـریمآ سـیلپ دیـکشاک حلاـصا دوز  یجشاخ تـسایس هلجم( .تـسا شاهـرد شایـسب ،نـکممان  اعدا دهـخ پـمایت هـچنانچ ،یشادیـک نـینچ دـمآیب .دـنک

    شد هن یشاک نـینچ ماـجنا یایـب یناـشن چـیه هـک تـسا              .)2020 ناتـسبات هشامر  یوجهت لباق شهـط هب هـک تـسا یـناوج و اکـریمآ ،دـنک یم
    تـلود شد هـن و اکـریمآ سـیلپ یـرایجا و یشادا هاگتـسد  و تـسا یـرذپان بانتجا گشزـب یاـه تشدق تـباقش  بزـح ندیـک هایـمه اـب وا .تـسا هدـر شـیپ زا یـتدب
                 .دهـر یمن هدـرد اکـریمآ  اهشهـشک یتـشیب عفانم یایب مه هبناجدنچ یاـه یشاکمه  شاتخاـس تـسناهت ،دهخ اب هـیئایجا ههـق و هاهـخ یشهومج

    ینامز ،یـسایس مهلع دنمـشناد ،نهتگنیتناه لئهماـس  یاهشهشک ییـر ناوج هـرهگ هـرهگ شد دنناهتب هک تـسا  :دـنک نهـگیگد دیـک یم شهـصت هـچنانچ اش یـلم تـسایس
    یوردب ».تسا سأر هکلب ؛تـسین غوشد اکریمآ« :تـرهن  شواـشم هـک زدوش نـب .دنـرودب اش دـنمتویث اـما کـچهک  عـفانم و دهـب لهـپ اـه لهحت و یـییغت نـرا لـقث هـطقن
    و یدـیماان اـتح« ،یـناوج نهـنکا طرایـر شد هـک تـسا  هک دشهـم نرا شد مـه دهـب اـمابوا تـلود شد یـلم تـینما  یـگم ییـگرد تـسایس یـه زا یـرهپ مشچ .تدـم هاتهک

    نرایبانب ».تـسا دـیما زین دهـخ مه اکریمآ ندهـب سأـر  هب هتـرذگ هب تـشگزاب و هدشهخ مهیب ناـوج لایبیل مـظن  نرا شد وا تـسایس یاـه یگژرو زا ،شا یـنهذ یاـهشهصت
    نتـراد هگن هدنز اکریمآ مدیـم نهنکا یوش شـیپ شـلاچ  بات هک یـناهتان یکیپ یایـب دنام یم قـیمع یـمخز دهـبوب           .تـسا هدهب لاـس شاـوچ
                    .تـسا دیما نرا  شلاـت یاـج هب اکـریمآ :دـرهگ یم زدوش .دشادـن دشد و وشاد
                                                     شد هک هدـر دـوعتم وا یـتاباختنا بـیقش ،ندـراب هـج
                             اـب تـسا یـتوب ،دازآ شازاـب نیـشیپ مـظن یزاـسزاب یایـب                            Vol. 27 / No. 1611 - Friday, Aug 28, 2020 1399 شهریور 7 هعمج - 1611 هشامر / 27 لاس       6  6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11